Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1879

Woensdag 10 Juli 187Ö mm mrni m mm wum Alle soorteu vAnBORDEAUXea ntfere W IJS E f bij M PSETER8 Jz te Gkmda Bizonder wordt aanbevoteö de gei eputeêrde BORDEAtJXWUN van I op per Anker met accijns Steeds Leiegen voorradig Ook bij proefflesaohBnf T art e half anke Prijscouranten worden gratis en frankoveSd n Aïïes wordt franko Wiuis geleverd Tot BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN Jli r MBT S wereldberoemde VH MMVMII1HW met benoQdigdIwdBn frmeo én elk apoorwedtótóKw waarborg en proeitp JR fmr machine om onkruid te plukken Haksel maeMll s Gnttmolens tot de billflkste prijzen Catalogus Jranto en grati Agenten geaocM PA MAYFARXM Co M ihine Fabriek te FrankfoH a d Main GOUDSCHEICOURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Ooada en OiDstrebeli DE OKIGIJVEELE Naai machines aijn onovertroffen in Soliditeit Deugdelpheid en IDaurzaumhoi I en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zjj worden ponder prijgverhooging tegen wekelijksche afbetalingen van afgeleverd om zoodoende ook den meest oiiliemiddelden in staat te stellen aieh een der beste voor zjjq onderhoud dienstige Machines aan te s bafién De buending van advertentièn kan geschieden tot Md nor des namiddags van den dag der uitgave 4 1 4w ï i é f kr it Te SOTTERDAM zjjn deze Machines uUsluÜend verkrögbaar in het iloofl D pót IJ Dit wonderbaarlijk preparaat overtreft nlle haarverfmiddelen is geheel onschadelijk vlekt de huid niet en geeft binnen DKIE k VIER DAGEN het haar zjjn natuurlijke kleur blond bruin of xwart weder Prüg perflacon 1 Alleen veikr gUar hg Louis P WELTER Fzn Coiffeur Westhaven B 193 Oouda l U il QOVDA DkCK VAM A BuNKrilf op planten en nachten noa loltijf werkt ook de Arnhenasohe tentoonatelling oaderfindt et de sevel B Tan Het beioek op mooie d igrn eer druk Iaat bg regeuaehtig en kond eêf Teel te ensohen ovtr en vreemdelingen komea nog aleohta ia tchaarscha getale Vqoral de pMtltrs éer batferten Igden et Jf ih Ct lu het Utr Dtgtlud wordt dtoor een intender het denkbeeld geopperd tot vorming eener commissie die lich tot onie rookeiide landgenooteu wendt met Tcreoek om de punten Klnner aigaren te bevalen Wie daartoe genegen is teekent op eenc l j t Jaarlgko wordt de oogst aan de buiten opgehaald en naar den snuifmolen gecondcn Dow d opbrengft Tan de aigarenpnntjes worden in Duitaobland drie weeahuiien onderhouden Stel nu eens xegt de inieuder dat een tiende oaier bevolking sigaren rookt hetgeen wel niet al ta orcrdrereo lal geaohat weceu dat ieder rooker gemiddeld twee sigaren daags gebruikt dat iedare sigaar een werkelgke waarde van een sent heeft ea dat eiudelgk ieder pantjit ongeveer sigaar bedraagt dan gaat er dagelgks een som verloren van 400 000 X X X Vit nt = pi va ƒ B33 dat is jaarlijks een kapitaal van ƒ 194 6961 Moge deze berekening onnauwkeurig weien en hare uitkomstM grooter ijn dan in werkelijkheid het geval is wjj kannen in alle geval gerust nnn nemen dat er op deze wgze jaarlgks eeu Ion gouds vernietigd wordt Hoeveel nuttiger zou deze tot ondersteuning van behoeftigen tot stichting van liefdadige inrichtingen tot het bouwen van arbeiderswoningen of iets dergelijks gebezigd worden Hei door de Keizerin van Rusland ingestelde ecretreken van het Koode Kruis is naar de SUmd verneemt verleent aan prof van Oosterzce en aan ds van Audel Het werd hun toegekend wegens huB verdiensten ten opziehte van het Ëiigrlsohe Hospitaal te Sistowa aan den Donan gedurende den biataten Uussisch Turksóheu oorlog Het eercleeken bestemd 0m op de linkerborat te worden gedragen