Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1879

predikanten u proponenten geen oubiliykbeid begaan ti wil en de lutate weert mogelgke willekeur S By Tonnis van Dinsdag is door de Arrondis S sements Beohtbauk te Botterdam veroordeeld J C Tan D woneode t Gouda Tcrrolgd ter take Tan bat als agent Tan het bestuur der posteryen d opening t bevorderen Tan een brief die aaa de postery toeTcrtroawd was tot een geldboete van 8 bg wanbetaling te vervangen door een gevangenisstraf van twee dagen VEEGADEEmO tak dun GEMEBSTEKAAD Yigdag 20 Juni 1879 det namiddags ten 1 on ten einde te behandelen Een voorstel tot Terhnor Tim een stuk grond aan C Boer alhier Een adres van L Belonje Ti ier tot aankoop ran een stuk grond aan de Vest Ontwerp rerordeuing op het bonwen en de TerpUcfatingen Tan eigenaars van naburige erven Te benoemen Eeuen hulponderwijzer aan de Tassohensohool De harddraverij oommissie te Waddinxveen heeft besloten tol het houden eener harddraverij op een later te bepalen dag Het 1 Juli e k tal op last van den Minister Van waterstaat handel en ngverheid op de lijn liciden Woerden aan den soogeuaamdeu Fapeodgk gemeente Waarder een halte geopend worden De leden der hofhouding van den Prins van Oranje lullen op veriangcn ran Prins Alexander naar Parijs gaan om den lijkdienst bg te won n die aldaar den dog Toor het rertrek uit Pargs lal gehouden worden Dr Viukhuyun te s Uage gaat dan ook weer naar Parijs Se Eerste Kamer heeft Maandagavond hare werk aamheden hervat Ingekomen is ceue kon boodlehap hondende kennisgeving van het overlgden Tan Z K H den prins van Oranje Na voorlezing tan deie boodschap zeide de Voorlitter Mgue heeren I Het Koninklgk Huis werd op nieuw aan eene karde beproeving onderworpen Een hoogst begaafd Vorst nog in de kracht des levens werd aan hetzeWe ontrukt een Vorst wiens talenten de hoop deden koesteren dat wanneer de tgd aanbrak waarop Hg geroepen zou worden de taak te Terrullen waartoe geboorte Hem had beschikt Hg het welzijn van Nederland zou bevorderen met eeuwen ouden roem ran zijn Stamhgis Nederland treurt over dat vroegtgdig atsterven Tan Zgnen Kroonprins met wien het zich gerleid had eenmaal als Koning lief en leed te dealen geIgk ne Koninkigke Voorzalen dat met trouwe toewgding li bben gedaan Dit mocht evenwel niet geschieden Nederland is bitter teleurgesteld in die verwachting Ons blgft slechts over in dien algemeenen rouw te d elen en wel in het bijzonder in dien van Z M é n Koning en Zgn Huis Ik stel Ü mitsdien Toor Tan die gevoelens aan Zjjne ICajesteit bigk te geven en de U voorgelezen mededee ling te beantwoorden met een adres ran rouwbeklag Dienovereenkomstig wordt besloten Na de mededeeliog der ingekomen stukken rerleende de roonitter het woord aan d u heer Dnymaer Tan Twist die het gprraagd had De heer Duymaer ran Twist bracht in herinnering dat er sedert eenigen tgd rerschillende geruchten in omloop zgn omtrent het bestaan eener miuisterieele crisis Hg had gehoopt dat de regeering de gelegenheid ran het bgeenkomen dezer kamer bad aangegrepen om aan de rertegenwoordiging inlicblingen te geren aangaande dat hoogst gewichtige onderwerp Nn dat niet geschied is acht hg zich rerplicht aan de kamer rerlof te rragen om aan de regeering op een nader te bepalen dag de rol S ende vragen te mogen richten Bestaat er hier lande eene ministerieele crisis P Zoo ja wat of wie nf aanleiding tot het ontstaan daarvan Welke is de stand der ministerieele crisis op dit oogenblik f Het gevraagde rerlof werd aan den brai ran Twist rerleend en de roorzitler zeide dat de rragen door den heer Tan Twist geformuleerd aan de regeering orergebracht zonden worden In de rergadering ran de Eerste Kamer der statengenertal ran gisterennamiddag is tegen kedeu 1 uur aini de orde gesteld de interpellatie