Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1879

fl Tccien heeft met dien men in Bilrupa kan b tvonrn niets gemeens en waartoe dient het dan zich bloot te stellen aan geraren wtlke zelfs niet de Daar men luide pruti steerde hernam uw landgc noot Ik zeg niels dan waarheid ik heb lang genot g in Oostersche gewesten gewoond en ken ze genoeg om op uiiju woord geloofd te worden Toen Nederland met Aljeh in oorlog was deed een dergelijk feit als liet onricrwerpelijkc zich Toor Ecu wakkere energitke vat verstrooide jonge prins die door de eene of andere scliitlcrenilc daad zqn prestige dacht te herstellen kwam mij opzoeken en vroeg my om niet generaal va n Swicten te mogen vertrekken Ik weigerde Wanneer Uwe Hoogheid zeide ik eene reis naar Indië wil maken als die van den prins van Waks ben ik bereid aan de 8laten Gener al een ctediet te vragen maar het leven van den troonopvolger bloot te stellen aan de aauvallen van een wilde de sluwheid van een Mideier of aan koorts en cholera aan die dwaasheid zal ik mij nooit medeplichtig maken Men had naar uw iniuister geluisterd doch niemand geloofde hem Cttssandru voi d geen grooter ongeloovigeu bij de Trojanen Toen leefden de btide prinsen v in wie sprake is nog ua y men althans meende De telegraaf had nog nu t gesproken en inen maakte zich gerted de heldendaden van den laatste der Napolious Ie Gisteren had te Utrecht de jaarlijksche algnmeene vergadering plaats van aandeelhouder der derlandscbe fihijnspoorivegmaatschappij Het verslag daarin door do directie uitgebracht èegint met de inededeeling dat terwijl handt I en nijverheid nog steeds kwijnden de tentooiiste llrng te Parijs aan het personenverkeer een nadeelige wen ding gaf en de toeinineude concurrentie geciie mirldelen ontzag welke tot het doen van afbreuk kouden leiden r dubbele reden bestaat van dankbaarheid d it er ook in het afgeloopen boekjaar opnieuw zegen rustte op de onafgebroken pogingen ou telkens door ontnikkeliug Tuu uii UH e bronnen weder lUiu Ie vullin ivat T om deze of gene reden hier of daar etilortn ging Soodat de uitkomsten over het algemeen zdfs nog voordeeliger zijn dan die waarover im n zich tt u Torigeu jarc inrt reden mocht verheugen De uitkomsten van het personenverkt ér w nrcn min ▼ oordeelig dan ilie van het goederenvervoer elie hoogst Kunstig zijn nat echter voornamelijk moet worden toegeschreven aan een nia ssaal vervoer van ballast voor de lijn Leiden Woerden en de verbindingslijn te Amsterdam De ontvangsten hebben over het afgeloopen boekjaar bedragHU ƒ 5 617 397 50 tegen ƒ 5 556 770 93 in het jaar te voren en dus meer dan toen ƒ 61 026 57 Ouder deze ontvangsten is niel begrepen de opbrengst der lijn Leiden Woerden Tegenover meerdere ontvangsten staan ook ditmaal evenals ten vorigeu jare weder minder nitgaveu Deze bedroegen thans ƒ 2 227 984 50 tegen ƒ 2 285 309 62 in het boekjaar 1877 78 d i ƒ 57 323 02 minder Na aftrek der exploitatiekosten bedraagt het saldo der ntvangslen ƒ 3 389 413 te jen ƒ 3 2 0 461 41 ia 1877 78 d i ƒ 118 £51 59 meer dau toeu Ts Amsterdam bestaat thans de gelegenheid tot verkrijgen van kosteloos onderricht in het zwemmen Daarvan wordt druk gebruik gemankt De instruoteur die voor rekening der Amsterdamsche Zwemclub aan de geraeeuleb idiuriohtiug aan den Westerdoksdjjk geplaatst is heeft dagelijks de handen vol werk Keeds meiddca lioh ruim 3U0 personen bij hem aan wiyir an ongeveer 15 het zwemmen grondig geleerd hebben gedurende den korten tijd dat het badaeizoeu geopend