Goudsche Courant, zondag 22 juni 1879

Zondag 22 Juni 1879 mat bederlnag geled ju de vergadering van de com inissie voor 4 j éAeh tvg da lil Jig n den tig de invoering vau de wet aanwezigen voorraad Noohsteuer is verworpen Niemand bad ieU anders verwacht eu men herinnert zich dat Bisraarok zulke nederfaigea mot ogaane ziel altijd het tataksmonopoliafil lÜlfa ÏteSI ecD Btruetie Tcrwiujn eu men nerniueri zien lat JJisraarokzulke nederfaf ea nat oogMsm zi pndit yfféfiTfog altijd het taftaksmonopoli Is 4 De Belgische Senaat beeft bet wetsoutweip op bet lager ouderwgs met SS tegen 3i stemmen aangenomen De prins de Ligne libenud en voorzitter sprak en stemde tegcu Voor het paleis bracht de folksmenigte eeu ovatie Ban de liberale leden De prins de Ligne was gedwongen zieh langs een ochteruilgaug aan eene vijaadige denio istratie te onttrekken Uit AlexandriS komt de gewichtige tgding dat de Pransobe rrgeeriug nfzettfing van den Kbedive beefi gevraagd De Frausobé consul generaal zou dit iu alle plechtigheid aan qe E yptisebe regeering sijn wezen aanzeggen Vreemd i $ in dit berich dat alleen F t rgk genoemp yd en uu zowliir nedewfrting n2 Engelanif solfc eéa tap wordt f edaan V f4 Teel mea weet wiUe Kngeland niet too ver gaan Nadere opbddering zal wel niet uitbleven Voor het oogeublik berinneren wij slechts dal de Eugelache oonsulgeoenud alweder voor d tweede maal bianen zeer korten tijd rwegnis particuliere lakea j aar Vméttt it gegaan Deze afwezigheid in zoo gewichtige onutaodighedeo en deie buiteugewout p rtiouliere drulMe heeit iu de Fransche dagbladoii nog al de apiwkt getrokken Het nfge zeer belangrijk in deze geheele geschiedenis ia of Eugelnnd eu Fraukrg k bet werkelijk oneena zgn of niet Zgn e dit niet dan zal het der wereld niet machtig veet kiinuei acheiea koe de JStmtif t taken wonien geredderd mits maar de phiad K t k roo Hoed mogelgk lot hfn rti l komen en bet Uiid er niet uo meer d a vroeger ouder Igdt Unnr liet oTdt ouiniddillijk teit eriislig Kuropeesolt Mmiftf waMMar inoeiu blgkin dat de goede venUndboudiug lussoheu twee groote mogendbeden door deze Egyptische zaken is gestoord Wg tien nog geen reden om dit laatste te gekMven Ken later telegram uit Cairo doei tien d t de Fransche en Bngebche regeeriugen ook thans nog in de Egyptisobe zaken samengaan Door beider consuls toch is aau het ministerie geraden den Kbedive al te tellen Men beweert dat de ministers niet ongeuegeu zijn dien raad te Volgen Vergadering vao den Gemeenteraaa VltlJllAG SO Juni Jetenw dll de J1 J vau Ikrgea Mzaudoorn vooriUler mÜ l ee lClai l n n urg Oudlj Sucfc MolwXj UWuillli Pjat toa éii i en Irawfe T T e n Mulea ï t ftrige vfUfadenug borden geletea gaarreateerd De VooriilHr AeH ilda het a erHJdeli Val 1 h H den frins voa Oranje terwijl B en W oorstellen een adres vaa roBwbeklag aan Z M dea Koniag in la zeaden dit wordt algeneeu gwdjekenrd Do Voorzitter deelt mede dat door heeren Gedepoleerde Stalen goedgekeurd de pust van ƒ 100 als graliSealu aaa de wed J nn Laenen Notificatie Nog wordt lAedegedeeld dst door Regaalaa der beide Gaatbuiuu IS keoBis gegeven dat het gevoerd proces met M Moons I 5 i u 1 Jer miune is geschikt ea dat door ban tBStO in onivaagst ia grnomea Nolif Do Voorzitter deelt mede dal aan K Krom op iiin verioekeervol oalalag ia verkaad tegen 1 Angoataa wegene eeS gebrek san