Goudsche Courant, zondag 22 juni 1879

t SS t s a m Beier dagen werd door de Jury beslaande uit de heeren Öascl de Schepper Klinkhamer en Bnrgersdijk rapport uitgebracht over het vijftal ingezonden voorwerpen Naar bet oordtel dezer eommissie moeat de eerste pr js een bronzen medaille en f 10 aao hot werk worden toegekend onder de apreuk ttmti w de ziel mm in Kerkium en de tweede pryi een getuigschrift en ƒ 5 aan dat onder de spreuk Kluut veredelt hel imdKert ingezonden Met Bestuur Tan het Departement zich met dit oordeel Tereenigende ikende den eersten prgs toe aan Johannes Daniel Stam schrguwerkersleerliug en den tweeda aan Kiyn Tan Ëijk steenhouwersleerling De bekroonde voorwerpen zullen aan de Bargeravondschool ten geschenke worden gegeven De Jury geeft aan het einde van baar rapport den weusch te kennen dat ook iu een volgend jaar een prysvreag voor de leerlingen der Burgeruvondschool zal worden uitgeschreven Zij is van meening dat ten gevolge van het resultaat van dezen wedstrgd het getal mededingers dan veel grooter zal zijn Aan den ambtenaar ter secretarie J K Krom is op verzoek eervol ontslag verleend uit zgne betrekking met 1 Aug e k Uit het officieel programma van de begrnfenis plechtigheid van Z K H den prins van Oranje blijkt dat het vorstelyk lijk in den avond van 23 Juni per specialeu spoortrein begeleid door prins Alexander in de residentie zal aankomen aldaar zal ontvangen worden door enkele hofdignilarisseu en iu een speoialen rouwwagen nanr het paleis op den Kueuterilük zal overgebracht worden voorafgegaan door hofrgtaigen waarin de kamerheer ceremoniemees r ter en de grootofficieren en s ljudanten van den overleden prins zullen gezeten zgn en die begeleid § zullen worden door een escadron huzaren Aan het paleis zal eene compagnie grenadiers en jagers als k erewacht geplaatst zyn De begrafenis tal plaats hebben op 26 Juni ten 11 w r Aan den lykstoet zullen deelnemen de hof dignitarissen en hofbeambten de bibliothecaris van w den overleden prins de heer Horch en de Igfarts p Yinkhnyzen De slippen van het rouwkleed zullen l worden gedragen door den luit geueraal de Gasem broot den kolonel de Koek den majoor Bentinck en den gewezen kapitein luit ter zee baron van Haersolto Zestien kamerheeren zqn dragers van het Igk Z M de koning rn HU KK UH prins Alexand en Frederik volgen den rouwwagen zoomede de luit generaals Verspyck van Panhuys en Schon stedt de vreemde vorsten en gevolg iu rytuigen Te Delft zal de hofprediker van Koetsveld aan bet graf eene toespraak houden Bg het passaeren van den speoialen spoortrein op Nederlandseh grondgebied zal het garnizoen in de verschillende gemeenten onder de wapenen zgu en f l lullen van iederl oorlogsbodems suluutschoten worf den golost Het Staattblad n 106 bevat het kun besluit van 28 Mei jl tot vaststelling der regelen voor derijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwgze f ressen bedoeld in art 24 der wet van 17 Augustus 1878 Uit goede bron wordt gemeld dat een extra trein tot vervoer van het stoffelijk overschot van den Prins f Tan Oranje uit Fargs moet ingericht worden om 3 van daar te vertnkken Maandag 23 Juni des ocb X tends ten 3 are De trein zal te Boozendaal aan M komen 3 35 des namiddags en aldaar vertoeven tot 4 0S met het oog op de mogelgkheid dat Z M de Koning het Igk zou willen tegemoetreizen ten 1 4 05 vertrekt de trein naar Zevenbergen waar hg ten 4 35 aankomt om ten 4 40 naar VHage te J rertrekkea De aankomst te Rotterdam Deutsche poort is bepaald op S 06 co die te a Bago op 7 nar precies De Minister van oorlog heeft besloten tet een geleidelgke opheffing