is Vao af heden ui Scheveuingen eene directe WBslaiting met het groote spoorwegnet bezitten De vreemdelingeu badgasten cu bnitenlandsche reizigers lullen alsdan zonder eenig oponthoud uit de oorden vu vertrek de baelplaata of hel geliefde ïomerverblijf kaojun bereiken Heden toch zal de lijn welke Scheveningen met deo Rijnspoorweg verbindt voor het publiek verkeer geopend worden met het oog P den algeraeenen rouw tonder uiterlyk vertoon Zij die in de gelegenheid werden gesteld een der dagelijksohe proefritten met den locomotief tram way te doen entvii gen zoowel van den tocht als vau de geheele inrichting ecnen gnnstigen indruk De passagieravagen verlaat het station ter plaatse foa aankotatt der reizigers en vervolgt zijnen weg langs het Btzuideuhout de Koekanip de Maliebaan het Kanaal en den nieuwen Badhuisweg tot nabij het Groot Stedelijk Badhuis te Scheveningen De vier rijtuigen vervaardigd in de vermaarde fabriek van de heeren Beynes Ie H tarlem zijn eer comfortabel ingericht en verdeeld in compartinienteu eerste en tweeeU klasse De overgang der drie bruggen Bezuidenhout Zoologischen tuin en Spr ink levert geen bezwaar of gevaar op bij de macht om den trein op elk punt van den weg of ieder oogenblik te doen stilstaan T it remverinogen zal echter niet gebruikt worden om de wagens te doen stoppen op andere punten dan de aangewezen halten Tijdens het in beweging zijn der machine ondervindt men hetzij bij het voor of achterbalkon gezeten hoegenaamd geen hinder van rook of vonken zoodat men met open deuren tien rit kan volbrengen De tram doorsnijdt even voorbij de Koninginnebrug een terrein hetwelk de meest sohilijerachtige duiiigezichteu biedt zoodat minnaars van uatuursohoou vooral voldoening zullen vinden Het staiion Scheveningen opgetrokken in den stijl van de tussctienstations litt gs den lihijiispoorweg net vcrirekzijtle tn kant van nnukonist miinlt ter zgtle van de badkapel te ëcheveiiingeii op een door hekwerk omgeven terrein ten flinkeii indruk Het sierlijk overkapte gebouwtje bezit wachizaulljes een plaats en goeilerenbureau woning voor den stationchef en machineloods an we erszijtlen van de wachtkamers wordt de niiddeiirulmie op het plankier ingenomen tloor zitb i ikcn wilke lioor hoo e houten sohullingen in tweien gtdiclil het publiik tegen den wind beviiligeii die over het algenieen te Scheveningen wel eens k in spoken De bouwmeester het II met dit element rekening gehouilen De rit naar Scheveningtn en terug wordt in circa 20 minuten volbracht De uitgifte van plaata biljetten z d zoowel naii de stations als door ótai conducttur gtschieden Tevens zullen abonnemeuts kaarten verkrijgbaar wor den gcslelJ Velen tlie II woensting in de gelegenheid werdengesteld om nog een afschtiilsgroet te brengen nan denontsLipen prins vun Oranje zullen met belangstellingvernemen dut zjj die ruimere toelating dank moetenwelen aan de tusschenkorast van Z K 1 £ prinsAllxaiidir die tevens zorg heeft gedragen datgeen enkel bewijs van hulde ook der minder aanzienlijken uitgedrukt in bloem of krans wertl afgewezen yodtrlanit FËËSTVËmë ter gelegenheid van het 25 JARIG BESTAAN der Sociëteit ONS GMNOEGEN Gisteren middag fen eeo ure werden de feestelijkheden geopend in boveugeuoemile Sociëteit in een buitengewone tergailering harer leden De zalen waren voor deze gelegenheid keurig versierd en gedecoreerd Allerwege w inn bloemen en groen spiegels en iluggcdoek aangebracht dat hel geheel een recht feestelijk aanzien gaf Het tooneel was geheel met