is een geëmailleerd rood krais sierlijk gevat in een zilverea rand met de jaartallen 18771878 Bg het steeds toenemend gebruik van hectografen is het niet overbodig op het gevaar te wijzen dat aan het sohrgven eener handteekening met den Voor de heotograaf geprepareerden inkt verbonden is Aan een koopman te Mainz werd dezer dagen een door hem geaccepteerde wissel door een zyner bedienden voorgelegd De patroon moest de echtheid van zfjn handteekening erkennen hoewel hg zeker wist dien wissel nooit geteekcnd te hebbeu De bediende had gebruik gemaakt van de voor een ander doel met den copiëerinkt voor de heotograaf geschreven handteekening van den patroon deze op den wissel afgedrukt en zoo op tastbare wyie zgu patroon den raad gegeven zgn naam nooit anders dan met gewouen inkt te teekenen Sinda eenige dagen zijn er ze Zoeloe s in Londen geen onderdanen van Cetawayo maar van koningin Victoria Zij Termakea het in groeten getale opkomende publietc met allerlei Zoeloe vermakeiykheden waarTan het werpen met den assegaai de meeste aandacht trekt De Minister van binnealandaohe zaken heeft erenwel goedgeronden de herhaling dezer rertooningru te verbieden tot groote schade Toor den ondernemer en tot groot verdriet voor het publiek Advertentien De ondergeteekende beveelt zieh minzaam aan in de gunst zgner Stadgenooten als TIMMERMAN tot het leveren en maken van GEWONE en MODELSCHAVEN K0IPEE8BANKBN enz Ook zgn bg hem verkrijgbaar gp UEEEN BBOKENHOüi voor SCHAVEN in allerlei afmetingen UEd Dienstw Dienaar J E VAN Dongen Bolding Jr Gouda VEST N 545 Wordt tegen AUGUSTUS gevraagd een Flink IMTEISJE niet beneden 15 Jaar Adres in persoon V den Uitgever dezer Courant Haven B I7 Haven 0 17 W N RMIJM44KERS Banketbakker en Kok Beveelt zich bg voortduring aan zoowel voor buiten als binnen deze stad tot het tóvéren van DINERS en SOUPERS voor Trouwpartgen of andere èestelgke gelegenheden met bjjlevering van tafelgoed service bediening enz enz Tevens verkrggbaar diverse SCHOTELS VLEESCH VI8CH en G VOGELTE Pastegen TAARTEN N0UGA8 IJZEN GELEIJEN VLAA S CRÈMES enz BIEEBOTTELAEIJ A V A TiT m dbtjk S OoBthaven B 72 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van OUD t f WIJNBIER PRINSESSEN BIER DUBB GEnSTE BIER nit de Oranjeboom e te ordwc ij op FÜ STEN en FLE88CHEN alsook Van BOSCH BIER op FUST en FLE8S0HEN J E EIEBERT markt gouda kaakt bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 nur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen emaille portretten Zeer fijne VERGROOTINGEN néar de laatste vindmg 7 3E JAAE De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIERTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptete geheimhouding kan men verzekerd zgn terwgl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwgl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Knipersteeg K 207 te GoHda In bgzondere gevallen kan men zich abonpeenn De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOSNSDAG en Y IUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden ia 1 75 fittnco pei post 2 6R0NIWETSHËRZIBNING Eündelük is iete naders bekend geworden omtrent de bestaande ministeriêele crisis eindelgk zgn de oorzaken dier crisis openbaar geworden ea is een einde gemaakt aan de gissingeo dk daaromtient geuit werden De kauaafwet is op den achtergrond een zaak van veel grooter belang is door de raadslieden der kroon aan de orde gesteld voorstellen omtrent de herziening der grondwet hebben de goedkeuring van de kroon niet mogen verwerven Bee £ herhaaldelgk ziJn bedenkineeu geopperd omtrent sommige bepalingen der grondwet in 1848 door