Goudsche Courant, zondag 29 juni 1879

Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn geliefde echtgenoot betuig ik namens rajjn kinderen en wedeczgdsche familie mgn hartelgken dank M VA VLIET in een hachelijk tijd tip Nederland gered Eu nu Bien wij een anderen Willem den Derde nog onveiI akt al is het neergebogen door zwaren rouw en üod daukl Hij staat nog niet alléén Moge U myn Koning terwql gg ooimoedig berust io het ondoorgroudelyk Godsbesluur de liefde van uw Huis en van uw Volk tot troost lyn en het ïioh nauwer om U aansluiten hoe kleiner die kring werd Eu dan God geve dat dit uw laatste Eoo droeven gang eg naar der vaderen graf En gij nu onze toekomst Prins van Oranje el aanvaardt gg die roeping ouder dubbelen rouw Nog hadden twee jaren de kiudertrauen niet etgewisoht als uw eenige broeder u werd vau het hart gescheurd De God der vertroosting geve u moed eu kracht om uw Koninklijken vader vertroostend nabij te staau bert id om eenmaal moge het spade zijn zijne tank op te vatten Grijze Vorst Nog eenmaal getuige en deelgenoot van deu nationalen rouw O het is wel de schaduw van een lang leven er zoo velen te overleven rijker teeds in de herinnering der doeden tot wie ij benen gaan Oods lietde die der uwen die van lien moge daarbg uwe laatste schrede sleuiien Vreemde Vorsten of gezanten hebt d ink voor uwe deelnemiug in den rouw van Nederland en Tan Orauje Broeders van hooge of lage geboorlc maar allen tof dat eens tot stof wederkeert de gedachten overstelpen ons de vragen verdringen elkaiuler wg staren in die diepte het graf zwijgt ina ir in dat ïwijgen spreekt de Christus Waakt I Want gij weet den d ig en de ure niet ü God op die onbekende ure bereide ous Uwe genade Amen Z M de Koning ontving gisteren ten lU en lO s ure de oommissien uit beide Kamers der StatenOeneraal met deu voorzitter aan het hoofd belast mot de aanbieding van de adressen van rouwbekbg wegens het overlijden van Z K II den prins van Oranje De deputatie uit de Eerste Kamer bestond uit de leden Viruly Carsten Du Marcbie van Voortbugsen Den Tex Hugdtcooper van Maarsseveen en Van Kgckevorsel Nadat de president voorlezing van het adres had gedaan luidde het antwoord des Koniugs Mijne Hteren Ik betuig de Eerste Kamer der Staten Generaal mgiien weigemeenden dank voor de oprechte deelneming waarmede door haar het smartelijk overlijden van mijnen beminden oudsten zoon deu prins van Oranje werd vernomeu eii ik verzoek u Mijne Ileeren bij do Ykta e Kamer der StatenGeneraal de tolk te willen zijn mijner erkentelijkheid voor haar adres van rouwbeklag Voor de andere Kamer werd het adres aan Z M overgebracht door de heereii Oodefroi Fransen van de Putte Patijn Kool en De Bruijn De vertegenwoordigers dezer wetgevende lichamen werden met de gebruikelijke mililaitc etrbcwgzeu op het paleis ontvangen Ten 1 1 ure deed het college van den Raad van State zgn rounbeklag terwijl ten 12 ure de Hoogo £ aad eu daarna de Algemeene Bekenkamer tot het zelfde doel werden toegelaten Naar men uit goede bron vcrueemt beslaat bij den Minister van oorlog het voornemen om bij het leger een spaarbank of spaarkas op te richten oin daardoor aan de onderofficieren en mindere militairen de gelegenheid te geven hunne spaarpenuingen met genot van matige rente op zekere wijze te doen bewaren Naar s Ministers oordeel is het een der eerste plichten van het legerbestuur om evenzeer Ie