Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1879

t worden h t h l Dg des landa moet by hen warnier wegen dan die nut hoe welrerdiend li ook moge zgnl L BUITENLAND Bulieolaodseli Orerilclit Uit Bordeaux wordt gemeld dat de eandidatunr Tan Btanqni daar al reel minder byral rindt dan in het eent De renehgning ran Blanqui lelfiou daartoe ui t weinig hebbeu bijgedragen Borendien begint men het wel wat dwaas te riudcn iemand eaadidaat te stellen ran wien men ran te roren weet dat hy tooh niet rerkiesbaar is De Frantche kamer ran afgeraardigden heeft aohtereenrolgeaa arit i 8 ran de onderwgswet goedgekeurd Het bekende art 7 is daarna aan de orde gekomen £ eae reeks ran amendementen ia daarop roorgeateld een ran dcu heer de Qatié Unkereabtrum met eeae olerieale tint kwam h t eerst in diaensaie Htt werd verworpen Het artikel luidt aldus Niemand mag aan het hoofd staan ran eene openiiare of bgiondere school of op loodauige school onderwgs geven wanuerr bij beboo t tot eenige niet erkende gixlsdieuatige rereeuiging De heer Keiler heeft dnarop als amendement voorgesteld dat het recbt om omlerwgs Ie geren niet kan worden ontnomen of terugg gerea loadar eene uitspraak ran de reehterlgke mröbl De oommisaie ran de Kamer heeft geen bedenkingen genaakt tegen het van den Senaat ontraogen ontwerp betretfende den terugkeer van de biide takken der wetgevende uaoht naar Pargs behalve tegen het door den Senaat gewgaigde ait 5 De oonunissie verlangt dat de i vooreitter der Kamer rechtstreeks en niet ioor tussehenkomst ran den minister van oorlog troepen ui kannen ontbieden Het iwaartepant ran den politiekeo toestand ligt op iMt Hwgenblik in de ministerieele crisis te Berign uit welke belaagri ke gevolgen roor geheel Europa kunnen roorlrloeien Zoo lang eehter slechts namen genoemd wordt n loolang ook de benoemden nog niet door hun woorden en daden eenige nkerheid roor rerdere gevolgtrekkingen gegeven hebben ia alle redeneering tot lekere hoogte gdele bespiegeling Dr Falk lal als minister van eeredieust worden rerrangen door den opper presidenf ron Futtkamer Hg werd geboren te Frankfurt Oder Mei I8S8 n bea ht het gymnasium Ie Berlijn ew Mttdncds ie Heidelberg Geneve en Berign In IStt ktng hg igne eerste belrekkingen bij de nektbaak te I utcig Thans is hg opperpreaident SitaltS Sedert 1873 is hg lid van den Bgksdig O rroaw ran priaa Bitmarök is eene freule ran Pattkamer bloedrerwantc van den nieuwen minister DeHt rerd steeds tot de streng behoudende partg gerekend Hg behoort lot de 30 door den Koning cenoemde leden ran de algameene synode Ook in igoe opvatliog van kerkelgke lakeu is dus een groot rerseUl met lyn roorgauger Dr Soheri Laciua de uieawe minister van land boujr ia keren op 20 December 1836 te ISrfurt waar cfiae hmilie reeds lang heeft gewoond en leer ia aaauen is Hg is katholiek tn itudeerde iu de BMSiefjaen en was in 1860 als arts bg de SparJaarlen iu ICarokko Van 1860 1862 was hg ala geunlschapsdokter bg de Pruisische expeditie in Oost Aait De oorlogen in 1864 6 en 70 maakte k me 4ds officier ran de laodweer oaraleric Hg këeft uitgMtrekte landgoederen die bg self beheert In IS70 werd hij tot lid ran devKgksdag gekozen Laalatelgk was hg een der rice preeideuten In den rgksdag behoord hij als een der aanvoerders tot de Duilachc rgkspartg en bg de schikking tusschen de vrg e conservatieven en de liberalen was bg een der gelastigden van prins Bismarck Tot minister vau financiën is de heer Bitter benoemd Hij is geboren ia 1813 en thans secretarisgaaeraal Beeda onderscheidene andere openbare betrekkiagea tgn door hem hervuld Van 1866 tot 1 60 was hg gevolmachtigde roor Pruisen bg de Donanoommissie Gedurende den oorlog met