Goudsche Courant, maandag 23 juni 1879

1879 Woensdag 29 Juni N 2313 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnd eliiad voor Oonda en OmstrekeD nog deze mededeeling gedaan dat reeds word rondgezieo naar een geschikten opvolger van den nog fnngeereaden minister Er moet daartoe worden gevonden een die op bet gebied van deu landbouw zekeren naam beeft rerwonen evens behoort hg toodanig iemand te zijn die niet opziet tegen moeiIgkbedeu eener betrekking ala thans wordt rerrnld door den miniater rau landbouw Immers aedert het beheer der domeinen en wouden aan bet minialerie ran landbouw is toegevoegd is dit een teer omraugrgke tak ran algemeeu bestuur geworden De nitzichteu ran het Minislerie Martinez Gampos zyn beter geworden rooroaraelijk door den tact vaa den premier om politieke zaken te behsndeleil Vrijdag gaf Martinez Campos in den Senaat mHce conservatieve verzekeringen dat het adres raa sAtwöofd op de troonrede met li9 tegen 21 stemmen werd aangenomen De Egyptische Khedive schijnt bezwaar t maken aan den eisch van Frankrgk en Engeland om te abdiqneeren gevolg te geven BINNENLAND GOUDA 24 Juni 1879 Dinsdag 15 Jnli e k heeft de verkiezing plaats voor Iwien ran den Gemeenteittad die nnt September moeten aftreden Aau de beurt van aftreding zgn iii deze lemeente de heeren O Prince O Straver dr A Luijlen G A Muller W Post Drost en dr F H G van Iteraon Op Donderdag 19 Juni jl is door den keomeester N Simons mst behulp der politie teite koe in beala geaoBaa bg Amers op het Jaagpiid toabeboorende aan 8 de Jung en S Frank die aldaar geslacht waa en schadelijk roor de gi zondheid berouden ook door den eersten keuriuettter den heer E Orerbosch is afgekeurd eu onder opzicht der politie begraren terwgl tegen alle drie procesrerbaal IS opgemaakt Door dea Kaad dezer gemeente ia ouderstaaod request aan de Tweede Kamer der Siaten Genecul gezonden Mgne Heeren lu het bij ITwe vergadering ingekomen wetsontwerp tot regeling van htt onot rhond vun historische geileukleekenen eu het rerie uen Vaa subaidién voor het onderhoud en de inslandhouAog van gebouwen die oudheidkundige of kunstwaarde heblKO Is htt Biudhuis te Gouda niet opgenomen Wg vinden daarin de bertsligiug ran de beschikking op een deterzgdsch verzoek onUngs door den Heer Miuialer van Binneolandsehe Zaken gegeven dat hg geene vrgbeid voud om dat werk op te nemen ouder Je zoodanige waarvoor in da etsvoordracht eerlang aau de Staten Generaal aan te biedan voortaan Bgksgelden beschikbaar tullen worden gesteld Met groot leedwezen hebben w5 van dit besluit des miuisten kennis genomen niet alleen omdat wij op de restanratie van dat huie en merkwaardige gebouw hoogeu prga stellen maar ook omdat door die beschikking wordt teruggekomen op de meest stsBigt toezeggingen van des Ministers ambtsvoorganger en van dezen Minister telven en naar wij meenen in strgd gehandeld met het Kouinkiyk besluit van den 4n Juli 1878 ifi 18 Uwe vergadering veroorloore ons onie öezwarrn tegen het niet niltrekkeu van subsidie voor het boreugeuoemde werk aaa Maar kenbaar te maken In het jaar 1878 moesten aan den roorgere van ons Baadfauia eenige herstellingen plaats hebbeu waarvan de kosten waren geraamd op 1700 Toen daarmede zon worden aangevangen werd ons officieus nameus de Commissie ran Rgksadvleenrs roor de monumenten van geschiedenis