over de ministerieele crisis en rerrolgens een 14 tal wetsontwerpen Tot roorzitten an de afdeelingen zgn beno md de heeren Duymaer ran Twist Basse ran IJsselt Aylra ran Pallandt en ran Ejsinga tot leden ran de commissie oor het adres ran rouwbeklag de heeren Vimly Carsten ran Voorthnyzen en den Tex De buitengewone rergadering van de jpror Staten ran Zuid Holland werd Dinsdag ten 1 ure geopend De Toorzitter liet roorlezing doen ran het kou besluit woarbg orerwegende dat L FincofiFs bij ronnia der iwhtbonk te Botterdam io staat ran faillissement is rerklaard en gelet op art 97 der kieswet en art 66 der prorinciala wet de staten ter rerkieiing ran een lid der Eerste Kamer op genoemden dag ign bgesngeroepen Alrorens tot de rerkieziog over te gaan herinnerde de roorzitter dat Z M onze geëerbiedigde kouiug het koninklgk huis en niet minder de Nederlandsebe natie in de laatste dagen een hoogst smartelgk verlies hebben geleden door het plotseling orerlgden ran Z K H den prins ran Oranje Overtuigd dat de staten met hem ran harte in het smartelgk rerliea deeleo stelde de roorzitter roor gcdep staten te machtigen namens de staten ran ZuidhoUand aan Z M den koning een adfes ran rouwbeklag te zenden Daartoe werd bg acclamatie besloten Vervolgens werd orergegaaa tot de verkiezing van een lid der Eerste Kamer den uitslag hebben W reeds in een vorig nr medegedeeld Naar aadleiding eener missire van den Minister van Binueuljudsche Zaken 5 dezer afd Onderwgs rerschillende opgaren verzoekende betrekkelgk het lager onderwijs over 1878 hebbeu Gedep Staten dezer provincie Burgemeesters en Wethouders der gemeenten uitgenoodigd aan deze rergadering mede te deelen lo of er in den loop van dat jaar schoollokalen volgens het 3e lid van art 23 der wet op het lager onderwijs zijn gebruikt tot het geven van ouoerwgs in deu godsdienst en zoo ja hoerele f 2o de opbrengst der schoolgelden door de onderwjjzers ontrangen a voor meer uitgebreid lager onderWgs 6 roor onderwgs buiten de gewone schooluren Het gerechtshof t Amsterdam heeft gisteren hel Tonnis der arr rechtbank waarbg de heeren Ledeboer en de Wit zijn veroordeeld vernietigd en op nienw rechtdoende de beide beklaagden vrggesproken Het Hof overwoog dat hoezeer de rechtbank op grond van gewichtige en bezwarende aauwgzingeo had aangenomen dat bg de beklaagden de welenschap der vervalsching van suikermonsters bestond net Hof op grond van vgf in het arrest opgesomde omstandigheden die overtuiging niet heeft bekomen Naar de lUM Ct rerneemt hebben de liquidatoren ran de Afrikaaiwche Handelsvereeniging reeds rele en energieke maatregelen genomen o n nog zooveel mogelgk uit da schipbreuk t redden Een der beambten ran de Vereenigiug is naar Afrika gcsondeD om bg de factorgeu den staat ran zaken op te nemen en alle maatregelen te nemen in het behing eener goede regeling Men heeft de genoegzame zekerheid dat nog een zeer aanzienlijke roorraad goederen daar aanwezig is ofschoon gebleken moet zgn dat in de bOeken en baUnsen ook fictiere factorijen roorkwamen Alles wordt gedaan om de aanwezige goederen op de roordeeligste wgze ran de hanu te zetten ofschoon daarmede reel tgd gemoeid zal zgu Middelerwgl wordl alles aangewend om bg de exploitatie te Botterdam de grootste zuinigheid in acht te nemen Op drie personen na heeft het geheele uitgebreide kantoorpersoneel reeds aanzegging oulvsogen dat het ontslagen wordt Het kostbare gebouw kort geleden aau da Boompjes nieuw gebouwd en waarin da kantoren der irAfrikaansche alsmede die der Botterdsmsche Handelsrereeaiging waren gevestigd zal worden verlaten Dn de Afrikaansche o zal weder een eenvoudig kantoor in de Jufferstraat betrekken waar rtoeger haar zetel gevestigd was De koninkigke goedkei ring is aan de statuten der Sophia Stickling te Scheveningeu