Goudsche Courant, maandag 23 juni 1879

J 1879 Vrijdag 21 Juni W 2314 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotiebiad voor Gonda en Onistrehen Denitgare dezer Cotmmt geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den aTond rui DINSDAG D0NDEEDA6 en ZATERDAG De prga per drie maanden ii 1 75 franco per port 2 ADVBBTENTIËN wordengeplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte A qnderlëke Nommers VUF CENTEN De inzending van adrertentifin lean geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der nitgare geheel vervallen eveneens de bepaling waarbij de dwingen ran vrgeu handel tot beaohenning Ie komen I DE IliTSLAGJDER njllSTEMMIlEK De berkiezing van Mr 7 G Patgnmet zoo groote meerderheid met 1395 stemmen meer dau bg ons weten nog ooit op een liberaal candidoat ziJn nitgebrscht is een hengelgk feit Bg Temieawing is gebleken dat ons district libiataal is maar dat het zich bjj de stembns Toordl bg een eerste stemming wel eens de OTerwinning zag betwisten of ontnemen door den gver eener talrjjke minderheid Mocht de jongste rerkieziug allen geleerd hebben dat bet beter is voortaan in eens te doen wat thans in tweeen werd Terricht en reeds hg de eerste stemming dien grer te ontwikkelen die de overwinning ten gevoiga atoti habbsn Iht ia1 3 deie herstemming eene belangstelling getoond zooals we nog zelden bemerkten Onden van dagen en afwezigen getroostten zich de moeite en de kosten der stemmingen werkten krachtig mede om ook bg anderen geestdrift te wekken In sommige gemeenten is boitengewoon druk gestemd in Langeniigeweide 80 pet in Rietveld 86 pet in Waarder 82 pet in Zeveuhnizen en Moerkapelle 92 pet in Lekkericerk 79 pet in Krimpen a d Lek 84 pet in Ouderkerk en Krimpen a d IJsel 80 pet in Berkenwoude 82 pet in Stólwgk 78 put in Ammerstol 89 pet Van het geheele getal kiezers kwam bg de herstemming op 69 pet bg de stemming 63 pet Ook in Rotterdam en in Dordrecht werden de aftredende liberale leden herkozen In Steenwnk en Zwolle werden de Uberale leden door aanrevolntionairen vervangen in Utrecht moMt het door de liberalen aanbevolen aftredend lid Bastert wgken voor den conservatieven candidaat Te Haarlemmermeer Leiden en Uelfl warden de aftredende leden herkozen £ r is das eenige winrt aan de zgde der anti revolntionairen en eenig verlies aan die der liberalen Op de meerderheid in de kamer heeft dit lesnltaat evenwel geen invloed BUITENLAND UuItenlaDdscb Overzicht De Franaclie Kamer is uog alt d beiig aan de onderwyiwet de slag die de Bonaparliaten heeft getroffen terkt gunstig op de behandeling terug en wanneer hxt gelakt de sauk spoedig tot een eind te brengen zal de begrooling orden afgehamerd om epoedig naar huis te gaan het vooruitzicht in het najaar te Parys té vergaderen draagt er niet weinig toe m dat men haast maakt Met de herzjening vab hst reglement van orde noodig geworden door de houdtag an Casaaguao wordt haast gemaakt de oommiuie heeft de bepalingen renacht de uitsluiting in het ontwerp bepaald op 80 dagen ia veranderd in 15 dagen terwyl de 30 dagen uitsluiting alleen zullen worden toegepast by herhaling van bet feit de uitalniting tydens den ganaoheu duur der zitting is afgevaardigde wordt vervdlen verklaard van zya geldelijke sofaadeloosateUiat Waorsehijnlgk zal de Kamer zich met doe mtigingeo voa de Commissie wel vereenigen De vraag of prins Napoleon al dan niet een testament Beeft nagelaten en welki de inhoud was wordt verachillend beantwoold Naar men weet beweeide de heer de Cosasgnae dat de erfopvolging daarbü oon prins Vistor wssd verzekerd De heer Bonher echter moet hebbsa traiklaard dal er wel een testament wa maar bq dsn inhoud niet kende Dit laatste tal men niet gemukelyk geiooven en men onderstelt dat wel degelyk awt goedvinden van deo beer Boaher prins Victor als opvolger werd aangewezen nasar dat by nooit voortien heeft dal dtze be ohikking loo apoedig cd oadsr zoo ongoiiilige omaio aMg l m la tfiMkt kTi ge yK soodM hg het na maar beter viadt er vooieerat van te zwygen Zonder veel vrusfat handen de Frauaohe en andere bladen ziob bezig met gitaiugea naar de toekomst van bet Bonaportisme Zy vleien ziob dat het beste deel der Boaapartisten in de kamer si oh deels by de republikeinen deels by de legitimisten zullen aansluiten Ocbleken is daarvan eohter uog niets dan dat de heer Janvier de la Motte gevraagd heeft ingeschreven te wordeo by de Viiim r ublieaiiu Deze afgevaardigde stemde echter reeds het laatste jaar niet meer