Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1879

De KIESVEREENIGING GEMEENTEBELANG heeft in hare Vergadering gehouden den 7 JULI IL tot C AN DID ATB N voor de GBMBBNTBBAADSVBBKIBZING op DINSDAG 15 JULI e k gesteld en beveelt als zoodanig aan de Heeren Dr F H G VAN ITERSOIV Dr A LU1JTEI G A MLXLEB G PRII CE V POST DROST G STRAVER Het Beetuur Db H LJSSBL ra SCHEPPER Pntident G J STEENS ZUNBN F C VAN ZEULEN K JONKER JACOB A ROEST vam LIMBURG Secretarie VrUdag 11 Joli 1879 N 2320 SOUDSCHE COURANT Nieuws en Mverlentieblad voor Gouda en Omstreken werd den gouTerneur de noodzalelijLhcid t an herstel der onafhankelijkheid van de Tranavaal Toorgehouden Zonder icu te beloven liet hg zich weder zeer gunatij over land eo Tolk oit en erkende dat men hem die Troeger andera had roorgeateld Do moeieIqkheden omtrent de Transvaal ign rermeerderd daar het hooggerechtshof aldaar in eene uak heeft rerklaard dat de kroon geenf maoht had om ataande de ontekerheid wetten te maken voor de Transvaal De dood van prins Napoleon heeft een diepen indrnk gemaakt Men bl ft openlijk het gedrag laken van Een die in plaats van naast hem te aneuvslen gevlnoht lija Afloop van Openbare Verkoopingen Tan Onroerende Goederen VEILING 7 Jnli 1879 Winkelhuis Dubbele Boort B 7 6610 op Idtm aldaar B 677S kooper H van der Wolf Idem aldaar B 11 6220 opgehooden Werl laata ens ter igde der St Jonakerk 1715 kooper O van der Zwalm Huis Lange Oroeoendaal I 76 1900 kooper W T Wildenborg Twee huiken daar achter I 7V en i f 870 k N van Blokland Huis aldaar I 74c 410 k J Hoebeek Idem I 1 d 440 opgehondeo I 74 430 k A M Schouten I 7V 460 k W Q V Geelen Acht hoizen aan de Bogen aan den Baam O 102 tot 109 ƒ 6135 k C van Velzen Twee Huizen Drapierstraat O 249 en 260 825 opgehouden Burgerlijke Stand CXBOREN 4 Jgli LModart ouden l vu du Hek ca W Kaait 6 Nieolui ouders A van Vegtea eo £ van Eyk Abraham oaders P Heratel ea C J van Son f letor oadera J Broekhauzeu ea M Swanenborg Jakoba Hamma iCatnoa oodera J Pranger en M T van Xaoteo OVERLEDEN 6 Juli J E HaüeAave 4 w H M Verapsg wed J de Mol 49 j 6 L Welter 62 j J W de Knooj U j C Schoenmaker 1 m APVERTENTIÉN Bevallen van eene Dochter M G C SOOS SB JONO GooDA 8 Jnli lè79 Yoorspoedig berallen van een Zoon i SPIERINGS Jawebs Gowda 8 Juli 1Ö79 Emige en Algtmtene Jiimmtg mig Heden overleed tot diqie droefheid van ng en mgne kinderen mgn geliefde Echtgenoot de beer LEENDEKT WELTER in den ondardom van C2 jaren Wed N WELTER VAN DKE WoLÏF Gouda 6 Jali 1879 Voor de talrijke bewgzen van deelneming hg het overlyden myner geliefde EchtgeBoote CORNELIA RENETTA ARMSTRONG betuig ik ook namens m jne Kinderen mgn hartelgken dank H F LAMBRECBT Gouda 7 JnH 1879 R s Uoogere Birrgersciiüol Het OPByBAABBXAMBy ah a ooTp van den eorsus 1878 79 wordt gehouden 10 11 lé en IS JULI e k des Donderdes B Vrgdaga van 9 12 en van 1 3 uren det Maandags tot 4 uren daar het examen in de GYMNASTIEK dien dag plaats heeft s nam van f 4 i het Stedelgk Locaal en des Dinsdags 4e hta tot 19 uren klangstelleuden hebben vrgen toegang De Directeur Dr JUZIU8 A ALGBUBENB VBBGADBBING WOENSDAG 9 JULI des avonds ten 8 ure op de Bovenzaal van het Koffiehuis t i Habmokib Hkt Bistcub JUejnifroaw BRAKËL op de KARNEMELKSLOOT vraagt met 1 Augustus eene EENE OITDEBWUZEBES wenscht GRONDIG ONDERWIJS te geven in ENGELSCHE TAAL en CONVERSaÏ IE tegen billgke cond n Brieven onder N ls05 aan den Bo h A BRINKMAN albiet BLËEKËRSKKEGIIT GEVRAAGD Op eene Stoombl kerij in Gel4eriand wordt met Augustus a s tegen GOED LOON een KNBCHT ntuigd die van goede getuigen voorzien is en zelfstandig met de machine kan omgaan Brieven franco te adresseeren onder Letter M N aan het Advertentie Bureau van den Heer H A TJEENK WILLINK Ketelstraat te Arnhem WORDEN GEVRAAGD eenige medelezers voor de DBUXSCM B BUND8CHA V Zith te vervoegen bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jb alhier Door het voortdurend gebruik van m FEMEfi B ÜLION IIAAR EXTRAGT zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en