Goudsche Courant, zondag 29 juni 1879

Woensdag 2 Juli 1879 N S316 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverlendeblad voor Gouda eu Omstreken BIERBOTTELARIJ EN MINEBALE WATEBEN van J II ROSBERGEN Wegtliaven B Ï7i Bovengenoemde beveelt zich beleefd aan tot het LEVERBN van zgn puike soorteu van BIEREN en MINERALE WATEREN Fatsoenlijke GEHUWDE LIEDEN zonder Kinderen P G De vrouw bekwaam voor alle huishoudelijke bezigheden en de man zjjne bezigheden buitenhuis hebbende Urieven franco onder No 300 bg den itgever dezer Courant GrcKite Opruiming Weg ens vei evorderd saisoen OPRUIMING der nog voorradige JAPOITSTOITEIT DOEZEN NETEIDOEEEIT en eene ZEER GBOOTE PABTU WITTE aOEDERKN tot ongekend lage prijzen V W D SGHE K UKGËfiROEllAAL I 14 UMGROEimi j DE VLETTER IN Opnienw ontrangen dames en kinder BOEZELAARS kinder JÜBKEN KAPERS DOOPMÜTSJES dames KRAGEN MANCHETTEN GARNITUREN CHATELAINES HEEBEX DASSEi en IIALFIIEMÜEN KNOOPEN en GARNEERSELS goede kwaliteit GLACÉ HANDSCHOENEN ran af 0 80 en yele NOÜVEAOTÉ S voor het saisoen mm mmi en mm wijnen Alle soorteu van B ORDE A UX en andere WIJNEN bij M P£ET£RS Jz t Gouda BORDEAUXWUN van f 26 radig Oolc bij proefflessoben Bizonder wordt aanbevolen de Anker met accijns Steeds par Anker met accijns Steeds belege voor fvart en lialf ankera Prijscouranten woraen gratis en franko verzonden Alles wordt fi anko t huis geleverd De ondergeieekende beeft de eer zgne geachte Stadgenooten te berichten dat b zgn Café FEspérance in de BOBLEKADH tegenover de Sociëteit Ons Genoegen HEDEN AVOND Zaterdag OPENEN Door eene nette en prompte bediening hoopt hg alles aan te wenden de gunst van een net publiek waardig te worden rZich minzaam aanbevelend heeft hg de eerti Bn VEil Do Dienmr Haven II 17 Haven B 17 W l R4AIJM44KERS Banketlakker en B ok Beveelt iSc bij voortduring aan zoovel voor bniten als binnen deze stad tot het leveren Van DINERS en SOUPERS vooi Trouwpartijen of andere feesteljjke gelegenheden met bijlevering van tafelgoed service bediening enz enz Tevens verkrggbaai diverseSCHOTELS VLBESCH VISCH en GEVOGELTE Pasteflen TAARTEN NOÜGAS IJZEN GELEIJEN VLAA S CRÈMES enz Te Hunr een NIEWV OPGEMAAKT f Tan alle gemakken voorzien aan de Oost Haven alhier Brieven franco onder letter A aan de Boekhandelaars J van BENTüM ZOON te Gouda VIEEDE JAAE Db ondergeieekende biedt zich weder dit jaar beleeHehjk aan tot d l eheele UITROEIING van WANDGEDJJWtTE in alle Woningen eu Slaapkamers zónder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zgn terwijl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zün Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele nUroeiing overtoigd is terwgl eene garantie Tan 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gottda In bijzondere gevallen kan men zich abonneeren r Het BESTUUR bericht bg deze nogmaals dat de PEESTEN ter gelegenheid van het 25 jiaio BKSTAAN DEE SocuTEïT zullen aanvangen en geopend worden op MAANDAG 30 JUNI e t s middags ten 1 uur en worden voortgezet tot en met ZONDAG 6 JULI e k in dier voege als op de Feest Programma s is omschreven DINSDAG 1 JULI te geven door het voltallig muziekcorps der KONINKLIJKE MILITAIRE KAPEL van het REGIMENT GRENADIERS en JAGERS onder directie van den h r H VöLLMAR Gouda 28 Juni 79 Namen het Beetuur Mr P J SNEL pretidgnt H JAGER tecretarit Dit wonderbaarigk preparaat overtreft alle httarverfmMdOen is geheel onschadelijk vlekt de huid niet en geeft binnen DRIE k VIER DAGEN het haar gnaatuuripe kleur blond bruin of wart weder Prgs per flacon 1 Alleen verkrggbaar bg Louis P WELTER Fzw Coiffeur Westhaven B 193 Gouda BIEEBOTTELAEU Oosthaven B 72 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van OUD of WIJNBIER PRINSESSEN BIER DÜBB GERSTE BIER uit de Oranjeboom c te Jorrfrec iÉ op FUSTEN en FLESSCHEN alsook van B08CI1 BIER op FUST en FLESSCHE N De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h jDONDERDAa 3 JULI a b Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn m Mejufvrouw de Wed A HARDIJZER Sociëteit Vredebegt