Goudsche Courant, zondag 6 juli 1879

luer va d B Beroh enutig ongnttld maai had de liekte etn wnigsiins gnaatiger aaiuien Terkregea Se onrledeae was vroeger lid der Qed Staten Tan ZuidHoUaad Hq was rersierd met de riddoorde Tan den Ned Leeav De 6de algemeene fergadering Tan ifuU alitritand lal gehooden worden te Breda op Donderdag 88 Augoiias a e Door het algenaen betlaar is o B Toorgesteld bq de regeering stappen Ie doen ter rerkrijging ran bepalingen iu het uienwe strafwetboek waarbg regelmatig opklimnieude straffen warden toegepast op hen die by herhaling wegens dronkenschap door den rechter Teroordeeld worden Voorts wordt oog roorgesteld een prysrraag nit te sohrüren voor een op allesxius bevattelyke wyie geschreven verhandeling groot S j a 4 vel drnks waarin op wetcDsohappelijke gronden de wAing van alcohol op het menachelyk lichaam wordfaangetooad Aan de Hidd Crt wordt geschreven De ministerraad had den Koning het voorstel gedaan om lioh door een commissie uit haar middel te Booeendaal te doen vertegenwoordigen bg de aankomst van s Prinsen lijk op Nederlandsch grondgebied Op dit verzoek werd namens den Koning afwqiend beschikt De ministerraad richtte het eerst van allen by bet vernemen van de treurmare van s Prinsen dood een adres van rouwbeklag aan den Koning Op dat adret werd geenerlei antwoord bekomen Be Ministers op wier verzoek om ontslag weigerend werd beschikt vroegen audiëntie aan by den Koning by Hoogitdeszelfs komst in de residentie om hunne deelneming in persoon te komen betuigen Z M ontvangt alle andere hooge colleges van Staat maar weigert by kabinetsresoript de ministers te ontvangen Prini Alexander ontving Woensdag gelgk Prins Frederik voor eenige dagen de Ministers vóór ieder ander in bytonder gehoor Blykens het verslag yan Oedeputeerde aan de provinciale staten van Zuidhollaud over het jaar 1878 inziend beliep de bevolking dezer provincie uU DÜember van gen jaar 796 109 inwoners te weten 884 301 van het mann en 411 806 van het vronw geal zynde 7543 mann en 7910 vr gesl gezamenlijk 164S3 meer dan een jaar te voren Iu de groote gemeenten telde men gesamelyk 182 430maun S09 106 vr totoaF 391 636 inw iu de kleine geaeenteg iOl 871 mann 202 699 vr gesl totaal 404 678 inw Het getal geboorten i de prov brliep 16 533 jongeoa en 16 663 meisjes zameu 32 196 dut der sterfgevallen 11 037 maan 10 255 vr gesl amen 21 342 Meerdere geboorte dan sterfte 5446 minn 6408 u aaw gesl zamen 10 854 HnweIqkeo in 1878 6407 waalvan 3318 iu degroote gemeenten Echtscheidingen 63 waarvan 56 in de groote gemeenten Landverhuiziug en hoofden van huisgezinnen en andere nftfoneu werd iu 1878 door het ojjier Van 40 persouei gen 23 iu het jaar te voren vertegenwoordigd Voor de algemeene armen van Amsterdam is een som van f 2000 ingekomen zijnde de helft van de entréegeldeu na de plechtigheid in April met de bezichtiging ia de Nieuwe Kerk in de hoofdstad ingezameld Het Provinciaal Verslag van ZutdhoUand meldt dat de bierbroaweryea door mindere aflevering aan de herbergen algemeen in een gedrukten toestand verkeeren en dat hel getal branderijen te Schiedam daarentegen tot 367 klom terwyl omtrent Dordrecht wordt bericht dat deslilleerderyen en negen likenrstokeryen haar debiet handhaven en de toestand dier fabrieken in weerwil van de tydsomstandigheden over t geheel gunstig Vaa Een treurig vcischynsel voorwaart 9 Uit Boskoop mtUtHmen Zoo de hoop d ra voordeeligen oarbeziëuplnk reeds niet geheel verdwenen is wordt ze toch met lederen dag minder De heerschende koude en nattigheid maken dat de onr pe vrachten begiffben te ratten en slnilcn den grtiei der bollen Door de aardbeziên oompagnie tyn nog slechts een iiaar vrachtjes naar den Haag vervoerd dat zeker een groot contrast ia ttiet