hel gezicht N Jagekomea ts het rapport der Pommtssie in wier handen f gtsDbsidieerda lastelhngea vsn weldadigheid adviseerende tol goedkenring nel uitnoodiging om die van de beide gaath i tn by aaaa volgend indieiio wat nitgebraider te verzoeken r i e eene missive van den heer H F Koll dat hij liina betrekking als hd van kei Burgerlek Armbeataar naderleat wordt voor kennisgeving aangenomen sens aiaaive van heeren Librvjameoalera kenniagevende dat de hear J N Scfaalteraa aftreedt en eene voordracht inzendende waarop geplaatst zgn de heeren dr H ïssel de bchepuer an mr D N Brouwer j i Z eene missive van mej ds wed J van luenen baren dank belnigendo voor de verleende gialificatie wordt voor kcnntigevlug aangenomen StoombootmaatschappQ VOLHARDING Veranderde dienst GOUDA AMSTERDAM Door plaatsgebrek OPRUIMING Tai nDOTJ w w A ca Ea s en SOTTDJG MAIIIM F BELONJE Spieringrstaat uu ïuu neeren lu oe jun nitte die vooral te Berlgn leg met den waarn Schoolopziener zoo drukkend zjjn kan over gewichtige ontwerpen f Hootdonderwyzer eene oordraehl tot balpottderwgzer n te laten beraai lagen a Lening an eeï ge L rC r i TGTo e U a LÏ kleinere zaken werd de Cltting verdaagd Belonje te Strgea ter visie ea benoeming in eene volgende De Duilscha Rgkskanselier heef onnieuw een vergadering Eerste Wedstrijd boetseren Tan een E erl st echine Toor leerlingen der Borger ATondachool alhier Op TDordracht der Jury z n de Tolgende bekroningen toegekend Eerste prgs Bronzen medaille en lO an J D StAM schrgnwerkersleerling Tweede prgs Qetaigschrilt en fi r aan K TAN EIJK steenhouwersleerling De Toorwerpen kunnen heden ZONDAG 22 JUNI a s des nam ran 2 4 uur door de Leden Tan het Departement bezichtigd worden op een der boTenlokalen van de Sociëteit Dl B nniiK Ds Secretaris H W G KONING w IIIM iS 61 De COMMISSIE Toor het CADEAU aan het BESTUUR der SOCIËTEIT heeft de eer HH Leden nit te noodigen bg de AANBIEDING daarvan op MAANDAG 23 JUNI a s des avonds ten 8 ure in de zaal Kunstmin Éegenwoordig te zgn De COMMISSIE Oouda 19 Juni 1879 De R K Kiesvereeniging REGIT im ALLEN ie GOUDA heeft op hare Vergadering van Iw Juni 1879 het besluit genomen zich van de Merttemming op Dinsdag 24 dezer oor een Lid der Tweede Kamer te ONTHOUDEN Medekiezers in t District GOVD A Wg dringen U in t belang van ons dierbaar Vaderland komt DINSDAG 24 JUNI ter stembus en brengt uw stem uit op Mr J G Patijn aftredend Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Biyfl bidden we u niet terug met toe dat de uitkomst a niet beschame Het Bestaur van de Liberale Kies Tereeniging Krimpenerwaard Mr 8 GRATAMA Hz Voorzitter Dr C J TAN KETWICH Secretarie KIEZERS Tan Leden Toor de Tweede Kamer der Staten Generaal in de Districten GOUDA LEIDEN en HAARLEMMERMEER komt toch allen naar de stembus om onze liberale caudidaten PATIJN de LAAT de RANTER en BULTMAN ieder in i n eigen district te doen zegeTieren en gg onTerschilligen die bg de eerste stemming zgt thuis gebleTen weet dat nwcTerantwoording tegenoTer het Vaderland groot is udien gg aanstaanden Dinsdag andermaalnw Bnrgeiplicht Terznimt X Hoofdkiesdistrict GOUDA De vrgzinnige CENTRALE EIEZERSVEREENIGING blgft voor de Bmgtewming op aanstaanden DIlfSDAQ M JTTWI tnssc 9 en uur met warmte en aandrang aanbevalen haren Candidaat het aftredend Lid HP Mr J a PATIJN die bg de eerste stemming de