de groote meerderheid des volki met ingenomenheid ontvangen Tal van verheteringen werden dan ook ingevoerd de poaitie van koning en vertegenwoordiging werd beter geregeld de raadslieden der kroon werden verantwoordelijk aan de vertegenwoordiging en de koning werd onschendbaar ters het volk i s t in doed fa m g f de keuze zjjner vertegenwoordigers lutnsschen zgn ruim 30 jaren verloopen en de ondervinding heeit geleerd dat verscbilleude bepalingen der grondwet niet meer overeen komen met de eischen van deien tgd In de eeuw van stoom leven wg snel geen wonder dat nu niet meer goed is wat voor 30 jaren ieder voldeed Herhaaldelgk is dan aoic gewezen op verbetenngen die dringend ooodzakelgk zgn Het nmiisterie naar het schijnt overtuigd van de waarheid dier bedenkingen beeft de kroon voorstellen gedaan om de bepalingen omtrent het kiesrecht en de defensie te wgzigen en deze voorstellen zgn volgens de berichten van de hand gewezen Daardoor is de cnsis gemotiveerd en aftreding van het ministerie is noodzakelgk wanneer er verschil bestaat tusschen de kroon en haar raadslieden omtrent zulk een hoogst belangrijk onderwerp Reeds dikwgls zgn aanmerkingen gemaakt omtrent de regeling van het kiesrecht en de samenstelling der vertegenwoordiging Art 76 der grondwet zegt De leden der Tweede Kamer worden in de kiesdistricten waarin Jjet rgk verdeeld wordt cekozen door de meerderjarige ingezetenen Nederlanders in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten en betalende in de directe belastingen een som die overeeukumstig de plaatselgke gesteldheid doch niet beneden bet bedrag vau f 20 noch boven dat van 160 in de kieswet zal worden vereischt Vooral het laatste gedeelte van het artikel om het kiesrecht van het bedrag der te betalen belasting te doen afhangep is herhaaldelijk bestreden Daardoor toch bezitten velen het kiesrecht die niet bekwaam of ontwikkeld genoeg zgn om daarvan eeu goed gebruik te maken terwgl daarentegen anderen van voldoende bekwaamheid van dit recht uitgesloten zgn Is het getal vertegenwoordigers afhankelijk van het cijfer der bevolking dun kan het niet anders of by den aamvas der bevolking is ver meeidering der vertegenwoordigers en daardoor wgziging der kiesdistricten noodig en hoeveel bezwaren dit inheeft is iv den laateten tijd dikwgls grebleken Een vast qjfer van vert enwoordigers te benoemen in onverandeilgke kiesdistricten zou dus ook een groote verbetering zyn Een aoder bezwaar tegen de tegenwoordige regeling was de groote Mocht die aan het kapitaal bij de samenstelling der Eerste Kamer gegeven is door voor te schrijven dat de leden van dit gedeelte der vertegenwoordiging uit de hoogst aangeslagenen in de directe belastingen moeêUn gekozen wordeh Door het ministerie schgnen wgzigingen geformuleerd te zgn omtrent deze ponten om zoaltot een door velen gewenschte verandering te icunnan komen Een ander hoofdstuk der grondwet dat verouderd kan genoemd worde is dat der defensie Algemeeoe dienstplicht afsoiaffiiig van plaatsvervanging is Omtrent andere punten die nu en dan ter sprake gebracht zgn zooals de erfopvolging het recht van de koning om oorlog te verklaren enz wordt niete vermeld Zon de niet goedkenring der voorgestelde ontwerpen misschien veroorzaakt zijn door het onvolledige der wgzigingen zou men misschien een meer omvattende herziening wenschehjk achten De tgd zal het leeren als 6i het tegenwoordige öf eeu volgend ministerie zich omtrent het gebeurde zal verantwoorden bg de vertegenwoordiging Intusschen is nu ook van regeeringswege de grondwetsherziening aan de orde gesteld en zg zal nu aan de orde