Goudsche Courant, vrijdag 4 juli 1879

m f f Vrlfdag 4 Joil 1879 N 2317 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uor des namiddags van den dag der uitgave deel te nemen aan een verkenning die doellooa en zooala gebleken is niet zonder gevaar waa Volgens de olSciéele berichten heeft lord Chelmsford wien het geluk na eenmaal niet natig is in den ZuidAfrikaauschen oorlog echter volstrekt geen schuld aan dit ongeval De prins had tich aan het hoofd dar verkenning gesteld echter zonder medeweten van den generaal die hem natuurlijk niet aanhoudend onder zgn toezicht kon houden Als er sprake moet zijn van roekeloosheid dan zg ditmaal slechts te wgten aan hem die er felf het slachtoffer van werd De prins schgnt begerig om lauweren te oogsten en onbewast van de gevaren die hem dreigden zich reeds meermalen te ver gewaagd te hebben en reeda vroeger aan het snelle toeijlen igner makkers het leven Ie danken gehad t lebben Het lijk van den prins is na behoorlgk herkend te z n in een kist gelegd fa met alle militaire rbewgten nur auamajrb i y a vKiibrMh waar het in het traneportschip OronUt geladen zou worden om daarmede naar het eiland 8t Vincent gebracht te worden van waar het door een Eogelsch oorlogsschip afgehaald wordt waarmede het naar men berekent den 16n Juli in Engeland zal aankomen De Duitsche bladen bevestigen ook het verzoek om ontslag van de miniaten Faick en Friedenthal de laatste gaf voor redenen van gezondheid de eerste verwees naar den algemeenen toestand die zgn verwijdering wenacbelijk deed aohijnen Van officienae zgde wordt thans m it nadruk er opgewezen dat de verbonden Begeeringen haar gevoelen over het voorstel van het centrum nog niet hebben gezegd Bismarck blijft te Berlijn tot de sluiting van den Rijksdag waarvoor thans den 15 dezer wordt opgegeven Daarna gaat de Rgkskanaeher naar Kiaaiugen De aultan heeft aan zijne gezanten bg verschillende Europeesche hoven eene circulaire gericht betreffende de afzetting van den khedive OffiJoieel wordt er ia medegedeeld dat de sultan Ismail heeft afgezet en zgne macht heeft overgedragen aan Tefvik Meu weet dus nu met zekerheid dat er geen sprake is geweest van vrijwilligen afstand van de khedive maar wel degelijk van afzetting door zgii heer en meester den sultan Tevens heeft de sultan bij deze gelegenheid den firmau van 1878 iiigelrokk n waarin hg de vroeger aan Egypte gedane concession bevestigde en den khedive buitendien het recht toekende oin handelstraotaten te sluiten en eene volledige macht in administratieve zaken Deu firman van 1811 houdt echter de sultan bepaaldelgk in stand Hieruit meent men te mogen opmaken dat de saltan door de intrekking van zijn besluit van 1873 waarin de vroeger gegeven rechten opnieuw waren bevestigd ook meent die vroegere concessies in te trekken en dat de instandhouding van den firman van 1841 slechts daarom met name is genoemd wgl de Porte bedoelt den door dat besluit geschapen toestand wederom onveranderd in het leven teroepen Het onJerkoningschap van Egypte zon dan erftlgk zgn in de familie van Tefvik onder voorwaarde eshter dat iedere nieuwe khedive bekrachtiging in zgn ambt behoefde door den sultan eene erftlgkheid dus behoudens veto De khedive zou dan weder brlasting moeten heffen in n mm van den sultan en hij zou geen eigen munt mogen slaan De grootte van zijn leger en vloot zouden aan de goedkeuring des sultans lujn onderworpia terwgl hg in alle belangrgke zaken ook in het sluiten vau leciiingen lioh zou moeten richten naar de bevelen vau zijn suzerein Firma de