Goudsche Courant, zondag 13 juli 1879

1879 Zondag 13 Juli jyjo 2321 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Oouda en Omstreken ADVERTENTIËN kan geschieden tot n nor des namiddags van den dag der uitgave I Poldertarve puike 10 10 40 Mindere ƒ L 9W Rogge puike ƒ 7 00 a ƒ 7 40 Mijider ƒ 6 a ƒ 6 76 Voer ƒ 4 80 i ƒ 6 50 Gerst puike ƒ 6 76 i ƒ 7 40 Mindere ƒ 6 k f 6 50 Haver iwue ƒ 4 26 i ƒ 6 Ligte ƒ 8 S6 a ƒ 4 De Teemarkt met weinig aanroer allea werd traag Teikoeht rarkens roor Landen ran 19 ik 21 cents per half kilo rette schapen ring lammeren traag magere rarkens en biggen rlug verkocht Aangeroerd 114 partyen kaas eerste kwaliteit ran ƒ 26 i f 23 tweede kwaliteit van ƒ 20 a 24 ware tot ƒ 30 Goeboter ƒ 1 26 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 06 ü ƒ 1 16 Kantoiigerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 9 Juli 1879 Kantonrechter Mr J Ü tan MIEROP Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD ieder tot eeoe boete ran n gulden of gerangenÏMtref ran één dag wegens te Oouda wateren op den openbaren weg buiten een openbare waterbak lo I ran L rontenier wonende te Oouda tegen een boom bp den Kattensingel So J i L infanterist te Oouda tegen een boom in de Jeruialemstrast 8o W S rentenier wonende te Oouda tegen een boom op de Oosthaven 4o C B arbeider wonende te Polsbroek tegen een boom op de Kamemelksloot 6o L V landbouwer wonende te Snelrewaard tegen een boom in het Plantsoen aan den Lange Tiendeweg 6o A B landbouwer wanende te Snelrewaard tegen een boom in het Fbiutsoen aan den Lange Tiendeweg 7a J O pijpmaker wonende te Oouda tegen de steiger van het Raadhuis op de Markt 6o W V varkenakooper wonende te Oudewater tegen een huis in de Oenzeustraat tot eene boete van één gulden of geraugenisstraf raa Mi dag W V koopman wonende te Reeiii w k w eM op den Kleiweg te Gouda als geleider van een kar bespannen met een hond dien houd niet ran eea muilkorf voorzien te hebben tot eeoe boete van drie gulden of gevang van ééudag U B landbouwer wonende te Oouda wegensin de Lange Oroeneoibial te Oóuda zyn wagen bespannen met een paard geheel louder toeiictit laten Uuuiit tot eeae boete van één gulden of gevang van één dag L J weduwe van P v E koopvrouw in ruit wonende te Gouda wezens rijden met een kruiwagen over het met klinker bestrate voetpad nn de Oosthaven te Oouda tof eene boete van drie gulden of gevang van één dag H de B boerenknecht wanende te Zwammerdam wegens rijden in draf over de beweegbare brug aan den Kleiweg te Oouda t eene boete van één gulden of gevang van één dag A L koperslager wanende te s Oravenhage vegens te Gouda per trein nit Rotterdam aaukomen loiider behoorlijk plaatsbewys met een plaatsbuwys van den llollandsehen spoorwex Rotterdam s Oravenhage en weigeren de verschuldigde vracht met de bepaalde verbooging aan eeu spaorwegbeambte te betalen Burgerlijke Stand Gtouda GEBORKN 7 loli Ournelia Adriiai oadcn E Heji cd J vsa Hutcfll 8 Gathlrias AgatI Eliubeth oadera P P Bon en H O C de Jong Johasnei Hendrikat AatostMl ondcrt H Spieringi cd J Jtspci 0 JobaDoeB laeeku oodert J NieDweahaiun en C 1 Tnueii OVESI DSN t 8 Joli A £ Wieatju 1 m 8 H vin tJaaes 5 m GEHUWD i 9 Joli K P i de Jager en M van Escli Bnrgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 4 tot 10 Jali 1879 