Goudsche Courant, vrijdag 27 juni 1879

Zondag 29 Juni 1879 N 231Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken trokken Hei roortiei Bana ien Dttta bMl Uberalen betreffende de besobikking orer het bntig saldo ia door de Commissie rerworpen C IrO ii Juni De abdicatie ran den Khedire ten gunste van Tefwik paofaa ofsoboon niet offioieel wordt hier ala een in ecin i beschouwd Er moeten nog sleohts eenige bgzonderbeden geregeld worden aangaande de Toordeelen die de Khedire roor tioh toekt te Terkr jgen R011I61 36 juni Gisteren ia bg Cnstozsa hei gedenkteeken onthuld ter eer Tan de aldaar in 1866 gesneuTelde militairen Tan wege Ooatenrgk woonde generaal Tbnn de plechtigheid bg Ër werden rersoheidene redevoeringen vol sympathie voor Oostenrgk uitgesproken FartJOi J oni V t t dat de heer Bouher op Chislehnrst is gebleven wegens den toestand der ex keizerin Be laatste berichten dienaangaande cgn leer ongunstig Wjj tien voigt de Pays er bg eeo nieuwe ramp te gemoet Aan het burean van politie is als gevonden gede f oneerd Een KINDEK StABBËTJË en een WA RT SCHORTJE MARETBEBlCHTEN ÖOttda 26 Juni 1879 Bg kleiner omzet was de stemming flauw Foldertarwe puike 9 76 a lOM Mindere ƒ i 9 50 Eogge puike ƒ 7 00 4 ƒ 7 40 Mindere ƒ 6 i f 6 75 Voer ƒ 4 75 6 26 Gerst puike 7 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver zware 4 26 a 6 Ligte 3 i ƒ 4 Pa veemarkt met weinig aanvoer de handel in allo soorten traag vette scliapea vlug magere scha pan en lammeren traag verkocht magere varkens en biggen vlug verkocht Aaagero 173 partgen kaas van ƒ 16 i ƒ ï6 Goeboler ƒ 1 26 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 00 ƒ 1 16 BorKorlijke Stand Gouda OKBOKEN 19 Joni 8 ra oiden W nu Eysdei ib L Sekeakel M Jshum oglen J ng der Woeuel ta D d Joag OVEBUDBN U ln C da Knnit 4 w 24 H BscMt wed P vn dan Braak 76 j 25 A J vio Bü wp 8 m BEHUWD 2 Joai O van Dan n A Ziijdvald J J van Leaawaa ao C M Tugerroaa Barg rlgk Stand van onderstaande gemeenten van 20 tot 26 Juni 1879 Hoordreoht SKBORBN KIhi oudari B tan dar Vooran aa L da Vrits OBHDWD J Oikaa aa A M da Vos OoQderak HEBOBEN Conalii Trgnlja oadara D Kloot ea W G ZwüMskarg StolwUk OEBOREN Lena oadara T van dar Vliat an O Ba tflair Antja Ditniiartja oadara C IJff an A Aakar Haastreoht lOVEVLEOEN f A Slioiarlaad m ONDEKTROUWD I E Braniia 29 j an W P A Mosnan 21 j ReeavUk OEBOKKf Aart onderi K Vanraal an G van dar Starren Dudi podara J Via an K van dar Stam omLEDEN X van Dgk j I Siolk 12 j 6 VBB Di t ifi m Waddinxveen OEBOBEM Abraham oadara J Boogandooro an C Hofsaan Daddora oadan J H Jacobi en M Steanlaod Uasiaa nodara G lao dar Linden en J Droog Taania sadara W Tsl an H Boon Jobanna ondera A van Oa sn O Via OVSItMEDEN M Roisar 6 n DNSQTBOUWDi K Onvaattain an A Hnll ADVERTENTIÊN lieTallen van oen coon A L KUNAlRTS f OiiNBVAscnn mnAi 26 Juni 1879 Voorspoedig bevallen van een dochter WOMEUimh JOHANNA van i k BUL TAM nu Sakdcm Ba tmf Md 24 Jnni 1879 Eenige en atgtmeeM Jeennugeving QomiAt Dbiix va A üuiumah f 1 Het BESTUUR bericht bg deoe dat de FESSTVIERINQ ter gelegenheid van het 25JABIG bestaan dee SOCIËTEIT zal plaats hebben van af aanstaanden MAANDAG 30 JUNI tot en met ZONDAG 6 JULI e k in dezelfde volgorde als op den Feestiryzer was aangegeven De Programma s der Moziekaitvoeringen en van het Vanrweric zullen bg den ingang der Sociëteit worden a even De Leden die nog wenschen deel te nemen aan het DINER dat a s Maandag wordt gehouden kannen zich bg een der Bestuursleden of bg den Kastelein daartoe aanmelden niterlgk tot morgen Vrgdag avond Namene het Betluur Mr P J SNEL pretident H JAGER eeeretarü Gouda 26 Jung 1879 De ondergeteekende