Frankrijk was hg prefect der Vogccten en later burgerlijk aoaimis ana in Nancy Sedert was hg lid ran deo Voadsraad en daar o a president van de aoouaisait roor de sooialistenwet Hg wordt gepre MB ab een leer bekwaam man op velerlei gebied lelfa op era terrein waar mea Pmisisohe staatsambteaaren niet sou denken te ontmoeten Ouder anderen schreef hg leer goede werkea over mniiek De beaoemingea gaaa niet in dan na het sluiten dar litliagea ran den rgksdag althans wat de heeren Loeins en ron Puttkamer betreft die anders hun letel naden reriieteo terwgl nog belangrgke stemmiagen moeten plaats hebben In de gisteren door den Bgksdag gvhondea zitting sga de paragrafen 1 ea 2 ran het ontwerp op de tabaksbelasting rtthfen en belastingen naar de reactie der oommisde aangenomen Erenzoo ign de rolgende paragrafm goedgekeurd en is ten slotte het geheele ontwerp volgens de lezing der commissie aangenomen D voorzitter ran de Ilaliaansche Kamer Farini heeft dea Koning den raad gegeven om generaal Cialdini met de rorning van een coalitie ministerie te belasten Ook Cairoli Sella en Niootera ziju door den Koning geraadpleegd Ismaël de ex onderkoning ran Egypte is te Napels aangekomen Frankrgk en Engeland blgkea bij de Porie te hebben geprotesteerd tegen de intrekking ran den firman ran 1873 naar ze deden dit mondeling niet schriftelgk De bedoeling is bg deze gelegenheid niet meer om te halen dan rolstrekt noodig is en dit zou licht het geral geweest zgn wanneer door een schriftelgk protest de rraag naar de beroegdheid der Porte ware opgeworpen Dit liet men eenroudig in het midden maar gaf te kennen dat de mogendheden zich bg deze simpele intrekking ran den firmau niet konden nederleggen De weg is nu gebaand roor onderhandelingen op praotisch terrein en de Porte kan gemakkelgk de uitkomst daarran nederleggen in den firman waarbg aan Tewfikpaoha de iurestituor wordt verleend Vandaar dat hem bg telegram gemeld is dat hg door de Porte ia benoemd en de investituur later zal rolgeu In dit document kunnen dan de betrekkingen tuischen de Porte en den Khedive i66 worden geregeld dat de intrekking van den firman raa 1873 geeu verder bezwaar oplevert BINJJENLANP GQUDA 8 Juli 1879 Gisterenavond bad in een der zalen boven de Beünie eene algemeene vergadering plaats der kiesrereeuigiug i ememtebetang tut bet stellen van eandidiiten roor het fidmaatsehap ran den Gemeenteraad Zouder eenis discussie Werden de aftredende leden opnieuw candidaat gesteld nl de Heeren G Priuop G Straver Dr A Luijten G A Muller W Post Drost en Dr F H Q van Itersou Voor de vacante betrekking ran ambfenaar ter secretarie alhier hebbéa zich ii sallioitafiten aangemeld Op rerzoek ran fBükeidene onzer Iciera aulluo wg voortaan den afloop van openbare verkoopingen rag onroerende goederen in ons bbut vermelden Het feest in Om Otnoege gevierd ie Zondag op watfdige wijze besloten met eeu concert van de kapel der Grenadiers en Jagers vuurwerk en bul Het w8er dut de vorige dagen en zelfs des morgens weinig van ti deed rerwoohten nam gelukkig een gunstige wending en ofschoon de arond niet kon worden gerangschikt ouder de schoone zomeravonden waarop het zitten in de open lucht reeds op zich zelf eeil genot it kon men ongestoord in On Oetoege tttib plaats nemen tot het hooreu der schoone muziek Een buiten ewoon groote schare was dan ook opgekomen wat te verwachten was daar de aangeboden genietingen vele waren en geschikt om verschillende smaken te voldoen immers praehtige muziek vuurwerk iliumioatie bal wat wil men meer f De tuin was keurig geilluraiueerd gcdecllelgk a la ffiorno gedeeltelijk met gas Het groote rozcuperk o a was van beoeden af schuin oploopeud geheel verlicht ook de