Moordrecht OEBOBEN Wijntje onderi T Boen en A lan Grieken OVEBLEDEN B n Dctli 58 j te Ziraoimerdani Stolwijk OEH0WOi H Blonk en A Ooini Reeuwijk eXBORBNt Keternella ooderi H Stravcr en 6 Rgnb k Butisnu oodera H van Buli en A Ferdgk Cornelia oodera V Verkleg en J bout OVEKLEDEN C Jongenecl 27 j S K inkelenbcrg 15 m OMSEBTROUWDi A van Bee en J Vink Waddinxveen GEBOREN Hendrik Nicolaaa oadera H Spoormaker en N C Venrey Maaa onders K Jonkheid en M Schinkel Gerritje onders J Spekman en J M Wiegman Maria Jofcanna onders H Jongeuborger en J Gerritsen Helena o dcra A van der Hnjden en A Bremmer Adriana ouders J van der Heiden en J P C v n Egk OVERLEDEMi C M Uilenbroek Sm VUF en TWINTia JABIOE @ litt t ntgtng TAN CLEMENS NICHTINQ EN MARIA JASPERS Qouda 12 Juli 1879 Hunne dmkbare kinderen Voorspoedig bevallen Tan een zoon J M F VERZUL Bbchueb Gouda 8 Juli 1879 ï Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 26 JULI a s en de Ballotage Lijst a st ZATEBDAG 12 JULI gesloten wordt Het Bbstodb i Mr P J SNEL Premdent H JAGER Secretarie Oouda 10 JnU 1879 Men wenscht SOLIDE EFFECTEN tegen OËMAKKËLIJKË 6ËTALINGSG01ITIEN te plaatsen Adres met franco Brieven onder N 306 bü den Boekb A BRINKMAN alhier BESTE GELDERSCHE gekookte HAM è 90 et per B ons te Terkrijgen bg F m BOVËl VAN GEKT Hoog e Gouwe Juffrouw KAMPHUIZEN Gouwe rraagt een Een KliNUËR DAGNEiSJE GEVRAAGD tegen 1 Atignstns Adres Mevr IJSSEL de SCHEPPER Markt Men rerlangt zoo spoedig mogelgk een BAGMEISJE om de vrouw des huizes behulpzaam te zjjn iu de hnishouding Te bevragen bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alhier Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten 3 11 aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door ons ii doosjes a S Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend Terkrjjgbaar gesteld bü den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij wa ar schuwen voor het gebajik van namaaksel welke men tracht in omloop te brengera TMAS BIG6 CHBMIST VOOR landfaonw en Veeartaeagkonde QENEESUIDDELEN voor SCHAPEN RUNDVEE k PAABDEIV Sigg s Wasehmiddel doodt Teeken en Luizen b j Schapen in ééne minuut voorkomt en geneest de Wormitiekte Prgs 10 Cents per Schaap in Potten Toor 10 20 30 40 en 50 Schapen Sigg a Schurftmiddel zeker Geneesmiddel van Schurft bg Schapen en Luizen bg Rundvee en Paarden Prgs per Kruik 1 40 Bigg a kwaadaardig Klaauwxeermiddél geneest binnen weinige dogen Prgs 1 per Kruikje men Trage GebnüksuuiwQzliif Wederverkoopers genieten KORTING Verkrflgbaar bg FBJESTON Co Rotterdam Eenige Hoofd Agenten Toor Nedbrland en bg H O BOMFHAMUS Apotheker TURFMARKT 222 GOUDA Openbare Vr wUUge VERKOOPING te GOUDA W De veiling beide dagen des middags ten 12 nre in het Koffihuis 0E HARMONIE staande aan de Markt te Oouda van HET HUIS GENAAMD T I V O L I tot heden pbroikt geweest en ingericht tot Logement Kofflehms en uitspanning gelegen san de Spoorstraat binnen de gemeente a OTJlDJL met daarbg behoorenden TUIN PLANTSOEN enz enz ten kadaster bekend als gemeente Oouda Sectie A nummer 1625 groot 21 Aren 71 Centiaren Het geheel is door deszelfs ligging in de onmiddelyke nabijheid Tan t Station der NeJ Bgnspoorw Maatsch ze r geschikt tot uitoefening daarin van alle AFFAIRES Betaling der Kooppenningen vóór of op 1 September 1879 Aanvaarding