recommandeert zich bg hare geëerde stadgenootentotbetWASSCHEN en STRIJKEN van FLTN GOED LUUERMANDEN COSTUMES enz UEd Dienstw Dienaresse L H HBVET Zengstraat G No 41 Bespeelde hetzg ipet kleine of groote gebreken Aanbiedingen worden ingewacht met franco brieven onder No 297 aan het Burean dezer Courant Tegfcn vast Salaris en goede provisie gevraagd een FLINK JONGMENSCH om voor Cfouda en omstreken als REIZIGER voor den verkoop van Naaimachines bg particulieren werkzaam te zgn Slechts degenen komen in aanmerking die goede getn fsohriiten bezitten en borgtocht kannen stellen Franco opgaven in te zenden aan het Generaal Depot voor het Koninkrgk der Nederlanden van The Singer Manufactoring Company New York te Anutenhm 25 Kal verstraat 25 Mevrouw NALBOROUGfl Kattensingel verlangt tegen Augustus DIENSTBODE die goed kan KOKEN en WERKEN te bevragen bg Mevr LUUTEN Markt Heilzaam middel voor Dit haarversterkeode en haarontwikkelende Prof Perffrer d A lion HAABEXTRACT is een zeer heilzaam middel om te gebruiken voor kinderen het bevordert den groei van het haar bg uitnemendheid en houdt het tevens in stand Wat ziet men ook niet vele menschen die tengevolge van in hunne jeugd hoofdklieren te hebben gehad kale plekken op het hoofd hebben door gebruik van dit Haar Extract doet men weer nieuwe wortels ontkiemen en men krggt een ièrmen haarbol wie is er die zich hoewel baiten zgne schuld soms op een fengdigen leeftgd niet schaamt voor een kaal hoofd Men voorkomt het door bg kinderen vooral gebruik te maken van dit Haar Extract dat il 40 cent per flacon verkrggbaar ia gesteld bg Mei de Wed BOSMAN Gouda F A G VAN DETH WIUEEUÏÏFniOïïW Bene fatsoenlgke BURGER JUFFROUW zag zich gaarne GEPLAATST in eene nette Winkelzoak of ter adsistentie in de hnishonding Adres met franco brieven onder No 298 aan het Bureau dezer Courant Eene WASCHVROUW biedt zich aan tot het WASSCHEN van FIJI GOEDEREN mWM INI Men gelieve zich te adresseeren onder No 299 aan het Bureau dezer Courant Dagelgks VERSCHB ZOÜTBBOLLBN hÖ W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Oosthaven Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven eu alom te bekomen BE mim SLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der CartonteekeDingen enz waarbg is toegevoegd een a onderlgk levensbericht der beroemde Olasschilders de Gebroeders Dirk eo WoDter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Centen UrbaniM Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop mea in bet bijsonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesleldheden der MAAO en werken heiliaaa sp de 8PIJ8VKKTERINO Zij lyn uitmnntend tegrn de GAL SCHERPTE ia het BLOKD en UITSLAG der 11 Uil zH tiio ZACHT LAXEREND eu 8LIJ MAPI BIJVENI Verzegelde doozen van 37 a Cent en dubbels doozen zyn verkrygljanr bg de ah Alblttiêeriam 3 de Boer Jmterdam M Oléban k Ü drog heilige weg D IS2 Botkoop A van t Woudt beift H W de Kruijir Oouda L Sohenk op de Hoogstraat EaattrecU K Ooaierling üage J L F C Sna ilié Buitenhof Leyden T Tcrburgb Haarlem hoek Bakkenteeg MoordreeU G H Pust Oudemater Pr Vree Sotlerdam v d Toorn k Beker Weste Wag nstniat Schoonhtmn li Wolff utrecht Altana k Kroon op het Steenw ov r den Doiikerstr n 872 boerden J F Streerman Zeteuhuiien A Prins Bodegraam B Verslogt Het depdt de er eChte UrliKnus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ge bmik is door ona te GtoUda alleen en uit sluitend geplaatit bg den heer L SCHENK op de WAABSCHDWINQ Men wordt instautelgk verzocht el attent te willen zgn dat door ons hg niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens bet oude en eohte Becept in l ép6t zgo verkrggbaar