en kunst te kennen gegeven dat het zeer te betreuren zou zijn als dit schoone gebouw dat door mm deugdelgke herstcllingeu reeds veel geleden h d uiet behoorlijk werd gerestaureerd eu dat voor zoodouige rest iurotie wanr VACC1 VË BUSGBB EiSTSRMiWETH0ÜDEa8ïan Gouda Vreiigeu ter a meene kennit dat geregeld eiken Diuwlag ta ar ia hel 0 iathHis gelegenheid anl bestaan oa ÜA kottelaoa Ie doen inenten en lieriueMeD 6m den Md Jon 187 Bnrgemeestei en Wethoudera Toomoemd VAS BERGEN IJZENDOOEN Ba Stsretaris BROUWEB Adverlentien MaiigetedreBde van fef den laten Juli Wtea betrekking en om TerschiUende afdoende NÉMMtt hier ter tede met ernst en rlgt gaarne ia4é4lflK eiteii vu zgn reeds jaren lang zwaar iMpNaM IraikgMdn wenachende te voorzien Uddt BCti nederig aan tot bet geven van degeIgk en fliak hMomlerwyi in al de vakken van gew L o de beginselen der Fr en Eng taal Wisknnde verder t bghonden van boeten t ehrgven van brimen wtqHut$n httUkken rtk mgm copiier en eorrigetrweri t opmaken vaa zttgra eapaardeharen matnuien t wasschen van tj M t doen van tommiinin alles tegen s6ódanige voorwaarden die belanghebbenden n belaagttellenden t meest nitlokken omfaem en sgiM vronw met vier hulpbehoevende kindffnn t behoorlgk schoolonderwgs onderbond n d dgkich brood te doen verschaflen zich in dit alle miaiaam aanbevelende A HAVEBKAMP Aehier de Vischmarkt I 137 De ondergeteekaode bericht door deze dat h ai dagelgki PAAlt tt IIIJTIJIG h HUDB te bekomm is Hg blgft zich tevens aanbevelen als VRACHrRIJDËlt terwyl men Ml een civiele bediening slaat kan maken G SLUIS Vogelenzang Wp N Nó 60 ömwfa IITVAH6 El BETAALKAHTOOR 1 roofifleever Forlqiju RotteiTdam M0 e van Deposito OpvraagbMur na drie dagen y één maand 3 o twee 3 drie U e 4 twaalf t 4 Vb Van d wato s voor ié maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door tasschankomst van den heer Ma J FOKTUIJN DROOGLBEVBB Advocaat te Good Mejnffroaw de YOOIJS Bleekerssingel ▼ raagt een DAOMEISJE J LIIEnRT uiin iiooDi naakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEVEN DAGBLUKa geopend is van 9 4 Bnr tot het VEBVAABDIQEN van Salon Kabinet Albumen EM ILLE POBTBETTKN Zeer fijne VEB0B00TIN6BN naar de fawtst vinding BIEEBOTTELAEU Oosthayen B 72 beveelt zich beleefi aan tot het leveren van oud of WIJNBIER PRINSESSEN BIER DUBB GERSTE BIEB nit de Oranjeboom c te Z on r cAt op FUSTEN en FLESSCHEN alsook van BOSCH BIER op FÜ3T en FLESSCHEN Een Jongmensch welke eenige jaren in het tabuksvak is werkzadm geweest met het kerven bekend ook niet ongenegen in de winkel te helpen goed kunnende lezen en schrgven van goede getaigschriflen voorzien ixug zich gaarne als zoodanig GEPLAATST Brieven franco onder No 295 aan het Barean d zer Courant Uit de hand TE KOOP of TE HÜOB een nieuw gebouwd KOPPIEHUIS zeer gunstig gelegen aan een der Singels en terstond te aanvaarden Adres met franco brieven onder No 294 aan het bnreau dezer Conrani £ r kunnen TWSB BEKWAME Timmerlieden e een jrOyGElf geplaatst wprdei bji C J KOOT timmeni ian Zevenstraat Kom ien en overtuigt V KA TBIJBITS Peperstraat No 66 PUBLIEKE UITVERKOOP van alleriei MANUFACTUREN tot sFOTiPK TcrzBisr alles afkomstig van een soliede winkel voor beste Goederen wordt ingestaan Stalen worden gratis ufj ege7en Winkeliers genieten glKpt nbai HtMst U Doe XT voordeel HOUT VEILING BOTTEBIIAM Op WOENSDAG