Goudsche Courant, vrijdag 4 juli 1879

Pe lomerrergadering der profiiiciale talen deier provincie i Dinsdag door den commissaris des konings geopend Mededeeling werd o a gedaan van de ontvangst eener missive van den directeur vau het kabinet des kouings waarby ingevolge Zr Ms opdracht aau de staten dank wordt betuigd voor de betoonde deelneming met het overlijden van den prins van Oranje Na de mededeeling der ingekomen stukken werden verschillende onderwerpen die in deïe voorjaarsvergadering aanhangig worden gemaakt aan commis iën uit de staten opgedragen De vergadering is vervolgens uiteengegaan tot Donderdag 10 Juli e k des middags ten 12 ure ter behandeling o a van wijzigingen in de begrooting dienst 1879 het voorstel tot verdagiag van het verzoek der heeren Crans c a om subsidie voor den aanleg van eeu haven voor s Hage en van de onderwerpen voor zoover daaromtrent rapport it uitgebracht zoomede tot benoeming van een buitengewoon lid van ged staten De medailles door Ntderlaudwhe inzenders op de Parijsche wereldtentoonstelling behaald zijn thans aau de bekroonden toegezonden De Commissie die zich heeft gevormd met het doel ed gepaste hulde te brengen aan de nagedachtenis van den overleden uilgever D A Thienie ondervindt gelijk te verwachten was veel sympathie voor haar streven Vele bijdragen werden toegezefrd onder voorwanrde dal het huldeblijk zal bestaan in een funds dat Thieme s naam draagt en niet uit eenig monumentaal eereleeken op zijn graf De Commissie die zelf van dit denkbeeld uitging en daarvoor gegronde redenen heeft besloot dan ook nu de gelden voor een D A Thieme s fonds te bestemmen het doel van dit fonds zal kter door de deelnemers worden bepaald hun namen ïulleu in een album vereciiigd de weduwe van den ïoo betreurden vriend worden meegedeeld De Held en Nd Cl meldt dut de veerlien jarige Prins Herman van Waldock Pyrmont broeder van H M de Koningin zijne opleiding zal ontvangen als zeeofficier en bij den aanvang van den nieuwen cursus op het Koninklijk Instituut voor de marine te Nieuwediep zal worden geplaatst De regeliugs eorarais iie voor het XVIIe Nederl taal en lettetknndig congres 24 27 Augustus te Mechelen te houden heeft hare circulaires verzouden Daarin slaat o a Mechelen het middeupuut der Belgische spoorwegen is niet alleen bijzonder geschikt voor bet houden van dergelijke vreedzame internationale vergaderingen maar bezil tevens kunstschatten en nijverheidsinrichtingen die de aandacht der vreemde congres leden overwaardig zijn De inwoners der stad die er fier op is den naam van het reine Mechelen to dragen zullen verder al huu pogingen aanwenden om aan hun stamgeiiooton uit Noord en Zuid het verblijf in liuc midden zoo aangenaam mogelijk te maken Zij worden daarin op de gulste wijze ondersteund door ons verlicht staats en stadsbestuur onze kunsten lelterlievende kringen en talrijke maatschappijen Door de commissie van bijstand in het beheer van publieke werken te Amsterdam is onlangs aan B en VV voorgesteld om de verspreide exploitatie an bet Liernurstelsel te staken en de buizennetten te doen bedienen dooreen op te richten centraal werktuig B en W hebben thans aan den Kaad voorgesteld tol toepassing van het Liernurstelsel in het Vondelskwartier tusscben de P C Hoofdstraat en de Overtoon 8ohe vaart en tot exploitatie van een stationuair werktuig van voldoend vermogen en inrichting tot het bedienen van de in dat kwartier gelegen buizennetten Voorts stellen zü voor de uitvoering van dit werk op te dragen aan de firma Liernur en de Bruyn Kops ondtr toezicht van het gemeentebestuur De kosten worden