meeste stemmen lOÜT bekwam Alleen bg getrouwe opkomst van alle weldenkende en goedgezinde Kiezers is op PATUN s herkiezing staat te maken Het Bestunr der Centrale Kiezersvereeniging voormeld De Algemeene Secretaris De Algemeene Voorzitter Mr C KBABBB Mr ê J SNKL te Alphen a d Rgn te Gooda ÜmM SCSQEN EN LAAmmQMH VAN W H DANIELS Korte Tiendeweg D No 15 Gouda OP NIEUW ONTVANGEN Dames en Kinderen opengewerkte LAARZEN en FANt TAISIESCHOENTJES alsmede Heeren MOLLIER SCHOENEN en alles wat Teider tot het Tak behoort NB MAN8LAARZEN 4 90 Voor soliditeit wordt gegarandeerd Hotel Restaurant Wijkerbrug bij VOOI BXri X3h allergunstigst bekend om de schoone ligging fraagen Tuin met ruime Zalen voorts Amusementen bgzonder geschikt tot het geven Tan PARTUBN wordt Min Faioilün en Corporatiën minzaam aanbcTolen door den Eigenaar 1 C VAN LOJMMËL De Ses uratis ia den geheelen dag geopend Hm Tarieven of InlichUngen worden op aanvrage branco toegesonden Stalling Toor ruim 60 Paarden Eendracht maakt Alacht Ieder Kiezer van het Kiesdistrict Gouda bg wien hoofd en hart op de rechte plaats zgn de ware godsdienst liefheeft zgn Vaderland be mint en geen gevaarlgk spel met onM financüele belangen wil spelen in 6én woord brengt a s Dinsdag 24 Juni uwe stem nit op uw waardig Lid der Tweede Kamer der aien Generaal den Heer J G PATUIS Kiesers ETen als ik hebt gg t Weekblad de Hollander n 10 Tan 6 JUNIJ 11 gratis in uwe leeskamer gekregen en welligt dan ook gelezen onder t opschrift LEIDEN en HAARLEMMERMEER v v Van Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrgdag Zaterdag GOUDA vm 3 uur vm 6 vm 4 Tm 5 30 Van AMSTERDAM Maandag nm 2 uur Dinsdag Woensdag nm 4 Donderdag Vrgdag nm 2 Zaterdag nm 4 Juffiouw KAMPHUIZEN aouwE vraagt een DIENSTBODE tegen AUGUSTUS daar moet niet alleen eeU strgd tegen hei Liberalisme wordeA geroerd maar evenzeer tegen Rome Rome en het Liberalisme bgge lool en ongeloof het zgn de twee openbarin gen van eenzelfde beginsel Gode niet de eer te geven die Hem toekomt Het leven bg eu nit de schrift wordt door beiden bestreden Een gebied dat onmiddelgk aan de heer schappg Gods is voorbehouden ontbreekt bg beiden en zoo ook is bg beiden eene zelfde t7rannie De eere yan onzen God en de ge sdiiedenis van ons land eischen daarom ook den strgd tegen beiden Na zulk eene taal gelezen te hebben Traag ik U Katholieke Kiezers Wat moeten wg DINSDAG 24 JUNI doen ons onthouden aan de herstemming of Tan twee kwaden nog de beste kiezen en met de liberalen onze stem uitbrengen op Mr j G Patijn om daardoor de benoeming Tan den tegencandidaat onmogelgk te maken Denkt er ernstig oTer na EkN KiTHOLIEW QooDA Deok tan A Bmnkkan wlgAlif brenift oiu he t bericht Tan het orprIqdcu TUD prins l iaM Napoleon loan u Niqi ii a III pa 4 4iooy TW d trnftipdef m nei Hü is clrnr eeu roep Zuclu luSen vermoord by grlegHitlttid eeuer rkeliuiiiK Dit U een btrde a C roor de kein rlijice party eu wursehijniglc de anttfftiu fer pnrtij r in le Mdel kc orde Er is Il iUirp er prins N4polcou uaa lu Jerome Boai pHrtc ilii weiuij knus beeft toor de geheele fittij tlli hoofd erkend te irordeu Men moet leKfCeii dat du urluiu d Rpablitk dtter diigeu oJO oipiuttiK is Ondaukt en mipsphieii irel juist leiif efol ce ran de linnet der miiidrrfaeid in de knmer scbijut in Fntlknp de republiek sleed veld t winoeu Dit Mykt o uit ile