den 25 JUNU 1879 des middags ten twaalf ure in het Verkooplokaal aan de Oostsingel te Rotterdam van Circa 60 000 stuks Vuren en Grenen Petersbarger Croonstadache Zweedsche Memelsche en Wflbnrger Delen en Platen Coperwjksche Turen Deieu Bibben en SchroiAen Coulant zal geveild worden r nieuwe aanvoer eene Lading lil a Vuren Delen eene Lading Grenen Delen eene Lading Ellen Juffera en Kolders Sparren Uiga Grenen Mfuthouten Amerikaansohe JPltch Pine Balken üienve Vuren Spieren enz Alles versch nit zee aangebracht liggende volgens notitiën te bekomen bg tT C LACH Deurwaarder hoek Wgnhaven en Geldersche Kade No 1 te Rotttrdam Bi BOTTBLm nan tOijngairdtn K rt TleMlewec O M Beveelt zioh belee aan toi h 1 ooLMPSGBE m imum iiiun f VATEN en in FLESSCHEN IET SAVO YD AI VEBS van AUG de MARBAIX AtU tfrptm vmv krggbaar per kistjes en per stuk bg LOUIS P WELTER OoiSenr 193 Westhaven 193 Gouda De ondergeteekende heeft de eer ague g achte begntistigers te berichten dat hij eg KOFFIEHUIS heeft OVERGEDAAN aan den heer ƒ W BLANKMJI Jz Ouder dankbetuiging voor het tot mi toe genoten vertrouwen beveelt hg zijn opvo r belëefdelgk ikan in de gunst van het gtai pnbliek D vW DEB KDTT Gouda 21 Juni 1870 Onder referte aan het bovenstesnde beveait de ondergeteekende zich voor een druk bezoek aan ea geeft de venekering aan een nette ca goede bediening zgne beste zorgen te suIImi wgden J W BLANKEN Jz KOFFIEHUIS DuBBiLK Ittnikr Qouéa 21 Jnni 1879 Wordt GEVRAAGD om dadelgk in te treden een BEKWAAM ELEEBUASESSSNECHT en een JONGEN Adres met franco brieven onder letter Z ter Boekdrokkerg van B A VERZUL alhier Iedereen die tot zgn hoogate jarei tonder bril wil werkeu make eer het te luat i gebruik van Dr Cbantomcianus Oogen water krachtig werkiniil middel voor alle oogkiralen als venarakking afmatting zware drakkende atrkendc ea jruki ode oogen ODtstaan door lang iiigrapa inen liea ol lezen lilaidroodr en druipende oogen ook oogw waaruit dikwqla vooht omloopt vooral bg kond weder eni eni Allen ooglijdei wordt dit mxMA ten sterkste annberoli n en iia een korte proefneming lal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prga per flnoon met gebruikaaauwgzing 60 aeot verkrggbnar bg T A O ii DBTH Gmdü Bennmilur en 0 Lridtn J H keiler Zn W WnpMt k U mimckaop L A Schi SrlilnUr k Vun Znenhltutil I MtiwileMtrut BtllerJam ürbanus Pillen bereid v dgens het aloude en echte r ept van de Wed KEyNEN ZOON Chemisten ff aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zHn door ons in doosjes a 377 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksel welke men tracht in omloopte brengen Gooi P i 4 jp jUriW BENNISGEVING INKICHTINOBN WELKE OEVAAK SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROOKZAKEN BÜBÖEMEESTEE en WETH0ÜDEE3 der gemeente Qouda Gelet op artt 6 en 7 der wet van den 2n Juni 18 S iStaaUblad No 96 I Brengen ter al meeoe kennis dat op de Secretarie ter Viaie is gelegd een vermek met bglagen raa J J ran der Meer om vergunning tot bet plaateen ran een Bakkereoveu in bet perceel gelegen aan de Hoogitraat wgk A No lil kadaster Sectie C Noa 8 eo 4 Dat op Zaterdag den Sn Juli 1878 drs namiddags len 1 Dfe op bat Kaadhuia gelegenheid ia om beswaren tegen de gevraagde vergunniog in te braden en dat gedurende drie dagen lóór dien dag op de retarie der gemeente ran de ter lake ingekomen