onmiddelgk na de toewgzing Breeder bg verspreide billetten omschreTen Het perceel is diigeljjks te bezichtigen mits zich aanmeldende bg den heer C J VAN DB PAVOORDT op den Kleiweg te Gouda En op DiBsdag den SS Juli 1 79 des Toormiddags ten 10 ure Toor boTengemeld Huis TIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda Openbare Verkoopinp Tan EEN COMPLEETEN ROFFIEÏIÜIS INVENTARIS waaronder een nieuw flink loopend BILLARD met toebehooren BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDIKANTEN BUFFETTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS CAN A PB etc Voorts COMMODES SECRETAIRES KLOK KACHELS TAPIJTEN en hetgeen Terder te koop zal worden aangeboden Daags te Toren te bezichti n Tan des morgeuEl 9 tot 3 ure in gemeld hnis Deze Terkooping geschiedt om contant geld Beide Terkpopingeu zullen plaats hebbeu ten OTerstaan Tan den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen ten wiens kantore nadere informatiën te Terkrggen zgn QoTOA Dbük vaj A Brinkmaw De uitgave dezer Connmt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending van advertentiên By deze Conraiit behoort eeu BUvoejirMl De herkiezing der Raadsleden die in September aan de beurt van aftreding zgii is op ééue uitzondering na tamelijk zeker Over die uitzondering een enkel woord Het is bekend dat Dr t Iterson niet tot candidoat is gesteld door de Goudêche Kieivereeniging en dat de heer Koek die ook Troeger tegen hem oTer stond thans wederom door die Tereeniging wordt aanberolen ËTeneens zal men zich uog herinneren dat de verkiezing Tan Dr van Iterson met zeer geringe meerderheid met één stem slechts indien we ons niet Tergissen plaats had Er 19 dus wc eenige grond voor Trees Wij zouden het zeer betreuren indien Or t Iterson niet werd herkozen omdat hj naar onze meening meer heeft gedaan om die herkiezing te wettigen dan menig ander die zonder bedenking werd condidaat gesteld Wst wxnrdt tegen den beer r Itenoo angcToerd Vooreerst dat hg door zijn drukke praktijk dikwgls afwezig was of te laat kwam W j hebben het Verslag eens doorbladerd en niet kunnen bespeuren dat Dr Tan Itettson zoo dikwgls ontbrak Het is voor personen met een drnkke praktijk luet een drukken werkkring veelal zeer mopilgk om midden op den dag raadsvergaderingen bij te wonen en t is dus zeer natuurlgk dat dokters notarissen en odvokaten wel eens moeten te laat komen of geheel wMblgven Dit gebeurt overal en met allen Wjj nn hebben niet kunnen bespeuren dat het met Dr Tan Iterson meer het geval was dan b T met Dr Luijten Het is natmiriük wenscheljjk dat de leden present zgn misschien zou door de vergaderingen op een ander uur te stellen daaraan worden te gemoet gekomen maar het is niet in het belang eener gemeente hen te weren die tengevolge hunner particuliere bezigheden genoodzaakt zgn nu en dan eens te ontbreken Ten tweede wordt aangcToerd dat de heer Tan Iterson zeer is tegengeTnllen en wordt eene min of meer optimistische beschouwing gegeTen over de toekomst Tan de Zak als Toorbeeld aangehaald We herinneren ons dat ook en stemmen daarmede uiet in maar waarom dit nu alleen onthouden en niet op tal Ton andere gevallen gewezen die den heer van Iterson in gunstiger daglicht plaatsen Leest onbevooroordeeld de discussiën over de waterleiding over dé bouwverordening