jonaste ïcrkitiiujt te Dieppe lu IWx bleef daar de republikeiiische caudidut met io RMniea in de éiitderheid In 1878 had hg eene meerderheid vau SOOÜ In Ig maaadru d rb l tiju in dit kieeilistriol nuKenorf 10400 stemiié gaéuniien voor de rcpnblikriincbe pang Bn Qiril wat de monarchale oandidaal de beer Kstsnoeliu in s9 soort ren lerr geschikt man n f stond iu IM AiMrict te goeilrr naam bekend en had betrekk vxl bekwauuib id Tv b if men ditmaal d o irkear aan deir heer Trouard Riulle irer gematigd republil rin amar in i yeval rcpi blil in iM oi Kt is noadch leW ud IS minuten fieufetuii ui der Toorsttlrrsohap raii drd beer Hartel IJe bcir Ie E ijrer lymi bel roorstrl aan 4ot pheHiiij van art tl d r groudivet Met bgua algevmir stemasw r l dit vwolei tu dringends iinrd verklaard I e Jii r Ilfisltliii vun de liukenjjrie lelde voor d lirnooniInK eflier otnmfssie ran 16 l i m i de afdetliiiKni ppi rWin ét WriMl weril mei gruute meerderheid gauIjnEArd Hit r kk dsr itdiwM mu ie n minuten afgeloopeD waarna de ziiiiug iverdl opgeheven De afdeelingen kwamen te 2 aren bgeeo en de openbare zitting werd te S i hnvat Bg de hervatting der zitting deelt rie heer JTnlea Simon als rapporteur der oommisaie mede dat zg de uaunriniug tnn liet ontirerp voqrstelt Zg acht den terugkeer naar Parga aooduikelijk ppdat de hoofdstad an het l md teruïgeirevpii onle Zg stelt den oumiddelijkep aanvang der biniadslagiiigen voor Eeu vonntri van dei keoT Buffet om de bernadelajring tot den volgenden dag te verdngeii len linde 4lp i uapslie op grondiger gie te kunnen behandelen wordt verworpen De heer Lueien Bnin verklaart dat hg nl temmen tegen den terugkeer naar Pargs omdut hij de veraiitwoordrlijkhrid van de gebeurtenissen velke hg voorwel niet dragm wil De heer de Cassagnac zegt dat hg voor dan terugkeer naar l nrijs is omdat bij de overtuiging liecft dat dit den val der fiepubliek teu gevolge ui hebben Het ontwerp tot intrekking van art 9 der staataregeliog derhalve terugkeer naar Pargs nordt daarop met 649 tegen idt atemmcn aangeuomen Slechts eeu klein incident werd veroorzaakt deor de luidmohtigheid der reohtcrzgde De Voonitter de beer Martel verklaarde ien slotte dat de tank van b t Oongroa voUinokt wl f Seser d gen werd val versehBlanIe i dan h d t Saitschen rijksdag genezen op het ongepaste gedrag van vele parlementsleden die zonder noodiask uit de zittingen wegblijven Slechts eene week na eene tieudaagsohe Pinkstervacantie waren lOs leden of ruim een vierde van het geheel aantal afwezig De heer Richter weet dat aan het seizoen en meende dat men de zaken meer s winters moet behandelen Dat licht aan den rgkskanselier meente hg die altijd tot Februari te Varzin blgfl waardoor de gewichtige wetsontwerpen altgd te laat in handen des rijkadagt komen Het gaat toch niet aan om de 400 heeren iu de Juli hitte die vooral te Berlgn a rapport vin ti k pè D h t en W op het ins v ét Kaner m lHsr kten4e dit hel tAtijt te taao xoyde komeu dsn om tocb m het heiivsar ge eeit kte voorzint door bet saabniDfcen vaa gsdekta loo4s W0 Bllaliai tag eriaod os 0 Ier vuie De h er Noulboveo v d Goor komt Ier vatfciderlng eeu rapport vaa li 4 W op bet adre vsa c ai e ligq zeteoea om eeueo rgbrafc orer dea liaweeleD siDfiel begroot op trokken waardoor het venof k otttradeD vurdt daa om h 9 eeuigBzmli gemuet Ie komeo ttelteo B ea