waken voor de moreele als voor de physieke belangen van de jeugdige militairen die voor een gedeelte daarvan door de wet gedwongen aan zgn zorgen zijn toevertronwd De Minister Volgens het Vaderland zou er omtrent de miuisterie le crisis nog geen beslissing gevallen zgn Op den derden Maandag van September zal de Tweede Kamer der Staten Generaal zgn samengesteld uit 61 liberale leden Te weten de Heeren Mr S van Houten Mr E J J B Cremers J Schepel Mr D de Ruiter Zijlker Mr H Goeman Borgesius Mr i W Baron de Vo van Steenwijk Mr L Oldenhnis Gralaraa Jhr VV A vap der Feltz S Hingpt ï Lieftinok Mr S V ijbeuga Dr W H Idzerda A Moen Jhr Mr J H P K van Swinderen Mr W A Bergsma Jhr Mr J A Saudberg Jr Mr A van Delden Mr P Blussé Mr L E Lenling Mr C J Sickesz Mr W H DuUert A Kool Mr H J D jckmêester Mr W H de Beaufort Jhr Mr J Roell J D Fransen van de Putle K de Jong Mr W rau d Kaaij Mr J h de Bruijn Kops W A Froger Jhr Mr J W Kutgera van Rozenburg P H Holtzraan Mr G van Tieuhoven Mr M H Godefroi Mr C van Heukelora Mr S A Vonag Meinesz Mr C J F MirandoUe W de V Mr J G Patijn A M Schagen van Leeuwen W A Viruly Verbrugge Mr J an Qeunep J van Slolk Jzn R J Mees R Azn Dr K A Rombaoh Mr G M van der Linden Mr J B van Oseubruggen Mr D van Eek J P Bredius Jr J J van Kerkwijk Mr R vau de Werk 17 ultramontaansohe leden de Heeren Mr C J A Heijdenrgck Jhr Mr Ó J C H van Nispen tot Sevenaer Mr F J M A Reekers Mr A F X Luijbeu Mr H A des Amorie van der Hoeven Jhr Mr J B A J M Verheijen F H H Borrel Mr A J H van B iar Mr C A H Barge Jhr G E F X M Kerens de Wgire C A Baron de Biebersteiu Rogalla Zawadsky Mr H F Lambrechta J H Arnoldts Mr J H L Haffmans Mr II J Brouwers Mr J G de Bruyn P G J van der Scbvieck 12 anti revolutionaire k den namelijk de Heeren Mr A J Thomassen üThu s3ink van der Hoop van Slochlereii A Baron van Dedem Mr M Baron Mackay Jar Mr M M van Asch van Wgk A Baron Schimmelpcnninck van der Oye Jhr Mr J L C vau den Berch van Heemsled O Baron van Wasseuaer van Oatwijck M Bichon van IJsselmonde Mr J J Teding van Berkhout Mr A Keuchenius Jhr J L de Jouge Jhr Mr A F de Savoruin LuhmaU en 6 conservatieve leden de Heeren H A Insiuger Mr J R Oorver Hooft Mr W M Baron du Tour van Bodinohaven Jhr F de Casembroot Mr R J Graaf Sohiramelpenuiuck tot Nijeiihuis Mr W Winigtns Uit Rotterdam schrijft men aan den Moiniteur de Intérèta mttle riele dat een Amerikaansch agentschap aan eenige schuldeisohers der jéfrikaamche HandehvereenigiHi hpeft aangeboden om ondanks de Amerikaaiische wellen en autoriteiten Pincoffs aan boord van een schip in te pakken en hem naar Nederland te verzenden tegeu betaling van 82 600 Nederlandsche guldens De berichtgever voegt er bg dat eeuige lieden werkelijk ooren liebbeu naar dit origineel aanbodj sommigen moeien reeds voor een paar mille hebben ingcschreun ofschoon mea niet kan zeggen dat bewuste firma goedkoop is met haar leveranties Tyd f f In Bi en Haard kuiiit voor eene teekening van het lijk van l K H de i Prins vau Oranje uaar de photographic door E Cbcron afgenomen De heer A J Nijlaiid te Utrecht heeft in een eigenaardige drapeeriug op den begrafenisdag van Z K H den Prins van Oranje voor zijne woning de volgende portretten tentoongesteld van den te vroeg overledene Op jeugdigen leeftijd aan de hand zgner moeder als Izjarigcn knaap op 1 Sjarigen leeftgd in onderscheidene uiformcu in burgerkleeding uit deu tijd van