sierlijke planten en bloemen bedekt terwijl Gouda wapen en de jaartallen 1854 en 1879 daarboven te zien waren Links van liet tooneel werd de aanilachl getrokken door eeu ierlijk k isije waarin de pryzeii narenten toongesltld voor het billard kolf en kaartconcours Aan het einde v in de kolfzaal was eveneens eeu keurige pi luteutersiering aangebr icht waarvoor een zeer smaiikiol bewerkt mahoiiyhouten araenblcraent was geplaaist bestnanilc ui f een bisluurstafel pre sideutszetel en 8 stoelen Op de tafel prijkten twee prachtige bouqnellen Dit ameublement was een ge I schenk aan Om Genoegen Bestuur wicn het bij I gelegenheid van dit feest als een bewijs van waar I deering en erkentelijkheid wa vereerd door een aantal leden der sociëteit De kolfzaal was reeds vroeg bezet dooir een aantal leden en ten bcpaalile ure verscheen onder het spelen der muziek het bestuur dat zich aan de tafel neerzette De muziek zweeg kort daarop en toeu nam de voorzitter der Sociëteit de heer Mr P J Snel hst woortl en ving ongeveer aldus aan I Wtlkeim geachte medeleden aan deze plaats I Zoo ooit mijne Heeren dan voorzeker op deze Alg I Vergadering brengen wij elkander met opgewekten zin den welkomsgroet nu gij in feestelijke stemming en in grooter getale dan ooit te voren wellicht paar hier zijt opgekomen om het jubilé van het 26jarig bestaan onzer Vereeniging met elkSar te vieren Al wekten de vriendelijke aanblik van bloemen en vlaggen en de vroolgke tonen der muziek on niet tot feestvieriug en feestvreugde de herinnering uu de genoeglylie uren door oud en jong van allerlei stand eu rang in deze sociëteit doorgebracht zoowel door hen die eene mindere sterke genegenheid jegens deze sociëteit koesteren als door hen die aan onze vereesiglug ecu warm hart toegedragen de herinnering ook aan al hetgeen deze sociëteit aanhare leden pu hunne familiën het geheele jaar doorte genieten geeft de omstandigheid dat deze sociëteit onmiskenbaar in eena bepaalde behoefte voorziet eu voor Gouda onmisbaar geworden is zouden die feiten op zich zelven reed niet meer dan voldoende zijn om de veronderstelling Ie wettigen dat ieder uwer ieder Gouwenaar bovenal van harte gaarne instemt met de fecsttonen die heden van onze sociëteit uitgaan P Ik weet wel M H dat de geestdrift bij alle leden der ocieteit niet even groot is en niet even aantrekkelijk kan wezen dat bij sommigen een terugblik op het verleden de feestvreugde niet onvermengd doet zijn maar i4 mogen wij onderling in de mate van ingenomenheid versohillen ontegenzeggelijk is het waar dat we allen zonder ut derscheid gegronde redenen hebben om ons over het bestaan der sociëteit j O G tu verheugen en haar 25 jarig bestaan recht feestelijk te herdenken en daarom te meer M H na gij aan het vooralel tot fee tviering op onze alg vergadering van 26 November 11 eenparig uwe volle adhaesie hechttet en bier opgekomen zijt om van uwe belangstelling te doen blijken reken ik het mij tot eene aangename en vereerende taak onze feestviering met eeu hurtelijken welkomstgroet bij o te mogen inleiden In leder leven aldus vervolgde spreker ook in het societeilsleven i het goed en nuttig nu en dau by trelfende momenten een wyle atil te taau en eeu terugblik te werpen op het verledeiie Als van zelf komen ij ook hiertf e by de herdenking vaneen feest als hetgeen wij heden vieren vandaar dat ik mij voorstel iu korte trekken het verleden het hedea en de vermoedelyke toekomst onzer sociëteit met u na te gaan Zuouls u bekend i M H I heeft de acieteit