Goudsche Courant, zondag 13 juli 1879

Zondag I S Juli 1879 De KIESVEREENIGING GEMBiENTEBELANG heeft in hare Vergadering gehouden den 7 JULI 11 tot CANDID A TUN voor de GSMEBNTEBAADSVERKIEZINOt op DINSDAG 15 JULI e k gesteld en beTeelt sis zoodanig aan de Heeren Dr F H G VAN lTEBSOI Dr A LUIJÏEl G A MLLLEB G PDII GË W POST DROST G STRAVEIl i ï Hel Betluur De H IJSSEL de SCHEPPER Pretident G J STEENS ZIJNEN P C TAN ZEULEN K JONKER JACOB A ROEST van LIMBURG Secretaria B K KISSyEREENICING RECHT VOOR ALLEV Tot CANDIDATEN voor het LIDMAATSCHAP van deh GEMEENTERAAD ziJn gesteld de Heeien G PUIIVCE Dr A LUWTEi I G STttAVEK G A ilICJLLEU C IlOOGElXBOOilff G A BOUTEU welke alg soodanig worden aanbevolen t GOUDA 11 JuU 1879 BEI BESTUUR Il mim mmmm heeft voor de VERKIEZING van ZES GEMEENTERAADSLEDEN op DINSDAG 15 JULI 1879 gesteld de Heer n G STBAVEB Dr A LUIJTE A A BOCK G PBI CE G A MtlLLEB W POST DBOST en beveelt deze met aandrang den Kiezers aan HET BESTUUR Door VERTREK naar Openbare Verkooping Openbare Verkoopingf eenen Inboedel bestaande in STAANDE en DRAAGBARE MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BBDDEGOED LINNEN en TAFELGÜED enz Op VRIJDAG 25 JULI 1879 des voonniddags ten 9 ure aan het Huis Wijk B N 108 aan do Oosthaven te Goüda Te zien DONDERDAG 24 JULIJ des naniiddags van 2 tot 7 nren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGBEBVER te GODDA MAANDAG 28 JULIJ 1879 s voorm Elf ure in het Hotel dï Paauw aan de Markt te @ oüDA van een PAKHUIS met BOVENWONING en een WINKEL en WOONHUIS beide laan de flooikade Wflk O Nos I38jr en te Godda geschikt tot velerlei doeleinden door d6 gunstige ligging aan de GROOÏE SCHEEPVAART en hebbende beide een schoon gezigt op de Tnrfsingelgracht en het daarbijgel en Plantsoen By de week verhuurd voor 3 50 en 2 50 Breeder bQ biljetten en inlichtingen geeft Notaris Mb KIST te GooDA Gouda Druk van A Brinkman Verkiezing voor den GEMEENTERAAD Als ONAFHANKELUK BBBLIJK MAN met een belder hoofd wordt aanbevolen de Heer A E VAN DUIEH Wegens het ongunstige weder is de REIS naar IJMVIDEN acht dagen UITGESTELD en bg genoegzame deelneming bepaald op tuingt ZONDAG 20 JULI Kaarten voor die reis zgn tot uiterlijk DON jDERDAG AVOND te verkregen a 2 de persoon bg den Heer J H ROSBERGEN Westhaven B 174 NA DIEN TIJD zullen geen kaarten meer uitgegeven worden Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nilgegeven en alom te bekomen SE mim MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaxen der CartonteekeDingen enz waarb is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOB CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vau Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen SiUui en Maagpiiien Deie PILLEN die sinds rele jaren mrt het beste gerolg teKeii de ailjm n li maagverStOrkond Keitnnkt worden duur liare wcrdiug de spijBVerteiing zeer bevorderen bgronder goed tegen de gal eu zeer Eacbt laxerend zijn ryu legen 82 g cent het doosje met berigi ran het gebruilf veiknjgbnar bg de navolgende Heeren te Aniierdsm M Clóliau C Draog Heilige weg I S31 Bleiswgk 8 v d Kraste Bommel Zalt J r d VrgU Delft K Wilschut Delfsharen A T Schilpcroor Derenter Gebroed J ioinn Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s G ravenhage J Visser Zoon in de Spuistraat Gorlnohem B J B Bosch Crma I I Lasonder Haastrecht K Oosterling Legden J T Terbnrgh Uaarlejnmerstraat Lekkerkerk A den Oodsten Linschotrn B Kruithof Botterdan i Santen KollT korte Hoofdsierg Stolwijk Wed A Zgderlaan Schiedam Wed A H Rombouts Tiel A J Faaasen Utrecht kerstr 373 Zerenhui en A Prins De SL1J 11 en MAAGPILLKN bereid volgens het eohte recept zijn door mg te Gouda allee en uiUluite