muzieklent was geilluraiueerd waarboven de cijfers 1854 1879 prijkten Een en ander maakte een jrachtig effecti Het vuurwerk slaagde eveneens uaar weusch Bg kon besluit van 2 Juli li ia benoemd tot oooghéerarnad v in het hoogheemraadschap Agnland de heer mr D Visser van Hazerewoude Zondagavond is in den Ifaag de tgding ontraageu dat H K U de Prinses ron Wied voorspoedig is bevallen ran eeu doohter die erenwel kort na de geboorte is overleden De Prinses bevindt aich volgens nader ontvangen bericht redelijk wel i De collecte op het tendiiigsnest te Wolfhezen ga houden heeft 1169 opgebracht Hen achrgft uit Katwgk Groolendeels door het stormweer in de vorige week zijn de schuiten te Katwgk niel op de viasoherg in zee gestoken Ten gevolge daarran werd er geen visch aangevoerd Ten anderen kan nog sleebts voorloopig vnu ongeveer een 1 O tal schuiten visch verwacht worden Vi n de geheele vloot die op de hnringsvangtt uit is rest dat getal oog iot op heden Zoo neemt de aanroer tan visch in gelijke mate af als er gaandeweg schuiten tot haringvangst worden ingericht totdat er niet n meer overbluft de markt van veraohen visch in een volslagen doodsohen toestand geraakt en allerlei middelen te baat genomen moeten worden om tegen goud geld van elders risob te rerkrg geo Welke toealaiHl tot Februari ran bet rolgende jaar blijft roortduren Zaterdag had het eind examen plaats ran de Tooneelschool te Amsterdam Met eene toespraak van prof Stokvis werd een getuigschrift ran eerrol ontslag uitgereikt aan de dames A Sablairolles A Poolman M Bouret en aan den heer C J Schultze De miliciën plaatsrerranger van Leimuiden die geen lust meer had in den militairen dieust en zich uit Leidea had rerwgderd is door deu brigadier L ran t Zandt der rijksveld wacht van de Haarlemmermeer in de onderlgke woning gearresteerd en weder naar Leiden teruggebracht Het rolgende telegram werd te Londeu uit NewYork ontvangen Storingen in den dampkring gevolgd door guar weder regen weerlicht en storm weder van Z W tot N W kunnen tussoheu den 9den en Uden Juli op de Britiche ea Noordache kusten rerwaoht worden Het Hoofdaomité raa de Nederlandsehe Vereenigiug Bet Roode Kruit heeft aan zgue oomité s ep oorrespondenten doen toekomen een exemplaar van het Vaderland van 28 Juni jl In het Feuilleton van dat blad komen eenige mededeeliugeo voor omtrent de werkzaamheden vau het Frausche Koode Kruis in bet afgeloopen jaar van de hand vau het medelid Lodewjjk Mulder Het Hoofdcomité vestigt vooral de aandacht op het in dat feuilleton vermelde feit van een legaat tot een bedrag van 80 000 friinken ten voordecle van het Roode Kruis in Frankrijk De Nederlandscbe Vereeunring vun Htl Roode Kruit toSh zegt het conlit verdient alleszins een plaats onder de instellingen van liefdadigheid die in ons Vaderland zob bij herbaljug en iu rnime mate worden bedacht De zaak van het gedenkteeken van Leidena ontzet is op verbigdende wgze vooruitgegaan De Leidsche commissie voor het monument ter herinnering aan de Unie van Utrecht beeft qa het mistakken van dat plan het batig sl6t der onder haar berustende gelden ten bedrage van 411 20 in de kas der commissie voor bet Leidsche gedenkteeken gestort Een aanzkulijk ingezetene van Amsterdam zond eene bgdrage van 100 Door deze en enkele andere bgd ragen gevoegd by de sedert 8 Maart ontvangen reutea van het kapitaal is het geheel der brsohikbare gelden met 1063 vermeerderd en thans ge stegen tot de som van 21 176 Intnsschen wordt de bewerking raa het standbeeld met gver roortgezet en is ook die rao het voetstuk aangevangen Indien de commissie ook rerdere medewerking mag bigren onderrinden dan rieit z zich dat de onthulling ran het zoo lang gewensohte