Wed SCHOUTEN li ULRl T OrOTTJDJL FINALB UITVEBKOOF beneden fabrieksprgzen van alle voorhanden artikelen als KRISTAL GLAS PORCELEIN AARDEWERK GALANTERIËN en SPEELGOEDEBEN Gouda Paof v n A BRiNitM4 i pUataen onderscheidt 0 0 is de sociëteit wnaraan 1 Oouda behoefte heeft die voor Gouda onmisbaar is gewonlen die veel voor de toekomst belooft die eenmaal Qouda tot een sieraad kan verstrekken Laai ons trachten met al den ernst die in ons is hare waardigheid te verhoogen haar rusüg voortbestaan te verzekeren haren toenemenden bloei te bevorderen opdat w j allen niet alleen by het vieren van haar silveren feest maar ook bij haar gouden jubilé ja ten allen tgde van ganscher harte knnnen instemmen met den wensoh waarmede g j u leker gaarne vereenigt Leve en bloeie de sociëteit Ons Genoegen I £ n hiermede M ne Heeren I open ik deze buitengewone algemeene vergadering Deie laatste woorden waren nanwelyks gesproken ol de maiiek viel in en een algemeen lang aanhoudend applaudissement bewees de instemming der vergadering met het gesprokene Ouder het uitspreken der slotwoorden der redevoering waa het btstuur een brdeki voorwerp overhandigd dit werd nu ontbloot en bleek te lijn een prachtig zilveren inktkoker op marmeren voel waarbij een brie die op verxoek de voorailters door den seoietaris den èeer H Jager werd voorgelezen Daaruit Ueek dat deie inktkoker een geschenk aa aan het bestuur van het eerelid der sociëteit Air A A van Bergen Uzeifdooru tlie dit als een klein bew s van waardeering vereocht te willen aannemen Daverende toejuiching gaf de algemeene vreugde te k snneu over deie aangename verrassing De voorzitter sprak reeds dadelijk een woord van erkeutelgkheid en gaf voorts nog kennis dat de kastelein Dam insgelijks z jn vreugde in het feest bad 4 etooud door bet aanbieden van een geschenk De muziek hief fanfares aan en allerwcge open4 a rde zich een vrooiljke stemming In den t ia waren iulussoheo reeds dames en heeren aangekomen om te genieten van een matinee mit tieale door het muziekcorps van het 3e reg hussaren gegeven onder directie van den Kapelmeester A Bernhardt Spoedig klonken dan ook de tonen der Juhelfeatmarsek voor deze gelegenheid het socirteitsiliesluur door den kapelmeester opgedragen Gelukkig werkte bet wéér mede om dit gedeelte van het feest aanr wenech te doen slagen De aa i ée werd gevolgd door een fecstmanltyd in de uil KitmitmiK ii Hedenavond IteeA het niet het minst gew inrdeerde programmanr plaats r l concert van het voltnllig muziekoorps der Kon Mil Kapel der Grenndiers en Jagers onder directie van den heer Vollmar lat ongetwijfeld een buitengewoon groot aaiiial ingezetenen naar 0 Qenoegea zal doen stroomen Laata te Berichten FarlJS 30 Juni De Kamer van afgevaardigden heeft de urgentie aangenomen voor het ontwerp betreffende het liooger onderwijs Het contra ontwerp ingediend door de Bonapartislen Lange en Mitchell is verworpen ParUS 30 Juni Met 360 legen 176 stemmen verwierp de Kamer van afgevaardigden het ontwerp van deuMiiiister Banloux linkercentrum waarin aan den S aat het recht ter verlreniiig van graden en aan de godsdienstige congregatien vrijheid van onder wgs ouder toezicht van den Staat werd toegekend FarlJB 30 Juni In eene vergadering van de Vereeniging Iet ieroep op iel volt ten huize van Ronher is heden ochtend voorlezing gedaan van het testament van wglen drn keizerlyken Prins Er is geen besluit genomen Murat werd belast aan prins Jerdme het testament medetedeeicn Ronher bedankte voor de taak en verklaarde dat hij na s Prinsen dood