Goudsche Courant, maandag 23 juni 1879

chijolijk op eene belangrijke Bijksbijdrage ion ktaoen worden prekend Dat de toestand def gemeente finantiën niet veroorloofde daaraan meer dan de zoo even genoemde aom van 1700 te beatedaa wendden Burgemeester en Wethouders lich op ons verwek toi den Heer Minister tan Biaaeulandsche Zaken met de i e minister rerkta rde auae heMd te lijR daartoe van Bijkswege nibstfie te rerleene onder voorwaarde 1 dat van de uitvoering der voorgestelde herstellingswerken werd afgezien 8 dat door onze zorgen een goed en volledig herstellingspLin werd ontworpen door de Hegeeriug goed te keuren en S dat de volgens dit plan in verschillende termjjnea uit te voeren bii leUingswerken door de Byksadviseurs voop de monumenten v in gesohiedenis en kun werden goedgekeurd alvorens de daarvoor alk Bykasubsidie toetestane gelden werden uilbetaala Daar na deze missive des Ministers nog twgfel kon overblijven of wel iel geheele bedrag Jat de rettaaratie meer zcu ioêten da de daarroor door ona ietciitittar gattlde tot all nlmidie lo worde verleend namen wy de vryheid bij missive van 26 Juli 1876 te vragen of wy ons daarvan verzekerd konden houden in welk geval wg tot het pntwerpenvan een goed en volledig berstelliugsplin zoudendoen overgaan vertrouwende dat ook de daaropvallende kosten onder die der restauratie zoudenkunnen worden begrepen De Minister gaf daarop by missive vfin 15 Augustus 1876 de I erlangde verzekering DMtoa Verd het plan epgemaaiit ep n 37 luni 1877 eriea aan den Minister aeht stuks teekeningen benevens bestek en begrooting opgezonden De Minister gaf den 16 Angustua kennis dat m bet plan had goedgekeurd en dat by Zyiier Majesteits besluit van 3 Augustus over dat jaar eene Rijkssubsidie was verleend van ƒ 3090 en wel om daarvoor het zuidelyk Arkeltorentje van den Toorgevel te doen herstellen I r het ons niet mocht gelukken eenen aannemer te vinden die voor een prys ongeveer overeenkoraende met de besrootingssom genegen was de Terlaagde werkzaambeden te verrichten moesten wij ons toen bepalen tot het doen afbreken van het Arkeltorentje daar dit in eenen hoogst bouwvalligun en daardoor gevaarlijken toestand verkeerde Intnsaehen was deze Minister van Biunenlaudsohe Zaken opgetreden Bg missive van IS April 1878 gaven wy aan Zyne Excellentie kennis dat wij om de bovenvermelde reden niet met het werk hadden kunnen aaorangen maar dal het ons gebleken was dat de kosten der voorbereidende werkiaamheden die van toezicht en van aanschaffing van werktuigen enz zeer aanzienlyk in vergelijking van de geringe hoe reelheid der te verwerken materialen de geraamde som ver badden doen overschryden Dat wy daarom thans een bestek en eene begrooting badden doen opmaken voor de herstelling van het bovengedeelts van den voorgevel met daaruit vetryzrndeo toreo in de meening dat de bovengenoemde kosten alsdan op eene aauzienlyker hoeveelheid van te vernerken materialen drukkende in rerhondine minder zouden worden Dat net ons dan ook gelukt was een aannemer te vinden die het Arkeltorentje voor de geraamde som en het verdere werk een weinig onder de begrooting zou maken Wy vroegen voor dit werk eene subsidie aan van ƒ 16SS0 De Minister deelde ona bg lohryven van den lOn Juli 1876 mede dat het bestek de begrootiog en de teekenLucsn tot geene opmerkingen hadden aauleidiBg geven Z jue Kxcelleutie zond ze van hare KoedkeAring voorzien temg en berichtte teVe s dat by Zijner Majesteits besluit van 4 Juli n 18 voor het loopende jaar ƒ 1000 ah aerile krvtif n ta de getramfit mhiidie was verleend Hoe ingenomen wj met deze goedkenring van bet bestek eo de verleenine van de suWdie door den Koning waren konden wij met een bedrag van 4000 niet tot de aanbesteding overgaan en verzochten wg daarom den Minister ons de verzekering