en ge zult ook daar waar gij niet met hem instemt toch moeten erkennen dat de heer van Iterson een verdienstelgk raadslid is Voorts wordt beweerd dat de heer van Iterson een tegenst nder is Tan de waterleiding Zoo algemeen gezegd is dit onjuist Hg behoort met Tele anderen tot de tegenstanders der nogaat bangige concessie hg is met vele andereu van bordeel dat alleen dan een waterleiding kan beantwoorden aan billgk gestelde eischen indien zg van gemeentewege wordt geëxploiteerd en komt dus de zaak weldra wederom inden raad b T door het Tervallea dar tegenwoordige concessie dan zal een flink plan tot oprichting eener waterleiding van gemeentewege ongetwijfeld bij hem ondersteuning vinden In het belang eener gemeen tel gke waterleiding is bet dus evenzeer als voor vele andere belangen gewenscbt dat Dr van Iterson worde herkozen Hem uit te sluiten zon oagerechtTaardigd en onTerstandig zgn We veHrouwen dat Tele kiezers dit met ons znllen eens zijn en dat onder de faerkozenen op a Dinsdag niet zal ontbreken D F E 6 VAN ITERSON Artikel 7 vau hel wetiootwerp van den beer Jnlea Ferry op bet lioa er oudcrwys en doarua het weUoutiverp zelf zijn Woeusdag met groote meerderheid door de Frauscbe kdmer anngeaomen eu als üe aeoaiit ook zijne toeatemmiog zal verleend btbheo is weder een vau die maatregeleo genomen welke onze tgd uoodig acht om de beperkiogen uit den weg te ruimen door particulieren of vereenigiiigen gesteld aan de vrge ontwikkeling van den mniisch ia alle deelen van zyu bestaan en wilke de ki rkelgke richtingen sterk veroordeelen in hun streven uaar het monopolie der leiding van de jeugd Btiden hebben van bun standpunt gelyk t kumt ma ir op het standpunt aan Volgens de aangenomen wet zulitu de graden alleen kuuuea worden toegekend tengevolge van eeu examen bij eeu der inrichtingen voor huoger onderwijs van den staal De voorwaarden lour leeftyd inschrgving ttage in de bospiiulen eu Liboratoriums de terinyn onl tussohen de examens en de aan de schatkist te betalen rechten zijn dezelfde voor staatsscholen en vrye soholen De wet neemt twee soorten scholen aan voor hooger onderwijs die van den staat of de gemeente aangeduid met de ilamen faculiés universitcs of écoles publiques en die door particulieren of vereenigingen geslic it welke geeu anderen nnam mogen drugen dan dien van écoles libres Niemind art 7 mag hooger onderwijs geven helzg vanwege den stnni hetzg op eene vrije school of mag aau het hoofd staan van eenige inrichting van onder ys welke ook zoo lig behoort tot eene niet door tjten staat erkende godsdienstige vereenigiug Geen tenkcle inrichting van vrg onderwgs geen enkele vereeuiging met het oog op het onderwijs gevestigd kan erkend worden vim openbaar nttt te zijn dan krachtens eene wet Verder volgen de strafbepalingen en de aanwijzing van de bepalingen welke door deze wi l vervallen zgn Mao Mahou en Canrobiit hebben geen verlof kunnen krggeu om uaar Cliislehurst ie gaan voor de begrafenis l riiis Jerome behoeft dit gelukkig niet te vragen men deelt mede dat deze oiimiddellgk ii i de begrafenis naar Saline depart Jura vertrekt Men spreekt opnieuw vtnj een huwelijk van den Koning van Spanje met de Oustenrijksche aartshjertogin Marie 0 iat het plan door dan zou de Jo tes in Ooiober worden bijeengeroepen om haar gotil