onhenoepelijk had besloten zich terugtetrekken uit de handelende staatkunde Londen 30 Juni Bg het Hoogerhuis heeft lord Cairns de lersche universiteitswet ingediend Zij is bij bij eerste lezing aangenomen Zg heeft o a ten 4oei aan de nieuwe universiteit het recht toe te kennen tot het verleenen van alle graden Burgerlijke Stand eSBOREN 7 laai Eliubetb oaderi I P Beozekom en H o in Horn Birk ondira D J de loan o M fin Leeuweo Adriaua ouders D Bak en J KoUKhooten Trnitje onden A S Seibert en £ W Bra teliar teendert Jen oiders P n Tilbnrg en A Meenhorst Jobannes onden J N de Groot en J OsMman 8 Willam Fredrik ouden W F SehwarU en E W Wijon Gsertruida Antonia Maria ouden N Jongbloed en C Huilink SO Jaeobua Caapaiu ouden J A Boest vin Limburg en C H Eek OViaiLBDÉN 28 Juni G tan den End 7 w J P van Uaareo 2 j 8 n M A van der Speld 7i j H lun éer Valk j N m E k 1 m P Tempelman Ij 8 ADVERTENTlfilAe Berallen van eene Dochter E W SEIBERT Beasseiaae Gouda 28 Jimi 1879 Algemeene ienrUêgevtng C M ROEST TAN LIMBURG EcK Gouda 30 Joni 1879 K Heden overleed tot onze innige droefheid na eene langdurige en smartelijke ziekte onze dierbareecht nooten Vader ADRIANÜS VAN WAAS in den oaderdom van 46 jaren Vfg brengen bjj deze gelegenheid onzen Haetkluken Dank aan heeren Directenren van de Stearine kaarsenfabriek alhier voor de weldaden die zjj tijdens het verlaten der fabriek door ziekte aan hem hebben bewezen Wed A VAN WAAS en Kinderen Gouda 30 Tnni 1879 Heden overleed te Rotterdam in den ouderdom van 85 jaren onze hartelijk geliefde moeder en behuwdmoeder Mevronw de Wed JACQUES FRANCOIS SAUERBIER geboren VAN BEN ABEELEN J SAUERBIER E SAUERBIERKkizm Gouda 29 Juni 1879 Bezoeken van roUUhekkg kunnen niet worden ajgewacht Mevrouw TOREÉ Gouwe O 181 vraagt met 1 Augustus eene mmi Mej L VAN DïB WEIDEN te Krimpen a d Lek verlangt tegen Augustus eene P G goed met de wasch kunnende omgaan en tevens huiswerk verrichten loon 100 Old buiten verval JOi GMHEEREi INSTITUUT MOOUDBËCtlT AANGIFTE van DAGLEERLIN6EN tot IS Juli Tevens kannen nog een paar KOSTLKERLINGEN geplaatst worden PROSPECTUSSEN op franco aanvrage bfl H D UBBENS CHOCOLAT FERRUGIX EUX staalhoudende Chocolaad verkrijgbaar bjj W N RAAIJMAAKER8 banketbakker Haven B 17 RIJKS HOOGERE RVRGËRSGHOOL te GOUDA INSCHRIJVING van NIEUWE LEERLINGEN wordt gehouden op ZATERDAG 5 JULI e k des nam 2 4 uren in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een voorloopig onderzoek der adspiranten bestaat op ZATERDAG 12 JULI des morgens 9nur De Directeur Dr JULIUS De onderaeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg zgu HAPEl IN WIJNEN EN GËDISTELEERD heeft O VmtGEDAA N aan zijn zoon CORNELIS WITTE van db VELPE die van af heden die zaken voor zgne rekening en risico zal dryven Eikentelgk voor het vertrouwen hem ruim vgfendertig jaren geschonken neemt hg de vrjjheid zgn opvolger die ruim vier jaren bg hem is werkzaam geweest beleefdelgk aan te bevelen G F VAN DE VELDE Gouda 1 Juli 1879 Ingevolge bovenstaande annonce van ingn vader neem ik de vrgheid mg beleefdelgk aan te bevelen tot alles wat op bovengenoemde zaken betrekking heelt C W VAN DE VELDE Gouda 1 Juli 1879 m Openbare VrUwiUlere VERKOOPING te GOVDA beide dagen nes middags ten 12 ure in het Koffibuis DE HARMONIE staande aan de Markt te Gouda van HET HUIS GENAAMD T I V O L I tot beden gebruikt geweest en ingericht tot Logement Koffiehuis en Uitspanning gelegen aan de Spoorstraat binnen de em eente OrOUlDJi met daarbg behoorenden TUIN PLANTSQEN enz en z ten kadaster bekend als gemeente Gouda