wordeu de haren kracV tig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen loodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verhengen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 Cents Verkriiffbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DBTH GovDA Obus van A Bsiskhan UIT DE HAND TE KOOP ZEVEN NIEI7W OEBODWOB Woonhuizen Te bevragen met franco brieven onder No 304 aan het Bnrean dezer Courant F ia A jRa7i3sr 3 Qouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Een GEHUWD PERSOON een goede hand schrgvende zag zich gaarne geplaatst voor Pakhuis of Loopwerk liefst te GOUDA of in de nabgheid van goede getuigen voorzien Adres onder Letter Z bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alhier TegcB JICHT BS Rhumatiek verkrggbwtr ie Gouda Wed Bosman j Alplten L Vabossiac Zn J Bodegraven V Vbesj OOT Boikoop 3 GoünKvDR P LOOHAN AWOOENINHEN Harmeien W G Kcrvbbs Naterewoiide J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater 5 Liefi and SchoonliOven ftA Wowf Z Waarder Boqthoohm J Woerden Gebr PfENNiNo Zegwaard A Hekkbb Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépótbn M J C HAM t ütrefhU RËKNISGEVING De BUBGEMEESTEE van QOUDA brengt bg dew ter keanis van de belanghebbendea dat door den Heer Provincialen Inspeotenr der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 7 Juli 1879 is executoir verklaard Het Kohier n 1 van bet patsntregt van het dienatjaar 1879 80 Dal voorauld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt ii lijnen aanslag op den by de rel bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de twuüti van DBIË MAANDEN binnen welken de reoUniM b hooren te worden ingediend Oouda den 9a Jnli 1879 De Voonitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BXnTENLAND Buiteiilandsch Overzicbt De Daitaohe PiKhtaineifer bevat het betlnit van d D kanselier tot voorloopige heffing van de tabakabelasting looala die in tweede lezing door den rjjkadag it aangenomen Men gaat in den r bd nog steeds voort met de behandeling der tarieven en de Dnitsehe parlementaleden die tich om dezen tyd gewoonlgk in dea achoot hunner bmilie bevinden of rutt zoeken ia de sckoone natuur eener badplaats zullen wel niet zoo verdrietig geetemd wezen over d n kondea canisr ala men eUen hoost bet recht gaat krijgen te 0 0 Het debatteert in deze Februaritemperatuur heel wat gemoklcelijlcer dan wanneer de zooxr werkeink volgent den almanak wat ingetreden £ tttanm Kaïur ia nag oUijd beaig BOt iat JezuSetenartikel van de onderwijtwet het radicale voorstel om aau al dn eongregraties te verbieden ouderwga te geven verkreeg rieohts 78 etemmen Deoanuemiug ion tengevolge hebben gehad dat men gedurende een aantal jaren in een aantal plnataeu in het geheel geen ouderwga zon hebbeu Met bclangatelliug wordt uitgezien naar het cyfer waarmee art 7 in t eind wordt aangenomen Print Jerome goat Vrqdag met zqn beide zonen naar Ohialehunt om de begrafenis van den keizerlijken print bil te wonen hg zal daarbij optreden ala hoofd der familie Bouher tracht van Eugenie een verklaring ten gnnate van pritit JerSme te verkrijgen waarin bg het eenigate middel ziet om verdeeldheid onder de party te voorkomen De minittrieele oriait uitgelokt door het votum der Itolioanaohe kamera von 3 Juli toen omtrent de gemaolbeloiting eenvoudig werd overgegaan tot de orde VOO den dog duurt nog ateedi voort De raoeil kheid it dat de veraohillende groepen der linkerzijde die lamen vier vijfden tellen van de leden dtr Kamer niet tot overeenstemming kannen komen omtrent de belatting op bet gemaal Vandaar weder eene coalitie die ongeveer hetzeUde heef gedaan alt de coalitie die in December Cairoli en zgne ambtgeuooten deed vallen Dat ia h t geluk van zulk een groot aantal partijen ia er eene aan de regeering dab heeft tij aanttondt vganden genoeg om haar te doen vallen die ieder vpor zich weder niet tterk genoeg zijn om haar te vervangen Ook indien de heer Cuiroli er thani in tloagt om een miiiiaterie uit éen