gehecht Zooalsbekend is is het doel dier rereeniging als gedenkteeken ter eere ran wgl n H M koningin Sophia te Scheveningen een instelling op te richten bestemdtot tgdelgke rerplegiug van kinderen ran minvermogenden KÜt ook in Nederland gevestigd en zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid voor wie zeelucht en bet gebruik van zeebadeu noodig werden geacht De kosten van opriebting instan onding en als dit noodig mocht zg n oor uitbreiding der instellingen beneven de verdere uitgaven worden gedekt door de gelden welke tot slichting van het monument zgn bgeengebracht es nog moobtei inkomen giften legaten en erfmakinget jaarlgksche bydragen renten ran eigen fondsen en bezittingen 6 rerpleeggelden roor de kinderen te roldoen roor zooveel die worden rereischt De Sophia Stichting wordt bestuurd door een college ran rgf tot zereo regenten bggestaan door drie regentessen Aan onze landgenooten berel n wg de instelllM met zeer groote ingenomenheid aan aoowel om doel zwakke kinderen ran min gegoede of arms ouders aan het zeestrand hun gezondheid terug t schenken als niet minder om de eerbiedige hulde die door de Sophia Stichting te steunen gebracht wordt aan de nagedachtenis ran Haar die bij han leven uoveel tot leniging Tan nmptli gbftian heeft De Begeering heeft aan de Tweede Kamer ingezonden de memorie ran antwoord betrekkelgk de wetsontwerpen tot wgziging ran het èrinineel Wetboek en ran de reglementen ran kiq stBcht roor het krggsrolk ta land en te water Met genoegen constateert zij dat de meerderheid der leden die aan het afdeeiingsouderzoek deelno men zich om praotische redenen met de roordraekt wel kunnen rereenigen Op practiscbe gronden weid dit ontwerp dan ook door ne rorige Regeering roorgedragen en rereeuigt zich de tagenwoordige Begee rinp er mede behoudens enkele aangebmcbte wgzigingen Uitrosrig rerdedigt eg het roorstel tot afschaffing der Ig trafien Worden ze overeenkomstig de roqrdracht door andere doelmatige straffen rerrangen dan bestaat iCr niet alleen geen reden om te rreezen dat de oide en tucht daardoor zullen Igdeu maai zullen deze integendeel beter gewaarborgd worden en zal tevens het zedelgk gehalte der sohepelingeo stijgen Tegenover bet bezwaar tegen partieele herziening ran het Crimineel Wetboek stelt de Begeering dit dat waar een geheele herziening ran het gemeeue recht bg de Vertegenwoordiging aanhangig is ran een afdoende herziening ran het militaire strafrecht op den grondslag van het thans nog bestaande gemeene recht geen sprake kan zijn Eu eerst wanneer de behandeling ran het Strafwetboek zoorer gevorderd zal zgn dat men met groqd kan voorzien dat en hoe het tot wet verheven zal worden kan op de grondslagen vaii het toekomstig striifwctbofk een nieuw militair wetboek worden onlwor iPn De tegenwoordige welavoordraohten zullen daartoe de beste voorbereiding zijn Niet alleen Wordt duarl dan bet denkbeeld eener nauwe aansluiting aan het gemeene strafrecht reeds voor zoover met de bestaande wetgeving mogelgk is verwezenlijkt maar ook het strafstelsel is zoodanig gekozen dat na aanneming het strafstelsel van het aangeboden ontwerp strafwelboek grootendeels tal kunnen behouden blgven Glisteren c n te Oegstgeest de eerste roandjee oardbezién geplukt Al is de groei 14 dagen vertraagd de oogst belooft ruim te z n Over acht dagen denkt men aldaar met het rooien der aardappelen te beginnen Wg ontvingen dezer dagen de volgende ctroukire en hoewel wg ran oordeel zgn dat de tijd ran inzending reeds te dicht op benden is om rt eenig resultaat ran te wachten roor den wedstrijd willen we toch roor het nerendoel haar plaats rerlrenen Arnhem Mei 1879 Door de Nederlandsche Maateohappg Ier berordering ran Ngverheid is dit jaar weder een wedstrgd uilgeschreren ran Kunstnijverheid ter