i ferkrggbaar gesteld bij dea heer L SCHENK op de Hoogstrap l LET WEL Om rik doosje der echte en sints onheugelgks jaren gebruikte SLIJM en MA AG PILLEN is een biljet voordien met de lisndteekening van J J SCHREUDEIl apotheker welko handleckenlngzich ook bevindt op het zegeilak waarmede het doosje reizrgeld ii Men gelieve daar e attent op tezgn en tioh te wachten voor hetgebimk nn een namaakI sel dat men tracht iu omloop t IieD ea kt BINNENLA in GOÜDA 1 oU 187 Door de kiesvereeniging Bteit voor allen alhier xgn in kare vergadering van Dondeidagavond tot candidaten gesteld voor den gemeentt nuul de hh G rino O Stmver O A MnUer Qt A Laqten Mr i H vm Mierop en J V Dwhnana De twee laatstgenoemde heeren hebben de csndidatttur echter niet aanvaard waarop in eene gisterenavond gebonden vergadering in bonne phuta candidaat zgn gesteld de hh O Hoogenboom en G A Boitter lo de litting der B tterdamsehe Arr Bechtbuik van Merea morgen is veroordeeld W H V 8 wonende alhier baU van diefstal van 4 pakicca aajet tot 1 maand gev eens CtitterrD morgen ia ait het water van de Kattenaingrlgnwkt opgehadd bat IQk van lekefe B vnu beroep reiciger die aaar men legt reeds vei eheidene dagen vermiat wa In de plaats van den haer h P Hoogendijk te Waddinxveeo die niet meer in aanmerking enaeht te komrn als lid van den raad ia door de libenle kiesvareeaigii aldaar candidaat gesteld dfs heer G W C van Dort Kioon Voor de eerste klaiae der afdeeling a v m d rykslandbouwsr hool te Wageningen haddao Beh uaugejield 15 caiididateii afgewexen werden S toegelaten 0 Tot de aUMÜng dier sehod den ua jgrhoaden riLnmen begelaten S jongetieueu aaroiider v der Breggni te Waddiuxvem In de ntting der Provineiale StMm van EuidHollaud au Itondrrdag ii onder andere brhandeU de snbaidie ia de kosten der dfoogniakiag vu plusseu onder de gemeente Beeow De commissie adviseert confurm het voorstel van Gedeputeerde Slalen aan de hesien van Hall en Houtgn de torgnrgde aulnidie na ƒ 100 000 te bigven toezeggen ook zniidrr rgksaubsidic mita vdor 20 Keimari 1880 hrt werk is aangevangen en de oiiilenieiniug finaiicicrl is vartrkrnl NmUi de hrcr ran Weel van Kotterdaiu herinnerd bad aan zgo vroegere meeuing dat de ptovineie niet zoodanig belang bfj dete zaak had als het Sqk om de helft in de subsidie te rrehtvaardigen en hg zouder op de zaak terug te komen alleen stamming h d gevraagd om van zgn gevoelen nader te doen Uykeu wordt het voorstel aangenomen met 67 tegen 8 stemmen Naar men ait den Haag Bteldt heeft het ministerie coUaotief nader b j Z M aangedrongen op ontslag Den SSn Jnli ml door den Baad ran SUte worden behandeld het beroep van den Gemeenteraad van Lekkerkerk van een besluit vau iedep Stateu van Kaidholland 4 10 Maart 1879 waarbij vermeerdering vau het getal soholeu iu die gemreute is bevolen Bq het hoofdeomit voor de Noordpoolvaart is hrt volgend telegram ontvangen van den geugvoerder dcrWiUcm Barenda gcdagteekend Vardoe 10 Juli 6 a 16 m Te Vardoe aangekomen alles wel aan boord Os lurende de reia felle oost en noordoosteuwiud Ontmoet iwaar ga op 7 5 noorderbreedte eu 36 W oosterlebgle Uit Almelo meldt men dat bet honiggewin wegens den amhondenden regen reeds als mialiikt kan wardea besehouwd Ook de turf stggt in prgs daar er van dnogni bijna geea spnka ia Voor bet Oereohtabof te a Orarenhage werd Donderdag behandeld het booger beroep door A D te Cappelle a d Usel ingesteld tegen een vonnis der Botterdamsohe reehtbanlt waarbg k wagens moedwillige mishandeling tot drie maanden eenume opsluiting veroordeeld was Hem werd ten laate gelegd dat hg in Maart jl z ne vroegere beminde L K zoo berig in de beide polsen had gekiepea dat deze daardoor