HD verblijf te Utrecht in 1870 en uaar een photographic uit den tgd van s Prinsen verblijf te Parijs Ook ziet men er een profiel door N Pienemaii in potlood getpckend In t geheel zijn er 9 stuks die een belangwekkende verzainiling vormen Woensdagnamiddag sloeg te Schiedam de bliksem door het dak vau het postkantoor verder door eene kamer waar hij het behangsel vernielde en door het pbifond in het kantoor waar een der ambtenaren juist bezig was met het stempelen van brieven en vau daar zondtr andere schade aan to richten door een openstaand raam naar buiten Reeds sedert eenige weken is de afzet der faecalién te Amsterdam verzameld door middel van t pneumatisch matischof Liirnurstelsel zoodanig toegenomen dat aan alle aanvragen te uauwcriiood kan worden voldaan Vooral gesoliiedt de rerzeudiug dierptoducten naar de Haarlemmermeer De reden hiervan is waarschijnlijk het ongunstige voorjaar waardoor het hooi is opgeteerd en een geringe grasoogst wordt verwacht Door ondervinding geleerd neemt inen om dit te voorkomen zgn toevlucht tol de Liernurfaeoalien daar men van geen andere meststof betere rtsultaten verlaogen of verwachten kan De prgs dezer meslstoflèn bedra t tegenwoordig 1 gulden per kub meter Het door bet uitvoerend comité namens de Ned hoofdcommissie uitgebracht verslag over de Neder landsche afdeeling op de iuteroalionalc tentoonstelling in 1878 te Pargs gehouden is verschenen Na herhaalde beschikkingen zoo zegt hel werd ons het gedeelte van het gebouw tegenover de Ëoole Militaire ter grootte van 25 meters aangewezen zoodat wij over een oppervlalJte van ongeveer 3000 vier kante meters beschikken konden Later werd ous nog een stuk gronds in den tuin tegenover onze afdeeling afgestaan om daarop een bijgebouw te stichten terwijl onze plaatsruimte door het bouwen van een gevel op een afstand van vijf meiers vóór de frontlijn vau het gebouw nog met 100 vierkante meters werd vermeerderd Voor de fcntoonstelliug van onze kunstvoorwerpen werd ons 25 bij 19 60 meter ruimle afgestaan Gaarne had de commissie eeu statistieke beschrijving van ous vaderland doen zamenstellen maar moest door het terugtrekken van deu daartoe uitgenoodigden statisticus met eerbiediging van daarvoor opgegeven redenen daarvan afzien Over groepen de nationale kleederdraclileii voorstellende zegt het verslag o a het volgende Van de volgorde moest volstrekt worden afgeweken Zoowel de bewondering der menigte als de uitspraak der jury die de oommissie daarvoor ecu Orand prix toewees toouen duidelgk dat de bedoeling der commissie volkomen geslaagd mag heeteu Alle voor de teutooustcUing bestemde goederen waren door de zorg der commissie door eeu te Amsterdam ter beurze gesloten verzekering tot de premie van l pet zoowel in de lokalen van opslag te Amsterdam eu t Rotterdam als gedurende deu gebeelen duur der teatoonsielliug te Parijs verzekerd De pogingen door de commissie bg de verschillende spoorwegmaatscbappgen en stoombooldieusten aangeweud om een vermindering van vr hlprijzen voor de in te zenden voorwerpen Ie rerkrijgeo werden met eeu gunstigeu uitslag bekroond Het definitief getal inzenders bedroeg 763 40 aanvrweu moesten omdat ze te laat inkwamen wordeu a ewezen terwijl 69 inzender zich terugtrokken Vergelijkt men het eerste ogfer met dat vau vorige tentoonstelliugeu dau blgkt daaruit dat de Inat tot deelneming aan een internationale tentoonstelling niet