geraamd op ongeveer 300000 Uit de Haagscte kroniek der N 6 Ct moest men opmaken dat de ministers zouden aanblijven en dat daaromtrent een mededeeling in de Sl Ct zou opgenomen worden feu vervolge op die kroniek schrijft de correspondent echter nader Ër is polseliug eene ongunstige wijziging in deu stand der miuisterieele crisis gekomen Het is weer geheel onzeker of de ministers blijven of heengaan Zaterdag of Zondag zou de ministerraad opnieuw vergaderen maar indien de heeren Tak en Ksppeyue thans aftreden kan men zeker eeu coUeotief ontslag van het kabinet tegemoet zien Wat tot deze onverwaohte wending aanleiding heeft gegeven P Een feit van negatieven aard dat Vrijdag plaats greep Terwijl Z M de Koning alle hooge autoriteiten officieel ter aanbieding hunner condoleance ten gehoore outving weigerde hü de ministers io au diëntie van rouwbeklag toe te laten Dat bierdoor de lust bij de ministers om traadsliedea der kroon te blijven niet grooter wordt laat zich begrijpen en terwijl zij dan ook voornemens waren hun taak op s Konings wensch te blyveu voortzetten is er thans alle kans op een nieuwe en in myn oog meer gemotiveerde crisis welk liberaal kabinet zou in dat geval tot aanvaarding der nalatenschap te vinden zijn P De Teutoonstelling te Arnhem had Zondag een druk bezochten dag Niet minder dan 4000 personen waaronder 1500 niet geabouneerden brachten er een gedeelte van den dag in door De commissie heeft thans de toezegging van de Nederlandsche Ilijuspoorwegmaalschappij ontvangen dat vast eiken Woensdag beginnende met den 9en Juli een volkstrein op Arnhem zal rijden Ook andere dagen zullen er volkstreiuen loopen Ten gerieve van hen welke van die gelegenheid gebruik maken heeft de commissie levens schikkingen gemaakt voor goedkooper tarieven van vertering Daartoe kunnen zij gebruik maken van bepaald aangewezeu bnifetten terwijl sommige pachters van buffelten zich bereid hebben verklaard op vertoon van het plaatsbiljet lagere prijzen te berekenen Als eeu curiositeit kan het feit zeker wel gelden dat een brief den lln Maart van den Kinderdgkverzonden en den volgenden dag te Dordrecht afgestempeld te s Hage zijn adres bereikte op 16 Juni I Men bad hem een reifje laten maken naar Oost Indië waar hij blijkens het poststempel den 7n Mei in goeden welstand te Weltevreden arriveerde t Adres was zeer duidelijk en volkomen juist persoon stad en straat aanwijzende geschreven Dat de Japansche inzenders op de Parijsche tentoonstelling goede zaken hadden gein iukt en bijna huu ganschen voorraad goedereu verkocht hadden was bekend OlBciéele cijfers omtrent de gezamenlijke outvangst door de Japanneeisen te Parijs bij die gelegenheid verkregen wareu evenwel nog niet openbaar gemaakt Thaus blijkt dat deze iiiet minder dan i iS i luillioen frauken bedraagt Wat een paar dagen geleden te Parijs werd gevreesd is eindelijk gebeurd Sarah B ruhardt heeft haar ontslag ingediend als sociétaire van de Coniëdie J rauijiiiae Zü was het moede dag aan dag ter prooi te zijn aan de bespotting der Parijsche pers en het mikpunt van de aanvojllen door kwalijk bestuurde pennen tegen haar gericht Uit Londen zond zij dan ook Zaterdag in groole opgewondenheid aan Albert Wolffs redacteur vun de Figaro eene zeer lange t dépêche waarin zü haar voornemen liekend maakte en alle lasterlijke praatjes omtrent haar verspreid logenstrafte Inderdaad waren die praatjes wel geschikt om eeu lichtgeraakte knusleiinres als Sarah Bernhardi opgewonden te makeu Men vertelde b v dat ze in inanneukleeding door Loiiilen b i t geloopen euz enz en haar vrees dat de Purijzenaars haar bij