van het onderofficiersfonds Ststen Generaal Eeesus Kameb zittingen van Donderdag 19 en Vrijdag 20 Jnni 1879 P De interpellatie Duymaer van Twist over de ministeriëele crisis komt in behandeling Op de vragen van den interpellant antwoordde de Minister Kappeyne namena de Begeering toestemmend op de eerste vraag of hier te lande een ministeriëele crisis beslaat Wat de tweede vraag betreft na bet votam over de Kanalenwet vroeg de Minister van Waterstaat ontslag daar hg na voorafgegaane beraadslaging in de Tweede Kamer dat votam beschouwde als eene o kruring der fiuanciëele en oeconomische politiek welke hg namens de Begeering met warme overtuiging had voorgestaan Ook de Minister van Binnenlandsohe Zaken gevoelde zich genoopt een gelgk verzoek om ontslag te doen daar lijns inziens de stemming het brw s faal opgeleverd dat de zekerheid ontbrak dut voor de groote maatregelen door de tegenwdprdige Begeering voorgesteld de noodige overeenstemming iu de vertegenwoordiging was te verkrggen De overige leden van den Ministerraad stemden met deze zienswgze niet in maar verklaarden dat zij bet ontslag vragen door het hoofd van het Kabinet niet voor hunne verantwoordelijkheid wilden nemen in dat geval verzochten zg eveneens ontslag Nadat de Minister Kappeyne op veczoek van den Koning zgu aanvrage later had toegelicht werd den leden Juni aan den Ministerraad en beide betrokken Ministers te kennen gegeven dat het ontslag van beide Ministers door den Koning niet was ingewilligd en dientengevolge het subsidiair aangeboden ontslag der overige leden van den Ministerraad was vervallen Sinds 16 Juni is in deze zaak niete verder voorgevallen De heer Dttj maer van TküI dankte den Minister en wenschte geen oritiek uit te oefenen maar hoopte spoedig goede tgding te ontvangen dat het Ministerie in bet voortdurend bezit van het vertrouwen des Konings zon aanblgven en het moeielijk werk dat het op zich genomen heeft zon voortzetten en zoo mogelijk voltooien Hg meende dat zeggende op instemming te mogen rekenen To uiokingt De Minister Kappeyne hernam dat geen lid van den Ministerraid zioh soa laten leiden door eenige andere overweging dan de eerlgke overtuiging van wat de eischen van het constitationeel staatsbelang en het algemeen belang vorderen De interpellatie was hiermede geëindigd In de zitting van gisteren is Ijet adres van ronwbeklog aan Z M den Koning aangenomen alsmede een zevental ontwerpen waaronder dat betreffende het consulair traotoat met Noord Amerika Daarbg vroeg de heer Hnydecoper inlichtingen omtrent de verrichtingen der justitie om de ontvluchtiug der Rotterdamsche misdadigers te beletten De minister van justitie antwoordde uitvoerig Eerst in den loop van Woensdag avond werd de justitie bekend met de loopende geruchten Iu den avond en nacht van Woensdag werkte de talentvolle Rotterdamsohe justitie met kracht ter opsporing Ieder was echter gesloten als een bus Donderdag ochtend wist de justitie zelfs nog niet of er een misdrgf gepleegd was Eerst Donderdag namiddag bleek dit stellig maar toeu was de misdadiger reeds uit Liverpool vertrokken Vrijdag gaf de hooge raad eerst bevel tot gevangenneming De regeering en de justitie hebben niete verznimd om den ontvlnobte nog in Kuropa te vangen De minister deelde nog mede dat in strgd met alle verwachtingen zoo evèu het bericht was ontvangen dat de AmerikaaDs he regeering al het gedane ter zake van het sluiten van een uitleverings traotaat als ongedaan beschouwt Heden is de oorlogs en vistiiigbegrooting aan de orde Staten Generaal Tweede Kahee Zitting van 20 Juni 1879 In deze zitting is het adres van