tei willen gevsn dat het overige gededte der subeidie in den loop van Januari 1879 zon warden uitbetaald zullende alsdan het laatste g eelte der aannemingasom tegen dien tyd betaalbaar warden gesteld Daar Zijne Excellentie bg missive van 14 Augnstus 1873 op dit verzoek afwijzend beschikte en bet gunstige jaargetyde reeds ver verstreken was verzochten wg bg mis ve vao 11 September voor de toegestane sttbsidiën da noodiga materialen te mogen aaukoopen opdat dan in bet jaar 1879 als het overige gedeelte van de taegeze sublidifl beSohikiMiar zou zgn de werkzaamheden krachtig zouden kunnen worden aangevangen De Minister gaf hiertoe de verlangde Tergmuing Bij de Staatsbegrooling over bet loopende jaar was Mdcr ep eene subsidie voor het Baadhuis gerekend maar de voor de monumenten van gesohieilViis M kunst itgetrokken som werd door en Memoriepost vervangen terwyl de Minister werd nitgenoodigd eene regeling van deze aangelegeulicid by de Wet voor te dragen Naar aaiileidi i daarvan is eerst bij missive va den Burgemeester en later bij eene van Burgemeester en Wethouders verzocht dat voor het Baadhuis te Gouda eene subsidie van ƒ 14930 over dat jaar aan de Staten Generaal zou worden voorgedragen welk bedrag tot uitvoeriog der voorgenomen werken noodig was De Minister antwoordde daarop zooals wij in den aanvang mededeelden dat hg geene vrijheid vond 17 voor te stellen Byksgeldeu voor dat werk beschikbaar te stellen Wij hebbed gemeend tot juiste beoordeeling van de reobtmatigbeid onzer grieven U den geheelen loop dien deK Zaak genomen heefi in bijzouderheddn te moeten mededeelen Daaruit z il U gebleken zyn dat s Ministers ambtsvoorganger het generale plan voor de restauratie van ons Baadhuis heeft goedgekeurd en de toezegging gedaan dat al wat de restauratie meer zou kasten dan ƒ 1700 door het Bijk als subsidie zou worden betaahl Dat die Minister zyue goedkeuring heeft gehecht aan hel bestek en de begrooting van de restauratie van bet zuidelijk Arkeltorentje van den voorgevel eu dat by Koninklijk besluit daarvoor eene subsidie vau ƒ 3090 is verleend Dat in het vorige jaar door deit Minister zijn goedgekeurd het bestek de begrooting en de teekening van de re3 uratie van het bovenste gedeelte van deu voorgevel met daaruit verryzendeu toren eu dat by Koninklijk besluit van 4 Juli 1878 n 18 daarvoor ƒ 40011 is toegestaan als eerste termyn van de gevraagde subsidie van ƒ 16930 Dat een gedeelte van den gevel is afgebroken en materialen voor deu opbouw zgn aangekocht en dat nadat aanvankelyk bij de begrooting gelden voor het werk waren uitgetrokken de Begeering zich uu terugtrekt san het Gemeentebestuur overlatende verder te handelen zooals het zal goidvinden De Baad beeft zooals hy de eer bad bij den aanvang van dit adri te zeggen van deze beschikking lies Ministers met groot leeJwezeu kennis genomen Hy meende dal als bij Koninklijk besluit eene som is toegesinan als eerste termijn van eene gevraagd subsidie de volgende termyuen noodzakelijk moesten volgen Hij inecnile tevens d solidariteit bestond tusschen elkander opvolgende Begeeriugen en dat als een Minister des Kouiugs zulk eene toezegging had gedaan als door den vorigen Minister vun Biunenlaudsohe Zaken aan ons werd gegeven dan diens opvolgers zedelyk verplicht waren die gestand ts doen en wel des meer wanneer de opvolger zelf tot de uitvoering zooals in deze heeft medegewerkt Zijne Excellentie de tegenwoordige Minister van Binuenlandache Zaken schyut de Begeeriug niet gebonden te achten De Baad vertrouwt dat Uwa Vergadering na van het vorenstaande kennis te hebben genomen eene andere meening zal zijn toegedaan en neemt de vrijheid eerbiedig U te verzoeken dat alsnog onder de gebouwen die oudbeidknudige of kunstwaarde hebben worde opgenomen bet Baadhuis te Gouda Te I riden