haar unistaau te danken aan de ballotage van een of twee personen voor t lidmaatschap tier sociëteit de Utjunie in verbaiiil met de begeerte van de toenmalige kolfclub aan tie Kap om des Zondogs hun kolfpartijije niet meer in de kolfzaal van de lléunie te houden maar naar elders te verplaatsen Ons Geooegeu heeft alzoo tweedracht tot moeder en de kolfclub aan de Kap tot vader gehad Dat de natuur der moeder tweedracht op de karaktervorming en de moreele ontwikkeling van het kind in de eerste levensjaren niet gunstig werkte en de chadelijke moedermelk hare nadeelige aappen reed vroegtytiig vertoonde zal zeker niemand uwer verwondereu Vi sena myue iuformatién oefende moeder tweedracht op ilftr kolfclub aan de Kap haar cbadelyken invloed in die mate uit dat de echtgenoot niettegensta inde zijne betere natuur met zich uXiea in atrijd en twist geraakte en dirutengi volge reeds enkele jaren na de Jebewrte zijner dochter O G bet tydelyke met het eeuwige verwisielde Ouder die treurige omstandigheden M H heeft 0 G hare eerste levensjaren doorgebracht en natuurlijk eeuigermale daai n ler geleden Men vroestle zelf voor baren ondergang toen zy lichamelijk zoo sterk begon te ontwikkelen ilat haar zedelgk beslaan daarmede geen gelijken tred scheen te kunnen houden Doch zij heeft zich staantle gehouden Haar betere natuur heeft door ervaring tloor goede voorbeelden en tal van andere omstandigheden langzamerhand op de kwade sappen van baar bloed gezegevierd niettegenstaande den blijveiiden doeh steeds afnemenden invloed van moeiler tweedracht Zy is geworden eene krachtige degelijke raouilige burgerdoohler die thans een eigen buis ofschoon wat bouwvallig bewoont tlie onder verstandige leiding werkelyk eene goede toekomst heeft en de gegeven in zich l evat om een sieraad barer giboorteatad ie wortlen Van de 9 eerste levenajaren onzer aocieteit valt weinig t verhalen niet omdat de sociëteit iu then tijd een gnnsch onbeduidend bestaan zou hibbeu gehad maar omdat alle officieele bescheiden van die dagen opzettelijk of toevallig scbynen zoel geraakt of trernietigd geworden te zijn eu mondelinge overlevering niet in staat schijnt aan te vullen wat wegens gemis aan notulen der algemeene en be tuurs vergnderingen ontbreekt Wat wij evenwel als zeker kunnen aannemen is dat onze sociëteit in die eerste 9 jaren flink in ledental is toegenomen Immers de eerste bestaande notulen der ledenvergaderingen dagteekeneu an 19 Oct 63 en wy viutlen blijkens die notulen die byeenkorast bezriclit door ruim 200 leden waaruit wij dus veilig mogen afleiden dat de sociëteit zich toen reed in een vry aanzienlijk ledental mocht verheugen En bij het vermelden van dit feit M H zou ik meeueneenonwillekeurig verzuim te pleegen wanneer ik er niel onraiddelgk aan toevoegde dat voornamelijk de heer 0 Sirnver de man schijnt geweest te zyn die door zijn ijver en geldelijke tegemoetkomingen ilaarnan een groolen toot heeft gegeven die daarvoor de erkentelykbejd onzer sociëteit verdient en een paar weken geleden door het tegenwoordig bestuur met alg temmen tot eerelid van Ons Oinoegen i beuoeind Indien er niet mannen al 0 Straver gewee waren die io dien tijd de oanwinit van leden cu de belangen der sociëteit krachtig hadden in de hand gewerkt dan had bij de afwisseling va n kasteleinspersoneel met name van Ijafeber van Vreumingen Eozcatraten Oudijk en van der Vlist en bij de gespannen houding tusschen bestuur en leden der sociëteit het zeer de vraag kunne 1 zijn of een vroegtijdige