rouwbeklag aan Z M den koning aangenomen Het adres zal Z M worden aangeboden door de oommissie van redactie bestaande uit de hh Qodefroi Fransen van de Putte van Kerkwgk Lentiug en de Brayn Bops benevens door de hh Kool Fatgu en de Bniyn met den voorzitter aan het hoofd De vergadering is tot nadere bijeeuroeping gescheiden Een telegram uit Atjeh bevat de mededeeliug dat Fanglima Folim overleden is Uet Hof van appèl te Brussel heeft Donderdag uitspraak gedaan in de zaak betreffende bet verzoek tot uitlevering van H P Kerdgk Het Hof wat van oordeel dat de nitlevering kan worden toegestean voor de feiten welke door de Nederlaudtche autoriteiten io het bevel tot gevangenneming zgu aangegeven en toegelicht Waarschgnigk zal de Begeering eene beslissing in elgken zin nemen Tegen zulk een advies van het Hof laat de wet geen cassatie toe De hecto of polygraaf is thans in aller handen Het zal daarom voor velen van belang ign te weten dat de lijmachtige massa waarop het schrift wordt afgedrukt bestaat nit een afgekoelde oplossing van deel gelatine 4 deelen glycerine van 30 E en deelen water De violetkleurige inkt welke menvoor t hectographeeren gebruikt is samengesteld uit deel metbyl aniline violet opgelost io 7 deelen gedistilleerd water en 1 deel alcohol Boode inkt voor t zelfde doel geschikt wordt verkregen door deelen azijnzuur rose aniline op te lossen in 10 deelen gedistilleerd water en 1 deel alcohol In De Werkmantbode leest men het volgende Het kappen en schillen van het eikenbout zal in Goaaterland voor 15 Juni afgeloopen zgn Voor de werklieden die boven verwachting nog een flinke dagbuur ontvingen is dit minder aangenaam doch Voor een aantal kinderen is het een gelnk Niet zelden toch moesten 7 t 8 jarige kleinen waaronder soms meisjes s nachts te 2 uren het bed verlaten om tgdig op hot werk te kannen zgn Daarvoor genieten zg dan het voordeel F een paar malen per dag op koffie en jenever getrokteerd te worden en behalve dat een dagloon van eenige stuivers De school wordt in dien t d utuarlgk niet bezocht doch de vorderingen in de knnst van tabakkauwen enz zgu verbazend En dat alles gaat heden in het jaar enzn heeren 1879 io ons hoogstbesohaafde F Nedtrbud nog ongestoord zgn gang Men schrgft uit Botterdam Donderdag is ook hier officieel bekend geworden dat het stoffelgk overschot van don Prins van Oranje reeds aansteanden Maandag door onze stad zal vervoerd worden naar de residentie Naar ik verneem zal aan den rouwtrein alhier offioieele eer worden bewezen Het garnizoen narioien aal aan gen der stations opgesteld zgn Helaas Wie onzer had kannen denken dat da jeugdige begaafde vorst op s konings zilveren feestdag alhier voor het laatst officieel zou geweest zgn I Allen die op dien schitterenden Meidag van 1874 in de nabgheid van de vorstelgke familie vertoefden werden aangetrokken door de ongedwongenheid van onzen kroonprins Ik behoorde tot hen die des avonds den toohl met de kouiukigke boot op de Maai deden om het vuurwerk te zien en vervolgens Z M den koning naar bet station MulUgat te geleiden waar onze koning op den staatspoorweg overging om te Vlissingeu den Bnssisohen Czaar té kunnen begroeten Levendig herinner ik mij altijd hoe de prins van Oranje zich toen niet alleen als eeu bemiouelgk causeur maar ook als een vastberaden man deed kennen Vóór het vuurwerk begon had op de donkere Maas een hevige aanvaring plaats tussohen de koninkigka boot en de met mensehen volgeludpn Aalwerpsche boot De Telegraaf loaulgeiioemd vaartuig drong met ontzettende kracht schuins weg m den boeg vau de koninklijke boot nam ten deel der versofaanting