Goudsche Courant, zondag 6 juli 1879

1879 Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran CappelU op TUuel brengen ter kennis van de belanghebbenden dat wegeni REPARATIE der daarin liggende bmggen de PASSAGE met VOERTUIGËIV over V Oravenaeg onder deze gemeente over de geheele lengte JS GÜSLOTJEST gednrende VRIJDAG en ZATERDAG den 4 en 5 JULI 1879 als wanneer de passage kan worden genomen door den Polder Pbtns Ausxandis CappelU op cCIJihI den 1 Juli 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd SCHALIJ De Seeretari D H VA Dia LINDT De ondergeteekende P SCÜELLIN6 wonende te Ouderkerk n d IJtel maakt by dezen bekend dat h j met den 1 Juli deses jaars als deelgenoot in iflne STEENPABBIEK heeft opgenomen z jn Zoon den Beer F M SCHELLING en dat die zaak alsnn voortaan zal worden gedreven onder de firma P SCHELLING EN ZOON Zullende zoowel genoemde Heer P M SCHELLING als de ondergeteekende bevoegd zgn tot het aangaan van alle verbintenissen gemelde zaak betreflfende met die uitzondering alleen dat tot het geven van borgtocht de handteekening van beide firmanten zal worden vereiacht Ouderkerk a d IJeel l Juli 1879 P SCHELLING m Dagelijks VERSCHB ZOUTEBOLLEN bö W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Oosthaven Zondag 6 Mi N 2318 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad bor Gouda en Omstreiien Kostgangers GEVRAAGD bg Fatsoenlgke Burgerlieden tegen billpen prgs Adres met franco brieven onder No 303 aan het Bureau dezer Courant UIT DE HAND TE KOOP ZEVEN NIEUW GEBOUWDE Wooniiuizen Te bevragen 1 met franco brieven onder No 304 aan het Bureau deter Courant SKATERD AG VEESCHÜKT het Tweede üfommer VAN DE HIEÜWE 60 0R5CBE COWUNT GEVRAAGD eelt FLINKE DIEKj TèODE Loon twee gulden per week en bewassching Adres met Érant brieven onder No 302 aan het Bureau dezer Coorani Mevrouw TORRE Gouwe O 181 vraagt met 1 Augustus eene Bocieteit ONS GENOEGEN Feestviering ter gelei entield van liet 25 JarigI estaan der Sociëteit Zondag 6 Juli 1879 des avonds ten 7 ure DOW Dt unn ru hit becihiiit crqusiers n jacebj onder directie van den Heer J H VöLLMAR Illumin£ttie van de Muziektent en het terrein der zitpltotsen BnltenretrooD prachdire Terliciitliif rui den feheelen tola ter Soeietdt GEOOT SCHITTEEEND VÏÏÏÏEWEBE vervaardigd door den Heer RUISCH B ever icier te Ütbicht Tot sluitiiigf van het Feest B A Ij HH Leden hebben met ééne Dame of een hunner Kinderen vrgen toegang Entree voor Dames eo Kinderen van Leden 0 49 per persoon Entree voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen f 0 99 per persoon NaHJENS HBI BlSTVÜIt VAN TOOSHOEMDB SoCIETEIT Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris Mej L VA DEB WEIDEN te Krimpen a d Lek verlangt tegen Augustus eene DIË 8TB0DG P G goed met de wasch kunnende omgaan en tevens huiswerk verrichten loon 100 Gld buiten verval iirai ifGJ ifflM Onderwijzeres IN DE VROilWËLUKE HAPWERIEN Acte voor NUT on SMAAK Een JONGMENSCH verlangifc tegen half Juir mmiummi met KOST INWONING en BEWASSCHING Adres met franco Iiriev onder No 301 aan het Bureau van dit £ lad 7URFMARKT H N 74 bericht dat jj zich alhier heeft GEVESTIGD en DAGELIJKS op vaste nren Onderwjjs zal geven leiicvc dit even te iezen Keizerlijk Kminkl k gepritiUgii rd en eertte Jmerikaansch eh Em fhch gepatenteeri Anatherin Mondwaler van Dr J G Popp KK Hof Tandarts v n Z M den Keizer run OcMteurgk te Weenen is tiet voortrelTelijkite