dood onzer siMieteit niet spoedig zou zijn gevolgd Meen niet M H dot ik overdryt Wanneer wij de eerste officieele bladzijde uit de ge obiedenis onzer jarige ocieteit opslaan dan vinden we geconstateerd dat die vergadering van 19 Oct 63 zich onderscheidde door eene schroraelyke verwarring eene zeldzame gisting der gemoederen Niet alleen wegens het feit dat het in 1863 pas opgetreden Bestuur reeds enkele maanden na t begin van t societeitsjaar namelijk na het innen der contributie en na de kerinisvermakelijkheden een uadeelig saldo van p m ƒ 250 trachtte te verantwoorden maar ook door de omstandigheid dat liet toenmalig Bestuur zich niet voldoende scheen te kunnen verantwoorden op eene interpellatie van sommige leden dis beweerden dat de vorige commissarissen zander voorkennis en goedvinden der leden onbevoegd en willekeurig tot het aanbesteden en maken onzer tegenwoordige muziektent waren overgegaan terwijl de toenmalige voorzitter lit eigen beweging nog betoogde dat tallooze ballotages van leden door het toenmaals pas afgetreden oestuur op onwettige wijze en in strijd met het reglenient hadden plaats gehad eu dus als nietig en van onwaarde behoorden te worden beschouwd tovena echter voorstellende om ze uit discretie jegens de geballoteerdeo als geldig Ie beschouwen Veroorloof raij M H dat ik op eene vergadering als deze en in gevallen al die ik u schetste liefst geene namen noem zoomin van commissarissen als van letlen Eo dat ik ook niet uwe aaadacht vermoei en onze faesteiyke stemming verstoor door eene opeenstapeling van feiten die anders hadden kunnen en m jeten zijn Bij voorkeur vermeld ik aangename feiten uit die dagsii en daartoe behoort zeker ook dit dat de wakkere kastelein v d Vlist door zijne ondernemingsgeest die hem evenwel vrij duur te staan is gekomen reeds in die dagen veel zeer veel gedaan heeft in het belang van 0 G en tot aan zyn dood toe met toewijding de sociëteit heeft gediend en de societeitslielangeu heeft behartigd Zijne nagedachtenis zal ongetwijfeld bij velen hoogst aangename herinneringen achterlaten In de 12 volgeiiile jaren M H namelijk van 61 tot 76 grootentleels nog onder het kasteleioschap van ï d Vlist of zijne weduwe is het ledental van 0 G van 400 tot ruim 800 gestegen Wat het beheer der sociëteit betreft zien wij in tlie periode als ominissarissen nptretlen en meestal naeene korte verschijning ook weer aftreden de hh G H van Oye P van Luenen P van Essen F C van Zeijlen A Dortland J B Peetere T Goedewaagen D C Samsom A van Helden J W de Wilde P F Vos G C van der Want C Straver O van Veen L de Groot A Oudyk W Begeer Herman tie Groot C Lunenburg W G N de Keizer H J Wennekes en G Ijangernnr Onder hun bestuur is onze muziektent verrezen de tegenwoordige zanl Kuiistmin daargesteld met bet daarbij behoorenti orchest en zijn er verscbill iiile andere verbeteringen van kleiner aard aangsbrookt Daarop gedacht spr den vroegercn bode Jae wijdde een woord aan de nagedachtenis van den dansmeester Bozestrateu en deed even de minder aangename figuur van den kastelein van fioon voor den geest verschijnen aI het voorgaande betreft de geschiedenis der Sociëteit tnsschen de jaren 1864 en 1876 26 Mei 1876 trad het tegenwoordig bestuur op Spr schelste ile treurige omstandigheden waaronder dat geschiedde faillissement van den kastelein van Hoon opzegging der hypothekaire sohuldvonleringen die op de sooieteit gebouwen rustten enz zoodat de toekomst zorg baarde doch gelukkig zyn de bezwaren voldoende opgelost Het