Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1879

mm Woensdig 9 Jilt 1879 N g319 COURANT voer Gooda en Omstreken GOUDSCHE Nieuws en Advertentieblad De inzending ran adrertentlfin kan geschieden tot ééa mnr dea namiddags ran den dag der uitgave Sociëteit ONS GENOEGEN Feestviering ter gele genheid van het 25 Jarlg be staan der Sociëteit Zondag 0 Juli 1879 des avonds ten 7 ui e DOOB DE UTEl VUI HET RICnEHT ÜREHADIBIIS EU JACEilS onder directie van den Heer J H VöLLMAR Illuminatie van de Muziektent en het teiTein der zitplaatsen Bniteofewoon pinchtl e VerUchtinr Van den geheeleu tola der Sociëteit GEOOT SCHITTEREND VUÏÏEWEEZ vervaardigd door den Heer RUISCH Hofleverancier te Utrecht Tot sluitingp van het Feest IG Ij HH Leden hebben met ééne Dame of een hunner Kinderen vrgen egang Entree voor Dames en Kinderen van Leden 0 49 per persoon Eutrée voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen 0 99 per persoon Naukhs hbt Bestuüb van yooasoBMDS SooirrErr Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris Tot BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN MAYFABTH S wereldberoemde D nflNff If A nn MPin met 50 pqjzeo bekroond in alle landenvan Earopa wordt iu jH Mn jHINEu 8 l e ï oof bandgebruik voor 1 2 3 oi 4 trekpaarden ftlWWÉÉ nÉiWÉÉtiliiVj met benoodigdheden franco aan elk spoorwegstation met waarborg en proeltöd Trieura machine om onkruid te plukken Hakael macMnes Gruttnolena tot de billijkste prflisen Catalogus ranco en gratis Agenten gezocht Ph MAYFARTH Co Machine Ï abriek te Frankfort a d Main J EKIfBERT uiiiT coiiDA maakt bekend dat mn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen BMAILLE PO VERGaOOTINGEl De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het VERHUREN en MAKEN van DEKKLEEDEN Waschzakfcen en zoiinescbcmieii van Vlaamsch Linnen zeer tegen water bestand en BMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne ff naar de laatste vinding J Upelaar Jz V WD SCHEIVK VOORTZETTING DER GROOTE OpStlMINQ VAN JAP01 SïOFFEi EN WITTE ltüKKEi VERDER EENE GROOTE PARTIJ GOEDÜF lTETELDOEEÉir graslinnens BASIJNS TAFELLAKENS en SERVETTEN in alle Kwaliteiten enz enz Luc W KOHLBRUGGE DUBBELE BUURT B 9 Van af Maandag 7 Juli GEOOTE OPEUmiNG TEGEIT SPOTPEUZEU 14 Juli OPRUIMING van LAPPEN nOLLANBSOIE mTSCBAFFIJ M LANDBOUW Afdeeling fVoerden en Omstreken TEIsTTOOIsrSTELXiinsrO van PAARDEN VEE PLUIMGBDIERTB LANDBOÜWWERKTÜIGEN ZÜIVELBEREIDING enz op WOMHSDAG den 27 AUGVSTUS a s breeder bö Biljetten omschreven Des namiddags SABDDBAVJSBIJ door PAARDEN van zessen klaar om be langrijken JPriJa en JPremie V Den 3 SEPTBMBBR TBBLOTiyG vanop TenlËnstelUng aangekochte PAARDEN KOEIEN LANDBOÜWWERKTÜIGEN en maere oorwerpen welke minstens eene inkooparwaaide hebben van fS Prgs per Lot f 1 Namens het Bestuur C E VAN DEB ÜAST Skcrctaws j1 ALGBMBBNBirBBGADBBING WOENSDAG 9 JULI des avonds ten 8 ore op de Bovenzaal van het Koffiehuis pt t Habkootb H T Bmtuvb ONTVANG EN RETAALKANTOOR L Droogfleever Fortuijn Rotterdam Bente van Deposito s Opvraagbaar na drie dagen één maand twee drie 3 7o 3 o3 o V 7o zes 4 twaalf Van deposito s voor één maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschetikomst van den heer Ma J FORTÜIJN DROOGLEEVBR Advocaat teGooDA De van ouds gerenommeerde THEËEN y uit den Koninklijken Nederlandschen Wnrtem bergschen THEEHANDEL van P W mOÜSSMLOT ZOO X Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkr gbaor te Gouda bg J J v n SANDBN Botermarkt Voorloopige Aankondiging Men zal in de maand SEPTEMBER aanstaande te Gouda in het Openbaar Verkoopen EEN AANGJ NAAM GELEGEN thans Pastorie der R K Onze Lieve Vrouwekerk groot 3 aren 20 centiaren staande en liggende aan de Westhaven te Gouda wijk B No 202 Het Huis bevat beneden eene ZAAL en KAMERS KEUKEN met BINNENPLAATS en ruimen KELDER en boven 5 KAMERS ZOLDER en MEIDEN KAMER Te aanvaarden in November 1S79 Het Huis is door zgne gunstige ligging zeer kgeschikt tot bet oprichten eenerWINKBLZAAK Inmiddels uit de HAND TE KOOP Inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVBR te Gouda sJ Uepot van THBE mT HET Magazijn van IN Ravenswaay Zoneot GORINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pa es van vijf