waren epgeaanillea Verrolgens zon hg kort daarna zekeren V tegen den grond hebben geworpen en desen met het hoofd tegen een boom hebben gealagen Evenals roor de rechtbank werd het plegen ran beide feiten door den beklaagde ontkend Deze ontkeatenis werd toe C ht door den adroeaat mr Jitcq ri n Gigch trMktte ana te tooMS dat de vraegna ipi de volstrekt niet door den appellant was mishaudetd en beriep zich daartoe op hare eigene erkentenis dat tg hem haar reakAasobje had aangeboden eu vnjwillig was medegcwaadeld Wat het tweedf feit betreft Uiirbg had de oppeUant slechts gehandeld tol zrlfvrrdedigiog tegenover V die hem aanviel Tea slotte hoopte pleiter dat het Hof zoo noodig nog een nadrr getnigenrerhoor tou gelasten Voorts conelndeerde pleiter tot vnjspnak en anhaidiair tot oplegging cedirr liebtere stril De irtfvaduii geaeraal Ur Gregory betoogde dat tegen het mei jr door den appellaat wel degelgk geweld waa gepleegd en dat tg hem alleen haar Saeon aanbood en met hem medeging ten einde op eene vreedzame manier van hem of te komen Hetgeen tegen V geschie l was kop oumogelgk als zelfverdediging wolden beschouwd De opgdegde straf aehtte Z K G A niet Ie hoog en hq re oireerde derhalve tot gebeele bevestiging van het Botteidamaehe vonnis Maandag aanslaande nitapnak Door bet gemeentebestaar te Sotteidam Is d volgende bekendmaking gedaan B en W van Kotterdam gelet op art ii dif wet tot voonumug teniB hesmstleluke siektcn vau 4 Deaaahet 1871 tSÖtlM K IM laUnde U v ti Wanneer Axiatiacbe bolera pakken of roodveuk in eene gemeente epidemiaek sqn waargeuomea worden aldaar geene kerraisaea nooh jaarmarkten gehoadrn Zg wolden ia dat gavri vaa gimaMle wege graehorst Qetien het advies van den heer Inspeetenr voor het genceskaadig staa ta ta eiinh t in dets provineie waaruit blgkt dat de epklemie van roodvouk in dete gemeente nog niet als geëindigd kon wordaa verklaard daur het getal aangetatlea in de laatatc week weder is tuegeuomen es het niet ia te bepalen hoe ia de eeratvulgcnde weken de loop der ziekte tol tgu ochlen liet niet ondienalig de aandacht van belanghebbenden te veatigeo op de bepaling van voormeld wetsartikel dewgl het geval tioh lichtelgk tal knnuen voordoen dat de aanatoande kennis uithoofde der hier heeneheade tfidaaiie vau loodvonk gesohont tal moeten rofden De jimlitmteie Cmirml wijst op de ongeschiktheid van het parlement welks hoofddoel is vertegenwoordiging om als wetgeviode maoht op treden door de veelhoofdigheid eu vedainnigheid Wanneer aagt de Jnk Cotr de j litiek de politidke kbar de leer bet geloof da nohting de paitijsohap invhied gaat nitoefonen ook op de wetgeving in taken van bnrgcl reoht van atrafreoht van hondelsreeht van landsverdediging van finanoifiele huiahouding ena ni aUen tidiea waarin alleen de laakkuudigen met oordeel dea ondenebeids uitspraak kunnen doen dat kan men gemat de illnaie laten varen dat er ooit andera daa door een cxoeptioneel gelnkkig toeval eene goede wet over een deter onderwerpen uit het Parlement tal te voorschgn komen De veelheid der talen verhindert dat de werklieden han toren ran Babel optrekken en voltooien En no tgn ongelukkigervga de Kamen op niets meer nagverig dan joist oii de berosgdheid om een werkiaua deel te nemen aiu het retraardigen van wetten ook over apemale en uiet politieke onderwerpea Ben terk apiekend voorbeeld hiervan leveren de renlagen der oommiaais ran rapportenis onier Tweede Kamer orer het voorstel van de heeren Godefroi Lenting en Patgn tot wgaiging van het reglement van orde diei Kamer ter gekgenbeid van de behandeling ran het ontwerp ran een Wetboek van Strafrecht In allea egt de Jnti Cnr straalt door boe iet de KanM tioh door