middel tegrn rbumstiiche tandpijn bg ontltekin ZHelten en zweren vtin bet taridvieeicb bet Iwt den asDwezigeu tandateen op en oorl omt de uieowe vormiiig daarran maakt losstaande tanden weder tiist door versterking van het tandvleeacb en daar liet van nllt scbadeluke stoffen reiulgt JCfeft het den munj evn aauf enaineD frtMchen renk terwyl fitt den onaangeoainen renk weldra doet rerdwgnen Q Om dit airgename onontbeertgk geworden praepé paraat loor alle atanden ferkryiïbaar te maken zyn flesscben van oQderseheidene grootte als 1 groote tleseh f li 1 middelsoort a 120 en 1 kleine a 60 cents verkrggbur gesteld M Ongeveer een half jaar geleden heb ik op aanraden van fijn barbier den inhoud van eenige aeons van uih gunstig bekend haargroeimiddel aangeuiend met dusdanig verrassend gevolg dal mijne kale plekken op mijn hoöjd geheel begroeid zijn met hoo dhaar Deze getuigenis door beider namen bekrac Uigd kunt u publiek maken Almelo Get A J 8TEFFENS 27 Maart 1879 U J SMITS BarUer Uitval van Haar Roos of Schilfers don Baar Kale Plekken Pijn in de Schede id Haar of fiaardworm Vroegtijdig Grijs worden deze aijd int enHainlieden worden verbaonen door miju HAAH ONTWIK EELINGS BALSEM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde hnld I IS cm Dr Popp s Aiiatiierin Tandpasta l lot reioigiDg vcriterkiDg eo bebood der tindeo tot vcnvgderiog tib eea oaBangeaameQ reuk es van kalk Dr POPI g Aromatlsehe Tandzeep Zy nmakt de Tandeo zuucr wxi zonder het email adn te doen bewaart ze voor ziekel ke aaDdoeaiugea en hoadt den nMDd rnieb Het tuk Loit 4 Cts en ia toereikende voor een half jaar Dr POPP s Plantaardig Tandpoeder rcioigt de tanden rerdrgft de zuo laitige kalk en mankt liet glazuur steeda btlderder en fijner r POPP 8 TMidplombeenel waarmede men zelf bolle tBodeo kan ralUa De AromatigchetreBeeskiiiidlgre Krniden Zeep ehemiarh granaljrseerd en door vete fELoeeskandtge Celebriteiten van Europa als bet KEÊEUiTIS EN SESÏE VOOB DB Hl IO erkend haar vongé groeikra sht weder 2 de flacon EAUCBROMATIQDE kleurt het witte Haar in blond bruin of zwart ROOD Haar wordt bruin of zwart n ar gelang men verkiest Franco aanvraag a 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen rembours bg THEOPHILE Haarkundige IVederlkspIeln No 32 Jmderda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen IE QOÜSSOSE QliSEN Attentie s v p e va VQ ter voorkoming van vervalsching wordt het geaehte Pabliek opmerkzaam gemeakt dat iedere flescb behalve het Handelsmerk Firma Uygea und Auittlierin Preparate nog roet een ombolsel omgeven is Ktnelk in daidelljken waterdruk d0n Rijksadelaar en de Firma bevat Depots tan alleen echte Anatherin Preparaten zyn gaVesligd en te vcrkrggen te Goads bij L Solienk irinkelier op de Hoogatraat A 128 1 Botterdam bg F Ë van Santen Kol apoth en A Sobipperegn Ca bUuwe poroeleinwinkel te s Hsge bg J L F Snabilié spoth te Delft bg A i van Bgn en i Ë Kauwenhoven te Schiedam bg C Mslts 3z te Leiden bg E Naotdgice te Utrecht bg F Altena en Kraan te Amsterdam by P V Windheim Co en H H Uloth h Ct apotheek te Oudèwater bg T J van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Carton teekeningen enz waarbg is toegevoegd een a nderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebfoeders Dirk en Wouter Crat etii DOOR CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bou i knnde te Utrecht ÖOTOA DbWC VAU A BslKKMAIt Prijs 80 Centen SCHUTTERIJ BEEENDMAKINO