opwekking van kunsttin toegepast op voorwerpen van vaderbiudsohe indostrie Otu wedstrijd welke dit jaar aldaar ge houden zal worden t ens de Algemeene Vergadering der Maatschappij in Jnli a s is vierledig 1 Voor leerlingen op Burgeraroiid en Bouwkundige teekenscholen welke mede kunnen dingen in het boetseeren in gips of gebakken aarde ran s a Een Fries Xtoliaansohe renaissance naar eene sohetsteekening b Een Fries in renaietancc stijl naar eigen rinding 2 Voor plateelsohiiden die ter mededinging kuiunen inzenden a Eea schotel of bord door hen beschilderd naar eene schetateekcDing b Eene doorhen geschilderde roorstelling bestaande uit minsten zes tegels in den trant ran het Delftsch aardewertuit de helft der 17e een 8 Voor meubelmakers en beeldhouwers die uitgenoodigd zgn mede te dingen in het rerraaidigen ran Een kistje ot kastje in reittlssanca Rtgl roor sigaren kfóinooden of dergelgken 4 Voor boekbinders die ter mededinging kun nen inzenden o £ en lederen band git de 16e eenir b Een ledere band naar eigen rinding Moet zulk een wedstrgd iu de eerste plaats dienea om den mededingers gelegenheid te geren proereo te leveren van bunnen kunstzin en goeden smaak hg moet tevens de gelegenheid aanbieden om t kortkomingeo en gebreken zoo die er zgu in het licht te stellen ten einde zoodoende tot verbeteriiqf te geraken Dit zal vooral dan mogelgk weze indien op dezen wedstrgd roorwerpen aanwezig zgq die uitmunten door kunstwaarde en derhalre all roorbeeldeu kannen dienen ran hetgeen gelererd kan worden op t gebied der kunstnijverheid Wellicht dat r werpen aan dezen eïsch beaulwoordende en je vefbani ttaandé met de bnderweirpen waerorer de mededingiog loppt in uw bezit jn n gij genegen igt ze ter opluistering ran genoemden wedstrijd af te staan De Commissie door bet Departement Jrniem der Jd tschappg raa Ngverheid T f dezen wedstrgd benoemd overtuigd van uwe belangstelliag jn alles wat de nderUodsche nijverheid kan bevorderen neemt de vrgheid U uit te Boodigan vaD uwe medewerking te doen blüken in l et bevorderen van het omschreven doel dat onze Maatsmlappij tracht te bereiken dopr aan de commissie gedurende 7 17 Jnli s s defgelgke rearwermt als in uw t a laar af te staan Hef voprnemen be taat van de inzendingen die de eommiesie mècht ohtvongen een catalogna op te tiaken terwgl tij d verzekering geeft voor eene behoorlijke terugzeudinjt te tullen waken en t $ de meèet mogelijke zorg zal dragen roor de baar toererttouwde roorwerpen De Coma i sie roornoemd H Vf VkN JtAELE i Min i H L WOLTEBSOM W A NICOLA J O STOfilXEa WïK NB Men adresseere tich aan den tweeden onder teekenaar secretaris ran het Departement Arnhem der oederl maatschnppg ter berorderink ran ngverheid e keraeovM paett geji hebben ip de Tjele i tard en aanvang genomen De kooplust is groot Men berekent dat zg op stam t i 6 cts per kilo keslen Over 14 dagen tollen teer woaracnyulgk de venendingen naar Engeland een aanvang nemen Naar aanleiding ran de ferwerpjng van art I litt A der kanalenwet is door de Kam r van Koophandel te Utrecht een adres aan den Baad dier gemeente gericht waarbg de Kamer verzoekt dkit door bet Gemeentebestuur het insleUeu van een pader onderzoek het opmaken van plans en begrooting tot verbetering ran de bestaande Kehlsche vaart aaili éen of meer waterbonwknndigen en ingenieuii worde opgsilr eai vau elk adres ook aan de Kamer van Koophandel te Ootinchem mededeeliog is gedaan De heer F N Nieoweuhvgzen cjnd vice president ran den Baad van Nederlandsch Indië en gewezen GourerRemëatsCommissaris roor Atjeh komt iu een brochure een woord orer de waarheid ran Oeneraal ran Swieten op tegen de aanrallen ran Oen r 8 op zün beleid als Goavernrments oommissaris tijdens de eerste expeditie De heer N beschuldigt Oen v S ran grove onwaarheid wat hem