gesteld in de hier baten opgegeten Steden en Plaatten dan bij de hierbovengenoemde DépClhouden In elk doosje is een biljet voorzirn met de eigenhandige naamteeksning van de vervaardigers Wed Kïunen Zoom Apothekers welke Haiidtaekeniug zich ook bevindt op hrt Zegellak waarmede de Doosjes vertegeld zgn Wg vertoekeu de gebruikers inttatUetyh daar wel op te letten en raden bun aan wel tOe tO Bien bg trien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Dooajts waarin een biljet met ome Htodieekening is zich aan te sohaSeii en zich tp w U iten vo r het gebruik van de vele namaaksels KE l ISGEVIi G De BÜEGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 23 Juni 1879 is executoir verklaard het primitief kohier voor de belasting op het personeel Wgk A tot en met I dienst 1879 1880 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomeode verpligt is ignen aanalag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat da termgn van DBIE MAAXDEN binnen welken de reclames behooreo te worden ingediend Oouda den 27 Juni 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN E JBNN I sa E VI NO BUBOEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juig 1850 Slaaitilad No 37 afschriften van de Prooesaen verboal betreffende de benoeming van een Lid van de Tweede Kamer der Stateo Oeneraal bedoeld bg de artikelen S2 en 67 dier Wet zgn aangeplakt aan den ingang vau de 8t Antbonie straat bg den Kleiweg alsmede dat gelgke afschriften op de Secretarie der Gemeente zgn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 28 Juni 1879 Burgemeester en Wethondcrs voornoemd VAN BEEGBN UZBNDOOKN De SMfMtrn BROÜWEB BUITENLAND BulteBlaodsch Overzicht Ter eere van de nagedachtenis van den jongen Napoleon is er te Furgs een druk bezochte Igkdieust gehouden De houding van prins Jerdme Napoleon verraadt nicir gezond verstand dau men oppervlakkig hem zuu tucachrgveu de prins weigert afstand te doen van zijn recht vnn opvolging ten behoeve van egn ou l ilcii zoon maar tevens ook wil hij zelf niet opl ruien als Kroon pretendent hij gaat daarbg van de oorunderstelling uit dat de kans voor de Bouapartisteu na den dood van prins Louis heel slecht elual en een gunstiger gelegenheid moet worden afgewacht De aandacht voor de kamerzittingen heeft onder het groote nieuws der laatste dagen wel wat geleden De senaat benoemde in de afJeelingen de commiasie vnn onderzoek van de wet betreffende den terugkeer naar Purgs Voor de eerste maal is zulk eene commissie uitsluitend uit republikeinen samrngeeteld Door eene speling van het lot in de partgverhoudiug is de kamer juist afgebeeld in ieder hsrer onderdeden De afgevaardigden in de auitere kamer hooren soms met belangstelling soms met beleefd geduld Ic elleiilange redevoeringen aan over het ontwerpFerry oter bet booger onderwijs In de olgeraeene berandtlngiiigeu zegt men clknuder naar aanleiding Tan het outuerp allerlei liefelgkbeden die er eigenlijk geheel vreemd aan zgn i y ontaarden in uitweidingen u verloogen over algemeene politiek die ver buiten heti practisoh gebied gaan waarop vooral de Frnuache kamers zoo uitnemend slag hebben zich te bewegen Men kan er volgens de Tempt soms niet uit of men bezig is over eene wet op bet onderwgs of over eene nieuwe politiek tegenover de kerk of over een uitzonderingsmaatregel tegen zekere bepaalde vereeuigingen van gerstelyken Toch dient men te weten waaraan men zich te houden heeft De heer Spulier de rapporteur over bet ontwerp draagt misschien wel wat bij om die verwarring te vermeerderen Vrijdngiivonjl wsri jicl bfricht pnlviingen d t de Khedive van Egypte eiudelgk het hoofd in den schoot beeft gelegd en