verleden jaar toen de phik reeds byna geëindigd Was Men herinnert ticb dat de bekende fabrikant van tetrcaptules Ouyot eenige Bnuselsoha kooplieden voor het gerecht daagde mdat zy op dè flestohen met leeroapsales van knn eigen fabricaat etiketten pli teii met Onyot s naam en het loodoende voor nbrioaat van Gnyot verkoohtoi Het ondenoek der jostilie hg dan pharmacent Antoine Dérieax ingesteld leidih anvaakelgk tot geen resaltaat Mrieax betooade tiah g bereidvurdig en gaf al de gevraagde iiiHoM g ii iaair ia eea iesacnaar dis achter een sekryfbureel was verborgeB vond men de bewijzen die men zocht Te Vtrgtefs trachtte Dérienx de compromitteerende etiketten in te slikken na een korte worsteling werden deze in beslag genomen Dérieax en zgn bediende Dargent standen voor het hof van Brussel teresbt ea nadat verscheiden getuigen waren gehoord werd Dérieax wegens contrefafon tot 7 maanden gevangenisstraf en 500 frs boete veroordeeld en bovendien lot 1 maand gevangenisstraf wegens beleediging van den magistraat Zgn bediende werd als medeplichtig by het opplakken der etiketten tot 2 maanden gevangenisstraf en 30 frs boete veroordeeld Bovendien moet Dérieax 2600 frs schadevergoeding aan Ouyot betalen en het vonnis in zes bladen doen opnemen Lord Oranville het hoofil der Sngelsche oppositie in het hoogerhuis stelde cmlangs een dronk in op de ministers aan een diner in TrinUf Bmm Hg deed daarbij eene eigenschap van het politieke leven in Engeland uitkomen die wel navolging verdient in andere coustitntioneele landen welke zich wel gevormd hebben naar Engelach model maar den geest van hun modM niet aUydjaiatgevM hebben Het is degefaeele afwezigheid van rancune in dr politiek Lord Granville of de markies van Uartington zallen uren aan nren het ministerie op de hevigste wgze staan te bestryden tg zullen zeggen dat lord Beaoonafield het land ten verderve voert dat er door het tegenwoordig regime gapingen in de schatkist komen die ni t meer zullen aan te vullen tiju dat de veroverings oorlogen Van Engeland in de koloniën misdadig in hun doel en rampzalig in hunne aitwerking tgn zg zullen dat alles in onzachte warden verdedigen zonder daarom den persoon van lord Beacoiisfield of van lord Salisbury of van eenig ander minister een haarbreed minder te achten Eugelsche politieke mannen en ook de bladen van goeden stempel tgn zoo doordrongen van het recht dat ieder heeft om eene overtuiging te hebben en naar die eerlgke overtuiging te hantjiflen dat sj overtuiging zelve de leer zullen beslrgdes maar nooit den man om de leer Een onschadelijk gemaakte Atjehoeesche vgand kost ons 700 puulgranaten De Inditcie Oid $ maakt de opmerking dat in den oorlog tegen Afjeh van 10 20 Juli 1876 2300 puntgranaten zgn verschoten die den vgand drie dooden en gewonden veroorzaakten VVg missen de statistiek der verschoten geweerpatronen en van de gesneuvelde en gewande Atjehneezen AU deze dezelfde verhouding aanwijst dan is er heel wat miiinlil erspiUi Een milicien plaalsvervanger bg het 2e regiment veldartillerie te Leiden die Zuudag deserteerde zond Woeusilag zgn moeder naar den overste met de Complementen van haar zoon alsdat hij geen ambiesje meer in de soldatery had en dat hier zgn goed met zgn siibel broek enz netjes ingepakt was en alsdat het goed in het vet zat eu alsdat er niemendal aan ontbrak eu tlsdut hg uu in een schuitje by huis aan het visschen was waarin hg meer liefhebberg had zoodat hg van den dienst afzag en maar niet meer terug zou komen Uei pak kleediugstukken werd geopend eu in orde bevonden maar vermoedelijk werd ook de peuernar spoedig zelf gehaald ten einde hem aan t verstand te In engen alsdat meu in dienst niet gewoon is naar de ambiesje van de manschappen te vragen In Frankrijk