betreft en dus heel wat anders Ie hsAjben geloreid dan de titel ran het boek ran Gen r S de waarJieid orer onze vestiging iu Atjeh aankondigt Voor het merken ran linnen en defgelgke goederen geeft Mgen Baard het rolgeude aau de hand Men verschalfe zich een gzeien cachet i et den nefim of de initialen en relief en verwarne dit aic k doch niet zóó dat het rood gloeieud wwr Verv lgens bedekke men de plaats waar het gOed gemerkt moet worden met een weinig gepoederde Ruiker en drukke laar het verwarmde cachet met kracht op Het merk zal dan onuitwischbaar op bet goed overgebracht zijn Een zeer goede merkinkt verder en die te verkiezen is boven de inktsoorten waarvan de safpeterenre zouten een bestanddeel zgn omdat deie vilwreerst te duur ign en ten tweede dikwgls het goed aantasten is zamengeetdd uit mangaansnlAut g islilleerd water suiker in poederrarm en roet in de verhoudingen ran 4 4 8 en 2 gram Tot een hi lf vloeibareu brij zaamgeroerd gebii ikt men dit meiigsel eren als gewone boekdrukkminki De plaats oie gemerkt is wordt berochtigd met een oploseiilg ran byiende polasoh daarna wéér gedroogd en ten slotte flink afgewaaacben Ditjfmerk ts Zeer solide Men bekend wgnh ndeUar te Varel in Oldenburg Uf dezer Sagen fi de Duijlsche couranten het was ook tn de NedeFlandsohe alom te lezen dat de goadmregen lot de rergiflige boomaoorten behoort en dat het gebruik ran de peulen van dien bopm tot ziekte endood aanleiding kan geven Als een scepticus en criticus nam hg dat conrantesbcriohi zoo maar niet ToetstOota als waar aau maar verzam de hg wi t van die peultjes zette aaiVac tHe en dronk die teneinde te tien wat er van dat coulrantenbericht tg t Gevolg bleef natuurlijk niet nit e rerschguselender vergiftiging openbaarden zich wddra eu slechts met moeite werd het slachtoffer vsn t ongeloof nog gered t Is lebr Ie hopen dat ds wgnhandelaar eenbeter geloof heeft ten aasiien van de acbadelgkheidvan stoffen waarmede wgn wel pleegt rerralscht tewordefa I 1 Naar luid ran een te Maassluis onfraó gen particulier bericht kan de eerste aanrcer TB nfeuwen Hollandsohen hsHng spoedig indien vinA en weder den eersten jager gunstig zijl binnen nkele dagen tegemoet worden gezien Is bedoeld bericht juist dan zou dat schip met 60 ton volle en maatjesbaring op de tehnisreis zijn Het zeebaukel 3al dan vroeger arriveereu dan gewoonlijk en echgnt dus ook overvloedig gevangen te zullen worden als men in aanmerking neemt dat het vischseizoen nauwelijks ia aangevangen De ingenieurs der stad Fargs hebben een nieaw stelsel van plaveisel met hout onderzocht dat eerstdaags in de rue Montparnasse tusschen de roe Joqnelot en de rue des Jeftnenrs zal beproefd worden Het is reeds te lioudeo in Qkfordatreel op eeue uitgestrektheid van meer dan 25 000 vierkante meter toegepaet De zamecstelling is deze blokken van rood Noordsch deoneohout worden rechtop staande geplaati op een grondvbik van beton overdekt met geteerd rilt Ook tusschen de rijen worden Ier afscheiding reepen ran geteerd vUt geplaatst en alles vervolgens zóo nanw en sterk mogelijk aaneen en ofg lsten Opdat de alduf verkregen honteri ppperratkte niet te glad zij worden er op 40 centimeter afstand dwarse groeven in gcnuakt Dit stelsel is in Engeland bekend onder den naam ran stelselHeason en werd reeds in 1877 door den heer Vanthier lid ran deu gemeenteraad vau Parijs en rapporteur over de begrooling van de openbare wegen zeer gunstig beoordeeld Hg beval het toen reeds voor Psrqs aan Thans deelen de stedelijke ingenieurs zijn gevoelen Eerstdaags komt alsnn in drn gemeenteraad een contrakt met deu ondernemer voor drie jaren proeftijd in behandeling Hij verbindt zieb tot het leggen ran dit plaveisel en het onderhond gedurende die drie achtereenvolgende jaren tol den prgs van 24 fianes per meter