BüRGEMEESTEE en WBTHOÜDEKS der geme nte Qouda brengen ter kenuia van belanghebbend B dat overeenkoostig Zgner M J teit8 begloit van 28 Juni 1828 Siaattblud Xo 42 de Commiuie van onderaoek ent omachreven in Art 15 der Wet op de SCHUTTEBIJEN van li April 1827 hare bg de Wet bepaalde werkzaamheden heeft aangevingsn en roepen bij Beie op alle dit jaar voor de 8 Salt nJ ingeschreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde commiuie te verwh nen in het Baadhnit dftsr jjmeeule op MAANDAG den 11 JÜU 1879 de voormiddage ten 12 ore teneinde of voor de ohatMrHjke dienat te worden gedeaigueerd of wel redtaaa van vrgstelling hebbende daartoe de vereiachte bewgaatukken in te leveren opdat die louden kannen worden onderzocht en aan de wet getoetst Wordende de beUoghebbendea aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tgd voor de Gommiaaie van onderzoek te lerschgnen daar zg welke niet mochten opkomen gehooden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor zooverre hun dienatplichtige nommers zijn ten deel gevallen bg de achutterg zullen worden ingelgfd Qoada den 5 Jnli 1879 Bttrgemeeater en Wethondera voornoemd VAN BEEOEN IJZBNDOOEN De Sectetaria BBOÜWEB BUITENLAND Biiileiilandscll OviYzMt In de FranaehA Kamers vielen Donderdag twee belangrgke bealisaingen de Senaat verklaarde zich met 169 tegen 107 stemmen voor het wetsontwerp tot terugkeer naar Parga terwgl in de Kamer met de bekende groote meerderheid artikel 1 werd aangeaomen van bet wetsontwerp op het hooger onderwgs en daarmee het toekennen van academische graden weder uitsluitend opgedragen aan den Staat In de Belgische kamer diende de minister van financiën een ontwerp in waarbg een aam van 101 110 000 franca wordt aangevraagd voor den aanleg van openbare werken onder deze werken komt o a yoor het kanaal von Gend naar Terncnien voor 3 millioen uitvoering van de werken aangewezen in het traotaaf met Nederland van 12 Mei 1863 80 000 ft apoorweg van Antwerpen naar de Nederlandaohe grenzen in de richting van Tilburg Boxtel 3 millioen aanzienigke sommen zgu uitgetrokken voor den aanleg van apoorwegen en het graven en verbeteren van waterwegen Het ontwerp zal nog in deu loop van d ze zitting worden behandeld De commiaaie van de Italiaanaohe kamer der Afgavaardigden tot onderzoek der wgzigingen door dan aenaat in het wetsontwerp op de gemaalbelas ting gebraoht heeft besloten het ontwerp aan te nemen zooals hel door den senaat ia veranderd ten einde het voordeel van 4e opheSlitg der belaaling op de mindere grnanaoorten uiet te verliezen doch de commiaaie zal bovendien ren voorstel indienen strekkende om het vierde deel der belasting op tarwe met 1 Januari 1880 en de geheele gemaalbelaating in den loop van het jaar 1881 op te heffen Zij zal tevena als motie van orde vooretellen te verklaren dat de kamer in beUutingzaken eene overwegende atem heeft Door dit voontel der oomniisaie wordt het besluit dezer dagen door de liakerzgde genomen in de bqeenkorast welke onder voorzitterschap van den heer Cairoli ia gehouden volkonfen nutteloos Bovendien ia de commiaaie in die bgeenkomat benoemd het niet eens kunnen worden gelgk bigkt uit eene mededeeling van den heer Cairoli in een tweede vergadering der linkerzijde zoodat ten slotte aan ieder afgevaardigde volkomen vrgheid van handelen i gelaleu Daarentegen is de r OaMJrtfe het over de zaak volkomen eens Zg heeft WOten het ontwerp aan Ie nemen