Sectie A nummer 1625 groot 21 Aren 71 Centiaren Het geheel is door deszelfs ligging in d onmiddeljjke nabgheid van t Station der Ned Rgnspoorw Maatscb zew geschikt tot nitoefemnff daarin van alle AFFAIRES Betaling der Kooppenningen vóór of op 1 September 1879 Aanvaarding önmiddelgk na de toewgzin Breeder bg verspreide billetten omschreven Het perceel is dagelijks te bezichtigen mits zich Aanmeldende bg den heer C J VAN DE PAVOORDT op den Kleiweg te Gouda En op Diusdaf den iSt Jnll 87 des voormidda s ten 10 ure voor bovengemeld Hms TIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda Openbare Verkoopingf van EEN COMPLEETEN KOFFIEHUIS IWE TARIS waaronder een nieuw flink loopend BILLARD met toebehooren BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDIKANTEN BUFFETTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS CANAPE etc Vooriis COMMODES SECRETAIRES KLOK KACHELS TAPIJTEN en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Daags te voren te bezichtigen van des morgens 9 tot 3 ure in gemeld nuis Deze verkooping geschiedt om contant geld Beide verkoopingen zullen plaats hebben ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen ten wiens kantore nadere informatiën te verkrij gen zgn De nitgsre dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franpo per fost 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Pe Fransche ksmer begon dese week met de behandeling der wet op het hooger onderwy waarover de algemeene beraadslagingen in de vorige week werden gehouden Er waren twee contra ontwerpen iir ediend een van de Bonapartialen Lengié en Milchell en een ran den ond minister Bardoui door hem reeds gemaakt toen hij nog minister van onder wija was Het eente wilde san ieder die voor eeuigen graad geëxamineerd wit worden de vrijheid laten oiD uch tv vervoegen bij eene ataatscommiuie of bij de facnlteilen der hoogeecliolen De heer Bardonx wilde de toekenning der graden geheel aan den itaat overlaten doch wenachte in afwykiag van het ont wufBitfr A niet door delr ataat erkende congregatie van geestelijken vrjjheid te laten tot het geven van onderwy s onder tocsieht van ataatsambtenaren De behandeling van beide tegenontwerpen werd afgewezen dat van den heer Bardoux met 360 tegen 176 atemmen In deze stemming ziet men ongeveer de verhouding van de meerderheid en de minderheid bij de stemming over de wet zelve welker aanneming thaua zeker is Maandag zgo de Bonapartiatische senatoren en Apfgt aardigden ten huize van den heer Souher ver® gadcrd ® geweest De heer Bouher zou het testament voorlezen en deed dit maar een telegram van de Keizerin verzocht dringend niet het cjdicil bekend te maken betreffende s Frinsrn staatkundige wenaohen en ivc uinin een gedeelte van het testament dat op legaten betrekking heeft Bijgevolg zegt de Ordre kunnen wy slechts mededeeleu dat de prins in eenvoudige en eerbiedige bewoordingen zgiie moederde verplichtingen der Napoleons jegens de Fransche natie herinnert en de mogelylcheid voorziende dat het ryk eenmaal kome aan prins Victor haar verzoekt hem alle hulp te geven Uit dit blad biflkt verder dat de heer Bouher den raad gegeven heeft zich te vereenigen onder het erkende hoofd der familie prins Vérome Napoleon en om zelfs den schijn van tweedracht te vermijden zal hg zich terugtrekken Kort daarna vertrok de heer Boaher weer naar I inden ontboden door de Keizerin De heeren Ferdinand Barrot en graaf Joachim Murat de een preaident dtr Bonapartistische senatoren de ander van de afgevaardigden werden gemachtigd het teatament