ig toegenomen De voornaamste redeurn daarvoor meent do commissie te moeten zien i in de te snelle opvolging dier tentooustellingeu en 2 in de grooto kosten die de inzending voor den indus trieel na zich sleept Het comité wenscht niet in eeu weerlegging te treden van de verwgten waaraau het leu opzichte va zijn werkzaambeden bloot stond De ooiuinissie heeft alles gedaan wat zij kon om aan de teuloonstellittg een zoo goed mogelijk aanzien te geven De uitspraak van de jury was eveneens nog al b mocdigeud Noch op knustgebied noch op industria l terrein hebben wg wat do bekroouiiigeu betreft reden tot klagen Niettegenstanudo de vele beslommeringen welke do terugzending van de goedereu eischte was deze omstreeks half Diecmber reed afgeloopen en het gcheele personeel uaar Noderlaud tcruggekcerd Noemenswaardige reclames zgn niet ter kenuis van het comité gekomen Het geheel der uitgaven beeft bedragen de som van 201 178 4 8 terwgl bg verscbilluude wetten eeu subsidie van f 236 0 10 voor de tentoonstelling werd toegestaan Het verslag eindigt met een dankzegging van het oomilc aan allen die zich de belangen der Nederlandsche afdeeling van de tenloonstelliug hebben aangetrokken Sedert eenigen tgd beersoht te Biggekerke op Walcheren diphlerilü die thans toeneemt eu een ernstig karakter verkrijgt In hot huisgezin van den onderwijzer der bgzondere school heerscht de ziekte reed en die school is dus gesloten Uit vrees de besmetting iu de hand te werken is ook de openbare school gesloten Dondonlag beeft de tramway tussohen Deo Haag en Soheveuingeu langs deu Ouden weg 10 609 personen vervoerd in 207 ritten De heer A P van de Water l Haarlem meent een gemakkelgk middel gevonden te hebbeu om kaa voor bederf te bewaren en voor zoover wij daarover konden oordeelen berust die meening op goede gronden Wij zagen bij hem eenige kazen die reed drie jaren hadden gelegen en oogensohgulijk geen de Binste verandering hadden ondergaan Mocht het middel inderdaad proefhoudend worden bevonden dan zou aan den handel een groote dienst zijn bewezen Tot heden toch bedraagt het verlie van kaas ten gevolge van het zoogenaamd gebrek worden door uitwendige oorzaken nagenoeg 20 pet s jaars Om kaas geschikt te maken voor uitvoer naar verre landen i nagenoeg 6 maanden pakhuis noodig Daarbg is het verlies aan gewicht nagenoeg anderhalf pet s maands Het schrapen voor uitvoer tweemaal voor gewonen verkoop eenmaal noodig kost 1 pot van het gewicht Door de behandeling van deu heer van do Water zou indien ze werkelijk aan zijn verwachting beantwoordt het ontslaan van gebrek door uitwendige oorzaken geheel worden voorkomen de kaas de alt spoediger gereed zijn voor veraending het verlies iu gewicht veel wordeu verminderd en de uitgaven voor handenarbeid zeer wordeu beperkt Over hel geheel zon het artikel veel geschikter warden voor speculatie en uitvoer Hand In Spanje is de verkoop van tabak een monopolie van het Gouvernement De bruto verkoop bedraagt ongeveer 38 millioen guldefl eu de helft dier som wordt besteed aan inkoop vracht en bewerking Amblenaroo om het smokkelen te beletten vorderen ook nog eeu uitgaaf van ruim 7 millioen gulden Toch levert het Gouvernement slechts de helft van bet benoodigde de andere helft wordt door smokkelhandel ingevoerd De hoofdplaats van dieu onwetligen handel is Gibraltar van waar meer dan 4 millioen kilo tabak jaarlijks iu Spanje gebracht