afstand gedaan beeft van den troon ten voordeele van zgn zoon Tewfik Hoe dit alles in zijn werk is gegaan en vopral hoe men den Sultan heeft kunnen bewegen zulk een recfatstreeksch bevel uit te vaardigen moet nog Ugken Misschien blijkt bet nooit want deze Ooslersche zaken zien niet altijd het licht ook al otidat ze het niet goed kunnen verdragen Men verzekert dat de jeoge Khedive een werkzaam redelijk ontwikkeld welgezind man is Hg zal dus niet onmiddellgk vervallen in de dwaasheden van zgc vader en reeds dtt is een groot voordeel Want de verbazende spilzneht van de drie laatste onderkoningen was Egypte s grootste ongeluk Wat geschied is echter kan niet weer op eens ongedaan worden gemaakt en de groote knust zal nu wezen deze verwarde huishouding tóó te redderen dat de jonge man weder e n dragelijk begin vinde Uit de later ontvangen tüegraninwn ziet men dat de verandering kalm beeft plaata gehad De vroegere Khedive verlaat 30 dezer Zgyptc Maandag zullen aan het Engelache ParlemOlt de stukken orden voorgelegd die in deze zs zgn gewisseld Vermoedelgk echter zal de verzafMÜng niet volledig zijn De discussie over het belangrijke wets ontwerp tot afschaffing der gemaal belaatiHg is verleden Maandag in den Ilolioanscben Senaat begoiioeu Onmiddellijk na de opening der beraadslagiugei vroeg de president van den ministerraad de beer Depretis het woord rn sohetate hg de verhouding tnsschen het ministerie en dat deel van den Senaat hetwelk zich vg andig jegens de opheffing toont 4d minst genomen wijzigingen zon willen brengen in het ontwerp zooals het door de Kamer der Afgevaardigden is aangenomen De rapportenr der ommissie van zgn kant i lcdkta ophcffiog der kalMHiof loer de mindere graanaoorten In eene verleden week gehoaden bgeenkomst van de hoofden der liiikerz de was overeengekomen dat de heer Depretis zon aandringen op de verwerping dezer wgzigiog Dientc ngevoljp verklaarde de mi nisterpresident reeds bjLdtnaanvang der diseussie dat h j de voorkeur gar aan eeae eenvoudige ver werping boven de wgzigingen door de commissie voorgesteld Hg wees daarbg op de mindere bevoegdheid vaa den Senaat in belastingzaken Op deze vtrUaring stelde de reohterzgde als motie van orde voor om de hervorming tot 1883 uit te stellen met welke motie de beer DcprcUs verklaarde zich niet te kunnen vereenigeu Niettemin heeft de Senaat met 136 legen 60 stemmen zicb vereenigd met de concluiie vau het rapport barer commissie BIgkeus een later ontvangen telegram hu ft de minister president het ontwerp zooals het dour den Senaat gewgzigd is bij de Kamer der AQ evaardigden ingediend en is dit urgent verklaard Naar men meldt bestaat er weinig waarschijnlijkheid dat de Kamer de aangebrachte wgzigii geii zal goedkeuren Steeds in de eerste zitting opeiikiarde zich een krachtig verzet legen een gedeeliclijke opheffing der belasting de Kamer was in twee groepen verdeeld de eene Uit afgevaardigden der Noordelijke de andere uit afgevaardigden der Zuidelgke provinciën bestaande Deze verdeeliug spruit voort uit den aard der wijzigingen welke door den Senaat zgn aangebracht want de mindere graansoorten welke de Senaat alleen van belasting wil ontheffen worden slechts in de Noordelijke provinciën gebruikt zoodat de Zuidelgke provinciën bg de aldus beperkte hervorming niets zouden winnen Daar het belang der laatstgenoemde aldus zon worden opgeofferd is het zoogoed als zeker dat hare vertegenwoordigers in geene transactie zullen willen treden Daaruit zou eene botsing tnsschen de beide takken der wetgevende macht kunnen ontstaan en men tot eene ontbinding moeten overgaan BINNENLAND OOUDA 2B Juni 187 Door de Schutlerg