aan prina Napoleon mede te deelen Een bepaald besluit omtrent de toekomst der partjj is nog niet genomen Dit werd uitgesteld tot na de begrafenis ofschoon de Cassagoac op zijne gewone heftige wgze wilde dal men onmiddellg k verklaarde prins Napoleon op zgde te zetten De Prins heeft de bovengenoemde heeren ontvangen maar zich bepaald bg bet lezen van het testament en eene dankbetuiging voor hun bezoek De dood van priui Napoleon heeft niet alleen de nandaoht van het Eugelsche volk weer gevestigd op den ongelukkigen loop dien de zaken in Zuid Afrika nemen maar ook op de zich telkens herhalende jDttVoorziehtigheden van lord Chelmsford aan wiens roekeloosheid men den dood van den prina meende te moeten toeachrgren De generaal had moeten weten zegt men welke waarde gehecht moeat worden aan het leven van den prins en hem moeten weerhouden ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 2h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN Niet zonder spanning wordt de verdere loop der zaken te gemoet gezien in Italië de Senaat wierp de door de Kamer gemaakte wet tot afschaffing van de belasting op het gemaal omver en maakte een nieuwe wet Nu zon men meenen dat de Kamer nagverig op haar rechten zulk een houding zon afkeuren maar dit is niet zoo het kon de meerderheid weinig schelen of de gemaalbelasting geheel wordt afgeschaft zij heeft die belasting gebruikt als stormram tegen het ministerie en teven als een middel om zich aangenaam te maken bij de kiezers voor het eerste kan men de belasting niet meer gebruiken en hei laatste doel is bereikt omdat men de uiet afschaffing schuiven kan op den Senaat Het ministerie wil echter zulk een slinkschen weg niet bewandelen en treedt nu op als handhaver van de reohlea van de Kamer Men ziet mrn heeft in Itahë ahgd wai anders dan men verwachieu zon Ü varkiesiogen in Oostenrijk zjjn in conservatieven geest uitgevallen Men berekent dat 19 liberale zetels verloren zijn BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1879 In de zitting der Arr Eeohtbaiik ie Rotterdam van Dinsdag stond o s terecht E H V O wonende te Gonda bekl van mishandeling Eisch 8 dagen gev oell Over 8 dagen uitspraak De trein die 2 uur 13 min van Qooda naar Rotterdam vertrekt en te Moordrecht Nieuwerkerk en Cappelle moet stoppen ia gisteren zouder ergens halt te houden tot Rotterdam doorgereden zoodat de irciu veel te vroeg te Rotterdam aankwam De machinist had verzuimd te stoppen terwgl de hoofdconducteur den machinist niet had kunnen bereiken VERGADERING van dun GEMEEXTEKAAD Vrijdag den ia Juli 1879 des namiddags ten 1 are ten einde te behandelen De Oritwerp Verordening op het Boawen en voortzetting De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen dienst 1878 De Rekening der Stedc lgke Beleenbank dienst 1878 79 De Rekening der Stedelijke Librije over 1878 De Instructie voor den Zwtinineester aan de Baden Zwerainriohting Een voorstel tot het in gebruik geven aan het Rijk van een gedeelte water bij de Mallegat sluis voor den bouw van een Soliuitiuhuis De missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken betrekkelijk het Stoomboolen Vecrbnis aan de Vest Het besluit tot het houden ecnrr harddraverg te Waddinxveen dat wg vroeger vermeldden wenl weder ingetrokken Het vier jarig kind van d n te Zuetirmeer gestationecrden wisselivachter van bet Rliijiispoor is Woeusdngnnmiddiig ten 5 uur terwijl de niocdi r meende dat het lag te sLipen naai buiten gelonpcii door een van Gouda komende r in overreden en oumiddellgk op de plaats dood gebleven 4