sohrifluren kan worden kennis genomen Oouda den 21n Juni 1879 Burgemeester ea Welbouders voornoemd VAN BEUGEN UZENDOOKN De Secretaris BEOÜWER BXnTENLAND Bttitestamlgcli Overaiclit De Fiansehe Bonapartisten hebben nog geen besluit genomen wat tg nillen doen aa het aataurlgk hoofd der party bun ontrallen is Prins Napoleon Jérdme is bg reien hunner om ague liberale nei l gea aoti elerfaab getiwtheid gesiem foodat sommigen er reedt van spreken om diena oadsten ioou Prius Vieiot Napoleon als hoofd der dynastie e erkennen Prius Vioftr thans 17 jnar ia nOg op het Ljroée Charlemagne Het ia zeer de vraag of hg celf loo maar orer zgn persoon ui laten beschikken met roorbijgnng van de reoklen ran njn rader te meer omdat de beschikking lelre rau twgfelaeblig reefat ia Db Bonapurtistisohe theorie toch van de sourc reiniteit des vulks jnrookt uitt met lulke reraaderiiigeu soudcr volksslemmiug Dan ook zou de rader ftibeicn vergonnen dit men aan de opleiding van zijn Eoon erne geheel andere richting gaf Hg en Hmher eohter zjn ruur en riam eu zoo heel gemakktlgk zul dit nog niet gaan Ken telegram aan Daiijt tiem maakt bet omkoiHea begrjpelgker dan de eerste beriohten Prins Napoleon en kapitein Carey hadden geen vgand gezien en duchten dat de kriial waarbg halt gehouden werd onbewoond was Plotaaliug eohter en terwijl de troep reeds was opgestegen werd uit het lange graa gernurd Allen redeu oo snel mogelgk naar een mibg gelegen rar Daar aaDgekomen zog Carej dat de Prins B twee man niet bg hen waren De riem van den stggbengel of een auder gedeelte ran het tuig was gebroken toen hg tich te Mard wilde zetten en hg was aohterorer gevallen Daarop had hg nog gepoogd zich te voet te redden maar werd met de beide soldaten door de Kaffers achterhaald Het paard kwam eenigcn tijd later weder bg den troep Ds correspondent eegt dat de prina allgd roekeloos was Geen wonder Te Sanrbrüoken had ign vader hem roor de gehcele wereld belachelijk geqiaakt en zoo dreef h hem misMhien em nu gansoh onnoodige waagstukken te doen De eerate indruk ran dit onrerwaohte bericht is oVeral onverdeeld treurig Een jongman van pas drie entwintig jaren in de alles behalve gemakkelgke positie ran pretendent en drager der rechten ran een onttroond rorstenhaia had na in eni land waar zgne familie veler sympathie geniet eene goede opvoeding te hebben gekregen in den kolonialen oorlog der Engelschen een welkome gelegenheid gevonden om zich eeuigen Igd te verwijderen ran Europa aar zgne positie te rulsohel werd naarmate hg ouder en meer berekend werd oin erwaohtingen Ie rerrulleu welker verwczeiilgking voor het oogenblik en leker in de naaste toekomst onraogelgk schijnt £ r is reel gespot met dat rertiek ran Loulou naar de Zoeloe s en dit toerallig woerdspel heeft er misschien eer dan iets anders toe bjjiedragen om den jongeu luitenant a Is suite in qwÉi komische tegenstelling te brengen met zgn ona Ofm den geuialen leider van zoovele groote veldslwe Billgk waa echter die vergelgking niet vaut Hij ldeed in elk geval eene zeer goed te rerdedigen daad met het verzoek om deu Zoeloeoorlog mede te raake Nu zgn kiuderleeftgd om was en hij man was Mworden moest hg het hoofd worden van de poll ieke partij welker doel h was Hij kon op den eefiijd ran 23 jaren de leiding der politiek ran CU fslehnrst niet meer aan zgne teoedér orerlaien