zoaala hei dOor M senaat ia gewgzigd en den heer Sella awt dA leiding der diacusaie belaat Zg betoogt voonWM k dat de afachaffiag der belaatiag téh mti d Nrin door den senaat gebratshte wgzigingen weadld k ia uithoofde van de voordeeleo wwe de arili Uisaen daarvan zullen trekken Volgens latere berichten iMk de meerderheid in de Italiaaoaahe Kamer er abt loe kunnen bealuiten om met de Begeering haar ptinigatieven tegenover den Senaat ia beaahermin tt nemen met 251 iegm 1 9 atemmen bleef het ministerie in de mindMkeid bij de stemming over een motie van orde die onaannemelg k was verklaard De zitting der Kamer ia daarna geschorst Ü tftreden van het miniaterie of ontbinding der Kamer zal nu moeten volgen Volgena de Pope JH mano heeft de Begeering tot het eerate bealot t GOUDA B J 1879 Naar wg vernemen zal a 4 Vrgdag door eeuige kiezera uit het diatriot GoM een diner warden aangeboden aan Mr J Q jn Te Middelburg ia benokrad 4ol hniponderwijierea mej A Schouten alhier Ds van Koetaveld predikaat te Zevuihaizen heeft het beroep naar Ooetkapdk aangeuo hea Uit Zevenhaisen sohrqft men g M i ObahaM er allerweg pMll 4 ward over de koude en aanhoudende voohtigheid van deu zomer heeft het weder heilzaam gewerkt op den groei der ie veld staande gewassen Haver tarwe rogge gerat en karwei beloven milde opbrengsten ofachoon de oogst wel een maand later lal komen dan gewooulgk Met de moesgroenten ia het minder voordeelig geateld Voor veel geld zgn er nog maar weinig aardappelen te koop Door den gemeenteraad van ïevenhuizen ia een aom beaohikbaar geateld om d schoolkinderen die gedurende een jaar het trouwst de sohoul bezocht hebben een uitstapje te laten itaken De reis zal zgn naar dep doelmatig ingericjiElen tuiu van den heer Fredriks te Uillegeraberg Het Dagilad verneemt dat naüaena Z M den Koning door H Ds advocaat den heer mr Dil iriit en namena Z K H Frins Alexander thans Frina van Oranje door den heer Staatsraad mr G de Vries met betrekking tot de nalatenschap vau wglen Z K H den Prins van Oranje ter grilSe der arrondissementsrechtbank is uitgebracht de akte vau beraad omachreven bij art 1070 van bet Burerlgk Wttboek Men schrgft aan de L Cl Beeds bg dt neersten pluk der aurdbezieu wstond hei vooruiizicht dut de afloop spoedig zou geëindigd zgn Hoeveel te meer au bijua dagelgke de regen neerstrooint donkerheid en guur weer heerschen Het jonge blad van het geboomte wordt gezweept door storm eeue menigte pas gezette vruchten ia afgesliugenl Takken en bladeren door den wind afgerukt stiiiven als in den herfst langs de wegen De moerbrzieuboom noch de wijnatok zullen rgpe vruchten voortbrengen tenzg apoedig de koeaterende zomerwarmte aanbreekt De lacht is teneenenmale ontatemd het ia Septem berweer al geruimen tgd Te vergeefs zoekt het oog naar de zomerweelde van bloeiende planten in lusthoven of kweekergen De ro n alleeti verheffen zich fier omhoog Vruchteloos naar het weer zich laat aanzien zal gewacht worden op eenig voldoend gewas van stam eu sngboonen beneveiif ander teeder moeskruid De aardappelen groeien zeer sterk in het loof maar zetten geen knollen van aanbelang Bggevolg wordt er weinig gerooid en daarbij is de aardappel onsmakelij Van Amerikaanschen oorsprong en tot de familie der Solaueea behoorende gedgt de aardappel byzonder met warmte en ge matigde droogte Zoowel in de late als in de vroege is de ziekte ontataan Bg den begonnen hooiboow zgn aller haaden