op de Mabkt 8 Haoe Optici RN J E KIEBERT harkt eouoi maakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROeriNGEN naar de laats vindiiig NATIONAIE SEL00NIN6 Van fr 16 600 Hj t 60UDEN MEDAILLi m DE ECHTE nE8H0UDEND ELIKSTER Spijsnerterend vertlcrlieiiri en hoorliverdrijmndf een zniit niet yzer verecnjoh igd en met de Kini vermengd vormt het zekvrst rai krachti f t geneesmiddel le eri Bloedtqpbreli Btoedarinoede ijsbreh aan krachten aariUo ningen der uuiaq hn tj gme heV stellingen gei ohj n van hel hrnanün d eni FAUnRIEK SMfcnK OKllEI t FERn Tl PA s aa nut orouot kn in alli ooiof pothikim Te Goada bi j Zeldenrijk droglut Gouda Dbuk van A Bki nkuan BUITENLAND Bullenlandscli Overzicht De betÜMiiig die in de UbakieomoiiMie van dec Duitwben rgksdsg gevsllen is en welke geheel ia airgd it met het gevoelen der regeeriog acbijnt dea minister van fiuancien Hubrechl genoopt te hebben lijn oot Ug te vragen Hen beweert dot Falck en Friedenthal spoedig laXtm volgen Het bericht dat de beer Bonher weder te Pargs is teruggekeerd is ongeveer de eenige tgding van eeflk belang die uit Frankrijk tot ons komt Verder wordt door den Moniieur de toch reeda eer onwaaraohijnlgke mededeellng tegengesproken dit de Fransobe regeeriog er aan deuken zou van de ofSoieren een eed te vergen op de oonstitutie ten einde het Bonapartiaten onmogeüjk te maken in dienst te bigren Het bUd zegti In den ministerraad ia over deze zaak iu hef geheel niet gesproken en wel verre dat de regeering zich bezorgd zou hebben gemaakt over de houding van eeoige officieren kan zg slechts bare tevredeuheid betaigen over de tucht die iu b t leger heersoht naar bij deie gelegenheid is gebleken Uil geene enkele plaats wordt Iels gemeld omtrent ongepaste nitdmkkingen of pogingen tot maDifeslatie Wel hebben te l anjs en elders officieren den Igkdieatt bggewoond maar geen enkele zonder eerst vergunning te hebben gevraagd c verkregen om te doen waartoe zg zich jegens de nagedachtenis van den Prins en jegens igpa familie verplicht rekenen ve door den Belgischen minister van finaooiën ingediende fiuanoieele ontwerpen omvatten lo eene verbooging van de regististie snoiMie hypotheekAl Rg reohlen to eene verlagiig M piopor ioneele griffierechten 3o onveranderde handhaving van het EetAt geheven bij verkoop ran onroerend goed bg verkoop van nieuwe koopwaren en het proportioneel recht van wisselproteslen 4o het segel van qnitnnties ad iS oent blgft gehandhaafd 60 verhoogiDg van bet invoerrecht op versehe gedroogde en geoonlijta vrnohten 60 verhoogir g van 5 pet van den aocgna op binnen en buiteulaudach gedestilleerd suiker en glucose en 7o verhoogiug van bet invoerrecht op tabak en eene verbrniksbelasliiig van 1 60 fr voor elke aiet tabak beplante are op binnenlaodsohe tafaak Gelgk een telegram reeds meldde behoudt de regeering ziob bjj gebleken noodzakelijkheid de conversie der 4 pet s Beliitche nationale aohuld nog voor In de memorie van toelichting zegt de regnring dat het deficit op den gewonen dienst haar gelegateeidfis door hare voorgangers die zonder verhooging der iakoratten de uitgaven steeds geleidelijk lieten toenemen Of deze reden de eenige voor het deficit is kan men ia het midden laten 4eeh zeker ia t dat ook het vroegere clerioale bsstaur dtarsaa schuld diaagt De verkiezingen voor deU Oosienrgkashea rgkaraad hebben Oinadag een aanvang genomen en in afwachting dat de resultaten zoo volledig tullen bekend zgn dat t eenige gevolgtrekking voor de toekomst nit te trekken valt kan het zgn nnt hebbeu oBSe lezers in berinnering te brengen welke elementen foo al zifting hebben in de vertegenwoordiging van de Oostcnrgksohe lappendeken In en buiten het parlement zijn niet minder dan twaalf politieke partgen Tegenover de miuisterieelen staat onder leiding van dr Herbtt eene liberale oppoaitie die deanoods sterk genoeg zon zijn om ernigen tijd te regeeren en die in haar vaandel schrijft vermeerderden invloed van het parlement op de regeeriug en vooral op de buitenlandsche politiek geene annexatie van