blgven höe ook de oplossing der crisis zal zgn kan men andere ontwerpen nog eens als stormrani bjj de verkiezingen gebruiken om die na afloop in de wapenkamer der versletene eu afgedankte wapenen ter bewaring te geven met ontwerpen tot grondweteherziening is dit niet het geVal Het ministerie moge aftreden de opvolgers zullen verplicht zgn de zaak te overwegen en herziening der grondwet zal de eisch der partijen worden evenzeer als dit in de laatete jaren de regeling van hot onderwgs geweest is Hebben wg reeds een ministerie gehad tot regeling Ser kuloniule aangelegeuheden één dat geroepen was om de wet op het onderwgs tot stand te brengen en een ander om de defensie Sf 2312a I A iii VBETÊNTIËN worden geplaatt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTERS wolden berekend naar planteruimte Afitonderlgke Nommera VUF CENTEN te regelen het ministerie dat optreedt zal men dat der grondweteherziening koniien noemen Het tegenwoordig ministerie laat die herziei ing als een legaat aan het volgend achter Luider en luider zal het volk zieh omtrent deze aangelegenheid doen hooren eh in phate van te drijven zal de regeering spoedig gedrc ven worden Grondwetsherziening zal het vereenigingspunt der liberale partg zgn en mocht wat mogplgk is een ministerie van eenandere richting aan het bewind komen en daardoor kamerontbinding noodzakelijk worden dan SM de grondweteherzieoing het sdiibboleth zijn bg de verkiezingen En met dat schibboleth kan de liberale partij den strijd aanvaarden omdat de groote meerderheid des volks overtuigd is én van de geibrckkige regeling van het kiesrecht éa van de onvoldoende regeli g der defensie Het ministerie moge aftred m hét mofbjF der aftreding zal het ïeker verhoogen in velei aehtingt omdat i laatste gewichtige regeeridglthandeling eeu belichaming is van de gedachtedes volks L BUITENLAND Buitenlaidscli Overzk lil i De Fransche Kamer der Afi eraa rdigden berailè laas de over het reeds door den Senaat gD gekeBrde wetsontwerp op den Baad van State De heer Talaadier ondersteunde het tegenvoorstel tot afsohaffing van den Raad van State oinilat deie intlelliiig naar tyu gevoelen nutteloos waa en den gang v n alken üchia belemmerde Uy verweet aan de tegenwoordige legeering dat vi eene te iterke h ersohappij wil oefenen Dcceiitralisiitie is uoodiakel kt en daarom moet de Baad van Sutc welke eene waic dwingrhiuilij oefent ter zyile gesteld warden Het tegenvoorstel werd verworpen eu ds zes eeril artikeleu werden goedgekeurd Over art 7 xyn de onimiasie en de regsgri K het niet eens Eerstgenoemde wenaofat dat d van Slate lijn functien slake soodra fa t t nwoonlig ontwerp is a ekondigd laatsigenoemda m de leden die door de Nationale Vergadering benoefld syu in kunn betrekking handhaven Na eene vrij levendige t er iad lagiug waarin voorid op eene reorganisatie van den Baad van State werd aangedrongen werd art 1 naar de lezing d r commissie met 262 tegen 132 stemmen verworpen en ten slotte bet geheele ontwerp aaugenonuu in denzelfden geest als hel dour deu Senaat is goedgekeurd De uitvaart van prins Lodewijk Napoleon is met militaire eerbewgten in de kapel van Chislehurst gevierd Ouder anderen waren aanwezig de pnat van Wales de hertogen van Ijkjiuburgh Cuuu u t en Cambridge en de prii 8 van Monaco PrilM Jerdme Napoleon en zijne zonen gingen aau het hoofd van den rouwstoet lit Frauknjk warm vele leden overj ekomen vau de diplomatie het leger de vloot en de rechterlijke macht De Time merkt op dat de bografenispirehligheid van prins Lodewijk Napoleon geen staafkuudiga beteekenis heeft Ëugriand brengt lyue kulde niet