keuring te scheuken aau de verbintenis ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommera VIJF CENTEN Donderdag begoB men in den Duittchen Rijksdag niel de derde lezing van het tarief enz j tabaksbelasting was in eea enkel bogenblik aangenomen Eigenlijke discussie werd ook over bet tarief niet meer gevoerd alleen werden van verschillende zijden verklaringen afgelegd Volk zeide dat hij tegen het voorstel van het centrum bad gestemd maar voor hel tarief zou stemmen omdat h de hervorming voor noodzakelijk hield en de waarborg qnaestie voor een zaak van ondergeschikt belang Namens de vrijhandelsgezinde conservatieven en den bekenden Von ïreitschke werd een verklaring voorgelezen dat zij met het oog op de uoodz kelijkheid van de financiéele n chten voor het geheele tarief zonden stemmen Xaar men algemeen onderstelt zat de heer Fuik nu hij nil den actieven dienst is getreden later geeu staatsbetrekkiug meer bekleedeii maar ambteloos blijven Ten jare 1817 is hij als ausoultator bij een rechtbank van eersten aanleg in ilen staatsdienst getreden Overeenkomstig de b lingeo op het berekcoMi der p Mslwuea taf ben oh tooAuag nim 12000 mark worden toegekend Den heer Hobrecht zal ah pensioen iets meer wor de toegekend dewijl hg eenige jaren vroeger dan d ijtagr Falk als ambtenaar he ft aangevangen De Mgedarende gedurende welke bij heeft gefun1I7 als opper bnrgfineester van Breslau en l iter zoodanig van Berlijn worden beschouwd als Ie zjjo doorgebracht in s lands dienst Deze voorwaarde afwijkende van den gewonen regel werd door den heer Hobrecht gesteld bij gelegenheid van de onderhandelingen gevoerd over het aanvaarden der belrekking van minister van financiën Met zekerheid mcenl men ie weten dal de heer Hobrecht weldra lil icn andr re betn kking zal optreden De heer Jlriedenthal afgetreden minister van landbouw domeinen en wouden zal vermoedelijk geen landsbetrekking meer aanvaarden In Silezie bezit hij uitgestl kte goederen die hij gedurende verscheidene jaren zelf heeft bestuurd namelijk van 1864 tol 1874 heeft hij zich aliliiar gehouden met het landbonwbedrgf Hij heeft zjjn loopbaan als ambtenaar ongeveer geiijktydig met den heer Palk begonnen en licrfi gelgke aanspraken op pensioen als de genoemde minister tot wieii hij in de meeal vriendschappelgko betrekking staat Hg heeft hel stellige plan opgevat cm hel beheer zijner goederen weder te aanvaarden eu zich voorgoed aldaar Ie vestigen De verkiezingen voor den Rijksrnnd in Oostenrijk zija bijna afgcloopen de liberalen hebben reeds etn verlifs van 50 zetels te betreuren Volgens de Augiburgiche is hel hoofddoel van de Regeering met behulp van de conservatieve mi erderheid du legerwet weer voor een tiental jaren vast te stellen De Belgische Montteur bevatte eergisteren de nieuwe wet op hel l iger onderwgs de wet draagt de dagleekening van 1 Juli Goiiiischc Kiesvcrecnlging Gisterenavond had iu het boveiilukHalder an offiV eeoe al eriiHMie v r uleriiig plaals vhu boieu eiioeindR kie8vert iii iiii teii eittde ecu cnmlidaat te st Uni voor den gemeenteraad in de plaats van den luttr Mr J H vaii Alierop die de c nidida uur met Imd nau aard l e vooiïilter de beer W G N de Keijzer opende Ie ver fier ing raet te beririnereD aan het doel dtzer bijeenkomsti reeds op het convooatiebiljet Ier keu