twee of drie groepen tarnen te stellen zal ook hg geen duurzaam leven als minister hebben Print Alexander van Bulgarge ia op 6 dezer in Kouatantinopcl geweeat en heeft daar de inveatituur ontvangen Allee liep af volgent prog amma zonder eeuige ¥ toornit Ongeveer een half uur vertoefde hij op het paleii Vervolgens zette hg zijne reis voort naar Varna woar hg met groot gejuich is ingehaald Print Dondoekoff Karsakoff wae daor om hem te verwelkomen en zal dru print naar Tirnowa begeleiden Hij zal daar nu ook de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden vinden Men herinnert zich dat er eeuig beswaar ia geweett om die te benoemen vdordot Print werkelijk het bewind had aanvaard Hen heeft dit gevonden door vast de benoeming te dbec en het zenden van de oilicicele kennisgeving met het overhaa igen der geloofsbrieven tot later uit te ttellen De rang dezer vertegenw digera is dezelfde als die vroeger door de vertÏÉenwoordigera van het baitenla iB in Bnmelie en Serm werd bekleed namelijk die vanVoEBult generaal en iliplomatieke agenten In E elsch Indié begint men nu over andere dingen te denken dan ove den oorlog met Afghaniatan Deze trouweua it nit en men denkt nu dot da Emir bet wel met zgn volk zal redderen In eigenlijk Afganittan it d toestand bevredigend maar omtrent Herat en Bddokajan verkeert men nog in het onzekere De half anafhankelijke hoofden daar zullen misachieii nog pMen zioh tegen den Emir te verzetten Men denkt seUer dat ze slim genoeg znllen zijn om zich onder de bovendrijveude partij te voegen wanneer ze zien dot de Engelsche ondersteuning van den Emir enut it Meer dan over Afghanistan en zijn Emir denkt men don ook over de Bnttito ie expeditie aaa Merv Dot de Turkomannen ten onder moeten wdjtden gebracht is duidelijk genoeg Bevoegde personen echter zijn altijd van oordeel geweest dot dit aéoit lukken zou zonder medewerking van Ferzié £ n hoe Pereie handelen lal is nog niet recht heldetf De mogelgkheid bestaat dat het zioh aleoht zal verheugen en dna gaarne daartoe het züne p doen wanneer lijne lastige buren door Bntland Aorden betengeld Maar het kan ook vreezen daarna telf een beurt te krggen En men kan er we zeker Van zijn dat die in Eugelach Indie geen gelegenheid zullen verzuimen om de Perziért in die vreet te versterken Of dit wgt wezen zou it notuurlgk een andere vraag De enquSte naar den toestand van den landbouw in Engeland waarvan eind gk de regeering na langdurig verzet heeft toegegeven belooft een teer belangjttkkanda arbeid ta wantod alaisaaea bet aidalffb meen eent over het proctiieh nnt van een delgelgk onderzoek Sir Robert Peel verzette zioh indertijd tegen zulk eene enquête wijl hij van oordeel was dot men bij de landbouwers geene verwachtingen moeet opwekken die men niet zon kunnen verwezenlijken Wannee deataat onderzoekt meende hg moet de itoat ook helpen Peel vóór zgn overgang tot de vrghondelapolitiek meende dat de staat dat niet kon Zal de staat het thant vermogen f Reedt menige toeipeling ia in Engeland gemaakt np een terugkeer naar het aytteem van brsonermii g ook ia het parlement doch dezelfde redenaars die er op zinspelen deinzen zelf voor de toepassing van hunnen wensch teru ja achten die onmogelijk De regeeriiig moest echter eiiidelgk toegeven De pachters die tteedi cousei vatief gestemd hebben wenden lirt oog reeds naar de liberalen die de stelling verdedigen dat de latten der pachters moeten verminderd warden ten koste drr grondeigenaaia Deze die ihnns pachten op twee derden of op de helft der vroegere som hebben zien dolen en zelfs tegen deze prijzen soms hun vatt goed niet verpacht kunnen krggeu dringen ook aan op het onderzoek dat hun allicht geen verdere echode kan berokkenen Droogt het onderzoek de gewenschle vruchten dan herstelt zich de oude toe stand de grondbezitters gaan weer langzamerhand de oude pachten maken co de boer geniet eenig voordeel in den tijd van overgang Deze beide klassen drongen aan op de enquête en wgl wellicht de lijd der algerarcne verkiezingen