is de betrekkelijke en absolute vermindering van den veestapel zeer annzieulgk Er worden aeer trek en lostdieren dan slachtvee geteeld de veestape is daarenboven niet zoo productief als bgv in Engelond Terwijl de invoer van vee nog in 1849 bgua vau geen beieekcuir was bedroeg hg in 1869 reeds 60 millioen gulden eu steeg hg steeds Vooral uit Algiers worden veel ossen aangevoerd De gehcele invoer bestond iu 1877 nit 210000 stuks rundvee 2 millioen schapen en 196000 varkeus Bij de minder snelle vermeerdering van hei vee komt nog het greater verbruik van vleesch iu 1853 was het vlecschverbraik 24 kilo per hoofd in 1872 31 kilo Ook in Engeland is da vermindering van slachtvee van belang Het vlecschverbraik steeg van 35 kilo per inwoner in 1863 tot 46 kilo in 1877 De prijzen van het vleesch stegen dan ook in de laatste twintig jaren met 36 pCt wat het mndrieesch en 45 pCl wat het s hapenvleesch betreft Bij het grooter vleeschverbruik komt nog de sneller toeileming van de bevolking dan van den veestapel zoodat ook in dit land d or groote aanvoeren in de behoeften moet worden voorzien Hetzelfde rerschynsel van vermindering van slachtvee doel zich in Dnilschland Noorwegen Zweden Italië en Zwitserland voor In Dnitsohland zijn Pruisen en Oldenburg de eenige landen waar de veestapel vermeerdert Ook in Nederland en België is er vermeerdering ofschoon het laatste land in eigen voorraad nief genoeg voor z jn behoeften hWt Het is dus van elders dat 3e genoemd landen hun voorraad van het zoo noodig voedingsmiddel moeten aanvullen die aanvalling kunnen Éusland Amerika en Australië geven Éusland heeft een grooten voorraad voor den uitvoer en wanneer de niiddelen van veevervoer op de spoorwegen verbeteren zal de nn reeds aanzienlijke aanvoer van levend vee nog leer kunnen toenemen en een tegenwicht geven voor de leeds slygende ouevenredigheid tuaschen behoefte der bevolking en eigen voorraad De inrichtingen die op eirt ele groote internationale lijnen zyu gemlakt om het vleesch van geslachte dieren behoorlijk over te brengen geven wel de gelegenheid voor laeerdelr a aanvoer van vleesch maar vervoerd vleesch verliest toch altyd van zijn verschheid ea wordt in den handel steeds als van mindere waarde beschouwd Een tweede voorraadschuur levert Amerika vooral het zuidelijk gedeelte op Beeds is de aanvoer van geslacht vleesch en van levend vee uit Amerika de laatste jaren zeer toegenomen maar de overvloed is zoo groot dat die aanvoer nog ontzaglyk kan vermeerderen Terwyl in 1867 1868 de vereenigde Staten voor een waarde van 780 000 dollars aan lerend vee uitvoerden is dit cijfer in 1877 78 tot byna 6 millioen dollars gestegen In September 1875 werden in Engeland uit Amerika 37 stuks rundvee aangevoerd in 1878 bedroeg de aanvoer 52 000 stuks rundvee 56 000 schapen en 16 000 varkeus Ook Anstralié bezit een ryken overvloed van slachtvee vooral van schapen In niepw Znid Walea telt mso bgv 38 schapen per hoofd De rgke veestapels in Busland en Amerika vooral kuuurn dus geduchte concurrenten voor de bezitten van de veestapels in Europa worden Alleen door een betere veeteelt en mesting zal Europa aan die concarreutie het hoofd kunnen biedeu wilke echter dit goede heeft d it zij althans een te hooge stijging der vleeschpryzen zal bdelttu Het gebrek aan gras doet de pachtprijzen stygen Hij de jaarlyksche verpachting van de wei eu hooilauden van hel Heilige Geestarmbestuur te Berg nmbacht was de opbrengst ditmaal ƒ 1296 zynde 64 meer dan in het jaar 1878 De Engelsche minister van financiën heeft gelast dat ai de tabak welke aan de tolkantoren in beslag genomen wordt sigaren uitgezonderd naar de Kaap de Goede Hoop moet worden gezonden ten gebruike van de soldaten eu de zeelieden in ZuidAfrika Tydens