Goudsche Courant, zondag 22 juni 1879

Met 1 Angustug e k vRoeert de betrekking Tan AnOtenaar ter Secretarie cXhiw betast met het hiJJiouden der BewHkingaregistera waaraan eene jaarwedde van 400 Terbonden ii Zg die met de weikzMmlieden aan deze betrekking verbonden bekend zgn en in aanmerking wenschen te komen worden verwcht zich vóór den 7den Jnli ejk aan te melden ZoHüag U Juni N 2312 1879 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda ep Omstreken lIESVEREENIfiINfi BIlfiERPLlCHT te GOUDA DRINGENDE VERGADERING van H H LEDEN op VRUDAG 20 JUNI e k s avonds te 8 nnr in een der bovenlocalen der Sociëteit DE BiuKu alhier Nameiu het Bestuur U JAGER SeeretarU Gouda 19 Jnni 79 De ondergeteekende bericht door deze dat bg hem dagelyks PAARD en BIJTUIG in HUUR te bekomen is Hj blgft zich tevens aanbevelen als VRACHTRIJDER terwgl men op een civiele bediening staat kan maken G SLUIS Vogelenzang Wyk N No 60 Gouda Juffrouw KAMPHUIZEN GOUWE vraagt een DIENSTBODE tegen AUGUSTUS De Insending van advertentUn kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave IiOndai 18 Juni Engeland keurt het ontwerp ai Tolgens hetwelk de Duropeesche schuldeischers Tan Sgyp e betaald zouden worden ten uadeele der inlandaehe Zookug de toestand niet reranderd is zullen Engeland en Frankrgk weigeren het besluit goed te keurea dat op rerzoek Tan Bothschild is genomen en Tolgens hetwelk de door den Khedire aan den Slaat a eatane landergen en paleizen gerrqwaard zijn tegen executie BrUSael is Juni De Senaat heeft het wetsontwerp tot herziening Tan de wet op bet lager HHlerwya aangenomen met 33 tegen 31 stemmen KARKTBEBICHTEN OOUda 19 Juni 1879 Tot ongoTiear vorige prqzen was de omzet klein MOt Foldtrtarwe puike 60 l 10 26 Mindere i 9 40 Sogge puike 8 75 l flM Mindere 6 4 ƒ 60 Voer ƒ 4 76 è ƒ 6 30 £ knt puike 6t i 7 40 Mindere 6 76 a ƒ CJi UaTer zware 4 S6 4 6 ligte ♦ B reenwrlEt met weinig aauToer de handel in aOe aoorten traag magere Tarkens en biggen ring rerkoekt sehapen en lamiien i traag te verkoopen Kaa Tan ƒ 16 il ƒ Ï4 Qeeboter ƒ 1 26 i ƒ 1 40 Weiboter 1 05 i f 1 16 Burgerlijke Stand Oouda SEBOBEHi 17 Jul Eliiabatli Margrietb ouders C nn sa Broak aa M Jaspsra 1 Jobaunea oudera J Stolli sa U W r W nt Weel OVEBLEDBN 17 Juni K KeteWulder 9 j OEBDWD 18 JauL H da Boom an U Tua Boom Xugeri Stand Tan onderstaande gameenten Tan 11 tqt 19 Jnni 1679 Hoordreollt GBBOBEN Jaeok oadtrs H F Hauroaa sa M tsb Luamn OVmEnEN M aa Eie w l Tsa A ya der Wal Jir Winter Uj woaende to Rhgnaburg GBHUWp E Boartfijn Si j d Langemigewaide en ofonwudp 81 j Gouderak BBOBEN Leenije oudere D GroeuMeld on H Tpeiia nu oaden A Tnuwborsl an C Spek ONDERTBOUWD K Drao s Miordrecht 2S j la J Kok Mj K Vsrkert 2 j ea F 7 ïli 4 Stolwijk 0HOR£N Uthariu Willwlaun ouders B BiiUnu o I P B Bosrt GEHUWD I J Treure es H tsb IhIi H Boom ra P VerwsiL Haastreobt GEBOREN Alriiaa Hradrika oiltn H Tan Zaulea ea E do Wit GEHUWD A de Wil 36 j J vtn Vliet 80 j ReeuwUk GEBOREN Jia oodin A Sehooten en M tan Vtmttn Jokanoa ouden K de Jong en H aa E Aagje ouders J lan Ea eo A Horaal OVERÜÊDEN 1 Blommeataiu 7 j J Hoekad 18 m Waddinxvaen GEBOREN Jannetje ouders M Tan Dyk en J B Leeman Barbarra Maria ouden D Rgne eld en M Jonkeri Kluiua Adriana ouden M Veerman en A Tan der Keilden Adruna ouden P eau Erk au G M Schouleu OVERLEDEN U Loomana Sm A vaa Leeuwen 2 m A Broer A sa ADVERTEWTIËÏ uiloMkt hM d astlei den een Tan volmiakt verkeerde haBdelmgea alt militair en administretear beichiildigt koe deie genen Teroordeelt en gene deaen een leugenaar noemt en meer Tan dergelgke untggingen waarTaa de minste Toldoende lou zyn om een man tio eer tot een aanklacht bg den rechter U bewegen dan kr gt men leggen w j het rondoit een afkeer Tan mlke uitstekende mannen Nauwelyka heeft generaal van Swieten in een dagbladartikel dat een brochure