is bevorderd tot doctor in de wis eu natuurtcnnde na verdediging van een Akad proefsohrift get Bydroge tot de leer der Ballistica de heer Th J van Buuren geboren te Gou da Na de afwijzing van de iudertyd gedane voorstellen Tan Bykswege te subsidiëereu in de kosten van droogmsking van plassen onder Beettwgk en 81ni wyk hebben de betren mr P A van Hall ie Utrecht en P M Moütgn t4 Gouds besloten de concessie definitief te aanvaarden in het vertroniren dat het voorwaardelijk toef estaan provinciaal sobsMie van Zuidbolland bon uiet zal warden onthouden ook al wurdt geen Bgkssubsidie verleend Op dat verzoek is door Gkdeputeerde Blaten een pmtHg praendvies nitgtbrkdbt onder voorwaarde dat ifAt ÏO Febmwf 1880 met de werken een aanvang zij gemsakt en ten genoege vaU Gedep Blaten blijke dat het tot stand komen vau de onderneming finantieel is verzekerd Ingevolge bevelen des konings zullen er wegens het overlyden van Z K H den prins van Oranje binnen den tyd van drie maanden Ie rekenen vau den 1 2n dezer iu de garnizoenen geene groote parades gehouden worden Ook zal gedurende dienzelfden tgd bg bet optrekken der wachten geen rom geslagen mogen worden Gisteicnarond ten 6 49 minuten kondigde het eerste schot van het iustrnctievaartuig Ternaie op de rivier voor Botlerdam gelegen aan dat de speciale trein elke het stoffelgk overschot van Z K H den Prins van Oranje naor sHage zou vervoeren Botterdam naderde Aan bet centraal station stond het garnizoen mariniers gescba rd om den trein te ontvangen Vooris waren daar byeeu de hoofdofficieren van bet giiruizoen benevens de directie der Hollandache spoor wegmaatschappij Geen uiterlijk rouwbetoon was aldaar aongabraoht dan dat de gaslantaarus met rouwlamfos waren oodiangen teewgl het dienstdoend apuorweg peraoneel een rouwband om den arm dro Toen de treiu naderde werd een dooden m rsch gespeeld en het geweer gepresenteerd terwijl de plaataelgke oomraiuidaot zioh naar den kouinklyken salonwagen begaf om Z K H prins Alexander te verwelkomen en te eondoleeren Zeer getroffen dankte de prins hem met weinige woorden en begaf zich toeU op hot perron waar hij eveneens werd verwelkomd door de directie der Hollandscfae spoorwegmaalsobapi j Nadat Z K H nog eeuigc hreren aan zioh bad laten voontellen begaf hij zich weder in den trein om de reis naar s Hage voort te zetten Z K H was iiji groot uniform van sobont bg naebt met het grootkruis van den Nederl IjeenvK en dat van de Leopolds orde de andere beereo waren eveneens in groot uniform Het gevolg van Z K H bestond i it de beereu baron van Znylen jbr de Koek baron Bentinok jhr de Stucrs lÜBeyerman baron Groveostins en van Goens De trein bestond in een salonwagen wafwin de directie der staatsspoorwegen had plaats genomen de koninklyke wagÉon de lykwagen twéé eerste klasse en eeu tweede klasse waggon voor het gevolg en bet dienstdoend personeel beuevens een bagagewagsu De lykwagen was niterliik zwart met zilveren lysteu en Sterreu afj èiet Zy was aali beide zQden open zoodat men opk het inuerlyke kou zien Zy was van binnen gfeheel met zwart behangen terwijl de lijkkist onder e n zwart kleed verborgen was hetwelk beladeu vas met kransen Het aanzien was zeer indrukwekkend By het verlaten van het station lagen aan de boeken der kist een viertal lieeren in t zwart gekleed geknield ieder een wirlhtnkrans in de hand houdende De pypers en trommeislagers hieven toen de trein het slation verliet weder de doodeumarsch aan en met het wegsterven der klanken verdween de trein uit bet gpziobt Freaies op deq in bet programma bepaalden tyd stoomde de ronwtrein plechtig het station te s Hage binnen door de ryen van de bataljons grenadiers eu jagers die met de gebruikelijke militaire eer het vorstelijk lijk op het grondgebied der residentie ontvingen Het sombere