wordt Zaterdag is te Turnhout de dievenwagen van de cellulaire gevangenis bespannen met twee paarden en waarin zich 16 gevangenen bevonden door het schrikkeu der paardeu in het watei geraakt Men hakte de paneelen van het rijtuig ouverwgld aan Hukken eu mocht er in slagen 14 personen te redden Do vijftiende werd levenloos uit den wagen gebaald De sprinkhanen zijn in sommige lrcken van Rusland iu zoo groote menigte aauweiig dat zg zelfs den strijd met geregelde troepen kuuuen opnemen Eene afdeeling Russische soldaten ontmoette op haren weg uar Elisabetbpol zulke massa s ipriukhaaeo dat zy te Dzigamskoj halt moesten maken Den volgenden dag zette de kolouue den mirsch voort maar zg had nog nauwelgks een mijl gemarcheerd to n een dicht leger spriukhanen haar belette verder voort te gaan De iusekten bedekten de kleoreo do wapens on de gezichten der soldaten De bevelhebber kommandeerde vuur en een half nnr lang scboten de aoldaten in de lucht in de hoop do dierea daardoor to zullen verdreven Deze lieten zich echter volstrekt niet afschrikken Do soldaten moesten naar Dzigamskoj terugkeeren omdat het onmogelijk bleek voort te gaan Onlangs ia te Soest in Westfalen eeu bejaard dame overleden die bg testamentaire beschikking haar geheele vermogen onder hare broeders en zustor hoeft verdeeld ouder bepaling dat wanneer baar broeder Wilhelm een zestigjarige vrijgeiel op zgki ouden dag nog een huwelijk aangaat hg niets van de nalatontchap mag hebben eu alsdan zijn part onder de overigo roohthebbendon moot worden verdeeld Broeder Wilhelm verkeert nu in geen geringe ongelegenheid daar de reehstgelorrden eenstemmig verklaren dat bij wegens die fraaie bepaling eerst na ign dood aanspraak op zgne erfporlio heeft daar hem geen kapitaal of rente kan worden uilbetaald zoolang hg nog zou kunnen trouwen Iemand io Canada verkocht onlangs een Amerikaan eeu middel dat uaar zgn zeggen voortreffelgk was ter vernietiging van den aardappelkever en volstrekt geen gevaar opleverde voor audere nnltige dieren In do gebruiksaanwgzing stond vermeld dat slechts eenige oogeublikken voor het gebruik het dooao waarin het middel wa beaioten goopond mocht worilco Een der kooper die zgne nieuwsgierigheid niet langer kon bedwingen en eens wilde welen wat hg eigonlgk had gekocht vond na opening twee tukken hout I den kever op het eeno tnk hout luidde het bgachrift en wrgf er het andere met kracht over heen I Vergadering van den Gemeenteraad VSUOAG 27 Jini Tegenwoordig de heerea vin Bcrgea IJz Ddoorn vooriitter Remy Princr Kut Logten Kraaeaborg Npotboveo van Goor Oodgk Snel Maller Fortugn UroogleeW van Strialen Samioai Stnver en vsn Iterson De notnlen der vorige vergadering worden gelezen en gearreateerd logekomea tijn eene miaaive van den Dtrectenr van het Kabinet des Konings die uit naam van Z M dank zegt voor het un bera gericbte rouwadrci Notificatie eene nmaive tan de Qeeondbeida Commiiaie die na bare uitbreiding van leden een nieuwen rooater van aftreding mededeelt en teieiia kennia geelt dat lot Vooraittfr 18 benoemd de heer mr i H vin Mlerop tot Seeretlria dr H IJaael de Schepper Notif eene miuive van heeren Librijemeeatera daarbg ineendende de rekening over 1878 wr viaie eene miaaifa van den heer Dr H IJaael ue Schepper kenDÏBgefende dat hij met in aanmerking wenacht te komen ala Librge meealer Notif een vooratel van B en W om vergunning te geven aaa het Rijk