bad kunnen ign generaal Booma waantinnig genoemd teuiq hy li lieTer mocht willen schamen of daar Teraehgnt bU Thieme te i QraTenhage Een woord over de waarheid Tan generaal Tan Swieten door den beer Nieawenhuizen die ouder bet liere motto Tm Va amlu Oeorge Dmdin den opperbeTelhebber der tweede expeditie naar Atjeh een geeseling toeidient die hem Isni moet heugen GI De COMMISSIE voor het CADEAU aan het BESTUUR der SOCIËTEIT heeft de eer HH Leden nit te noodigen bg de AANBIEDING daèrvan op MAANDAG 23 JDNI a s des avonds ten 8 ure in de zaal cKunitkim tegenwoordig te znn Db COMMISSIE Dan zegt de heer Nieuwenhuiien hg die een ifoUc daad pleegt heeft bet recbt niet lioh te beklagen wanneer hem deswege een welTenlieude tttohtiging wordt toegediend Voor een luitenant generaai adjudant des Konings en Staatsraad in buitengewone dienst moet zulk een pil niet aangenaam ter likking zijn Ns kan Nederland binnen eenige dagen weer Terwaohten lo een Termeerdeide en verbeterde editie Tan de uitkleeding Tan het wanjieleid Tan generaal Tan Swieten den bedwinger ran Atjeh op bet papier door generaal Booms alsniede de teragkaatsing Tan eenige den inlandsohen neraal door den kolonialen toegeworpen Tuile ballen tt a een hernieuwden aauTal van den genera il an Swieten op den ex regeerings ooramissaris Nieuweohaizen die zich waarsehijnlqk zal te schamen hebben tenzq hq er de Toorkeur aan mocht gcTen Toor waanzinnig door te gaan Gouda 19 Juni 1879 KOST Eï IHWONfflC Een hnlponderwgzer zoekt ten spoedigste te Gouda een geschikt KOSTHUIS Aanbiedingen met opgave van voorwaarden in te zenden aan den heer R LEOPOLD Blauwstraat Bij zulk een aleekapel aan Nederland aangeboden door drie Excelleutiea UqTen natuurlyk strqders Tan lageren rang bescheiden op den aehtergrond naar wq twqfeleu niet of de peper Tan Atjeh die te eeniger tqd bestemd is om onze leeg geoorloogde obatkist wejr te Tullen zal weldra nog wèl aan meer deskundigen den uoodigen prikkel en den wcnschten moed gerea om zich in hel steekspel Ie mengen Wg hebben nog allgd groote mannen I Dagelgks VER8CHB ZOUTEBOLLBN W N RAAIJMAAKEBS BanketbiAker Oogthaven Amtt a Laatste Berichten GEVRAAGD twee bekwame Sigareomakers bg P J van GEI j op de Baam I oofdkiesdistrict GOUDA De vrözinnig CENTRALE KIEZERSVEREENIGING blflft voor de Sergtemmina op aanstaande DINSDAG 2é JUNI tasschen 9 en 5 nur met warmte m aan drang aanbevelen haren Csndidaat het aftredend Lid Mr J G PATIJN die bg de eerste stemming de meeste stemmen lO T bekwam Alleen bfl getrouwe opkomst van aUe weldenkende en goedgezinde Kiezers is op PATUN e herideang staat te maken Het Bestunr der Centrale Kieoersvereeniging voormdd De Algtmeene SeeretarU j g Algemeene Vooraüer Mr C KB AS BB Mr P J SNEL te Alphen a d Bgn te Gouds AANBESTEDING DIJKGRAAF en HEBMRADEN van Bloimendaal zgn voornemens op MAANDAG den 30 JUNU 1879 des voormiddAgs ten elf ure in het Koffijhuis d Boiuin te Gouda hg enkele inschröving AAN TB BESTEDEN Het Terrichten van eenige herstellingen aan de Folderwerken en bet Stoomgemaal waarvan bet Bestek en de Voorwaarden ter lezing ztdlen liggen in het Koffijhuis tna Boxhk te Gouda AANWIJZING in loco zal plaats hebben op WOENSDAG 25 JUNU 1879 des voormiddags om half negen ure te bannen aan de Waddinzveensche brug Gom D BK VA A BuMKXAH Bierbottelarij H J WAARD Aolenwerf wijk B 80 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van verschillend miimwk EN mmm biel PRllSCOÜRANrBN gratis verkrögbaar TE KOOP gelegen op de Markt een zeer solide n odem WINKBLHÜIS voor allq zaken geschikt waarin sedert jaren eene affitii met goed succes gedreven is Brieven franco onder letters V W aan het Advertentiebureau van A KOK ft COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda tt De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBLJDAG In de Stad geschiedt