tromgeroffel verbrak slechts de eerbiedige itilte die allerfege hecrsohte Eené slille geheel in harmonie n et het droevige oogenblik Op het perron brandde het gaslicht in de met krip omwoelde lantarens I et wachtsaloa eerste klasse was iu een rouwkamer veranderd De spiegel ysteu waren omfloersd terwyl de licbtkroou in zwart krip gehuld was Vóór het uur van aankomst van deu trein hadden zich daar de bofdignitarisseu beUst met de ontvangst van het Igk verzaaipld Kort daarna verscheen ock Z K H prins Frederik vergezeld van zyu adjudant luit kpl Barre Priifses Hendrik deed zich door Hd hofmaaraohalk baron Taets van Amerongen vertegenwooordtgen Voorts merkte men op den grootmeester van HH MM den Koning en Koningin graaf Scbimmelpenninck en vele leden van de hofhouding de meeiteu in rouwkleeding De salonwagen w rin Z K H prins Alexander gezeten wa hield oor de outvangi amer stil Da treurende broeder van den doorlnchtigeo overteJeoe schreed diep getroffen naar den eenigen vorstelgken loedrerwaat die zioh in dit aandoenlyke oogenblik hier bevond De ontmoeting der beide Prinsen bood een weemoedig tooneel De troonsopvolger die de uniform van sobont bg nacht droeg met het lint van hst grootkruis der ord $ van de Ned liCfinw en écharpe geleidde zyu gryzeu oom onmiddelgk naar den r uwfourgon Met traneq iu de oogen staarde Prii s Frederik eeaige oogeal IiklreB op den rozéngaard achter welke de kist schuil ging Behalve door de in het programma aangewazen grootoffioieren werd de voratelyke doode nog ant vangen door den commissaris des Kojiings iu deze provincie en den Burgemeester der residentie Beide tiooge ambtenaren richtten innige woorden van deelneming tot de zoo zwaar beproefde familieleden In H Ukamer iertfgekeerd werd inmiddels de kist bp den daartoe bestemden rouwwagen geplaatst in tegenwoordigheid Van den opper hoffflaarschalk den opper ceremoniemeester en den schout bij nacht ien chef van bet militaire huis des Konings Het was niet mogelijk alle kransen bp het ftuweeleu met zilveren sterren beZUaide lykkleed te bevestigsn Men moest zich mitsdien tot de overdekking met een beperkt aantal bepalen Uitgeleid door de directie der Holl Spoorwegmaatschappij welke den trein op den tocht begeleidde stelde de rouwstoet zich ten half acht ure in beweging langs de rijen eeuer outelbare menigte die eeibiedig het hoofd ontblootte Prins Alexsuder en de nersonen die tot den lykstoet behoorden begeleidden het stoffelyk overschot vervolgens naar het Paleis Prins Fiederlk die zich niet in den optooht bevond wachtte het iu het paleis op den Kneuterdijk op AoB de vorstelijke wouiug was een eerewaehl van grènadieis en jwers geplaatst terwijl gedurende de overbrenging in het paleis de cavalerie zlob in slagorde schaarde Naar het Weeiblai fa iet Mee t neldt heeft d Belgische Begeering gunstig beschikt op de aanvraag om uitlevering van U Kerdyk De heer jhr G L G van Swinderen lid der eerste ksÉier is op zgn kasteel Lnueubarg te NederUugbroek naby Driebergen oveiieden Statea Gffiomraal Keisti Kakn Zitting vau Zaterdag 21 Juni 1879 Iu deze ttiug is met algemeene stemmen aangenomen de vestiug begrooting en met 20 tegen 3 stemmen de oorlogsbegrooting voor 1879 In de discussie herhaalde de minister dat hy het laud verdedigbaar achtte mits bij eene behoorlyke inrichting V 1U het leger en by afschaffing der plaatsvervanging Voorts verklaarde hg niet te zijn tegen wettelijke legerorganisati maar de meest rationeele uitvoering van dat beginsel te overwegen De Kamer is tot nader bgeenroepug gescheiden Uit Botterdam schryft men san de Midd Ct Algemeen wordt hier verzekerd dat PinooSs uit Amerika aan familiebetrekkingen hier te lande on hebben geschreven dat hg zich zonder geldelyke bulpmiddielea bevindt Hg zon zelfs zeer dringend om ondersteuning hebben