W ia eterleg Ifaet het Ueitanr vm B alaDd v w m de krsc o t a i itn praat te vtfTii4fuiv a e eed trottoir te makca waarna deJ o tea beitroot wurdeu op f êUlf tét visie een adres vjb A Joakhejd vfrzasksa Wfi ituIcgr lHl s de Crabetbitrut uMit zyae woniog aao te koopeil hef rsppbrt vao It ea W luidt 9a sallu tl la staaa tvge k ét centtiire of 188 ter fuie B ea W doen op vnortlet vltt ds RaltaelijllS ScbMlee v Btlesie eeu ooritel tol ultbreidiDg no het bulpp rioaeel sM de 2a Hurftertcbout voor Joogetu met hel uitzicbl dkt Aft mat October wel door 70 laerliogeo s l keioebt or4 s s voor eeueu derdea bulpoodarwgzor Ie beaoemen ter vuie lanekomea ie do rekening der Beleenbank er M haiV S jm H78 79 l tfflftfl Aau de orde is eeo vooratel ot verhaar VMRMr tnl grond lae C Boer slhter dit wortt algosna pi ilpJMi it £ u itdrea van U Bclooje Fz alhier tot aankoop vsn een Itflk grond san da Vest het rapport vaa B en VV Inüh OH biarop atwgieud I beacfaijckeo dit word IgeaK 4 gekiurd De ontwerp verordeniag ap het IWBaMa mtit ntti Wij7i ni jefl go d ukeurd op voorstel van deo beer uuvuuveu van Gior wordt 11 M rgVffUfl auc 4e W Hl M hiiuJcluig a iageboudea l liifm l aarua wordt tot balpoaderwijfer aaa de Tiuaebenaehgel beaoemd de beer O tvra t G IW fiy3Mfl i De ontwerp ierordeniag Bp het IWBaMaasr4a s p iMn elti len verschil I met eeoige teer Noothoven N lucbl giag te geven zouder I l i iili i i M lÏÏ i iiii Laatste Bericliteii M n Madrid U Juni In den 8 qaat bg bet debiit over het adres deeble Martinez Campos bijzonderheden mede omti nt de jongste ministerieele crisis Hg rerkUarda bet eens e zgn Qet Cworaa Zijn ministerie zal een miniaterie van verzoening wezen en td rich Tooral Wfit hek inwendig bttor bezig houden De dadelijke afachatitg ietmktvenijj Mbtte hg oudoenlgk er ya voo be eidendf nfcktte elen iiooiftg Hij juichte de vertlsrilgen to van de oonstitutionecle a evaardigden ten opzichte der dynastie Het adre werd met 14 tegen 21 temmen aangenomen Lotkdeilt 20 Juiii Op een vraag of Frankrijk de afdanking van den Kbedive verlangde u Bdgeland daarin toestemde beeft Boarke ip het Lagerhuis geantwoord dut daar er gewichtige onderhandelingen tusschen de Mogendheden betreffende Egypte plaats hebben het onmogelgk is TÖór den afloop dezer onderhandelingen inededeelingen te oen De eer Childeis betreurde deze geheimzinnigheid waarop sir S Nortboote de onmogelijkheid bettxigde om nu reeds volledige mededeeliugca te doen terwgl e KiUedige mededeelingen allicht tot onjuiste gevolgttckkingeu konden leiden slechts veraekerde hö dat volkomen overeenstemming met Frankrijk bestaat Londen 20 Juni De ex keizerin Eug ue stiet bi bet vernemen van den dood van den keizerlijken prins een vrecaelyken kreet uil en viel daarna in twgm sedert dat oogenblik rerkeett ijj ia een toestand van volslagen bewusteloosheid Parijs 20 Juni De Bonaparlistische afgevaardigden zullen heden avond en boiz v l Kouher bgeenkoüieli De Paft tegt dat de prins alsvorens naar de Kaap te gaan een testamenr imilkte a rbtj hg prii Victor Napol Biilizooi f H ltili r I louu l als zijn opvolger aaUWeea Parijs 20 Juni De Bonapartislisohe afj erjutr digden ten hnize van Kouher vergaderd iebbet W sloten eene deputatie naar keizerin Engéuie lezetiJen Geen andere quaeatie is op b t tjpgt netochj behandeld Boober tèlftrtÉ rifreiif j xszs 1 i