mee en bleef ten sloUe aan het koninklgk vaartuig vastzitten In de eerste onttteltenii zag ik heel wat hoO geplaatote personen in grooten angst rondlaopei peinzende op een middel om heel haids van de bootte komen Z M de Koning bleef bedaard alt melkte hf niets met den Rutsisehrn gezant doorpraten De kroonprins ttoud leunende over de vertahanting te zien en te luisteren Want de gezagvoerder der Belgische boot putte zich uit in redenen om te verklaren hoe het gekomen en dat het zgn tohukl oiet wat Intuttahen bleven de booten in hnn gevaarlgke positie tot eindelgk de kroouprint het woord nam en zeide Het komt hier niet op redeneeren maar op handelen aan gg staat daar slechte te praten Laat dien ketting terughalen en ttoom dan terug Vgf minutea later waren de booten vr en alle gevaar was gewiken Dit eukelp tonder eenige beweging doch flink gesproken woord van den kroonprins maakte een einde aan een zeer onbehagelgken toettaod Bn zoo was hg altijd ou e print van Oranje Eeu prettig spreker als het er de tgd voor was maar een vgand van gelenter alt er gehandeld moest worden Welk een koniog hadden wq in dien begaafden vortt kunnen hebben I Ueiaat bet mocht zoo niet ijjn De Leidsche Melk inriohting heeft vérgnnning gevraagd lot hrt pUatsen van een melk kiosk op de openbare straat te Leiden Woensdag namiddag omstreeks S nl b op hei erf van den landboawer A vaa Leeuwen onder de gemeente Beenwgk een sdianr afgebrand De spnit rokte aan doeh kon alleen een verdere verspreiding van den brand voorkomen Alleen au den hooiberg in de nabijheid van de tohuar werd eenige schade toegebraoht De oorzaak van den brand is onbekend De paardentlaohter Karel Wieter te Hagen vond dezer dagen in do darmen van een getlaoht en vroegv gezond paard veertien steenenl De beide grootite hadden een kegelronden vorm en een middellgn vao ongeveer 8 c M het gezamenigk gewicht bedroeg 1 kilogram De overige stesnen waren plat en van de meest verschillende grootte De bespottelijke mode om het haar over het voorhoofd te dragen ook bg de Nederlandtohe damet geliefdkoosd it der Engoliohe Koningin een doom in het oog Onlangs kroeg eene jonge dame dio tot ene audiëntie bij baar wllAt jrorden toegelaten het ODaangenaoa bescheid dat zg zioh niet eerder in het pileis moaht vertooaen alvorens bet haar weder genoegzaam toude zgu aangegroeid om naar achteren te worden gettreken Enkele weken gele kon men iu tigaa ajle bladen het teniatie nteuwtje lezeot dat in Australië eeq middel ontdekt wat om eren jntt manschen zouden eerlang naar het heette proeven worden genomen whijndoad Ie maken Een kostelijk middel bg het traasnorteereu vaa vee riepen de enthontiasjen uit V ilde nen bgv een schaap uit Amerika naar Nederland verzenden dan zonde men slechts volgens hen het dier tehgndood behoeven te maken ea aa aaokopiat weder levend want en dit vat het groote voordeel tonder tehade voor de gezondheid kan men de toettand maanden lang laten voortduren t Welnu de geheele pers heeft zich voor de zooveelste naai weer leelgk laten bg den nens leiden en enketedagen geledta noemde t blad dat Jiet etoste het nieuwtje in de wereld had gezonden de tgiUng een canard In Virginia is verleden jaar een wet gemaaktwaarby bet hawelgk tnssclieo bb ok i en zwarten verklaard wordt een mitdawl te J u eb met irtre gevangenitttraf wordt ge rafl Op grond daarvanworden tegenwoordig vele vervolgingen ingesteld Ken neger die met een blanke vrouw getrouwd was vond het daarom geraden zich van haar te ontdoen en vergiftigde kiar Hg deed dit looalt het bericht luidt om zich voor geréchtelgke vervolgingte vrgwaren Of hjj zijn doel