gevraagd Ook verhaalt men hier dat zgn oudste zoon vroeger lid van de firma Piuooffs en Hoijnck aan zgn voorraaligen oompanjon zun gesehrcven hebben dat de familie zonder geld of middel van bestaan is Een ander gerucht wil dat PiucoA slechts eene som van ƒ 1600 zou hebben medegenomen en dat op die som iu Amerika beslag zou zgn gelegd Uit de eigen opgaven van commis assen der Afrikaansohe Handelsvereenigiug toont het H61 ten duidelgkste aan dat zQ reeds Maandag en Dinsdag en dus zeker Woensdagavond volkomen zeker waren ook door de bekentenis van Pincoffs dat er valschbeid gepleegd was Toch werd aan deu officier van justitie die Woensdagavond bg commissarissen zelven inlichting kwam vragen op een tydstip dat iu het belang van kreditenreu niets meer geheim te houden was de waarheid niet gezegd De justitie koH dien avond en zelfs Donderdag niet te eten komen of er enkel faillissement of ook misdrijf as I Het Bil keurt terecht die houding ten strengste af en zegt dat commissarissen ophelderiagen verschuldigd zgn oVe hunne houding In een der Parysche bladen ordt de aandataht van het departement van Soboóne Kunsten gevestigd op eene achilderg vooralelletfde Een partij piket en waarvan de vervaardiger niet alleen als man van talent maar 6ok Ms het slachtoffer van allerlei ongelukkige omstandigheden aanspraak edondersteOning maken maa De naam des ao ilders wordt alleen met de letter M aangedqid Zgn lol herinnert onwillekebrig dat van BeethWénJ die het gehoor verloor De schulder M Dsuelgk Ibaui 60 jaar oud erd eeuige jaren geleden door eene beroerte getroffen eu aan de icobterzyde geheel tverlamd Daar bij ran zijn penaal ifOest bestaan was het gemis der rechterhand een dubbel ongeluk De worstelaar in den strgd des levens hc zwaar getroffen gaf d n moed en den kamp niet op Hy vatte nu het peuceel aan den rèehtek oiltvallen met de linkerhand op en hel gelukt hem diuirmeé t kunnen voortwerken Maar nu onlangs i hij door een tweeden aanval vau beroerte getroffen en daardoor blind geworde I Hij is thans opgenomen in het Hospice des IncuraUes te Ivrysur Seine De bovenbedoelde sohildery wordt cp eeaé n rde van 400 fr geschat eU is te koóp Uit de ipiotinoie Groningeu wordt medegedeeld dat bet gebruik vin spuitwkter onder de arbeidersklasse aldaar voortdurend toeneemt Men kan in die provincie geen lerberg of kroftfejé rind ofspuilwaler is er te krijgen Op rcetnarkteU ziet men het veel gebruiken De sohr der Uaagsche kroniek in de N Or Ct meent thans de verzekering te knunen geven dat de heeren Tak en Kappeyue hebben beslaten n en dit aan den ministerraad meedeelden aan s Konings weusch gehoor te geven en hun taak te blijven voortzetten Men vertelt volgens de Haagscbe Kont der Pr Or Cl dat er eene kleine omzetting in het kabinet zal plaats hebben De heeren Smidt en Kappeyne zouden onderling van departement ruilen een klein chouei croitei zegt de schr dat misschien niet kwaad is de werkzame en talentvolle heer Smidt zou dan ais minister van biuuenl zaken optreden een terrein waarop hij zich t hnis voelt en de heer Kappeijue als min van justitie hetgeen met het oog op de aanstaande behandeling van het wetboek van strafrecht uiet dan wensohelgk kan zgn Uit Bunnik wordt van 19 dezer gemeld Zekere B een oud werkman was heden ochtend op het land aan het weric toen een ontzettend groote zwerm bijeo op hem aanviel eo hem op duizenden phuitsen aan handen en hoofd verwondde Daar B rifumatisch en dos niet vlug ter been is kon bij den zwerm niet onlloopen viel op ds knieën en verdedigde zich zooveel hg kon door met twee wissen stroo gestadig over het hoofd te wrijven Deze pijnlijke toestand duurde een uur waarna het opgemerkt werd door 2 bijenhouders aldaar die voorzien vau een korf Ter het hoofd en met handschoenen aan er in slaagden nadat zy B