nu r moest minstens in naam zelf de onderhonc dingen gaan voeren met de hoofden der Bnuapartisl n Jong en lerenloslig moest hy zich aanstonds Iwgeren io het netwerk ran intriges dat iederen vé t tonder land omringt en moest bq zich aanstond i wgden aan bet vrei delooa leven van den prete deu die in zgne leveo geschiedenis op uiets andell bad te ijteu dan op eene met rrucht doorloopl i school Was het in die omttandiglieden te reisoDdereD dat hq met rreogde eene gelegenheid a ngreep om zich eenigen tgd nit Europa te verwifi tm eu om de kaua te loopen zich op e n of ande e wgze met andere jooge officieren zgne t dgenooten te oederscbeideu De Zoeloeoorlog was die gelegenheid eu hoewel of liever omdat die koloniale oorlogen niet gevoerd worden op de schaal ran it groote Europeesche oorlogen was daar roor eaa jong mensch te eerder gelegenheid tioh ook in beliekkel inférieuren rang door persooalgkeu moed of door beleid te oiidersefaeiden In ieder geval herkoos de jon e prins Napoleon eena als offi ier cÉ MroeU eeo actief leren all kr ansn gedgreade tS tijd bovk hel stM zitten bg zgne moeder op Chislehurst Ia dat zoo op goede gronden gekoiea bsreu is bg een eerlgkeu soli tendood gestorren in een geraar dat hg gezocht had ala rrgwilliger Zgn dood moet dua zooals wg begonnen te teggeu een drorrigen indruk maken Zaterdag werden in de l ransche Kamer een paar rederoeringen gehouden orer de ouderwgawet het voornaamste deel der tittiug was echter de indiening en voorlezing van het wetsontwerp lot terigkeer naar Parijs de dag van den terugkeer wordt bepaald op 3 October 1879 de vergaderingen van Senaat en j Kamer tullen worden gehouden in de paleizen Lnxembnrg en Bourbon de thans te Versailles lu gebruik zijnde gebouwen behouden hun beatemrotng in de taal der Kamer aldaar tullen erenlueel de titlingm rau Nationale Vergader ugeii worden gebondeu Aaii de presideutru ran den Seuaat eu ran de Kamer wordt bg dit welsoatwerp overgelaten te bepalen hoereel troepen roor de reiligheid raa de Kamers tullen dienst doen die troepen slaan terens on Ier de berelen ran de presidenten De Engelsohe regeering is Vrg dag in let Lagerhuis geïnterpelleerd orer de Eifyplifohe taken maar tg heeft niets willen meedeeleu op grond ran de haagende onderhandelingen ontkend ia er echter niets De laatste berichten uil Egypte sprekea ran een langer nitstel ran den Khedire Volgens te Londen ontvangen bericht hebben de Franscheu het veelbesproken eilaud Mataoong weder ontruimd Sedert geruimen tgd heeft men gernohten verspreid aangaande vermoedelijke wgzigingea in het Pmist ache kabinet Ten aanzien ran het tgdttip waarop die wgtigiagen zouden plaats hebben bleef men steeds in het onzekere Thans echter verneemt de Baiiltimd Uand Zeit naar ig ia haar jongste aam mer mededeelt dat binnen korten tgd een reranderiog van dien aard mag te gemoet warden gezien In de eerste plaats tal de heer Falk raiuiater ran eeiedieast afueden Van goed onderrichte zgde wordt ons verzekerd dat de heer Falk stellig Zfu portefeuille tul neerleggen en dat het uieta meer is dan quaestie vau tgd Mr voegt er het bericht bg dat de beer Falk run Ie zaak geeu geheim maakten dat de verwezenlijking daarvan biuuen weinige weken zal plaats hebben Uok de heer Friedenthnl minister van landbouw zal aftreden Van bevoegde baud wordt ons daarbg P