gedenkteeken op den Sen October ran het jaar 1881 ad kunnen plaats hebben Men aeldt uil Bereifyk In Londen worden de hi r geplukte aardbesiënnog eerder gebruikt doa te Amsterdam dank zghet noordzeckauaal De rruohiten tooh s morgens vroeg geplukt gaan direct vin IJmniden naar Landen en komen daur avonds nog aan de markt terwijl ilopt slechtere gemeenschap mei Ametefdaai ep vooriil doordien daar s avonds geeu markt is de daar aangebrachte vruchten tot den volgenden dag moeten blgveu staan voor ze verkocht worden Jammer dat door de koude en regen de oogst dezer rmchten zoo tegenralt Men hoopt echter dat de bessen en andere rruohten beter zulkn meerallen en de schade nu geleden mimscboota rergoeden t 1 Van den Rg u meldt men aan da Baart Cl dat het getal reizigers ten gerolge ran de ongunstige weergesteldheid doch ook door de slechte tijden ju bet oog rellend klein is De Salonbooten anders in dezen tijd overvol tellen than dikwgls geea vgfiig passagiers De hotelhouders klagenï dosb zgn iels mindt vejel eisohend dan ander jaren De Haagsche correspondent van de Samarangiche CMkinrbericht het volgende W de zaken der Vontelgka familie had onlangs eene roor sommigen minder aangename aistdekkiog plaats In 1816 werden bg eeae wet domeingoederen die toenmaals eene waarde hadden vau honderd negentig duizend gulden aan den Prins ren Oranje toegekend en toen deze prins onze Koning Willeni de Tweede geworden was gingen die goederen op zgn broeder Prina Prederik orer In den Uollandschea tekst ran de wet die dit bepaalde stond dat deze domeinen zonden komen aan het mannelgk oir en er waren er die beweerden dat een kleinzoon geboren uit een dochter ran Prins Frederik ook een mannelgk oir kon heeten Ereawel de raadpleging ran den Franschen tekst der wet de wetten werden toch destgds in twee talen geredigeerd om onze rereeniging met Belgii liet roor deze illusie geen plaats want daarin htidde het bepaaldelgk de mdte e male Het spreekt ran zelf dat deze goederen thans ontzettend in prns gestegen zgn en alsDO zou de Staat aan wiea ze bg ontstentenis ran mannelgk oir terug moeten keeren bg den dood ran Prins Frederik hier nog een lichtpunt boren zgn ledige sohatkist ziea gloren Te Leeuwarden gaat blgkena bet jaarreratag orer 1878 de inroering ran het rerbeterde tonnenatelsei geregeld roort en geeft dit stelsel ook goede financiëele resultaten Het aaatol geplaatste rerbeterde tonnen was 22S meer dan in het rorige jaar 1726 toanea warea in gebruik in 1466 hnizea Er zga nog 667 huilen die de faecalién door riolen afroeren De exploitatiekosten bedroegen 6210 31V dat is per hoofd en per jaar 37 eeat roegt mea hierbg de rente raa het kapitaal raa aanleg met de afiosaing orer 20 jaren dan wordt dit bedrag 47Vt o De oatraagstea warea t 64110 36 de aitgaren f 36739 5 zoodat er meer ontraogen werd f 18370 40 De zairere winst der gasfabriek bedroeg ran 1 October 1866 af tot 1878 ruim f 170000 dat is gemiddeld ruim f ISOOO s jaars De reputatie elke de Amsterdamsehe krniers bezitten is eene fraditioneele eene oud gerestigde Hel bewgs of liever een nieuw bewijs Vrijdag jl rond een van het gild een portefeuille inhoudende honderd twee en dertig duizend gulden aan baakpapier en een bedrag van zestig duizend gulden aan afgeteekende wissels De nederige üverige man brengt het rerloreue ten kantore waar bet iMhoort De patroon was natuurlgk zeer in s jn schik dal het rerloreue in zulke goede handen was geraakt en bood den rinder een bankbiljet ran 100 aan Wie moet dat betalen mgnheer r oeg ran Akkeren waarom zouden wg s maas naam verzwijgen Natuurlijk de bediende luidde het antwoord Dan moet ik n rriendelgk bedanken ik wensoh niemands schade Uitatekead zei