met water overgoten hadden de lastige bezoekers te verwijderen Naar wy vernemen zal door het Centraal Comité van den Nederlandschen weerbaarbeidsbond binnenkort een nationale lehietwedstrijd orden uilgeschreven Ëenigen tgd geUsden deelden wij mede dat de Minister van waterstaat handel eft nijverheid aan de Kamen van koaphaadel en fabriekeu te Amsterdam Botterdam Dordrecht Groniugen en Middelburg advies gevraagd bad over een eventueele vaat georganisoecde samenwerking der Kamers van koo andd en fabrieken Wy berichtten toen tevens dat door die Kamera ren gunstig advies was uitgebracht eu voorgesteld b den aanvang van elk jaar de Kamer aan te wijzen welke door middel vin afgevitardigden te kiezen uit haar mid len iedere drie manndeo aan het departement van waterstaai handel en ny verheid iu vereeuigde zitting zuUen bgeuukomen Het ia zeker diet tan bdaag ontbloot als vervolg hierop mede te deelen dat dit advies niet eenstemmig is uitgebracht De Kamers te Amsterdam en Dordrecht kouden zich niet vcroenigeo met een vast georganiseerde samenwerking der Kamers Die te Botterdam Middelburg en OronlngeB meenden dat de Minister daardoor in gewenschie verbinding komen zon met de door hem vertegenwoordigde belangen wgl de seoietaris die voortdurend in betrekking staat met vertegenwoordigers van bandfl en uyverheid hem zou kunnen voorlichten Zy geloofden verder d it op die wyse een krachtig handelsorgaan in bet leven zou geroepen worden welks adviezen voor den Minister meer Waarde zouden hebben dan de dikwerf zeer uiteenloopeude der verscbilleude Kamers van koophaudel en fhbrieken iu sommige gevallen daarenboten uitgebracht onder den invloed van locale belangen De beide andere Kamers verwachtten daarentegen van eeu dergrigke inslelliag geen heil en betwisten de bewering dal de voorlichting aan den Minister belsr zon zgu dan die welke de bestaande Kamers vun koophandtl en fabrieken thans verstrekken Naar hare meening was juist het tegendeel waarschgulgker De Minister oefende immerS door het hem toegekende recht om de Kamers welke in vereeuigde zittin zullen bgeeukomen aan te wgzen grooleii invloed op de samenstelling Daardoor toch kou wel eens de gewensobte aarborg verloren gaan dat de adviezen steeds met Volmaakte onbevangenheid uitgebracht werden De Minderheid aehlte bovendien één advies geen voordcel maar verschillende waarin het voor eq tegen tesproken werd mor sMinisiers beslissing zeer aanbe vcleuswoard Evenwil zou aap dat verlaugeu voldaan kunnen worden zoo ds Minister voor speciale aangelegenheden eeuige Kamers verzocht de qnaeslie met elkander door al gevaardigden uit haa midden te behandelen en een gezamenlyk advies uit te breagea waarin de argumeotea van weerszgden grondig au dagelyk uiteengezel wecden Ook de puliticileit der vergaderingen werd door de minderheid onraadzaam geacht Het dOel der intlelting zou daardoor verloren gaan Inliohlingea zou de Minister dan niet kunnea vr gen niet vSn gedachten wisselen over een bg hem opgekomen plan zouder bloot te staan aan een niet geweuschte of ontijdige openbaarheid zijner voornemens De meerderheid meen 1 de daaraËfegen dai de opeubaarlb eid wenscbèiijk w 4 omdat daarvan meerdere krachtsinspanning het gevolg zou zijn en het geheele land kennis zou kunnen nemen van het verhandelde Hb Van 18 Mei tot l4 Juni 1879 ijo blgkens ingekomen amlitsberichteu door longziekte aangetast in Zuid Holland 36 runderen i Noord Holland 1 rund l Totaal 87 ruodcnui i In het vorige tgdperk van vier ekeu wareu 15 runderen door de ziekte aangetast Aan de uitspraak in zake de suikermakelaara Dudok de Wit en Ledeboer knoopt zich volgeus het weekblad het Nieum een belangrijke opmerking vaat Men heeft dezer dagen herhaaldelijk der rechterlijke macht een verwijt er van gemaakt dat zij Pincoffs heeft laten