oppervlakte In een sloot aan den buitendijk van den IJsel te Moordrecht beeft men een fliakeu zalm genugen U 4e tde jaarl ktiAe Vergadering van de Vereenigiug roor Nederduitsek taalonderzoek op 3 en 4 Juai te Munster gehouden werd o a behandeld de taal rah den Duitschen zeeman die een mengsel is rau zeer rerschillende bestasddeelen o a ook ran t Hollaudsch Ook over de Westfaalsobe dialecten werd er uitroerig gesproken Dr Wormstall uit Munster deelt die in 2 nibtiekea in die ren het Kustlaud de Ned raidtsiMihi U diocesen l ünster en Osnabrftok en die ran het Ijinnenland de ruwe breede diphlhongieohe de diocesen Minden en Faderbom omvattend Uok histurisch ethoograpbisch werden die dialcotea beschoawd ea ala wvea ingedeeld Ue iomnml iet Débab itA igne lezers verieden weck eèn artikel over asperges opdiachte onthaalt hei rarr lgena op eenige mededeelingsn orer Champagnewyo De meeste mentcbeo zegt bet blad kennen er slechts den aaogenameu smaak en de zachte prikkeliag van maar welen niet dat de Champagne eene geaehiedeuis beeft rgk aan niet onbelangrijke episoden Volgeqa oude kronieken had deze wgn reeds alp hei einde 4ee elfde eenw een jgrooten naam en was onder de regeering van paus Urbanus II verkozen in 1088 gestorven in 1099 beroemd De wijn van Aï welke soort de genoemde paua boren alle andere wUnen der wereld de voorkeur gaf waa rood Saint Bemy vermaakte bij testament tien akkers met Wgnatokken beplant aaa priesters en diakenen der kerk van Beims Ten tgde der krooningvan Philips van Valois iu 1328 koste de Champagne 6 livres het val en toeii Karel IX in 1560 gekroond werd was de prgs reeds zoo gestegen dat twee vaten met 34 livres betaald werden Langen tgd waren de w nen van d n markies de Paisieux beer van § iUpry en Vrrtenaj de fieeite geachte meiteiwnan hê lof van Frai tiyk eft alteen aan de tafels der K onilfgün erden zij geifroiiken Ook weinij biikend isgl het mnwij det DSatt is de bgzonderheid dat de Champagne niet altgd een schuimende w n geweest is Berst in 1714 kwam erUjnMipagne met die nieuwe hoedanigheid in gebruik n maakte een verbazenden opgang Daar die bereiding geheim gehouden werd strooiden de webbouwers oig het niet kouden verklaren en wier produkt bg den schuiraeuden wgn di nit de flesschen proestte aobterstond allerlei kwaad gerucht dien aangaande uit Niet alleen beweerden zg dat daartoe allerlei middeliii en bgmengselt die het licht niet mochten zien el di men daarom zoo geheim hield gebruikt werden maar sommigen beweerden zelfs lat de invloed der maan er bij in het spel kwam Het ging toen echter reeds als het in laten eenwen tot op onze dagen Is blgven gaan men liet zich niet abchrikken van het genat hoe meer er tegen gewaarschuwd werd en het gebruik vau Bchuiraenden Champagne nam toe ten scheikundig Benediktgiier Dom P rignou genaamd ontdekte door nndenken en proefneming het geheim Hij was geboortig van Sainte Menehould en vervulde iu zgn klooster Ie Hautvillers de belrekking van spijsvertorger cq keldermcester Hg overtuigde zicb dat de wijn die na de pcieiBg tot de maancl Mei op fletsohen gebracht werd schuimde terwijl die welke een jaar na de persing op het vat gehouden was en eerst dan gebotteld werd het niet deed In de vorige eeuw was men too op den Ciampagiu moutuma gesteld eu verlekkerd dat te Beima telfs in 1736 3 livres 9 sols voor een fleseh betaald werd Voltaire die er een groot vereerder ran was heeft hem in dat jaar betongen en noemt hem in dat gedicht Satin dm Maidain het schitterend beeld ran den Frauscfaen geest ran het ronkeleode Fransebe vernuft en Montesqnien graaf ran Artagnan maarschalk ran Fnnkrgk schreef in 1726 Niemand beeft ooit meer ran zich doen spreken dan Dom Pérignon de Benediktijiier Men behoeft dos niet te vragen of die maarschalk een lirfbebber van