den Krim oorlog geschiedde iets dergelyks Beeds is een niet onbelangrijke voorrnnd beschikbaar Vroeger werd de verbeurde tabalt in de onmiddellyke nabyheld van de dokkeu verbrand in een daartoe aangelegden oven welke daarom de pijp des Konings of ie pyp der Kouiugiu heette X OSTERIvJ Blsr STAAT TAN BRIEVEN geadresseerd ann onbekenden in de tweede helft der mnaud Mei jl uit Gouda verzouden en door tusscheiikomst vau het Postkantoor aldaar terug te bekomen A Blanken en Wed Cosman Amsterdam A de Baadt Aruhein A Jansen Deventer G Goorissen Botterdam van Gaaien Schiedam ƒ Mguzoou Utrecht Van het Hulpkantnor te GOUDERAK Verwillegen Sohietlara HAASTRECHT Hej S de Mank Oosterbeek WADDING8VEEN C H viN Es Gorinchem Gouda den 5 Juli 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouds VAN KKÜIJNE Vergadering van 4lbn Gemeenteraaa VBUDAO 4 Jali Tegenwoordig de heeren vsa Bergen IJzeodoom voorzitter Itemy Prince Krenenborfi Noothoven ven Goor Oudgir Snel Fortgn Droogleever SimBom Straver en van Iterion Be notnleo der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Be Voorzitter deelt roede dit de heer Kist door nit de Gemeente te zgn en de heer Lugten door ambtebezigtieden hebben keaai gegeven verhinderd te zyn de vergedering bg te wonen Ingekomen zijn eene miesire van heeren Gedeputeerde Staten goedkeorende hrt raadsbeeluit tot dekking der koateo eener brochure o er den waterweg Amsterdain Rotterdam geichrevea door den heer Stieljee NotiGcatie eene missive van het Rorgerlgk Armbestnar diarbg inzeo dende eene aanbeveling voor id in hun eollegie waarop gepliaist zgn de heeren mr P j Snel en H O Hoef hamer ter Vine en benoeming in eene volgende vergadering eea adres van i K Krom verzoekende door zyne 16 jarigen diensttijd en eervol ontslag eenig pensioen het rapport van B en W Inidt om tot iowilligiog van het verzoek te besluiten en dit te stellen op ƒ 100 ejaars ingaande 1 Augostas s s ter visie eea adres van D Hnarman die vermeent dat ds itaol op het kadaster voorkomende onder seotie B no 1862 hem toekomt dari van anderea vernomen heeft dat die aan de Gemeente behoort waarom hü die voor t m rsksnin wi dfinpcu a ÏD g brwik neau wordt uugcbouicD tot u de beslinÏDg vaB de uuvraag door deu heer Ugcaieur fan deo WaterstMt gedeaD ecoe miuive van mcj B van Oaalen rerioekende tegen 1 Aügustua OBtslag lan de bcnairBcliooI wordt eenot verleend Aan de orde B de ontwerp terordeDing o het boawen enz Art dl de beer Frïuw wil dit trt doen crcaUen ook d heeren SajntQiu en Oudijk spreken in dien geeat de beeren Kiaoesbur Fortnyn Urooglecerr van Itenoo Snel en de Voorzitter fijn voor bet behoud een imendemeiit tot wegUtiDg wordt niet genoegzaam ooderstennd daarna wordt het art aangenomea net 8 tegen 8 stemmen die van de heereo Prince itamwrn en Oedyk Art S2 de beer tan Itersoo wil openbare weglaten bet wordt in Btenming gebracht en ifgewezca daaroi wordt bet art roet algemeeoe atemmen goedgikeard Jkrt 8S de beer NoolhoTtn van Goor wijit op 4i acherroen die uiet overeenkomstig deze verordeoing zijd dr beeren van IterioD Snel Oudyk en de Voorzitter stellen eene wgziging Toor io dien ïin die wordt goedgekeurd daarua wordt het art eren air art 84 40 algemeen goedgekeurd Op verliDgen vaa den beer Oodgk wl bij art 24 eenige beschrijving worden opgenomen voor de beaokeriog dit wordt goedgekenrd eciie bepaling omtrent bet bonwen der sehoor sleenen acht genoemde apreker mede noodig de voorzitter zegt dat dit io de verordening op de biandweer fs opgenomen aadit hierover eenige diacnsaien zyo gevoerd word t op vooratel viD den beer Noothoven van Goor besloteo de Commissie TOor de verordeningen alt te noodigen dit art nog eens t bespreken hetzelve even ali art 41 43 algemeen gocdgekeord Art 44 de