dit voontel in haar iwak gelaat voelt eu hoe envel tij het opneemt dat man haar almacht aan banden wil leggen omdat mea ban aiwetsnheid in twijfel trekt Het onderwerp itr stnfwetgering moge er nadeel door lijden het nieawe wetboek van strafrecht moge er door te gronde gaan de Parlementaire bevMgdheid ran elk lid om over allea mede te praten om ook zgn dnit in bet takje te leggen en zgne niet ter take afdoende inticbten te atellen tegenurer en iwaarder te doea wegen dan de argumenten der laakkundige leden zal gehandhaafd en ongeschonden bewaard blijren Gelnkkig Nedeiinnd I Vertrouw er op dat uwe Tweede Kamer ook het Napoleontiseh Code Final roor tt tal blfren behouden Zoolang dete twee verschillende roepingen vertegenwoordigvn en wetgeren in ééa lichaam vereeoigd zullen Ugven op de w gelqk dit thans in ontft Parlementen gebraikelijk is zoolang de veeleinnigheid die voor het vertegenwoordigen onmilfaaar en voor het wetgeven verderfelgk is rich in de wetgeving tal bigven doen gelden tal de onvmditbaarheid op dit gebied aanhouden en toenemen Want hoe meer het Parlement als vertegenwoordigend lichaam tgne volmaaktheid nadert des te ongesohikter zal het worden als wetgevend lichaam De Nederlandsehe Jaefatvereeniging Nimrod tal op Maandag 14 Juli a s te Botterdam wedstrgden houden door middel van aohieten op glaien hollen ppgs wa c pa n door den toestel Bogardna De wedstreden tijn vier in getal lo Aan iedeienjUintter wordt recht gegeven op 6 ballen afstand Wmeteit Dedneming slechts opengesteld voor de gevnfte leden Sq Aan lederen schutter 3 ballen afstaiuvlS meters So Aan lederen aehutter 3 ballen afstai4 16 melen en 17 voor winnen in de taree een 4o Aan lederen schutter 1 bal afsi lulradnetie vaa vreemdelingen door i bg de wedrtrgden S 3 en 4 toegeUt wedatrgd tgn twee prgien nitgelo Ingerolge kennitgering van den Commitaaris des Konings in Zuid HpUand van deter tullen de tfiooderlgke jachten op waterwild roor dit jaar in dete provincie worden geopend op Vrgilag den Isten Augnstus aanstaande Mitsdien is van dat tgdstip ir uitoefening der jachtbedrgven vermeld ia art 15 lett d en i der wet op de jacht en visscbécg geoorloofd Tevens wordt herinnerd aan de bepaling van het reglement op de uitoefening der jadit en visschenj in dete provincie krachtena welke die jachten niet mdtrs mogen plaats hebben dan op het water langt de stranden oeren ran merea platoea rirjere i e op de moerataige landen In de afdtelingen ran het congres bg gelegenheid der algemeene vergadering der maatschappQ töt bevordering van ngrerheid te Arnhemtgn belangrüke beraadalsgingen gebonden In de tweede ftlicfiag werd met ï tegoi 3 aiemmen de wenachelgkheid nitgesproken ran het hentel der differenUeele rechten in Indië Uitrosrige bespreking ook leverde het pont der wederinroering der octrooien op Bg de stemming verklaaiden tich SS stemmenvoor sl hts 1 atem tegen eenige leden an kid4 n iioV rftniat nuaiag f De Ntee Torktr Hmdtl Ztg meldt Jn het kamp der afschaffen heerscht groote veraUgenheid aangetien Lnther Janson de beroemdste aller matigheidsapostels van Indiana kortelings te Greensbnr wegens dronkenaohap en ruatrenioiing in hediteoia genomen en naar de gerangenis rerwezen werd Het burgerlijke hnweiyk wordt te Kankakee Indiana door dea daarroor gestelden ambtenaar bg tonder ring voltrokken Wilt ge haarP Ja Wilt ge hem P Ja Ge tijt gehuwd twee doUan als het o belieft l Wederom is stonn en onweder uil Amerika aan ons toegedacht Bgna ifao men geji het was lot straf van Nederlands Sngeloot aan Ameriks s voorspellingen dat wij thans geen zomer krgaeE Wg naderen de hondsdagen en Sint Margeriet en nog laat de eente zomerdag zich wachten Zoo dit