om een achuitenhnia te plaataeu in deu inham van de Torfaingelgracht bij bet Veeralal ter viaio ecu adraa van mej C J van Nca hnlponderwijzerea aau de eerate burgeraehoul voor meiaje dit viordt eervol vsrleend tegeu 1 September e k B en W atellcu loor om voor eene brochure door den heer Stialtjea indertijd uitgegeven over drn waterweg vaa Rotterdam naar Anaterdam leer in het belang der r gemeente de kosten door de gemeentekas tot eeu bedrag van 127 30 te doen dragen wordt dadelijk lu behaudeling geuomeu eu algem goedgekeurd Aau de erde ia bet adres vau eeuige ingezetenen der gemeente omtrent eene verandering der Doelebrog en vooratel betrekkelijk de brug aan de Hanepraaisluia de heer Kist itil medewerken om aau de behoefte te voldoen eu hoopt ook dat het Toorgeateldo door Rijnland sal worden goedgekeurd daarna wordt bet rapport van B en W om af ijzend op het adrea Ie beschikken algemeen goedgekeurd en het daarbg gedane voorstel betreffende een rgbrng aau de IJanepraai alsmede een trottoir aan de IJselkant aldaar mede algemeen goedgekeurd een vooratel tot uitbreiding van het hulppersoneel aan de Tweede Burgerschool voor joogeus wordt algemeen goedgekeurd alsun gaat men over tol de voortzetting der behandeling van de ontwerp verordeniug op het booweu enz eu wel bij 1 de 2e afdeeling art 10 hierin wil de heer Ondgk 14 in 5 dagen veranderen de voorzitter stelt voor het op 8 dagen te stellen dit wordt algemeen goedgekeurd Art U wordt mtt eenige wijzigingen en art 13 eu 18 zonder verandering goedgekeurd Bij art 14 wordt de virlaugde bijvoeging der gezoudheidacommisaie opgenoDaen de heer Oudgk wil de 2e alinea doen vervallen dit lokt eenige diacusiien nit daarna wordt het voorstel Oudgk in stemming gebracht en afgeweten met 12 tegeu 3 stemmen die der heeren Fnncr Samsom eu Oudgk daarna wordt ket artikel goedgekeurd met 12 tegeu 8 Btemmeu die der heeren Prince Oadiik en Samsom artt U en Itï wordeu algemeen goedgekeurd bg art 17 vraagt de heer Frinee inlichting die door deu Voorzitter wordt gegeven daarna wordt bet artikel eveneens ala art 18 22 goedgekeurd Art 23 wil de beer Oudgk geheel doen vervallen iu stemming gebracht wordt het goedgekeurd met 13 tegeu 2 stemmen d o der hb Oudijk en Noothoven van Goor Art 24 wordt goedgekeurd art 25 wil de beer Oudgk lu plaata van 3 op 8 meter gateld hebben dit lokt eeuige diKnaaieu nit daarna wondt bet amendement Oudgk lu stemming gebracht eu aangenomen waarna het art wordt goedgekeord Art 28 de gczondbeidSHummiaaie wilde i iG meter iu 2 80 meter veranderd zien doch de eommia ie voor de verordeningen vood hier tegen betwaar bet gaf aanleiding tot vele diBcuseien het ia daarna even als de art 2 30 gewgzigd goedgekeurd ouder deze discusaieu verlaat de heer Korliigu Droogleever de vergadering en wordt voorts om het vergavorderde uur bealotea de verdere behandeling te verdagen Daarna gaat men over tot de behandeling vau het verzotk van A Jonkheid tot aankoop ran een stuk grond aan de Crabethatraat het rapport van B eu W atrekte om het verzoek toctestaau voor 188 dit woidt goedgekeurd Tot Librgemeeater wordt beuoesid da heer Mr D N Brouwer tot hnlpooderwgier aau du Tweede Bargersehool voor jongens de heer O Jager te Dedemavaart en tot leden van het atembnreau voor de verkiezing van leden voor deu gemcenteruad de hb Noothoven vau Goor en Oudgk Na machtiging om aau de genomen bealuiten uitvoering