heer Oadijk vraagt mhchtmg omtrent de beambten bij art 11 van bet wetboek an strafverordening aangewezen de Voorzitter geeft de verlangde iolicbtiiig de baer van Itersen wil de leden der Gezondheids Commissie daarbij opgenomen zien dit wordt niet ondersteund en daarna bet art even ili art 45 goedgekeurd Art éd da heer Narnsom wil de gevsogenisifraf weglaten de Voorzitter zegt dat dit aan den Hechter wordt overgelaten de beer Krtneobnrg in gelijkeo zin ats de Voorzitter bet vooratel Samioai wordt io stemming gebracht en afgeweten met 8 tegen 8 stemmen die der heeren iiuiom Oud k en Prince daarna wordt bei rt even als art 47 en 49 algemeen goedgciteurd Daarna wordt de gaheele verordening in stemning gebracht en aangenomen net 8 tegen 8 stemmen die der beeren Frioce Ondgk êü Samsom De rekeningen der geinbeidieerde instellingen dienst 1878 als van het Burgerlek Arrabestoar worden algemeen goedgekeurd die der beide gastboizen wordt goedgekeurd met 10 stemmen de beer Koolhoven van Goor onthield zich aaa de slpmminff die vao bet Wee eo £ lemoeseniersbuia Bestedeliagabuia B Israëlitisch Armbeatuur worden algemeen goedgekeurd De rekening der Stedelijke Beleenbank dienst 1878 79 wordt algemeen goedgekenrd De rekening der Stedelgke Librae over 1S78 wordt algemeoD goedgekenrd De loatractte tow den Zwemmeeater aan de Bad en Zweminriebting B en W atellen daarbij voor dat de ZwemzQeester verplicht is bet water van drgvend vuil te zuiveren de beer Kranenburg wil een adsiatcnt aanstellen en diens iottructia er b opnemen ds heer Snel wenacbt dat ieder lid persoonlgk gaat iien ten einde zich te ovirtuigen dat ecu adsisten vnoodig is eeo voortlel on do luttructie aan te faondea wordt genoegzaam ondersteund en daartoe besloten £ en voorstel tot het in gebruik gev o aan het Rgk ran eeu gedeelte water bij de Malltgalsluisi voor den bouw van een achuiteuhuis lAordt algemeen goedgekearü waardoor van xclf volgt dat op bet verzoek van l Huarmaa afwgzend wordt beschikt De missive van de Kamer van Koophtndel en Fabrieken betrekkelijk het Stoombooten Veerbais aan de Vest de beer Sael zoo wel aan bet geheele verzoek jkonnen voldoen na ialicbting T an deu Voorzitter wordt bet vanratel vao B en W algemeeo goedgekenrd Ka machtiging om aan de genomen bealuiten nitvocriBg Ie geven zonder reaaroptie eindigt de vergadering Aan het bnresn van politie is als gevonden gedepoijtcM een KNIPMKSJE eg een SIJIUTEL Burgerlijke Stand GEBOBENi 2 Jgli Da id oudrra Woerlee cd A sn im Uerg 8 Cornflii ouders 6 J Kruijsberr en C Klijo Pieter onderi C A Schooien en P J Siraoni 4 Pioterpella JohaoDB opders T Revet en D C ven Dam ÜFEKLËDEN 2 Juli J C isn der Uao 12 w é G Ribbon wed 1 M Bsulrop 40 j ONDKRTROUWDi Juli C H den Edel 19 j eu 1 Poot 18j ADVERTENTIËN 40 JABiaE @ htb eéniglng VA BABTHOLOMEflS BELONJE BH ALIDA SMIT Gouda G Juli 1879 Hunne dankbare Kinderen Heden warden wjj verbljjd door de geboorte v n een Zöo E HAVERKAMP BEGEMANN P HAVERKAMP BEGEMANNPelmond 2 Jnü 1879 Wachtbb Getroawd IZAAK TAK D£N BERQH t Tan Osij CLARA VAK LEER die ook namens vrederzgdsche familie htmnen bartel ken dank betaigen TOor de vele blaken van belangstelling bg banhuwel k ondervonden Gouda 2 Juü 1879 èjj den Heer F GRENDEL Eoutmansgrackt wordt met AUGUST 8 een bejaarde DIENSTBODE of JUFFROUW GEVRAAGD knnnende koken Mej L VAK DK WEIDEN te Knmpett a d Lek verlangt tegen Aagiuitns eene DIENSTBODE P G goed met de ws8ch knnnende omgaan en tevens hniawerk verrichten loon 100 Gld baiten verval Men VERLANGT zoo spoedig mog lgk een om de vrouw des hnizes behnlpzaam te zgn in de hnishonding Adre bg iea Boekhandelaar H C EDAÜW Jb alhier Namens het Generaal Depot voor het Koningrgk der Nederlanden te Am erdam KalverstraatN 25 voor Oouda en Omttreken