Boauië vermindering der oorlogabegrooting en progressieve inkomstenbelasting Nog verder in liberale richting gaan de ForUeiriUler die grondwetshettiening verlangen en algemeen stemrecht willen invoeren Ook willen zij opheffing van het dualisme iu den staat en geheele vereeiiiging van Oostenrijk en Hongarije De val van Audraaay is hun naaslbijliggend sireven De radioalen in den rgksraad noemen zioh als partg democraten en spelen eene bescheiden figurantenrol Zij stemmen tegen maar hdbbeu geen woordvoerder De vgfde partg vormen ds orthodox conservatieve Polen die door dik eo dtia met de regeeriog medestemmen om zich en hlit Keu bemind te maken wijl zy in typisch conservatief gebrek aan zelfvertrouwen van den Ooateorgksalum keizer de herstelling hopen van Polent onafkaakelijk brataan Eene andere partij ven Polen d jonge Polen streeft naar hetzelfde doel Zg zgn echter idr listen en kunnen met hunne conservatieve Isndgenooten volstrekt niet overweg Vglgena hem zal ket tot zijn reoht komende nationaliteitsbegrip a de verbroedering der volken Polens herstelling mosttn tengevolge hebben Otto Hansner een hoog ontwikkeld en algemeen geliefd man staat aan hun hoofd Deze zes partijen worden gewoonlijk t er ttuinigttreue genoemd hun strgd beweegt zich binnen ik grenzen der beslaande staatsregeling terwijl de sidere partijen de ataatarechterlijke oppoaitie zich seoalt de rechterzijde in Frankrijk tegen den ataalsvonn zelven verzet De eerate van deze ia de reobtspsrtg de foedeniliateo welke de individualiteit van de verachilleiide deelen des rijka op den voorgrond willen laten treden en de monarchie het rijk in tgn geheel slechte werkzaam willen zien waar dit OBontbeerlgk ia ter behartiging van gemeenachspfrigke belangen Graaf Hohrnwart ia haar hoofd Met haar gingen langen lijd de oleriealen tarnen wi r partgnaam iscitholiekooueervatieven Zg vorm thans een afzouderlijk partij verband onder prii Liechtenstein en pater Greater Hun streven is Mt bekende internationale Zg verdoemen den modwiMg staat en nemen enkele populaire onderdselen van staatsbestuur in hun programma om zich bij de boefen invloed te verschaffen Voor het oogenblik dringta zij aan op inkorting van den tijd waarin hel Mioolgaan in Ooitenrgk verplicht is opheffing vaa de bepaling dat iedere hsodteekeoing ouder eene jsit tieke akie raott gelegaliseerd zijn en invoering van wetten tegen den woeker Nu volgen de Czechen evenals de Piiltn in een conaervatief en een liberaal element verdeeld De eeraten de oUd Czechen volharden nog bij de politiek die heO ruim tien jaren geleden en corpt ds vergadering van den rgkaraad deed veriateu Als protest tegen de intgving van Bohemen bij Ooatenrjjk wonen zij il vergaderingen niet bij Ook de jongCzechen ded n dit zg aohijnrn ecljter meer tot toenadering gestemd en men verwacht dat een tiental van hen in den nieuw verkozen rijk raad zal zitting nemen Eindelijk de sociaal democraten die bij den in Oostenrijk beataandtn c nsus rel nooit hooge parlementaire vlucht zullen nemen en de vrijea boeren Deze laatste pnnij ia eene zeer oorspronkelijke verschijning in Stiermarken en be nedenOostenrijk Zij koesteren de overtuiging dat alle andere standen in de maatschappij en de staat zelf op niets andera nit zijn dan op het tploileeren uitinigen eq rui neeren van den boerenatand Zy prediken dua den strijd niet alleen tegen al wat heer is maar ook tegen iederea stadsbewoner zonder oadersoheid en hebben mannen nit hun midden oaadidaten voor den rijkaraod geateld Deie korte opsc mming van de verschillende stroonüngen welke zich in Ojslenrgk op politiek gebied bewegen doet genoegzaam zien hoe moeilgk in dat laad het regeeren moet vallen Ër is haast geen maatregel te bedenken die de algemeene goedkeuring van hl de verschillende nationaliteiten van al die partgen zou kunnen wegdragen Wellicht beperken de laatste verkieziugen deze verdeeldheid BINNENLAND Dl DA 1 GOUDA 1 Juli 1879 Door de Arrondissementa Rechtbank ie Rotterdam zgo o a veroordeeld D van O woneode te Qouda vervolgd