de patroon daa tal ik o ait mgn eigen zak 26 betalen als eea Hewgs roor je eerlgkheid O P Er is een diefstal gepleegd iu de schatkamer ran deu Sultan ran Marokko in de stad Fez die volgens het getaigenis ran reizigers raa 000 sloten roorzien ia en door een militairen wachtpost zorgvuldig bewaakt wordt Deze schatkamer moet eene der rgkste vau de wereld zgn want sedert Sultan Edrisbeu Edria haar in 816 stichtte hebben zgne opvolger haar allen met verschillende voorwerpen verrgkl Dn legeawoordige Sultan Sidi Muley Hasaan bad de bewaking der s lkame eenige maaadea geleden aan zgii broeder Prins Hnley Abbas opgcdrigen ea leze vertrouwde het toezicht oaa deu Gouverneur van Fez toe Toen de Sultan na onlangs een koatbaren revolver ten geschenke kreeg en dezen iu de schatkamer liet brangen bleek het bg het opeaen der gewelven dat eenige kisten opengebroken en geBed en ui ledig gestolen waren De Sultan liet dudelgk een aantal personen in hechtenis nemea maar het tegen hen ingestelde onderzoek bracht nieta aan bet licht Thans is eene som van 90 000 gulden roor het ontdekken der dieven uitgeloofd Uit IJmniden wordt geschreven Met dea boaw ran 40 arbeidenwoningen is men dezer dagen begonnen Het is wel te denken dat indien die gebouwen aan da rerwaobling beantwoonlen ze teer spoedig zullen bewoond jn met het oog op de nog al hooge hnarpriJirB die hier eèisoht worden maar roor het orerige sist het er hier alles behalre aanmoedigend ait roor liefhettbera ren huizenbouw Tul in flinke gebouwen staan onbewoond men heeft blgkbear de onlwikkeHngskraoht ran IJmuideu orerschat aan het Willemsplein staan teer geschikte buizen die menige stad geen oneer zouden aandoen maar al dat fraais kost natuurlgk geld en IJmniden heeft geen bronnen ran bestaan anders dan die door de haren onlataan de schepen komeh en gaan doch blaren uiet daaruit volgt dat IJmuideu bestaat uit de noodige ambtenaren voor verschillende takliatt van dienst aeheepsagenten varentlieden ea winkeliers Een zakendrgvonde kern bestaat bier niet Onze hoven wordt nog voortdurend door groote en diepgaande schepen bezocht De uitgever van het fe Weenen verschijnende hnmoristische blad Die Bombe had zich dezer dagen voor den rechter te veruutwoorden wegens knevelargcu gepleegd op verschillende personen die hij door kleine berichten in zijn blad schrik zocht aan te jngen Dan eens heette het in een ettUrefiltt dat van dezen of genen binnenkort schsndelgke levenabqzonderbeden zouden worden medegedeeld en dan weer zag men in een volgend nummer dat bericht herroepen ala bematende op onjuiste inliditingen Dit kwam zi$ó dikwgls voor dat de opmerkziamheid der politie gaande weid gemaakt een ondertoek werd ingeateld en het bleek dat al die berichten aleohts ten doel hadden de aangeduide personen te bewegen tot groote geldelgke opofferingen waarvan de uitgever natuurlgk profiteerde Bijna steeds gelakte het opzet wam bgna ieder die zijn naam op die wgze vond genoemd saeMe aaar het bureau van het blaadje ea ontving dan het anbod tot afkoop dat meeatal uit rreea roor eehaadaal werd aangenomeu De aanklaagde werd tot zei maanden tucbthuisstraf reroordeeld In Denemarken beetaat een eigenaardige inrichting in het belang ran meiqet uit den deftigen stand Bgde geboorte ran een meisje doet de rader het bgde Vereenigiug iaaohrgren betaalt een iolegsomea rerrolgeas een raste jaarlgksche premie Wanneer uu het meiaje deu ouderdom ran 21 jarenbereikt heeft heeft zg recht op een vost inkomenen op eene woning in een groot gebouw der vereenigiug met tuinen er omheen uitsluitend bewoond door dames die tot de Vereeniging behooreu Indien de vader sterft vóórdat het meiaje den genoemden leeflgd beeft bereikt