hare terugkomst ongunstig zouden ontvangen scheen dan ook niet zoo erg overdreven Thans is de kogel door de kerk en al het lokkend gefluit der boetedoende Parijsche bladen zal waarschijulijk onmachtig blyken om de tragedienne van vooruemcn te doen veranderen Een schrijver in Europa de cijfers der jongste verkiezingen optellende komt lot de conclusie dat zijn uitgebracht 37606 anti liberale tegen 26904 liberale stemmen de eersigenoemden vertegenwoordigden echter drie beginselen de laatsteu slechts éétx versterking van het liberale clement iu de Kamer De beteekenis der verkiezing komt echter voornamelijk uit als men de anii clericale eu cleriale stemmen tegenover elkander sielt bedragende de eersten 33209 de laasten 31201 De kracht der clericalen neemt zegt de schrijver op angstwekkende wijze toe en daarom dringt hij aan op een nieuwe partijformatie Er moet meent hg een nalionaal lüerale parlij komen een krachtig centrum dat de beide clericale fraction ielfs vereenigd kan overvleugelen Te Zalt Bommcl heeft een liefhebber van hel observeeren der weergcsteldheid wiens betrekking daartoe ook de beste gelegenheid geeft opgemerkt dat tan 1 Januari 1878 tot op heden dat is dus in anderhalf jaar geen dag geweest is met geheel wolkeloozen hemel Bij een boomkweeker te Wemeldinge ziet men thans een rozeboom wiens kruin eene oppervlakte van ruim 24 vierk meter beslaat met meer dan 8000 rozen prijken Een vermakelijke discussie werd dezer dagen gevoerd tasschen deu Engelschen Spectator en de Saturday Pmieui over de vraag wie den 7n Juni in Gaiety Theatre de rol van Dorine in TartufTe vervulde De Sfecttttor beweerde mile Saniary de Saturday Beview mme Dinah Félix Aangezien die beide dames nog in leeftijd verschillen Dinah félix speelde reeds toen mile Samary nog niet geboren was en niet minder in uiterlijk was het vreemd dat hieromtrent verschil kou zijn De nSpectalor beriep zich op den directeur van het Oaiely Theatre die verklaarde dat mile Samary op 7 Juni als Dorine optrad maar de verslaggever van Dailg Nem en verschillende personen die de voorstelling bijwoonden houden met de Salurdy Seview rol dat Dinah Félix de rol van Dorine vervulde Het wordt hoog tijd naar men ziet dat de beide dames uitmaken wie van beiden de werkelijke Dorine was Ten blijke dat eindelijk de tijd begint te naderen waarop de meeste krankzinnigengestichten bier te lande geen enkelen lijder van elders waartoe ze door contracten tot op zekere hoogte gehouden zijn meer zullen kunnen opnemen kan dienen het feit dat te Deveuter en Zutfen onlangs geen plaats meer was voor 2 patiënten uit Zwolle weshalve die naar Utrecht zijn overgebracht Die overvulling zal dit goede gevolg moeten hebben dat in de provinciën waar thans nog geen gesticht van dien aard is men er zal moeten oprichten wat ook zeer te wenscheu is Meermalen is reeds melding gemaakt van eene uitvinding des heeren Heuri Bogaerls boekdrukker te sHer togenbosch waardoor kopijeu van schilderijen in olieverf getrouwer en beter dau door de chromolithografie worden vervaardigd Werd aanvankelijk hetgeen men dienaangaande vtruam betwijfeld eu aoheen vooral bij de kunstenaars geen gunstige opinie gevestigd thans hechten verscheidene buiteulandsche kuustenaaia het zegel hunner goedkeuring aan de uitvindipg van den heer Henri Bogaerls Het Parijsche Bulletin ie l Inprimerie een der meest geachte organen op dit gebied bevat in een zijner jongste afleveringen era uitvoerig artikel waarin het blad constateert dat da leeraten die het iu de eerste proeven van den hm Bogaerts aantoonde door den uitvinder blijken overwonnen te