Cbompague was Ook de kommandenr Deseartes een BrillatSavarin ran dien tijJ heeft in 173fi iu een hoogdravend gedicht den edelen schuimenden wijn bezongen en vrrhearlijkt Mr S van Houten heeft in antwoord op de onlangs vermelde motie van het Alg NederL Wakliedenverbond een brief geschreven waarin het vo ende voorkomt Vit bet aandachtig volgen ran den loop dn sociale beweging vau onzen tijd is bg mg de overtuiging gebaren dat het onrecht zou ziju en door geen groot maatschappelgk belang te verontschuldigen de kieswethervormiug te beperken binnen de door de bestaande Grondwet omschreven grenzen en de overgroote meerderheid der werklieden van poUtieken invloed zelfs op het bestuur der gemeente te bigveu verstoken honden Uit Amsterdam schi ft men Een stadgenoot lid van onze dierentuin Arlit beklaagt zich heden iu de H Soit Ct dat het Bestuur van dit Genootschap hoewel bekend met het overlijden van Z iC H den Prina van Oraoje de gewone muzieknitvoeriag Woensdagavond 11 ten acht ure liet doorgaan eu zelfs na officieel bericht liet voortdnren Inderdaad hebbeu rele bezoekera ran onze diergaarde cb teer geërgerd over deze onkiesche handelwijze Doch het gerai staat niet op zich zelf Woenedag middag omstreeks drie uur was het hier officieel en algemeen bekend dat de Kroonprins bezweken was en toch bleven dien avond alle schouwburgen ooa erien eni gappend toch rersobeen eerst Doaderdiigmiddag de ronwvlag op de torens en de publiekegebouwen toeb weid eerst Vrijdag avomI ket Uokkespel in de torens stil gezet zooilat gedurendemeer dan 24 nren de klokjes er vroolijk op los tjiagelden vlak onderde halfstok gehesohen treurvlag ▼ zelfs de toren ran het koninklijk paleis op den damontbrak niet in bet heel en halfnurs oeeceit Al gemeen trekt bet de aaudaeht dal op dit gebottw de rouwrlag gemist wordt terwijl toch bij feesteIg ke gelegenheden hel duudoek wel wordt uitgestoken Ook hel aantal particuliere huizen dat van dit rouwbeklag voorzien is mag ditmaal al bgtonder gering boeten Beseft de hootdstod uo weinig beteekenis ran dit Tertiesf CtedettuiBCben lija du de theateik en aonéferten tol nader order gesloten De directeuren klagen oleeuea been over deze hernieuwde gedwongen slniting de tweede binnen vijf maanden en nadat pas dto asmeptheatetn op nieuw zgn ingeriebtl Ook hetpubliek dat van uitgaan hondt klaagt meé en weetniet waar het rust tal vinden voor het hol vsn xgnvoet Nergens mnziek nergens I zoo trekt mes dannaar de oafés naar Kres napolsky naar Raetemeijer eu drzc varen er wel bij Het is ongelooflijk welke goede zaken deze ótablissemeuten tegenwoordig maken De Amsterdammer van onze di n kan zijn café evenmin meer missen als de Parisien I sS t Is alsof de peper Tan A eh de iokt heefOgekruid waariu de generaals van Swieten en Boomsen de ond v i eep r e sident nn den Raad ratr Nedei landschIndi £ goweaen Gouverneneula Cqtnnissaris voor Atjeh de heer F N Nienwenhuiien de pen deepen w iarmeé tg sedert eenigen tgd orer den bodemloozeu put up Sumatra waarin o ne soldnienen millioeueu verdwijnen plegen te scbrgien Voorde galerg der Nederlandsche natie is zulk een wisseling van gepeperde brochures eu artikels de eentge vergoeding i wel een nagerel voor al4e oAn die zjj voor den zoo è coewr Uger door onzen Emile Ollivier den heer I D Fronsen van de Putte begonnen oorlog moet brengen Intusschen kon bet zgn nut hebben dat Nederland goed toekgke bij de worstelingen er groote heeren dte er immer wle j van weten in de arena der polemiek Als ioi en meid Ie zemen kijven dan weet men waar de stukken blgven zegt een oud spreekwoord en zoo gaat het ook hier IVanneer men tiet hoe gering de bewondering isj welke de hoogste dienaren von den Staat elkaêr toedragen boe de ecu den ander voor gek of voor skoht tusschen die twee mag de ander kiezen r