bereikt heeft wordter niet bg vermel d I ur men nit goeden bron verneemt it door den Miiiitter van oorUlg bepaald dat het vletsch b j ii het 5de fqgiaiMrt itfatrterie te t Herto eabosch in garnitoen vooitaoa lAO gram per man en per dag wcj n of eeu ander dierf Slgk voedsel in prgs daarmee gelgkstaande moet worden uitgereikt Verder dat bg wgze van proef voortaan b j alle eorpeea van het leger per menage een geoefend soldaat tot vatten kok tal worden aangetleld ea een geoefend man bg beurten door de eompogniëa die aan de menage deelnemen als Dgkok gedurende een maand zal worden aangewezen Daardoor zal de b reidiag d r tpgten met mtrr knnde en zorg fft ehieden en behoorlg k in de opleiding van kokt voor de eompagnieën in oorlogstgd worden gezorgd Eerst dcier dagen It door de Hooge Begeering officieel geeontlaleerd het vergaan van het ttoomtohip ïriedand Ah een gevolg daarvan hebbeo de effgenamea wan de éeuUj oa Aaméa Seierea ambtenaren en mHiteiren voor zoo verre die erven bekend waren aautehrgving ontvangen dal het hun toekomende van niet ontvangen toldg ent door ben kan ontvangen worden De vieriag van het halve eeowfeett van het btttaan der bataljons grenadiers en jagers it tengevolge van het overlgden van Z K H den Print van Oranje voor onbepaalden t d aitgetteld Wil men zioh een denkbeeld vormen vao het drukke personenverkeer ook te Berlgn op de Pinkslerili n dan kan daartoe de volgende opgave diene op eeMen f inkMerdIg wares te BerÉn in dienet 153 omnibutten en 824 tramwagent op den tweeden even zooveel omnibussen maar 12 trams meer te weten 330 Op beide dagen lameu werden vervoerd tiB ili peiMMWB dat it 133 486 méir dan in het vorige jaar Ook aan de tpoorwegitetioitt wtt het drnk en met uitzondering van het Pottdammer brachten 38 eitratreinen igade 24 n r dan verleden jaar ongeveer 50 000 penonen aan dat it 42 000 m dan in 1878 Zbndag ontdekt de geetteiyke llouer in het stadje Fontena Elioe oab j Baveana toen hg de kerk inkwam om zgn dienttwerk te verriehten een tterke braadlooht Hg ttolde dadelgk een naawkeurig on denoek in en ontdekte onder het altaar een pakje boskruid Mirin M braadead lontje beveiligd wat Weioige oogenblikken later indien de loberpe ronk hem het gevaar niet tgdig verraden had zoa fag in de lucht gevlogen zgn Daar deze herder tteeds met zljile kudde in onmin leeft tekr jft men deaen aantlag daaraan toe De politie te Leenwirden heeft eene jeugdige maar gevaarlgke itraatroofiter in handen gekregen Een mei e van bjjni 4 jaren dat uit de bewaarschool kwam en alleen op weg naar huis wat werd door een 12 jarig meiqe aangehouden naar een afgelegen plaalt gelokt en daar van hare gouden oor001100 beroofd De politie hiermede in kennis gestdd bevond al tpoedig dat een onbekend meiqo het gestolene in do bank van leoning had beleend ouder e n valtcbw oMp t vi t dai ftelije ook op te tjMren De jengdigc dfefbggo tooei reeds bekend hebben meermalen dergelgke roovergen te hebben gepleegd Op de paarden en beestenmarkt te Wgcben werd Dinsdag een paardenkoopér nit Ost het slaohteffer van zijne verregaande roekeloosheid Hg liep achter de paarden langs en plaagét tt ióa door t met zgn stok tegen de beenen te slato Het beest sloeg achteruit en trof den man in het aangezicht dat gedeeltelijk verbrgteld werd Een der groote voordeelen van in do wetenschap der arithmetica wel doorkneed te zijn met cijfers te kunnen omspringen als de handigste goochelaar is dat het den bezitter dur hoogere vorming in steal stelt niet zoo zeer om zijne medemenschen tot eigen voordeel Bg den nens te nemen maar voornamelijk ook hen in tommige gevaUen te troosten