wordt sg desverkiezrnde teratond in de inrichting opgenomen Bg overlgdeoof httwelgk van het meisje komt de gestorte premieaan de Vereeniging Amerikaansch spek en trichiuenziekte Professor Fleming bericht dat luidens de mededeelingen van een officiéele commissie naar bet achgut 8 der in Chicago geslachte varkens triohineus xiju In Duilschlaud wordt de verhouding als van 1 2800 aangenomen Van 36610 te Hamburg iu 1878 onderzochte Amerikaansebe hammen waren 297 van 14000 zgden aprk waren 86 beemet Op de tentoonstelling door Duitsche molenaars op dit oogenblik te Berign georganiseerd maakt grootea opgang het stelsel van dr Sellnik waarbg voor bet malen van graan niel laecr steenen maar wallen getetigd worden Daa rdoer wordt het koorn minder door stnkwrgveu klein gemaakt dan wel door stnkdrukken en wordt helj meel witter ea behoudt zgne natuurlijke poreusheïd De sleeuea rersehenien als ie seberp zgn den beat der korrels en date bigren b j het meel gemengd Zgn de steeuen stomp dan wordt het meel raak warm en daardoor slecht Met het oog op dit een ea ander woidt ket walieaalelad dan ook deor meer dan SO walzeamoIcBs op de tentooastelliag rartegeawoonfigd Ook waliea raa ponelein zgn er te tien beaevens die geheele daaraeda ia orereeuatemmiug gebnchle aienwe ea rerbe l e id maaHaiiekting Ia Saksea heeft men de waarueuting gedaan dat er een gebrek is in de phvsieke ontwikkeling van de jongelieden op de onderofGciereu soholeu Immers de doctor van de onderofiicieren schoul Ie Mariënberg in Saksen bemerkte dat van de 400 leerlingen op die school ongeveer 25 pet ui meer dan 90 man leden aan den ntergMt d 1 aan eene beginnende kropvorniiog Op het bericht daarvan Icwam de chef van den militairen geuerakuudigeii dirnat dadelgk uit Dresden over Hg vond de mededeeling volkomen jniit Thana zullen uit dit oogpunt da kweekelingeu van dr anoere acholen van dien aard in Duitsohlüd ook on lertoeht irorden De vraag woidt thans oftrwogen of de berggrond v u en rondom Marienberg schuld heeff aan die beginnende kropvorming dun wel de verkeerde al te inspannende lichamelgke bebandeliog der jougeUedaa Xa eea dor joBHsie anmncn ran het maandetgks in de Fransche hoofdstad vetsdignend BuUeti ié V Jmffimerie wordt met ingeasmenheid gewag gemaakt van het nieuwe procédé doer onzen landgenoot den heer Henri Bogaerts te s Hertogenbosch aitgevondeu waardoor met volgens eenparig getuigenis waarlgk verrassende jntitheid soljilderijeu kunnen worden gereproduceerd Reeds vroeger was van deze uitvinding in ons blad sprake maar toch meenen we nog even het oordeel te moeten aanhalen van ééu der schilders van wien de heer Bogaerts een do had gereproduceerd De Belgische aehilder Roberts lid van de Belgische aoaijemie en profeasor aan de Kooiwklijke achildersncndemie te Brussel schreef hem namelgk Ik zou geene woorden genoeg kunnen rindeu oin de rerbaziu uit te drukken die ik ouderroud bg het zien ran de reproduel ie volgens uw proeve van mgneachildirij virvuaidi i d Hel is wonderbaarlijk en uwe uitvinding is d m ook geiuepeo om groot opzien te verwekken De reprodnctie is volmnakt eu bgna had ik haar met hel origineel verwisseld Niemand ougetwgfeld zal willen beweren dat schilders bij het beoordeelen van reproductiën hunner werken toegeeflijk zullen wezen maar bevoegde beoordeelaars zgn zg zeker Eigenaardig is het dat juist de tak van industrie waarin de Nederlanders reeds zoo groote meesters uit hun midden hebben aan te wgien thans door een Nederlander weder een stap verder werd gebracht In New Tork tullen de telegraaf draden op palen vervangen worden door ondergronda geleidingen In September van dit jaar moeten reeda de eerste 2000 geleiders worden opgeleverd Deae