belast zgndemet den VERKOOP van ITAAIMACHINES van de SINGER MANUFACTURING COMPANY te New Fork heb ik de eer het geacht Pnbliek hiervan kennis te geven mg tevens in deszelfs gunst aimbevelende J GOEDEWAAGEN Gouda Jnli 1879 Wgdstraat iiraöi ifflM Onderwijzeres IN DE VROUWELIJKE HMDWERKEN Acte voor NUT en SMAAK 7URFMARKT E N 74 bericht dat zg zieh alhier heeft GEVESTIGD en DAGËLUK3 op vaste nren Onderwgs zal geven Dit wonderbaarlijk preparaat overtreft alle haai verfmiddden is geheel onschadelgk vlekt de haid niet en geeft binnen DRIE VIER DAGEN het haar zijn natuurlijke kleur blond bruin of wart weder Prijs per flacon 1 Alleen verkrijgbaar bg Louis P WELTER Fzi CoiJfeur Westhaven B 193 Gouda BIEEBOTTELAEIJ A V A TiT 3i ElIJK S Oosthaven B 72 beveelt zich beleefd aan tot het levei en van OUD of WIJNBIER PRINSESSEN BIER DÜBB GERSTE BÏER uit 4 Oranjeboom te Dordredu op FUSTEN en FlJÊSSCHEN alsook van BOSCH BIER op FUST en FLESSCHEN Ryks Hoogere Burgerseiiool Het OffHJfBAA K TüXAMES na afloop van den cnisni 1878 79 wordt gebonden 10 11 14 en IS JULI e k des Donderdags en Vrgdags van 9 J2 en van 1 3 nren des Maandags tot 4 nren daar het examen in de GYMNASTIEK dien dag plaats heeft s nam van 3 4 in het Stedelijk Locaal en des Dinsdags slechts tot 12 aren Belangstellenden hebben vrijen toegang De Directeur Dr JULIUS VIEEDE JAAE De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleeidelgk aan tot de geheele UITROEIING van WAND6EDIEBTE in alle Woningen en Slaapkamers zooder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zijn terwjjl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zjjn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing over tuigd is terwijl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J db JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda In bgzondere gevallen kan men zich abonneeren OPENBARE V£RK00PIN6 te GOUDA op MAANDAG 7 JULIJ 1879 des voOrmiddags ten elf nre in t Lokaal der Sociëteit ViUJDEBEST aldaar van Een goed onderhouden WINKELHÜIS en ERF in de Dubbele Buurt aan de Oosthaven te Gouda wgk B Nr 7 met een uitsang ter zijde der St jADskerk Zijnde in het Hnis een ruim Voorhuis drie groote eu vijf kleine Kamers eene goede Keuken met pomp Kelder en t geen meer tot een gemakkelijk in erigt Woonhuis behoort Verhuurd aan den Heer A A vak DORTH tot 1 Februarg 1380 voor 400 sjilars n in 1878 nieuw gebouwd HUIS en ERI m t een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende als voren wijk B Nrs 9 en a met een uitgang ter zijde iler St Janskerk Zijnde in t perceel een Winkel vjjf Kamers twee Keukens Pomp Kelder Zolder enz Verhuurd tot 30 April 1880 beneden aan den Heer L W KOHLBRUGGE voor 330 en boven aan den Heer A J de MOOIJ voor 200 sjaars Een in 1878 bgna geheel vernieuwd HülS en ERF met een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende als voren wgk B Nrs 11 en llo Zgnde in t perceel een Winkel drie Kamers twee Keukens Pomp Kelder en Zolder enz Het Benedenhnis is verhuurd aan den Heer H C EDAÜW Jr tot 30 April 1882 met het regt vin drie optiejaren voor 250 s jaars eu t Bovenhuis aan den Heer C M MONASCH 70or 10 inde maand De Kelder is niet verhuurd Een WERKPLAATS BERGPLAATS KELDER en BOVENWONING ter zpdevan de St Janskerk te Gouda Verhuurd bg de week aan G H DE PEER voor 2 50 Een HUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda en Zes HUIZEN en ERVEN in een gapg daarachter Wijk I Nrs 79 en 74a tot Acht HUIZEN en ERVEN aan de Qogen aan den Raam te Gouda Wjjk O Nrs 102 tot 109 En twee HUIZEN ERVEN In de Ori pierstraat te Gouda Wgk O Nrs 249 en 250 0 De laatste even en Perceelen Hen bg dfrweek verhourd Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen FOBTUIJN DROOG ïiEEVEft en MONTIJN te Govda