ter zake van bcleediging t een gevangeuisalraf van 8 dagen eenzaam n eeo geldboete van f 8 aubeidiair een dag celstraf j van der W te Waddinxveen vervolgd ter zake van beleediging met woorden van een bedienend beambte in drie geldboeten van ƒ 8 bg wanbetaling te vervangen door een gevangenisstraf van een dag voor iedere boete Zijnde ten slotte O Van E te Gouda beschuldigd ter zake van het stremmen der passage vrggesprokea SithoUia bevat het proghmma van de tentoonstelling van afgesneden rozen van wege de afdeelingeu Leiden crt omstreken en Boskoop der Nederlandache maatschappij voor tuinbouw en plantkunde in de eerate helft van Angaatus op Zomerzorg nabij Iieiden te honden De juiate datum loomede die der inzending zal iu het laatst van Juli worden bekend gemaakt De Uiaister vaa oorlog in aanmerking nemende dat de gebouwen vereitcht voor de militaire scholen oog niet beschikbaar zijn heeft ter kennis gebracht van het leger dat het koninklijk besluit tot oplichting dier acbolen in geen geval in dit jaar en waarschijnlijk niet voor de tweede helft vaa het 1880 ia werking zal treden De Miniater van oorlog heeft een voorachrift uitgevaardigd waarbij a o bepaald wordt dat het in het algemeen aan een onderofficier of minder militair vrgslaat zich voor eigen rekening bniten het kleediogen reparatiefond geheel of gedeeltelijk to voorzien van schoeisel voorwerpen van linnengoed en verdere kleine kleeding en uitmatingttukken mils die voorwerpen volgen het oordeel van den com pagnies escadrona of batterg comraandaut in goeden ataat en voor deo militairen dienst volkomen gaMihikt zijn welke bepaling mede van toepaasiiig ia op de groote kleedingitnkken miia deze in elk opziohl ia overeenatemming zijn met de bestaauile modellen De minister van oorlog heeft naar aanleidiug vaji het rapport omtrent de guwtige werking en het goed beheer der mUiture dnchterij te s Bosch de korpakommandanten uilgenoodigd te overwegen iwbeeverm ia garnizoensplaataen eene l ichferg voor het ganiizoeo op de beste wijze zou kniiuen worden lot ttaod gebracht zoo nomlig i et andere mililaire nutoriteiteain overleg te treden en bij ildien de uilkomalen beloven niet ongunstig te zullen zijn het uoodige t verrichten om de slachlerg te doen lot stand komen t De Commissie nit de Prov Staten in November benoemd om te prac adviseeren op het voorstel tot het brengen van enkele veranderingen iu het reglement op de wegen en voetpaden heeft ha ir voorstel aaa de Staten van Zuid Uolland ingczouden Bg aanneming zal de provinciale zorg zioh uitstrekken tot een handelend optreden der provincie tot het uitvoeren der verbetering te haren koste bShondens verhaal op nalatige onderhoudsplichtigen wat de wegen en voetpaden betreft dienende sis boofdverbinding tussohen verschillende bibouwde grmeentekommeo Naar men verneemt zijn tot executenren in de nalatensehap van wijlen Z K H den prins vau Oranje benoemd de heeren van Ooent en mr G de VriesAzu lid van den Raad van State DeftUd Henry Havard vertelt in zgne laatste Causerie in ket Handelblad o a het volgende Vergun mij na ik tooh over prins Louis Napo leon en zjjn vrorgtgdigen dood spreek a een anecdote te vertellen die ge zeker niet kent eu waaruit de onvoorzichtigheid en lichtzinnigheid niet allen van den Prin maar ook van zgn kring in dit alles duidelijk blgken Een uitstekend man vroeger minister van koloniën in Nederland diueenle veertien dagen geleden te Parijs bij prinses Mathilda Men kwam tesprekea over het schitterend gedrag vnn den jongen keizerlijken prins en ieder was opgetogen over zijn moed en zgne verdiensten De Hollaudsche ond minisler alleen zweeg Zgn stilzwggen trok de aandacht en men vroeg hem naar de reden Ik beschouw antwoordde hg die reis al een dwaaaheid en dien veldtocht vau den jongen prins ala een verkeerheid Men vecht niet met wilden en atelt zioh niet nutteloos bloot ala nen er niet toe genoodzaakt is aan een roemloozen strijd een dood zonder eer Vooral wanneer uit dit alles niets valt te leeren De oorlog zooals die liedep hem