Iwee en een alf en een Ned oni met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaaqd Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de niivoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Clpuda GoDOA Dbüi van A BaiNKHAN De uitgave dezer Conriut geichi 4t ZONDAG WOENSDAG en VBLJDAG In de Bti geichiedt de uitgave in den avond van DmSDAO DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden U 1 75 franco per poat 2 KE1 I T8GËVL G De VOOBZrrTËB van den SAAP der OeiiMeate GOUDA Srtnft ter openbare iennu dat aiin de Kielen in cleie Genieeiite kqa toegetoudeii de Oproepiu brie ea eu Steinbiljetten lot het beiMHiBMa vau Iiüien van den Oemeenteraad ea dat wanneer eeaig Kieier aqn stemSnejSe leilorenheeft of er geen mocht hebbeu outraugen hg lichtot bekomiug daarvan er Pltaiielfie Seereitrie lalkunoen vervoegen dat de ialereriug dar tembriefjes cal aanvangen op den is nli aanataandc dea Inorgena ten $ r eu eindigen dea nanudtlngi ten ey nre dat het Stembriefje êckrtftelyk ingetidd door den Kieier m ftrtoo ia de Stembai moet geatokeu V orden dat geen ander tcnibriefje dan dat hetwelk ran het segtt der Gemeente rooriien ia mag wordeu gebruikt dirt de M bet 4 ia ratteq oot n daidelyk met iwam eu aoofimu uiaelcu wordeu aangewezen dat het BrieQe niet mderteetenJ mag tijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opcetteigk z jn vaatgehrohl OoiiJ den 8n Jali 1 19 D Toonitter voomoenid VAN BEBQEN IJZBNDOORN Na de verwerping van art 1 der kanalen wet al was het dan ook slechte met één stem meerderheid was het te verwachten dat de minister van waterstaat die met ijver en bekwaamheid dit belangrgk welsontwe verdedigd had zou verzoeken van zfln ambt ontslagen te worden en al moeht men htt betreuren dat zulk een bekwaam minister die nd zooveel ten nntte des lands zou kunnen vernchten van z n betrekking ontheven werd men moest daarin na al het gebeurde berusten Minder verklaarbaar was het echter waarom de premier de samensteller van dit ministerie in dat feit aanleiding vond om ook ontslag te verzoeken de minister van biauenlandsche zaken had toch geen neder laag geleden de stentming getii gde evenqiin van vijandelijkheid tegen dit ministerie dat zich nog aitüd in een overgroote meerderheid mocht verheugen waar het zaken van politieken aard betrof waaroth dan dit verzoek geheel instrjd met de cohstitutioneete gewoontGii Gissingen werden gehoord die even spoedig wcrdeu iegengesprokon Ue perste Kauier interpell erde don minister bij monde vdn den heer van Twist dus vau bevriende zijdê de Wuister erkende dat de risis bestond doch omtrent de oplossing gnf hiJ geen inlichting Eiadelijk vernam men dat de Koning het gevraagde ontslag had geweigerd en de triiHtters dus iu functie zoudnn blaren Oe verkiesin en maakten geen belangrijke verandering in de i s and der partijen no r altijd wm di ii inisteri plp prirtij veel talrijkar iken om zoowel de jaar als vele lugen om met ng in staat te ie sedert lang op dan de drie andere partyen die te zamen de oppositie vormen twee liberua of liever conciliante leden der vertegenwoordiging die tegen de kanalanwet gestema en gesproken hadden waren gevallen men mocht aas veronderstellen dat het ministerie gesteund door de kroon en het volk met nieuwen mo zou voortgaan en den tgd van mst zon geT de begrootingen voor het vi wetsontwerpen in orde te September de vertegenwooi stellen vele zaken te regelen afdoening wachten de herziening rwgs en zooveel voorde behaiir n worden lis is nog niet Behoef ik te herinneren aaq het wetboek van strafrecht en aqn d defensie aoa de invoering van de wet op het lager der wet op het middelbaar meer zaken die deels gereaè deling deels nog onderzooM En toefa de minisieriWa opgvkwt i rttd met Itw brniken bestaat zg en mei bebiigatelling ziet het denkende deel dea volkt uit Ontving de Koning na de bafpafenispleohr tigheid van den prins vaa Oimje de hooM staats coUegien werden de hof beübten bg Z M toegelaten om h ft hun deelneming ta betuigen in het verlies door vorst en volk geleden het ministerie kon niet ontvangen worden het verblgf van Z M in sGravenhage was daartoe te kort van duur Was dat een bewns dat het ministerie niet welgevallig is in