gebonden en de weilanden zijn nat ten gevolgen waarvan het gras weinig groeit Wat anders bijua nooit gehoord is in het midden van den zomer verscheidene paldermolena ataan in de zeilen De Botterdamaehe achoawburgdireetie Le Graa Van Zuyien ea Haspels gaat van een stoat plan zwanger en heeft reeds de noodige stappen gedaan om er eenbegin vau uilvoering aan le geven Ze deden dezerdagen een reis naar Londen om de noodige schikkingen te treffen ten einde daar hrt volgend aeizoenof in Me Oaitf of He Princeu Theatre met haargezelschap vooratelllngen te geven Natuurlijk datde talrijke Nederlandsche kolonie te Londen dit planzeer steunt waarvoor uit het oogpunt van kunst veelte zeggen ia Gisteren ochtend werd de ex aecretaria vaa de Kanaalmaatschappij P H Brnyn uit de oelluUire gevangenis le Amsterdam ontslagea na aldaar de straf welke hem woa opgelegd teu volle te hebben oodergaan Zijn onze inlichtingen juist dan zal de in vrijheid gestelde zich na koten tgd melterwoun in Amerikagaan vestigen f Men schrgft nit Breda D familie de Bourbon alhier heeft dezer dagen van Z H deu Paus een kostbaar geschenk ontvangen verzegeld van een vleiend schrijven Naar men verneemt heeft de Pana deze familie in haar rechten jrkcnd Het krankzinnigen gtaticht Meertvherg onder Bloemendaal is thana zOo bevolkt dat Qedep Statea vaa McenUMUaaA betMwKK heMw tfHaeht de 6emeentebesturen aan te acfargven geen patiënten naar het gesticht te zenden dun nadat de zekerheid verkregen ia dat er gelegenheid tot plaatsing bestaat Door het hoofdbeatuur der Vere niging TeaaelBchade was ten vorigen jure eeue prgsviaag uitgeachreven ten onderwerp hebbende Kunat toegepaa op vrouwelgke bandwerkeo S Daarop zijn aea verhandelingen ingekomen door beoordeelaren ia de prijs toegekend aan den heer E l Taurel leeraar aan de Induatrieachool voor vrounelykc jeugd leAmaterdam Het 16e Christelgk nationaal zendingsfeest werd Woensdag overeenkomstig het programma te Wojfhezen gehouden daartoe afgestaan door de hh A W baron van Brakell Doorwerth en A W baron van Borsele te Ede De voorzitter ds V Hogcrzeil gedacht inleen kort woord den jongsten nationalen rouw bg het afsterven van onzen ItroouprinB bracht hulde aan hen die het landgoed hadden afgestaan voor het zei dingsfeest en wgdde een woord ter herinnering aan het overleden lid der hoofdcommissie dr Cohea Stuart Vervolgens hield ds Schuurman pred te Batavia de bij het programma bepaalde openingsrede De aprekers op vier verschillende spreek plaatsen zagen weder eene groote schare toehoorders om zich vercenigd Het weder dat des voormtddai B vrg gunstig was veranderde in den namiddag Men hoorde iii de verte den donder rollen en eene hevige regenbui van hagel veiigezeld ontlastte zich over het terrein Ia de Donderdog gehouden vergadering der Provinciale Staten van Groningen is tot lid van de Eente Kamer der Staten Generaal in de plaata van den heer C J Geertaema van Zuidbroek gekozen de heer mr J J Cremera oud lid van de Eerste Kamer bg tweede vrge stemming met 21 vaa da 12 stemmen Het hoofdbestuur der Hollandsehe Maatschappij van Landbouw heeft bg Zr Ms besluit voor dit jaar weder de vergaaning verkregen tot het houden van een verloting bg gelegenheid van de algemeea tentoonstelling die zul plaats hebben in de maandSeptember t e Haarlem Woensdag is overleden het lid der Tweede Kamer vo r Leiden jhi mr ƒ L C van den Berch van Heemstede 9 ttfuda getuiweB tj j i