niet zoo vrr meer of is was het niet geraden voor hel kabinet om zijn weerstand nog langer vol te houden Ia ieder geval toch zegt de KoIh Zlg is er ordcrzoek en nadenken noodig in den besinauden treurigen toestand maar laat zjj er schalks op volgen niet dat onderzoek en dat nadenken zooals het gewoonlijk eigen ie aan enquêle conimissien De Daily New verheust zich iii het genomen besluit De toestand van den Ëngeluhcn pachtboer is volgens bet oppositieLilud gaandeweg slechter geworden in de laatste jnren en is nu tengevolge der algemeeiie malaise onhoudbaar De andere bg den landbouw betrokken klissen der bevolking de grondeigenaars en arbeidt ra hebben danrentegen geen klagcp Eu Ie prijztu van het land eu het arbeidsloon zijn in de laalsfe dertig jan ii aanhoudend gestegen toodnt de pachter tussoheq die beiden in zit en als tU980h p twee uoleusleenen gemalen wordt t Beeld is zeker niet fe zacht gekozen De liberale party heeft zich voor het voorstel verkloard onder de nildmkkelgke reserve dot zij van deze zaak geen voorwendsel wilde gemaakt zien om terug te keeren tot hel systeem van beschermende rechten en ook de rtgeering legde eene dergelgke verklaring af De heer Bright weet in de diacutaie de komer er op dot de enquête wel eens kon leiden tot eene veroordeeling van het monopolie va grondbezit van den Ëngelachen adel waarop lord Sondon ontvtootdde dat de regeering gnnatig gezind bleef voor de fé m al maakte de heer Bright er een vogelverschhkïer van BINNENLAND GOÜDA 10 Juli 1879 Z M heeft bij de dd sdiutterg alhier op verzoek eervol ontslag verleend aau C G van der Post als kopt voorts benoemd bij de dd achuttcrg alhier tot kopt A van Reedt Dortbtndt thans Iste lnit sdj tot Isleta luit adj P Qoedewaagen thans 2de luit In de zitting der Arr BechtboDk te Rotterdam von Dinsdag werd o o veroordeeld E H V O wonende te Gouda beid van moedv t ishandeling tot 8 dogen gevang eeuz Gisteren viel op de Peperstraat een kind spelende in het water Gelukkig werd het er spoedig uitgehaald dantjij de hulp van A N van Duin zoodat het meWren schrik vrij kwam Het vervoer langs den Nederlnndschen Ri n 4poar wej h eft gedaresde de maand Jwtri IM W bracht aan reiyigers 203 554 aan goederen 78 873 aan direct verkeer van reizigers en goediren 17S 5M te zomen 456 01B Sedert 1 Mei 1879 wns de opbrengst vaB HÜzigers en goederen 920 i0l Het vervoer langs den apoorweg Leiden Woerden heeft gedurende de maand Juni 1879 opgebrachtoon reizigers 7381 san goederen ƒ 1529 te zomenƒ8910 Sedert 1 Mei 1879 was de opbrengst van icitigtn en goederen ƒ 17 078 De Staatt Comrant bevat bet verslag aangaande den slaat der kon muziekschool over het joar 1878 alsmede het veralog over het jaar 1878 door deu raad van toezicht op de spoorwegdieustea aan dcu minittcr van waterstaat handel ea nijverheid nitgebracht BUjkent het loattte verslag tga pp de Nederiandtafae ipoorwegeu in 1378 door de dienst 9 reisigert gewond ea door eigen tohuld 1 gedood en i gewond Von de beambten en bedienden der moatachappyen zijn 12 gedood en 34 gewond voortssjja IS personen die zioh op den wi bevonden gedood eu 6 gewond De provinciale stoten van Friesland hebben ia hunne zitting van gistereu tot lid von de eerste kamer der staten generaal in plaats von wgleu jhr G ï G von Swmdereu benoemd jhr mr J il T K van Swinderen thana lid van de tweede kamer der ttotes generaal voor het boofdkietdittfiot Dokkum Volgens de lootste rekening en verontwoording von het Fonda voor onderofficieren bij het leger was over 1878 een bate in kas van ƒ 2 pl 42 terwijl bovendien een kapitaal von ƒ l OJP 000 op het grootboek N W S als eigendom van het fonds Blond iugesobrevea Met het oog op dien zeer guns gen toestand on in verband met bet dezer dagen uitgevaardigde besluit waarbg tot geleidelijke opheffing van gemeld fonds is bestoten wil men het daarheen tinohlen te leiden dot uit dat fonds aan vroeger a gepensioneerde mindere militairen eene jaarlgltsone toelage worde verleend waardoor hun inkomen gelgk zon A