de oogen des Konings waarom dan het aangeboden ontslag niet aangenomen Waren er andere redenen waarom die niet gezegd V Althans bet ministerie heeft blykens verschillende berichten gemeend bet verzoek om ontslag te moeten hemienweu daar het en dii lal wel niemand betwisten meent niet te kunnen aanblgven wanneer het niet welgevallig is aan het hoofd van den Staat Als minister toch dringt men zijn diensten niet op En hoe zal nu dn afloop zgn Zal dit miniatëiie plaats maken voor een ander ministerie der meerderheid i Of wel zullen de andere paiitijen trachten een niiuisterie samen te stellen en dan door middel van kamerontbinding een meerderheid ia de vertegenwoordiging trachten te verkrijgen De toestand is zoo vreemd zoo buitengewoon zoo geheel in strijd met alle constitutioneele regelen dat gissingen omtrent den afloop niet wel mogelijk zyn Wordt hodg spel gespeeld met de belangen van het Nederlandsche volk de spelers mogen wel bedanken wat zg doen êhans by den gedrukteu toestand van handel en landbouw bij het kwijnen vau de nijverheid bij de üwarte wolken die mt het Oosten dreigen is de tjjd voor gewaagde proefnemingen al hoogst ailgelukkig gekozen Vooral met het oog hierop s een spoedige oplossing dringend noodiakeluk uitstel kan met anders dan verdurfelijk zijn voor den gang van iKen f u velerlpi itrcinming en vertraging ADVBBTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden be nd naar plaatsruimte A onderlüke Nommen VUF CENTEN I vejroonakcn een minister toch die zga miniaterieel leven meent bg dagen ie moeten tellen moge de loopende zaken gaande honden meer is van hem niet te verwachten en waariyk de malüse heeft reeds lang te lang gednnr Bestaat er geen mogelijkheid dat dit ministerie krachtig door de ondersteiftiing der vertegenwoordiging aanbigft dan zou misschien de meest gewenschte oplossing zjjn dat het na aftreding van een of meer l eo aangevuld wordt door mannen van dezelfde beginsele to de andere partgen toch is de forming van een ministerie niet mogelgk zonder dat de e Streding vergezeld gaat van een ontbtndmg der kamers en meo zal zich wel tweemalen Menken voor daartoe to besluiten Wetka der opponlie partijen zon zich bofendien met de vorming van een ministerie kunnen belasten Een ministerie oor de dsricsle partijen gevormd kan op geen meerderheid hopen luuauKxyai nog niet buveuUieu am Jjet vCjpr die twee partijen hoogst moeielijk ja onmogelak zün om zich daarover te verstaiui Zedig qe band die hen tot nu heeft vereenigd debestrgding van het neutraal het staatsonderwijs lal breken zoo spoedig sprake is van het vaststellen van nieuwe bepalingen Rome en Geneve kannen niet samengaan wat de eene paartj wil isgvheel in strgd met de belangen der mdere Ook een conserratief ministerie versterkt door eenige zoogenaamde x ncitianten van de liberalepartij heeft evenmin kans van weia MKll lietzal zich toch evenmin in den steun def rkel Akunnen verhengen als een zuiver liberaal mini terie Wie herinnert zich niet den strjjd tntschen Wintgens onmisbaar in een conservatiefministerie en den aanvoerder van de li k fza4 den auti revoluüonairen Dr A Kugper weUMI harde woord n heeit Wint ns van va da rHoeven moeten hooren i Zoomin een Bai zal gehoorz mm mtf commundostaf van Kuü ier zal de Jouge boigea voor de bevelen van vau der Hoeven terwijl die allen minachtend op een conservatief nüniat9riB zullen nederzien Niets bigft dus over dan een liberaal min terie dat weet wat het wil en de krachten inzich bezit om dien wil door te draven ook bfite nstand van een zgde waar nieu d sn kff nunst zou verwachten Sedert weken verkeeren wij m een mbterieele crisis is de oploimng aanstaande ofwoet nog langer da zoo Kostbare tijd verloren gaan f ïroot is de verantwoordelgkheid der ve ant j woordelijke ministers zgn er van hun zijde q overkomelgke bezwaren om tot een oplosiing te geraken de vertegenwoordigers des volks hebben het recht om omtrent die bezwuren ingelicht te woi den Een bijeenkomst der vertegenwoordiging is dan wenschelijk nüsschi n dat hei haar zal mogelgk zijn wat den raadslie en der kroon niet mogelgk scheen Het moge voor de vertegenwoordigers des volks minder aoDgPijaam zjjn thans inlmn zoDiennst gestoord