de uitf ve in den awtnd van DÏNSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 U icM Coinuit behoort eeu Bflvoegsel Als lid der Tweede Kamer voor het Hoofdkiesdistriot Gouda wordt blj de Harstemming op 24 Jnoi a s tnsscbcn 9 eo 5 uren met aandrang aanbevolen het aftredend Lid Mr J G Patijn De Herglemming Dinsdag a s van des morgens negen tot des nuniddags vgf uren zal de stembus weder geopend zyn De kiezers nit ons district zgn geroepen niet om personen lebeoordeelen maar om tebódiaaen wéike richting de raeerdérheiAis toegedaan Het aftredende lid der liberale party toch is in herstemming met een der hoofdmannen der anti revolutioDairen Wat de heer Patgn geweest is hoe li gesproken gestemd heeifl boe bg de belangen van bet district niet vergat waar deze uiet in sti d waren met bet algemeen belang behoeven w niet te herinneren aan hen die met belangstelling de werkzaamheden van ons parlement geTolgd hebben hn heeft zich en door zyn werkzaamheid en door zijn hamaniteit een hoogst verdienstelijk volksvertegenwoordiger getoond wiens aftreden zeker een leegte zon Uten in het parlement Zgn tegenstander moge nog geen plaats in de volksvertegenwoordiging ingenomen hebbes hü is toch ook geen onbekend persoon geen nieuw man ook van hem weten wg wat wg zullen te wachten hebben als de meerderheid der kiezers zich voor hem verklaart En door zgn spreken op vergaderingen en door zgn verschillende geschriitea heeft hg zich bekend gemaakt als een gverig voorstander der anti revolutionaire beginselen Beide candidaten verdienen aller achting het is daarom nn slechts de vraag geheel afgescheiden van de personen naar welke beginseieta wil men de regeering des lands geleid zien Wil men de heerschappg der kerk over den slaat wil men terug tot vroegere tydeu toen de kerk een overwegenden invloed op het staatsgezu had en daarvan niet zelden gebruik maakte om mudersdenkenden uit te sluiten en te verdrukken wat toen mogelgk was maar nu onvermgdelgk tot verzet zou leiden men kieze den neer Lob man hg is een waardig woordvoerder dier partg en zal alles doen wat in zgn vermogen is om die beginselen te doen zegevieren Zgn verleden is daarvoor een waarborg Wil men daarentegen de ontwikkeling van het staatsgezag wil men staat en kerk van elkander gescheiden houden ieder op zgn gebied vrgheid latende om voor het welzgn dergeheele maatschappg Werkzaam te zgn wil men een man die nog iets anders betoogt dan de triomf van verouderde b prippen die in onze maatschappg voor geen toepassing meer vatbaar zgn men kieze het aftredend kamerlid den heer Patgn die getoond heeft door spreken en stemmen dat hg het waarachtig belang des lands hooger stelt dan llle partgbelangen Moge men het hem van Mhere zgde ten kwade duiden dat hg bg de la rtste belangrijke discussie over de kanaalwet $ ch tegen denitgaaf van 30 millioen verklattd heeft omdat de schatkist zulk een uitgaaf thans niet toeliet wg mogen hem van dié stem geen verwgt maken ook al was die stem de oorzai geweest van het aftreden van het i iniBterie Die stem getuigde van zgn onaflUkVkelgkheid en onafhankelgkheid zal toch vooreerst nog wel een der grootste deugden in den Nederlandschen TolksTertegenwooT Hger blgven Ia i kwiu Toot da aM A dMÖ£e kïeiters moeielgk Wg willen wg kunnen het niet veronderstellen Zien wg om ons alom zien wg de volken het juk der geestelgkheid afschudden België jaren lang strgd voerende tegen de priesterheerschappij heelt een groeten stap op den weg der vrgheid gedaan door de aanneming der schoolwet op dezelfde grondslagen rustende als onze wetgeving ook daar heeft men even als in Frankrijk den priesters het bestuur over het onderwijs ontnomen en dat tot een zaak van den staat gemaakt En zouden wg ons boeien aanleggen die door anderen met weerzin gedragen worden en waarvan men zich zoo spoedig mogelgk