nieuwe bestuur hall niet weinig te doen doch had de voldoening te lagen in hare pogingen ten gunste der Sociëteit aniiBCWcnd Wanneer men toch in acht neemt dat het tegenwoordig bestuur kort na zijn optreden belangrijke verbeteringen en vereenvoudigingen in de controle en administratie der sociëteit liraoht tlat het het recht van kasteleinschap van de wed v d Vlist overnam dat in t laatst van 76 algeheele ref lemeutslierziening plaats had eu de sociëteit in die tingen door aankoop van het bestaande tooneel dt ooratief in het bezit daarvan kon blijven dan mag men veilig zeggen zeide spr dat 1876 v or tieze societtMt wel veel beroering eo emotie opgeleverd heeft maar buiten kijf een jaar is geweest dnt eene belangrijke plaats in de annalen van 0 G zal blijven innemen Kalmer zijn de jaren 77 tn 78 voor deze sociëteit Yoorbijgegaau vpor commistarisscn echter niet zoo danig dat zij kalm of werkeloos er bij neerzitten konden Inti endeel zeide spr Wie bekend is met de vele aanhoudende pogingen en middelen door hen aangewend om terrein geschikt voor eene sociëteit als de onze in eigendom te verkrijgen en ivel bij voorkeur het terrein en de gebouwen welke de sociëteit thans bezit zou ais hij niet beter wist io die dagen eerder in hen gezien hebben gesalarieerde personen dan commissarissen die geene andere belooning verlangen dan eene billyke en onpartijdige waardeering hunner bemoeiingen Ofschoon op niet onbelangrijke besluiten of gebeurtenissen in 77 en 78 kunnen gewezen worden als b v het besluit tot contributie verhooging der nieuwe leden dat tot het aanleggen van een dubbelledenboek tot verbetering van de kolfbaan en tot het invoeren van bezuiniging waar liezuiniging mogelijk en wenachelijk was werd toch het laatste gedeelte van 77 en de grootste hel l van 78 grootendeels ingenomen door de vele drukten aan tien aankoop van een eigen societeitsgebouw eu den nasleep van dien verbonden en spr mocht nu tot zijn genoegen herinneren dat men thans in t bezit is van een eigen gebouw over welks aankoop geen enkel oogenblik berouw gevoeld is Wij verheugen on in dat bezit zeide spr voornamelijk voor de sociëteit maar ook voor de verkoopster Voor de sociëteit omdat wij voor een redelijken prijs een vaste woonplaats hebben waaruit wij tegen onzen wil niet te verplaatsen zijn voor de wed v d Vlist omdat wij haar een rustigen ouden dag gunnen en liezorgen en zy daarin eenigzins eene tegemoetkoming heeft voor al de opofferingen welke haar man zich indertijd voor onze sociëteit heeft getroost wy verheugen on in dat bezit zeide ik ofschoon wij volstrekt niet voorbij zagen dat juist door die eigendomsverkryging onze verantwoordelijkheid grooter zou worden en onze bezigheden in omvang zouden toenemen Naar onze meening moest aan de vele en velerlei klachten vroeger geuit over den onvoldoenden toestand der sooieteitslocalen zoodra mogelijk worden tegemoet gekomen en van daar M H ons voorstel tot het aangaan eener geldleeuiiig van 25 mille hetwelk in de alg vergadering van 25 Nov 78 wel met overgroote meerderheid van stemmen werd toegejuicht doch in de praktijk niet de algemeene sympathie bleek weg te dragen Want ofschoon om de deelneming algemeen te maken zoowel voor 1 of meer aandeeleii van ƒ 50 al van ƒ 260 kon worden ingeschreven was het toeh een ontmt edi gend ver cliijn el tlat van eena societeit van tusschen tie 800 en 900 leden slechts enkele ledea voor 1 of meer aandeelen van ƒ SO ileelnamen en in t geheel door slechts 69 personen voor een bedrag