Scherpschutters Vereeuiging Willem Prins van Oranje is ook van Z M den Koning eene dankbetuiging ontvangen voor het Z M aangeboden rouw adres bg het overlgden van Z K H den Prins van Oranje Onze lezers Rebben oit ons vorig nr bemerkt dat de feestviering in Ons Genoegen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan waarover wij reeds vroeger in ons blad spraken en die om de bekende treurige reden moest worden uitgesteld de volgende week doorgaat Het vroeger rondgezonden programma bigftmtvranderd en is dus geheel bruikbaar Wij hopen dat het wéér moge medewerken om de feestviering in alle opzichten te doen gelukken het programma belooft menig genot vol uur en ongrtwgfeld zal door velen van ganscher harte aan het feest wor den deelgenomen Sinds eenige dagen was een persoon I van Leeuwen 30 jaar oud uit deze gemeente verdwenen zonder dat het mogelijk was eenig bericht aangaande hem te verkrijgen Men vreesde alzoo dat bg te water geraakt en verdronken zou zijn welke vree thans is bewaarheid daar gisteren zijn lijk nit deo Baam is opgevischt Heden morgen ten 6 ure heeft aan de StearineKaarsrnfabriek alhiereen droevig ongeluk plaats gehad Zekere Boot van beroep timmerman viel van een nieuw in aanbouw zgud gebouw vaa etue 7 el heoge balk op een daaronder tgnde steenen zeik met kat hoofd juist op den kant zoodat zgn hoofd vaneen spleet Daarnf viel hg nog 2 ellen lager in een soort pat Nadat hg was opgericht en de eerste geneeskundige hulp aan de fabriek ontvangen had is hij mat een schuitje hniswaartt gebracht Oöor de ClassTcate Verpidering H TFoensdag alhier irchoudeD zgn herbenoemd tot scriba de heer U J W Roldanus pred te Leerdam tol lid de heer J W Haverkamp Begeman pred te Gouda tot lid de heer C Ifnaap ond onderliug te Gouda tot sec scriba de heer J W Haverkamp Begeman pred te Gouda tot sec lid de heer W H Lattenbnrg pred te Waddinxveen en benoemd tot see praeses de heer T Hoog pred te Gonderak tot sec lid de heer B J Swaan pred te Gouda tot sec lid de heer C D Grgns oud ouderliug te Leerdam Met de door de SjFnode voorloopig aangenomen wijziging van art 39 van het £ c glem nt op het goilsilieustig onderwijs kan de meerderheid der vergadering zich evenmin vereeliigen als met het voorloopig aangenomen Reglement op de uitoefening van de rechten der minderheden in de gemeenten der Ned Herv Kerk en het in t Brglement op het examen ter toelating tot de Evangeliebediening voorgesohreven kerkelijk voorbereidend examen De plechtige begraafenis van Z K H Prins v Oranje heeft Donderdag geheel volgens het vroeger bekend geworden programma plaats gehad lu de kerk hield dr C E van Koetsveld kofpretllker de volgende korte treffende Igkrede Daar is een smart in het leven voor rgken en armen even swaar de vader of de moederrouw Brengen wij onze ouders ten grave dan ia het met den weemoed der herinnering maar kinderen nemen onze hoop met zich in het graf en de hoop is de staf des ouderdoma Ook U geëerbiedigde Koning is thans andermaal deze smart opgelegd Be s bracht ge herwaarta vader en moeder en gade broeders en kind en thans weder die het naaste stond aan den troon wiens jeugd reeds zoo schobne verwachtingen opwekte in wien het vaderland zgne toekomst zag en die uu uit de volle kracht van het leven in den vreemde werd weggerukt Wal had hij nog kunnen worden Ach I geheil die toekomst is nu afgesneden zinkt weg in dat grof Reeds voorde tweede maal in dit half jaar valt een bloeienden tak plotsiliiig verdord van den Oranjestam die zoo weinig te missen heeft maar geen nood mgn vaderland Ouk toen er een nog ongeboren AVillem de Derde van over wns heeft God daf stamhuis bewaard en daardoor