met zyne vroegere geestverwanten Feitelyk atoud hy leeds meer aau de zyde der republiek dan aan die d r noblertyde waar by eohter uog wae blyveu zitten De Kugelsohe bladen geven luide hun ontevredenheid te kennen over de slechte wijze waarop in den oorlog tegen de Zulu s de verkenningen worden gedaan na al hetgeen vroeger heeft plaata gehad is men toch weer in dezelfde font vervallen oiu du irby niet de geweuschte omzichtigheid in acht te ueiiieu immers ware dit geschied prins Louis Napoleon zou niet vermoonl tyn op zulk een treurige wyze Ook verwijt men den opperbevelhebber dat hij den prins heeft toegestaan zioh by de voorposten te bewegen dit leven zoo zegt men was te kostbaar ora op deze wyze te worden blootgesteld Ouk den officier die den Prins op den verkenningstocht vergezelde treft een verwyt in plaata van byeen te blyven en zich gemeenschappelyk tegen den vyaud te verdedigen of er zioh doorheen te slaan heeft iedereen een goed heenkomeu gezocht men krek zoo weinig naar den Print om dat men zioh verwonderde tyn paard te zien zonder beryder De Dttitsohti rykadag ia weer druk bezig met het tarief en het gaat met het aauuemen van de verschillende punten zooalt het aieetls ging alle voorstellen tot vermindering of verwerping van de voorgestelde rechten worden eenvoudig met groote meerderheid afgestemd In verbsnd met den tegenwoordigsn toestand dos handelt brengt men in herinnering eene voorspelling van de heeren VValewsky en Ernest Sryd welke in bet jsar 1888 de volgende stellingen ontwikkelden 1 Zoodra op groote tchaal het zilver wordt ontmunt lal een der eerste gevolgen weien algemeene achteruitgang van den wereldhandel tot groot nadeel vau de landen met uitgebreide haiidelabetrekkiugen 2 Alle oiulernemiugageeat alle tpoorwegoanleg komt tot stiUlaiid tot schade van de algemeene ontwikkeling 3 Achteruitgang van alle pryten zal de natiën 4 De natiën zullen zioh in twee groepen verdeden gouden zilverstaten tot groot nadeel vio het internationaal verkeer 6 In de geheele wereld zullen de prijzen tWMgi gaan tot groot nadeel niet alleen voor alle roerende goederen maar ook voor den arbeidenden stand terwyl het alleen ten bate komen zal van renteniert eu in het algemeen van de bezitters van rentegevende papieren 6 In dien tijd van algemeene gedruktheid ritden handel zal hel groote bezwaar dit weten dat de gouddweepers de oorzaken van het euvel in allerlei bijkomstige omitandighedeii zalleu zoeken totdat denood de ware oonaak leert keanen de OatmiUltnifvan het zilver zxL i ti i BINNENLANPr GOUDA 26 Jaui 1679 wli De uitslag der hentemmingpn werd gisteren per extranummer door ons medegedeeld met uitzoadering van het district Goes waar de billetten ertt heden werden geopend Per telegraaf ontvingen we het bericht dat gekozen is jhr mr A F de Savomin Lohman met 1017 sL De heer van Hoek 75 st Door de tchuttery tcherpschuften vereeniging Willem Prins van Oranje ia van Z K H Prins Alexander een dankbetuiging outvanieo op bet door die vereeniging Z K H aangebodeu louw adres In deze treurigd dagen van rouw w sita bet overiijden van Z K H den Prins van OrMdé merkten wij o a een keurige rouw élslage op in het magatyn van den heer D Samaom op de liarkt waardoor de aandacht van vele voorbygangtis werd getrokken Dinsdagavond werd eene vergadering gebonden van bet Departement Gouda der Maatuliffn tot Nut M t Algemee waarop o a behandeld werden de punten van beschryviug van de Algensfne Vergadering Voorts bleek dst de volksbibliotheek in guedtn toestand verkeert hoewel het gebruik daarvan sedert 1877 niet is toegenomen wat echter een gevolg is vau den maatregel dat streng de hand wordt gehouden aan de bepaling dat ouder zekeren leeflyd geen boeken ter lezing warden gegeven lu vergelijking met het vorige jaar onderging het getal lezers vaj tf eene vermeerdering Het aangevraagde erediet werd toegsstaan en tot commissaritien werden herbenoemd de bb i 9 H Temrainok en H W F Boute Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering werden benoemd de hh D K vau Meerten en Mr D N Brouwer tot hunne plaatsvervangers de hh D Raijtsr eu H VIT G Koumg Tot beetuuralid werd verkozen in plaats vsn den heer J H Noothoven van Goor die aan do beurt van aftreding en niet herkiesbaar was de heer D K van Meerten De heer J N Scheltema aanvaardde het vootzittsrachap Het zal zeker vtleu onzer atadgenooten aangenaam zijn te vernemen dat de a a kermis alhitr zal worden opgeluiaterd door den circus van Oscar Gnrró