zijn eu dat thans in het atelier van din heer Burgers te Parijs reproduktión ter bezichtiging zijn gesteld zoo volkomen geslaagd dat de onderscheiding van het origineel uiterst moeirly k is Dat gevoelen ia niet alleen het individueelc der redaktie van het genoemde blad maar wordt gestaafd door de brieven die er in zijn opgenomen en waarinde heeren A Robert lid der Belgische kademie en hoogleeraar aan de Académie royale de peinlure Impeus en de gebroeders Devriendt wier werken de heer Henri Bogaerls heeft gereproduceerd de gunstigste verklaringen afleggcu en er onbewimpeld voor uitkomen dat het hun moeite kost het origineel van de kopü te onderkennen tóó getrouw in alles weergegeven niet alleen kleuren en teekening moar zelfs de hoogsele in de verf en al de werktuigelijke eigendommLlijkhcden van het penseel Na vijfjaren studie en proefneming heeft de heer Bogaerts het doel dat hjj zich voorstelde bereikt Hü noemt zijce vinding Peinture Bogaerti De grootste locomotief der wereld is in Amerika afgeleverd door de Baldwin looomotieve works Uit reusachtig vuurmonsler Uncle Dick geheeten weegt ongeveer 86000 kilogram en heeft eene lengle vau 60 Eng voeten Het moet dienst doen op den jitchieoH Topeia and Santa Fé RaUroad J de Loos Jacz boomkweker te Boskoop deelt in Semper fireni mede dat in eene kopiÉ overgenomen uit een oude kroniek o a voorkomt dat het jaar 1435 zooveel appelvruchteu opleverde dat roet name de schijvers Vlaumsohe sohijvtliiigeu en guldefing Seigneur guldelingcn tot bespottelijk lage prijzen verkocht werden Hieruit kan men afleiden dat er toen reeds kolossale hoornen van deze soorten aanwezig moeten geweest zijn en het bestaan daarvan veilig op vijfhonderd jaren geschat kan worden Nog heden ten dage zijn de afstammelingen daarvan door enting verkregen niet alleen aanwezig maar groeien nog altijd krachtvol ontwikkelen zich zeer sterk en geven goede vruchten die voor huishoudelijk gebruik altijd zeer gezocht zijn Volgens de Jrnhemtche Courant heeft de Javaanaohe Prins üf Pangeran met wien men te Arnhem als met een kuriositeit schijnt Ie woekeren de Oamelang spelers een andere kuriositeit der nijverheidsex positie Vrijdag uit Amsterdam afgehaald Na dit bericht zal men wel niet meer kunnen zeggen dat de Oustersehe grootcn zoo fier en uit de hoogte zijn Nog versieren de Zigeuners de nationale tentoonstelling die op die wijze een iutern tionaleD tintbwft Dr Teilegen Jr deelt in de Prot Oro Ct mede dat uit eeu verslag der ziekte van wijlen den prins van Oranje door Aimé Mvtln gezonden aan het medisch weekblad the lateti blijkt dat dq prins aangetast werd door een ontsteking van deu top der rechterlong waarbij zich eenige dagen later eene ontsteking van het borstvliea met hevige pgn in den achouder voegde De ernstige symptomen namen onder eene doelmatige behandeling in hevigheid af zoodat alle 3 geneesheeren de hoop koesterden dat er volkomen herstel zoude intreden Tegen verwachting trad er ontsteking vau de luchtpijpstakken op die plotseling aan het leven een einde maakte De geheele ziekte duurde 18 dagen De prins leed vroeger meermalen aan jichtaanvallen Te Maastricht zijn een paar koffen aangebonden op welker adres den naam Pinkhoifs stoud Men daclR aan Pincoifs en aanstonds verspreidde zich het gemoht dat die koffers voor Pincwfis te Newïork bestemd waren Uit een door de jnttitie ingesteld ondenoek omtrent de herkomst en den inhoud der bei le kaffers is intusaohen gebleken dat sij kraraergen inhielden afkomstig waren i n een zekeren K te New York en bestemd voor A Pinkhoifs te Hambnrg Het Journal det Lébatt maakt melding