te geven zonder reauBptie eindigt de vergadering Laatste Berichten Berlijn 27 Juni De Rgksdag keurde bg dorde lezing den aanleg van den spoorweg Teterchen Uitdenhofen goed Vervolgens nam hij by da verdere lieraadslaging over het toltarief de groepen drogergon verfwaren glaswaren papier kartonwerk lood tin en zink aan in hoofdzaken volgens do roorstellen der commissie Voor gewalst lood tin eu zink dio de commissie tolvrg wilde laten besloot de Rijksdag het iu de regeeringsvoordracht opgenomen recht van 3 mark te handhaven Brussel 27 Juni Io do Kamer van afgevaardigden zgn heden door den minister vau financiën wetsontwerpen ingediend strekkende tot hel heffenvan een recht op den tabaksbouw verhoogiug van het invoeriïohl op tabak verhoogiug der rechten op hypotheek eu suceeisio en veihoogiug van eeuige locguseu Burgerlijke Stand GIBOREN s 2S Juni Umbertnt ouders R B üinkhaan en P van der Burg Auguatiuus Christiian oudtra P i Kijuaarta en A L Canevaacini 26 AJnana ouders L Begeer eu J A Bik Uarbua Johaunea oudtrs M Binnendgk en H J Rietveld 27 Johanna Mtiria oudere C van Zulplien e tjoMuan 23 Jan ouders J Smit en Q M van der Wcgde Wiliemina ouders I 1 de Vos eu J de Jong OVEBLeOEN 28 Juni G Tugnman 60 j J au Rgawgk 75 j G do Jong 1 j 7 m 27 I ven Leeuwen 80 j U van den Borg 2 ra 28 M Sirre 3 ra ON0ERTROU P 27 Juni J F van de I ovoordl 24 j en O J tan Siraaten 19 j K F J de Jager 22 j en M van Kach 26 j Ondertrouwd J F VAN Dï PAVOORDT CM O j TAN STRAATEN Gouda 27 Juni 1879 5ivaS5ci 5G l ADVERTENTIEN t Getrouwd PIBTEU JOHANNES UAHMS EN WILHELMINA HENDRIKA SCHOUTEN die ook namens wederzijdsche familiën hunnen hartelgken dank betaigen Toor de talrgke en ondubbelzinnige big ken van belangstelling bg hun hnwelgk ondervonden Oiidemaer 26 Juni 1879 Pleiziervaart Na genoegzame deelneming van niet meer dan 60 personen zal de stoomboot VOLHARDING eemJPLEIZIERBEIS doen van GOUDA langs HAARLEM naar IJMUIDEN op Zondag den 13 Jtdi 1879 vertrek s morgens 6 uur KAARTEN zijn te bekomen 2 00 de persoon bfl den heer J H ROSBERGEN Westhaven B 174 DB DIRECTIE RIJKS HOOGERE eCRGERSCHOOl te GOUDA INSCHRIJVING van NIEUWE LEERLINGEN wordt gehouden op ZATERDAG 5 JULI e k des nam 2 4 nren in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een voorloopig onderzoek der adspiranten bestaat op ZATERDAG 12 JULI des morgens 9 uar De Directeur Dr JULIUS Een FATSOENLIJKE DIENSTBODE P G zag zich gaarne tegen 1 AUGUSTUS als KINDERof TWEEDE MEID geplaatst Franco Brieven onder Letters T T aan KOOUKER S ceniiraal advertentie boreau te Leiden Mejuffrouw H U B E R Groeneweg VRAAGT tegen AUGUSTUS eene DlEi STBODE i cnc BURGKHDOCHTEH p G wordt GEVMAAGD in een Manufactuurwinkel waar des Zondags niet wordt verkocht Eigenhandig geschreven brieven onder No 296 bij den Uitgever dezes FiANiNO s mim Bespeelde hetzg met kleine of groote gebreken Aanbiedingen worden ingewacht metfranco brieven onder N o 297 aan het Boreaa f dezer Courant Tegfen vast Salaris en goede provisie gevraagd een FLINK JONGMENSCH om voor Croudti en otnstreken als REIZIGER voor den verkoop van Naaimachines by particulieren werkzaam te zijn Slechts degenen komen in aanmerking die goede getuigschriiten bezitten en borgtocht kunnen stellen Franco opgaven in te zenden aan het Generaal Depot voor het Koninkrijk der Nederlanden van The Singer Manufacturing Company NeicYork te Amsterdam 25 Kalverstraat 25