van niet meer dan rui in 15 mille was ttigeteekend Hoe onaangenaam dit feit ons ook stemde wij hebben er on bij neergelegd niet met het doel om er dientengevolge eene kabinets tpiu ie van te maken maar met het lan om dan wanneer wij den tijd ilaartoe gekomen achten met een nieuw voorstel Uwe Vergadering te bereiken en inmiddels verschillende denkljeelden tot verbetering van u te ontvangen of zelve te ontwerpen en deze in ernstig beraad te nemen Dat wij daarbij rekening zullen en moeten houden met onze finnntièn en in ieder geval de lering na ir de nering moeten zetten spreekt van self Hel voor tel van 16 Mei U tot het leenen vnn ƒ 5000 ter restitutie der voorgeschoten koopsom en kosten wegens den aankoop der societeitsgebouwen en erven aangenomen en direct na de aani iPraing met gunstig gevolg ten uitvoer gebracht besluit de reeks van belangrijke episoden uit het societeitiileven van den laalsten tijd JVanneer wij nn aldus vervolgde spr eene vei elij king maken lusschen tie sociëteit van vroegere dagen en die van lateren tijd dan springt het in hel oog tial 0 O in menig opzicht ontzaggelijk is vooruitgegiuin Haar ledental is meer dan verdiibbehl vroeger circa 400 leden op dit oogenblik ruim 800 leden Wat de openbare vermakelijkheden betreft het ge halte en tie soort is langzamerhand verbeterd en hun aantal vermeerderd ofschoon niet te ontkennen valt dat ook vroeger zoowel ten opzichte van tooiieelvoorstellingen als mnziekuitvoeringen somtijds zeer degelijke en fraaie uitvoeringen wenlen gegeven In het geregeld societeitsbezoek van voorheen en thans is geene veranilering van teteekenis te bespeuren hier in Ooiuia is het geregeld societeitsbezoek nooit groot geweest in geen enkele aocietfit en van daar tlat ook onze kastalein niet over te voel bezoek te kliigen heeft Wat commissarissen evenwel kunnen doen om het soeieteitsbezoek te verineertleren en veraangenamen zullen zij niet nalaten Nn ld het vermelde zeiile spr na vergelijking van den vroegeren toestanti van O G ir et den tegenwoordigen meen ik geene tegenspraak bij ijjte zullen onilervinth U wanneer ik beweer tUt desi sociëteit in nllc opzichten vooruitgegaan is DanriinM hebt ook gij uw deel waard oprichters van O G i die thans het voorrecht geniet het ïil veren feest van uw lidmaatschap onzer sociëteit heden te gedenken Heeft O G aan u een dankbare plicht te vervullen welnu namens haar kwyt ik j dien gaarne door u openlijk dank te betuigen voor hetgeen gij met woord en daad deed om haren Moei te bevorderen Blyft nog hing niettegenstaande het klimmen uwer jaren gewenschte en verdienstelyke leden dezer sociëteit ten nutte van 0 G en tot genoegen en voldoening van u zelven Mede aan U gewezen commissarissen een woord van erkentelijkheid voor het goede dat gij in die betrekking hebt gepraesteerd voor den tyd en de velemoeiten die ge opgeofierd hebt om den bloei der sociëteit te bevortiereu Heeft men uwe goede bedoelingen wellicht niet altijd begrepen of ongenoegzaam gewaardeerd ongetwijfeld en in ieder geval hebt ge aanspraak op ons aller erkentelijkheid voor uwe pogingen om naar uwe krachten het belang van 0 G te behartigen Ontvang daarvoor ons aller dank met den wensch dat het u gegeven zij ook het gouden julnM van 0 G 8 bestaan in gezoudheid mêe te vieren en steeds met zelfvoldoening terug te zien op de vruchten van uwen arbeid Met niet minder warmte begroet ik ook u waardevrienden medecommissarissen met wie ik nu S jaar geleden in dit bestuur werd gekozen en die ik t