door hen te overreden dat hetgeen een uiet zóó ontwikkelde voor eea bepaald verliet zoo houden integendeel als een stellige winst moet worden besobouwd Een opmerkel voorbeeld van deze heilrgke i nlteit werd g eleverd door een zeer ingenieus rapport onlangs Ij den gemeenteraad van Salford Engeland ingediend door h4 generale omitó van financiën Het bad betitkking tot het middagmaaltijd departement Bg raadsbesluit nl wat bepaald dat al de op het ttadhnit geëmpk yeerde personen in het gebouw zonden middigmalen Het bleek dat er een nadeelig taldo wat van een goed aantal ponden De tteller van bet rapport ïtt echter haarfijn uit te rekenen en met bewijzende cijfert te staven dat dit verliet een aaomerkelgk voordeel had opgeleverd Immen er waren van 66 portonen in somma 6910 uren uitgespaard De salarissen dooreen genomen gtveu V P i O er MIO nren geeft 460 i êu dut l t iladeelig taldo van 248 £ overtrof ea wordt mit 312 £ netto aitiparing Wd is wan tommige der raadsleden waren dwaas genoeg om er over te Uichen een ander echter verklaarde deftig en Ijl dat hg zijn verstand gevangen gaf onder de maobt der ogfers Evenirel mogelgk is het wellicht er objectie legen te maken ntear naawelgks meer dan tegen sommige ttatittieken waarop zelfi wetten en verordeningen worden gegrond A Zondag bragt te Gent een politieagent een man en vronw m een vigilante naar het politiebureau over In de Mageltinatraat was de koetoier geDOodtaakt l a a g aaam te rijden ea van du gelagenkeid naaJLte de Dian gebruik om uil deo wagen te tpringea aa de vlucht te nemen OaganUikIcelUk liet de tgent de vigelante ttilhonden hg tprong er nil eo droeg den koeteier op den vlachteliag te ashtaiUeib daar hg op de vrouw moeat patsen De koeUiei bad geen lio in de vervolging en beweerde dat h j bg zgn paard moest blijven De politieagent die zich zijn prooi lag ontsnappen werd woedend en kreeg een hevtgen woordeustrg d met den koeteier van welke gelegenheid de vrouw gebruik maakte om aan den anderen kant het rgtnig te verlaten Toea de verootwaardigde agent weder in wilde steppen vood hg eeo ledige vigilante hg wist er toen niet beter op dan plaats te nemen en alleen naar het politiebureau te r jden om er verslag van zgn tvondtnur te geven De Fransche politie heeft eeo SOtel Engelsche piekfoekelt die om de wedrennen van Loogdiampt het kanaal waren overgestoken in hechtenis genomen Het was een formeele expeditie De leden waaruit zg beitond hadden alles vrg spoorweg boot hotel rgtoigen eni ea moeiten daarvoor 2000 pond of 60 000 franct baar Londen medebrengen Wat er oversohoot zou coder de puipockelt dio aao de reit haddeo deelgeoomen verdeeld worden en ban wettig verzekerd blgven Dat de Fransche politie in staat was dat schoons plan te vergdelen heeft tjj hoofdzakelijk te danken aan een barer ambtenaren die naar Londen is getogen en zich door oude betrekking tot een der gaanwdievon op de hoogte der taken had gesteld door zich als collega vour te doen INGEZONDEN MEDEKIÉZEBS I Blgkeoi o 11 vao het weekblad de Hollander bestaat er volgenu het gevoelen van igiie Redactie veel kaït van definitieve keuze voor den heer Lohmaa ia weerwil dat de heef Patga 167 iteramen medr verwierf de eerttt stemming ïtco soa i it die verooderstelling kunnen afleiden dat de anti rev rekeoen op de medewerking dor B Cath ofwel op do lauwheid der liberalen die het mag niet ontkend worden de overwinning door hunne slechte opkomst ter stembus twijfelachtig maken Waar van de zgde der anti rev met schier ondenkbare kracht is en weder zal worden gestre len en io het midden latende welke gedragslijn do R t C kiezen