van de volgende nieuwe toepassing der elektriciteit op de teevaart Een Eiigelschman Henly Severn heeft een kompas vervaardigd dat den kapitein door middel eener schel waarschuwt zoo lra het schip ophoudt den voorgeschreven koers te volgen Deze schel wordt werktuigelijk in bewegiug gebracht De geheele toestel is in eene kleine doos bestoten die gemakkelijk verplaatsbaar ia en die in de kamer van den kapitein moet staan Iedere afwijking naar bakboord of ttuurboord doet de sphel klinken Heeft de kapitein den stuurman eenen bepaalden koers verordend dan plajitst hij de naald van het instrument in zekeren hoek en in plaats van gelijk tot duaverre gedurig het kompas te moeten raadplegen om te weten of zijne ordera worden opgevolgd kan hij zich nu gerust op het instrument van Severn verlaten dat zwijgt als alles dienovereenkomstig gaat maar in het tegenovergestelde geval zich doet hooreu en niet uphouilt te klingelen voonlat het schip deu voorgeschreven koers weder volgt Hoe Eobandeiyk het soms bü de wetgevende macht i van enkele Noord Amerikaansoha Staten toegaat Men herinnert lich dat bij het oproer te Pitsbnrg in Pennsylvanië in den zomer van 1877 voor een aanzienlijke waarde aan spoorwegmateriéel en handelsartikelen door de oproerliugen werd vernield Het bedrag der schade werd op 10 millioen gulden berekend Volgens de bestaande wetgeving zou het district Alleghany waarin Pittsburg ligt voor de vergoeding dier schade verantwoordelijk wezen maar Alleghany ia reeds zoo met schulden bezwaard dat het de betaling van de renten zijner obligation heeft moeten staken zoodat er van een vergoeding der geleden schade wel geen sprake zou kunnen ziJn Door den invloed van sommige eischers tot schadevergoeding vtri er een wetsontwerp bij de wetgevende macht van Pennsylvanië ingediend waarbij werd voorgesteld den last vau de 10 millioen schadi vergoediiig op den Staat zelf te brengen In het iKgin dacht men algemeen dat dergelijk voorstel met een overgrooie meerderheid zou verworpen worden doch later bleek dat het slechts met eeu meerderheid van enkele stemmen en niet dau na i n hevigen strijd werd afgestemd De openbare nieening monpelde veel van omgekochte stemmen en by een uitvoerig gehouden enquête kwam werkelijk het treurig feit voor den dag dat er een ware handel in stemmen van leden van het wetgevend lichaam was gedreven Oyt bijna alle leden die men van omkoopbaar verdacht had men pogingen tot dmkooping aangewend Men begon met 600 gulden te bieden en toen de strijd hevig werd en de toestand kriticker bood men tot 6000 gulden toe voor een rtem Verscheidene leden werden gewonnen Gelukkig eohter hééft de poging geen algemeen succes gehad maar bleef de meerderheid getrouw krachtens den iiAond der gealotec schandelijke overeenkomsten verviel echter bij verwerping der wet de verplichting tot betaling van de stem Wie het geld voor dien onzedelijken handel moesten geven heeft men niet kunnen te welen komen men vermoedde echter algemeen dat de voornaamste slachtoffers van het oproer de fondsen verstrekt hebben Zaterdag waren de Voleudammers getuigen van een niet alledaagsche handeling Zekere S aldaar woonachtig was zoo vrggeweeat zonder vooraf bekomen vergunning zijn huis te vergrooten door het aanbouwen van een kaAier op het grondgebied van den Zuidpolder Toeu de wenaamhedep begonnen waren werd hij beboet voor een bedrag van ƒ 3 deze boete werd door S betaald doch hij ging voort met verdere uitvoering te geven aan zgn plan zoodat thana het bijgebouwlje geheel waa voltooid S stond evenwel vreemd te kgken toen hg Bag dat het nu in het bijzg n