genoegen had sedert meer van nabij te leeren kennenen waardeeren Ik meen de tolk vau alle leden dersociëteit te zijn wanneer ik u verzeker dat zy metingenomenheid en met gerustheid uw optreden in 76 hebl eu begroet toen de sociëteit als het ware in eeneperiode van overgang verkeerde en in die ilagen neer dan ooit behoefte had aan mannen van onbesproken gedrag in de kracht van het leven die moöl lust en ijver hadden zich aan een moeielijk commissariaat te wijden en in wier handen de administratie goed zou zijn toevertrouwd Ik mag u de verzekering geven dat zij de wijze waarop gij u tot heden van uwe taak hebt gekweten ten volle goedkeuren en ten hoogste waardeeren en dat ge daarvoor aller sympathie en steun verdient en ook geniet Gaarne voeg ik daarbij nog mijnen dank voor tie vriendschappelijke en hetische wijze waarop gij mij het praesidiaat hebt veraangenaamd en verlicht en ik geef u de heilige verzekering dat van dit collegie waarin ik in de beieren H jager en A van Veen de belangrijke titularissen van secretaris en penninijmeester waardeeren mag die ik niet door betere zou weten te vervangen en waarin ieder commissaris zonder uitzondering in zijne functie een ijverig en zeer gewaardeerd Bestuurslid is dat ik vnn dit collegie niet dan zeer notxle zou scheiden Laat ons trachten de taak die we zio moedig aanvingen op onberispelijke wijie voort te zetten en op den meest vriendschnpptljkeii maar erustigen eu de V gelyken voet ons oog hing aan den bloei ojizet sociëteit blijven wijden Ook aan U waarde leileu der sociëteit breng ikvolgaarne een woord van lof en ilank voor hetgeen dotwu ter bevordering der 80cieteit3 belan en is gedaan voor den steun dien ge steeds a ui mijne medecommissarissen en mij hebt verleend om eendrachtig denbloei vin O G te kunnen bevorderen en nogmaals bij deze voor het stoffelijk blijk van waardeering waarmetle ge in de vor ge week uwe commissarissen hebt willen vereeren Zoowel het een als hetander M H stellen wij op zeer hoogen prijs vooralwanneer daarbij steeds aan de spits stond onze hooggeachte Burgemeester die ten allen tijde en in alleopzichten bereid was waar t nooJig bleek onze sociëteit te gerieven en haren bloei zoo krachtig mogelyk te bevorileren Zal 0 G kunnen bloeien en zich steetls mogenverhengen in goetle en waardige vcrtci nwooritigcrs dan is bovenal notHlig dat de leden hunne commissarissen steunen en waardeeren tlat letlen en commissarissen zich onderling en jegens elkaar verstaan Schenkt uwe tegenwoordige en toekomstige commissarissen bij voortduring dien steun tot aller genoten en tot zegen onzer sociëteit Nog een enkel woortl M H over de vermoedelijketoekomst onzer sociëteit Hoe die zyn zal Uikdenaard der zaak kan ik u daarvan niet veel zeggen Dochwel dit dat wanneer er bij voorttluring eensgezindheid tnsschen hêt collegie van commissarissen en tie leden bestaat en uwe keuze van commissarissen eeneweldoordachte en gelukkige is onze sociëteit inderdaadeene schoone toekomst heeft j Onze sociëteit toeh is wanneer ik mij niet zeer J bedrieg liehalve die Ie Groningen de eenige in Nederland tlie zich over een circa 900 tal letlen verheugenmag en die ook geene ernstige concurrentie te wachten 1 heeft onder de voorwaarden door mij zoo even aanA gestipt Ü G is elf s icieleit wnnr Goddank de letlen j van vcrschiUenile godsdienstige gezindheid en flenk j wijze met de meeste eendracht en venlraagznamheidmet elkander omgaan eveu als onze gnede stadGouda zich in dat opzicht zeer Rustig by andere