Dinsdag znllen volgei kan alleen de c ap r didaldur van den heer Fatijn slagen zoo jne rAê i stenders alt een eenig man zich ter stembus la ten vinden Het moet herhaald worden dat eene eventneele nederlaag enkel en alleen aan de houding der liberale kiezers lal zgn te wgten en dat eene nederlaag vOoi de partg eene belcediging zon z fa voor onzen geachten afgevaardigde Immers wg hebben over de meerderheid van stemmen te beschikken I Laat ont dut niet versagen t f Aan mijne medekiezers in he © diêtrict Gouda Andermaal worden wg ter slembus geroepen om te toonen wien wg als volksvertegenwoordiger voor ons district Gouda willen Buim 2300 kiezers hebben dep lOn Juni hunnen man reids genoemd ongeveer 1300 hebbin niet gestemd Van too n ogfer ala t laatete schrikt niemand we zijn dat in Nederland zoo gewoon Voor hen die t weten en t ook willen weten dat Mr J Q Fatgu ons volle vertrouwen verdient ligt er nog bemoediging in dat cijfer van 1300 Zeker is het dat verreweg het grootste gedeelte vaa dat getel niet behoort tot hen die zoo gewillig en ondtiworpea op het klappen van de zweep naar de Stemboe gaan Welnu gij die dus op 10 Juni om welke redeft ook niet hebt gestemd en die een eigen gedachts en een eigen zelfstendigheid bezit toont dat gg dank en vertrouwen hebt voor den heer Patiju door hem op S4 Jnhi mede te gaan kiezen Hg heeft getoond wie hg is gg kent hem hij verdient uw vertrouwen volkomen Het moge menigeen hinderen dat hg tegen de kanalenwet heeft gestemd wij verheugen er ons in De kanalenwet moeit vallen tg ging boven de finanoieele draagkracht van Nederland Wij waardeeren het lioog in den heer Palyn dat hg rekening houdt tol hoever de geldelijke krachten van eene natie zioh kunnen uitetrekkCn Men dringt n door tal van biljetten en Couranten uit Leiden enz den heer Lohiimn op men neemt hem een christen sUatsraan en het zou mg niet verwonderen geachte medekiezers of er zijn onderteekenaars dier biljetten en aanbevelingen die den heer Lohman volstrekt niet kennen cu die evenmin het woord christen staatsman kunnen verklaren Haar g j weet wel waarde kiezers waarom men die mooie woorden gebruikt om n in te pakken Laat n dot niet terughouden door biljetten waarvan het eene B Lohman en het andere n iBtllgi aanbeveelt en g j daardoor aan het wankelen zon kunnen gebraoht worden Gaat met mij naar de slembiM en tiett den mai dien gij kent dis op eene uitstekende wijze s land belangen behartigt die er op let wat ês Nederlandsche natie aan belastingen kan offeren kiest ons aftredend lid 7 Mr J G PATIJIV 1 r Een kuiik uii het DiarBict Goin = M aa III II I m lil I II jiilf bvrgerlijkie St nd GEBOREK 18 Juui Coroehs ouden J in Dan ea li ras der Weqdn SO Jsliuos oadm C Byketykksixeo eo A van Leenwen Genrda Jobsaiia ouders C r W Itouiig ea C M Wsuaektn OVERLEDEN 17 Jool W Want 8 ra 18 K de Koeeht 8Ï j J S P Scherff 7 m 19 E Hardeibol kuiair vaa M na Vliet tgj W F de Jonc 12 n C W nn Tliel 9 m 30 A T Folet S m J Stalenberg 65 j SI A de Broya 6 m CR Armstrong hnutr ran H T Lanbreeht 69 ONDERTOUWDi SO Juni P Sehoulen Si j en M C Bad 19 j I Bojaval 23 j en M van Itoon 23 J J Nienw eld f7 j en W C Nabbeo 40 j J Koolmees 2 1 j en M van den Berg 20 j ADVBRTENTIËN j Heden overleed tot diepe dreeibeid van mg en mgne kiiideren n eene ongesteldheid van slechts 3 dagen myne geliefde echtgenoota CORNELIA BENETTA ARMSTRONG H F LAMBBECHT Öoudo 21 Juni 1879 Op een der BESTE STANDEN te éoU itegen den laten OCTOBER a te Haar EEN mmwM bevattende DRIK KAMEES KEUKEN KELDERTJE WELPOMP en verdere gemakken Te bevragen onder letter Z ter Boekdtnkkerji van B A vERZIJL Jouda =