van een bovoegd ambtenaar in een korten tijd het nieuwe gebouwtje deed afbreken KtJ STI IEIJWS Onder geene gunstige omstandigheden had Dinsdagavond het door allen zoo gewenschte concert plaats van de stafmuziek van het regement Grenadiers en Jager Sterke windvlagen en regenbuien maakten het ongestoord genieten wel eens moeielijk daar parapluies slechte geluidsvoortplanters zijn Toch was de tuin geheel bezet eb zoo lang het maar eenigszina mogelijk was bleef het publiek zitten tot eindelijk de zwaarste bui dn meesten naar de zaal dreef helaas terwgl de schoons trauer martch uit Wagner s Musikdrsma die Götterddmmerimg gespeeld werd slechts eec klein getal met de onontbeerlijke parapluie s gewapend waaronder steller dezes hield stand voor de i uziektent om nog het laatste gedeelte van het programma te genieten Veel behoeft van de uitvoering niet gezegd te worden het gehalte van het corpa is van dien aard dat alle criiielï overbodig is bovendien komt ons dit bij eene feestviering als deze minder wenschelijk voor Ie meer daar er niets dau goeds van te zeggen valt Zeer genoot ik vooral van de Conffif ucerture vanKielz de ouverture Sakuntala van Oolimark en IF agner t Trauermartck ook de Fantasie Tanniauier voor zooverre ik die nog bijgewoond heb voldeed mij zeer Wel hoorden wij hier en daar een klacht dat het programma wat enkele nommers aangaat nog niet van degelijker gehalte was doch wij begrijpen wel dat hoe groot een repertoire ook is men niet ten allen tijde voor alle noqimers geprepareerd is Zeer verraste het on den heer Vóllmar die wg dachten dat tot herstel van gezondheid nog in het buitenland was wéér met zooveel vuur eu jnistheid te zien dirigeeren Wg hopen van harte dat dit herstel voltomen is ook voor het corps wenscheu wij dit zeer Aan de directie van Ons Genoegen zij hartelijk dank gebracht voor dezen sdioonen avond d w z schoon wat de muziek betreft en wij wenscheu haar eu ons toe dat het weder Zondag beter medewerkt om zoodoende het feest volkomen te maken Ten slotte deelen wij nog mede dat het concertop B s Zoudag niet gegeven zal worden door hetcorps van den beer Grentzius maar door een gedeelte van hetzelfde corps van Dinsdag avond kleinekapel eene verandering waarover zeker niemandsioh beklagen ui i I n I I I I I I I f ii r i li aas Aan het bureau van politie is als gevonden gedeponeerd Een SCHOOLBOEK een bloedkoralen KETl INGJE ofBRACHELETmet goudeir sluiting Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 2 Juli 1879 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Eotterdam VEKOOEDEELD J K touwslager wonende te Gouderak tot eene boete van 3 of gevang van ééa dag wegens van Ouderkerk a d IJsel uaar zijne woning te Gouderak iu eene vigelaute vervoeren van zgne dochter ofschoon zij nog lijdende was aan roodvouk en op de deur van de woning van den landbouwer te Ouderkerk a d IJsel bg wien zij dienstbode was nog het papier met het opschrift besmettelijke ziekte roodvouk aanwezig was De geneesheer te Ouderkerk a d IJsel G de Kotte had het vervoer van het meisje ten zeerste afgeraden de geneesheer te Gouderak H W van Boven had tot het vervoer zijno toestemming gegeven terwijl het meisje in den nacht na het vervoer te Gouderak is overleden M H arbeider wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot vier boeten van ƒ 10 of gevang Tan twee dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer en de geraapte eieren wegens onder Nieuwerkerk a d IJsel schieten op eendvogels iu gesloten jachttijd en zqnder vergnuning van den eigenaar of rechthebbende van het jachtveld en trachten een patrys met zijn