lopen Later ia gebleken en op een interpellatie van den heer Hnydecoper in de Eerst Kamer door den minister van justitie met nadndc in t licht gesteld dat men de noodige gegevens miste om hem te vatten De Botterdamsche heereo J die op Pincoffs hadden toe te zien schijnen dopr hun dralen zgn vlucht mogelyk gemaakt te hebbeu Ja wordt daarop geantwoord iedereen wist toch toea si wel dat hy een schurk wss Dat is in zekeren zin waar iedereen hield het er toen voor en Pin coffs heeft wel gezorgd allen twijfel w te nemen omtrent de gegrondheid van die meening van iedereen Maar was het met de heeren Dudok de Wit en Ledeboer niet bijna ereuzoo Meenden ook van hen niet velec dat zg dieven of althans dieQeamaata waren Naar de wenschen van de openbare meening had men ook beu maar dadelijk als overtuigde bedriegers moeten behandelen Eu ziet na een ernstig en uitvoerig onderzoek blijkt er voor hunne verooi deeling geen grond te bestaan I Dat neemt niet weg dat de ontsnapping van Pincoffs te betreuren is maar als het gebeurde met Pincofls deu eusoh mooht does ontstaan dat men t met de waarborgen die de Nederlaodscbe wet den Nederhmdscheu burger schenkt voor t behoud zijner persoonlyke vryheid in soiouiige gevallen maar eens wat minder nauw moest n men dan boude men in het oog dat de ervaring al weer door de geschiedenis der bh Ledebjer en de Wi leert dat die waarborgen niet gemist kunnen worden Hoe jammer het zyn moge dat nu en dan een schurk ontsuapl nog meer zou het te betreuren zyn als om dat te voorkomen elk Nederlandéch bqiger aan de willekeur van naar opvattingen eu gemcbteu oordeelende rechterlijke ambtenaren ware overgeleverd L Landsky te Berlijn had Hongaarsehen wgn verkocht die 2 ark zon hebben gekost voor slechts 1 mark Bij onderzoek bleek dat die wijn niets was dan eeu mengsel vau spiritus water zwavelzuur wijnsteenzuur eu suiker dat door een zekeren Thumauu in I groot werd bereid en per Hesch a 30 penningen ƒ 0 18 werd verkocht Landsky werd veroordeeld tot 4 weken gevangeuissfaf Te New York zgu de hoofddaders van den diefstal 27 Octobsr 1878 in de Manhatten Bank gepleegd in hechtenis genomen Men zal zich herinneren dat het gestuluue drie millioen dollar beliep Een der dieven Patrick Selviu heeft de misdaad bekend en medegedeeld op welke wijze zy bedreven was Da uitvoering van het plan was gedurende drie jaar voorbereid Zeken Little ïraoey was de ziel van het komplot Hg had de bende georganiseerd eu was er in geslaagd een der bewakers aan de bank om te koopen die toen Patrick Selviu dagelyks eeuige uren in de keiden onderzijn toezicht staande had laten doorbrengen er met hem afdrukken iu was van al de sloten nam Nadat de sleutels vervaardigd waren verliepen er nog acht maanden eer de dieven besloten hun slag te sban Eindelijk waa op e u Zondag de kans gunstig Tegen vier uur in den mergen begaven zy zieh vier in getal in de kelders maakten de geldiristen open zonder bemeikt te worden en roofden in drie millioen dollar in zil ver en papier Te Parys z n vetaobsidsoe Engelacfaen in hechtanisb geuoon d Cjahche b fcDotcn uitgaven zi5d tcm maakt nagebootst dat vele wisselkantoren er ingeloopea zyn De gearresteerde personen behoorden tot eene bende die onlangs te Londen werd ontdekt Deze goUWdWven speelden een gevaarlyk spel omdat de Engelsoho u han biljetten op zoodanige wyze laat vervaardigen dat niet éfyi op het ander gtlykt Glk duplicaat moet dqs noodwendig vanzelfs aouwyzen dat er vervalsching heeft plaats gehad T rr r r J De Hoarïemeke Couraiif herstelde Zaterdag em curieoae fOut ZA 1 ad n in de medegedeelde lyst van Jun die fn de jongste algemeen vergadering der MaatsChappg van letterkunde tot binuenkuidscho leden zyn benoemd 60 namen medegedeeld en daarbij nog 13 benoemde buitennndsobs leden vermeid ter iiiM j mÊÊm