ondeigrondsIgiien worden rerraardigd daar het systeem Braoki Zeer fijne met katoen omwikkelde koperdraden worden door een metalen buis getrokken Op eiken daiiend voet afstand heeft de buis den rorm eeoer T tbtberging der laaaeken De geheele buia woidt roortsgeruid met parafine olie waardoor de isolatie der draden tot stand gebracht wordt Deze rloeistof heeft zoo weinig induotierermogen dat in eea baia raa n duim middellgn 60 telegraafof 200 tclephondraden gespannen kdnaen worden De draden eu buizen blgrea door de olie onaangetast De prgs ran 60 oliedraden is niet hooger dan die ran eea ééndraads gutta perchakabel ran dezelfde lengte Nog heeft dit systeem het grooie voordeel van bekuopiheid Ouder de straat zouden 10 000 draden geborgen kunnen worden ia een buia niet groster dan eeu gas buis Ia vergelgking met de laeb leidiogen bestaat hier bgna geen storiugainvleed Hondenl machines tot omwoeliug van het kofefdraud zgn tegelgk iu werking gebracht Zondagmiddag was ik zoo schrgft de correapondent van het Fatkrlamt te Arnhem iu dagelegenheid voor het eerst de Indische Gamelaiig tehooreo waartoe op het feestterrein der tentoonsleuiug zich de gelegenheid aanbood De maauen waren allen gekleed in kabaai zwarte frac en wit vest met vergulde kiioopen benevens een kris terwijl zg om bet hoofd eeu zwarten doek hebben gewonden van achter in een kuuop uitla pende De rrouwen daarentegeu bluolshoofds zQn gekleed in een reelkleurige kabaai en dito krurslgf een weinig gedecolleteerd en schitteren zooVtl aan de riugera als aan ooren en huls vuu juweeleu en bloedkoralen Over het algemeen had men zich voorgesteld d t deae mnziek de Europeesche gehoorzenuweu door idïMfla en haidhrid onaangenaam zon aandoen doak juist het tegendeel is waar De Gameluug todi behoort tot de wogenaamde ne kamermuziek zoodat men noh kort in de nabgheid daarvan moet be riaden om de muziek ie hooraB ea dat in tq ensielliag ran de roUn Oamelang die een oorrerdooreod gednii BMakt Mogelgk dat het geluid zich later wanaeer het terrein beter eu rerder voor de aienwsgierigeu ia afgepaald meer verspreidt doek voor de eerste maal moest men eioh ten Ijostr rait gekneusde armen en beenen ia de eerste rgen Vagen om iets van de Indische tonen op te vangen Ook aan de grootste musici zal het onmogei zijn daarin eenigea aamenhang te vinden en toch gaatalles gelgkmatig en klinkt het niet onwelluidend t Muzikaal gevoel wordt niet bijzonder gestreeld doch ook volstrekt uiet onaangenaam aungedaaq behalvehg het bg tnsschenpoozen plaats hebbend gezang derdames dut zeer schril klinkt en op verren afstand kan gehoord worden Het repertoire bevat 200 uniBr mera die men echter bg eeu eerste kennismaking meiT dei besten wil der wereld niet vau elkahder kan onder scheiden Wil lk het programma van heden mededeeleuP Ziehier 1 Kebogiro Een woelige buffel 2 Garabir Sawih Gambir bloempjes geel ra kirur 8 Onaug onaug N ten allen tgde passeud i 4 öendjoug liefde dia J nog niet faaaatwoaid il 6 Goandiungganiljifg rerwMd ran liniMB daor lisfd TjeloeBdtaag Goed beschouwd niet zoouls t behoori i Nog deel ik u als een 1 g£onJerheid metle rfat de dames elk een witten lakdoek in de hand hoyden waarvan aan een der punten een aantal sleutels afhangen die den rgkdom harer bezmingeu voorstellen hoe meer slentela hoe mier rg kdora lat Zuid A riku meldt het tiéi ü a rechtstrseki sche berichten tol 10 Juni De gouveriiiur i met geestdrift tè Kaapstad verwelkomd bjj zgii terugkeer Over de beteekenia dier ontvangst wordt iu de bladen geredetwist Was het goedkeuriijig vnu s oovarnfurs handelwgze in den Zoeloekrg of nopens de Tr iisvaulP En hoe zullen die handt lioi en in Kiigel ind worden beoordeeld Zrker is hft