pet te bemachtigen en oprapen van negen eieren van die patrijs J van D tapper wonende te Moordrecht tot twee boeten van ƒ 5 of gevang van twee dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring var de gebezigde palingfuik wegens onder Moordrecht visBchen zonder acte en zonder vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater J V vissober wonende Ie Oudewater tot eene boete van ƒ 6 of gevang van twee dagen met verbeurdverklaring van de gebezigde stekken wegens visscheu zouder acte onder Kuigeweide VfilJG ESPBOKEN J K landbouwer en A P arbeider wonende te Zevenhuizen van de aanklacht onder Zevenhuizen eieren van waterwild te hebben gezocht en geraapt C van der S landbouwer wojiende te Moercapelle van de aanklacht in het veld onder Moercapelle niet te hebben belet dat de hond dien hij bij zich had een haas achtervolgde terwijl het gesloten jachttijd was MARKTBERICHT £ N Gouda 26 Juni 1879 Tot ongeveer voiige prijzen was de omzet niet groot Poldertarw puike ƒ 9 50 a 10 40 Mindere ƒ 9 9 40 Rogge puike ƒ 7 00 ü ƒ 7 40 Mindere ƒ 6 a 6 76 Voer ƒ 4 80 a ƒ 6 60 Gerst puike ƒ 6 75 a ƒ 7 40 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 50 Haver zware ƒ 4 25 a ƒ 6 Ligte ƒ 3 55 h fi De veemarkt met weinig aanvoer de handel in aliis traag vette schapen vlug lamineren traag te vcrkoopen varkens en biggen mede traag Aangevoerd 132 p irlijen kaas eerste kwaliteit tlug van ƒ 24 a ƒ 23 tweede kwaliteit van ƒ 19 a ƒ 23 Goeboler ƒ 1 26 ü ƒ 1 40 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 05 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 29 Juni Alberta Johanaa ouden 7 Lagroow en A fan Wijk 80 Jan oadrrs L Broere en W Molder Joh nna Miria onden C P van der Pool en N Mopman i1 Juli Elizabeth ouders T Simmera en K Siton Cecilia Theodora ouden M Boot en i H Wieier Johanaa ondera C Verklei en M de Gioat Willemina ondera NieowveU en J Brinkman 3 Johannes Nicolaas ondera J N vau der Wonden en C van der Heulen OVERLEDEN 80 Joni A van Waas 46 j I Inli M C J Verkaaik 1 ra GËHliWU 2 Jali I fan den Bergh en C nn Leer i Bojaval en M van Roon P Schoatea en M C Radix J Koolmees en M van den Berg Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 27 Juni tot 3 Juli 1879 Moordrecht GEIIOREN Maria ouders J de Koefit en A Vermei Wijntje ouders i Boere en B de Jong ONDER rSOUWS A Droog 36 j en A den Braber 21 j Gouderak = GEBOREN Cornells onders A Uurao en J Verbaan Iraak Johaneea Jaeok onders P Kruit en C Egkaart OVDERTROUWD J Woerdefflan 22 j C Harlog GiiHüWD K Droog 23j vanMoordrecht eo 1 Kok 2ój K Verkerk 62 j en T van Vliet wed H de Brugn oud 46 j Stolwijk GEBOREN Margje Adnana ojidm H Noorlander en D Boom Ario onders W Anker en A Verburg Pieter ouders A Schiet en A van Egk OVERLEDEN F O UUnM 7 Haastrecht GEBOREN Johannes ouders 1 van Zuilen en C Van Vliet Aria audera J A san der Lek en N de Zanger OVERLEDEN D Verkerk I m A tan den Hondel 78 i GEHUWD J K Branns en W P A Moonen Reeuwijk GEBOREN Theodora ouders J D van der Wal en C Dongcluiaos Marngje ouders J C Boer en J van Rijswijk Waddinxreen GEBOREN FelNuella Msrgarelha ouders P Wegmanen N Vermeulen Jacobus Adnunns ouders Ph van deu Breggen en S Oosihoel OVERLEDEN J Koster 2 m C Liepeld 62 j N ran Klaveren 2 m L i D J Gr avestein en A Mnil AD VERTE WTIËM Liatijnsche School te GOUDA Ondergeteekende maakt bekend dat het EXAMEN van TOELATING zal gehouden worden op DINSDAG 15 JULI e k in het Lokaal der school d a middags ten 12 nr Dr D TERPSTBA ƒ Hector PIMM MÏISW Gouda Oosthaven B 14 beveelt zich beleefd a n tot het vervaardigen van Zeer Fijn UlTGEVOEKÜï LEVENSGBOOTE