tracht te ontslaan Zullen wg de geestelgkheid een gezag gCTcn dat door haar te dikwgls zoowel elders als hier te lande misbruikt is Niemand kan dat wenschelgk achten en toch het gevaar dreigt De stembus heeft gesproken en weder is gebleken hoe de macht en invloed der clericale partgen toeneemt en hoe alle inspanning noodig is om haar invloed te beperken die met anders wg zgn daarvan heilig overtuigd kan zgn dan tot groote schade van het vaderland Mochten zg toch eenmaal zegevieren mochten r g het bestunr in handen krijgen dan zou bet hier erger zgn dan in België of Frankrijk omdat dan eerst zon blgken dat de bestrijders der tegenwoordige orde van zaken uit bestanddeelen zgn samengesteld die dan een strgd op leven en dood zullen aan voeren nu mogen zg nog elkander de hand reiken om een gereeden tegenstander uit het zadel te lichte dan zou het een strgd zgn om de heerschappg tasschen twee partyen die geen pnnten van overeenkomst hebben en die strgd zou vreeselgk zgn omdat de godsdienst beiden tot wachtwoord zon verstrekken en wg weten het godsdiensttwisten zjjn vreeselgk godsdienstoorlogen de onmenschelgkste die ooit gevoerd zijn Dan zou men met recht kunnen zeggen God beware Nederland Maar gelukkig zgn wg nog niet zoo verre van den goeden neg afgedwaald nog buigt de ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedeiexegel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTIEM meerderheid der vertegenwoordigers het hoofd niet voor het drgven der clericalen Wg wachten volstrekt niet door dit schrgren een dergenen die voor Lohman gestemd hebben tot andere gedachten te brengen wg wachten zelfs niet dat een gedeelte der stemmen op Barae uitgebracht nu op Patijn zullen overgaan de beshssuig daaromtrent ia aan anderen maar wat wg wenschen is dat zoovele liberale kiezers die in het Tertrouweu dat de verkiezing van Patgn zeker was te huis zgn gebleven thans het gevaarlgke van den toestand zullen beseffen en als één man hun burgerplicht zuilen rervuUen Komen allen die onze beginsolen zijn to edaan getrouw ter stembns op dan kan de uitslag niet twgfelachiig ziju en wij zullen weder vertegenwoordigd worden door Mr J G Palijn BDSTNENLA T GOUDA 21 Juni 1879 De Ba id deter gemeente besloot in lijiie litlin Tan gisteren het volgende adres te richten tot Z H den Koning Aan Zijne Majesteit den Koning Sirel Wederom beeft Uwe Majesteit den dood te betreuren Tan een der leden Tan Uanr Huis Zgne Kouinklyke Hiwgheid Willem Nicolaas Alexander Fredenk Karel Ueiidrik Piias ran Oranje Uw r k begaafde oudste zoon outriel aan Cwe Majesteit en aan het Vailerbind dat roet smart is TerTold OTer bet Tcrllcs Tan eenen Vorst omtrent wien het de schoonste TPrwachtiiigeu koesterde Het treurig bericht van dit oTerhjdea is ook door Gonda s borgerg met groote droefheid remomen Uwe Majesteit Tergnnne den Baad dezer Gemeente Haar namens de ingetcteneo de geTorleiia igner oprechte deelneming aan te bieden en Haar toe te wenschen dat Haar de kracht worde geachoakea het bittere leed met gelHteoheid te dragen De Raxd DEa Gbheente Gouda Gouia den 20 Jnni 1879 Door de Schutfcrg Soherpschutters Vereeniging jWillem Prins Tan Oranje alhier iraarran de Prins Tan Oranje besobermheer was is bestoten een adres Tan rouwbeklag te richteb unu Z M deu Koning en Z K H Prins Alexander De heer t f A G Vorstman alhier is benoemd tot lid rau de Maatsqhappy der Nederlaudsche letterkunde tk Leiden De coUeote Toor het Fonds ter onderstenning Tan den gewapenden dienst in de Ntderlauden heeft alhier opgebracht de som Tan f 1S4 ES Ëcnigcn tgd geleden deelden wy met iiiKeuoraenheid mede dat door het Departement Gonit der Nederlandsche Maatschappij ter beTordering Tan NgTerheid uitsluitend voor de leerlingen der BnrgeraTondschool een wedstrijd in het boetseeren van eeu eierlyst éobine werd uitgeschreven