Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1879

aan den Wgaitlaadci dM Franscbe rrpubUek maar UD cea Tilend aan ceo gast die als slachtoffer van tgne toewijdittg aan Engeland gevallen is De Franschen egt het blad zuUea ondervinden dat Ae Engelschen voortaan met onverschilligheid de lotgevallen TIn het Bouapartisme zullen gadeslaan Wq konden niet onerkentelijk eüu jegens een Keizer die Bte ds i beste vriend van Engeland iras Doch thans nu rader ra looB lijn verdwenen ign de banden verbroken welke ons aa i het Bouapartisme faechten De Duitsehe Ryksdag heeft t wet op het tol Ï17 tegen 117 men en bepaald ivri die op vlas men tarief by hoofdelüke stemming temmen in derde lezing aan dat de rechten op granen 1 Ji 1 Juli 18S0 in werking tullen Daarna heeft de Sykakanselierllde zitting i in uai m des Keizers gesloten Oniniddeliyk is nu ook de belioeming der nieuwe iniuistera publiek gemaakt De verkiezingen voor den Oostlnriikschen fiijkMlag ign met die tetdag in DulminU gehoudj afgeloopeu In het geheel zigu 171 liberalen n 176 eil Prie lder geg beddnlt en twee ekpien fzoöditt vgC ideit wolden pn he rnttig met in i qe Israelietenvoor drie mqapdeu op reces uservaticven en nationalen gel j kozenen hebben voor de Wuoem ZÖB op twe plaats te gelyk aienwe stemmingen moeten fgeh De Bumecnsohe kamers mee linn verzet tegen le rcgeeriu quaeatie Zg willen niteengaan De minisier Bratialio verzet zich tt gen 4Jit voornemen dati voldingend anntooi dat men niet geneigd is ouiUas aan de regeeriiig oe te geven Ook de pers fd8 f dé vrg geiualigde sieuut de vertegenwoordigfng he Romania libera rlaflt aan 4ille partijen aan Oiti zich vast te houden i $u de ontwerpen van de Oommissie van rapporteurs Zoo Europa zeg dit blad zich niet tirreden stelt met deze oplossing zullen wy bet ons gettooslen onze onaf1iankeljykl eid nog ee igeu lijd nietKehcel rkend te zien terwgl y hopeit dat EuropalIjiaediK vA otCrtuigd zjjij van onze goede trouw HU allooi 4Ner goede trouw ia voor discussie vatbaar I Het ofBoieua drgaan der Griifksche regeerijig steil roor de qaaestielder grensnoheiding in Epiiiis door eene volksstemming te laten uitmaken In Athene chgut men dus werkelgk overtuigd te ziju dat ia het begeerde deel van Turkge meer Grieken wonen dan Albaneezen Deze laatsten beweren het tegendeel Het denkbeeld der stemming is zoo kwaad niet al was het maar Jat wg dan de knus h iddeu indelgk die vervelende quaestie van de baan te zien De Grieksohe kamers wier mandaat met het einde dezer maaad eindigt zgu tegen den 17cn dezer bijeengeroepen men weet nog niet waarom BINNENL AND GOUDA 15 Juli 1878 Tot amblena ir ter secretarie alhier bulast met hetbghouden der bevolkingsregisters is benoemd de heerJ W Boers a lhier Naar wg vernemen is door den heer II W Kramers ontslag verzacht uit zgne betrekkiug vau leeroar aan de Burger avondschool Heden zgn de overgangsexamens afgeloopen aan de Rijks hoogere burgerschool alhier Ten gevolge Tftn het op 10 15 Juli gehouden openbaar examen zyn bevorderd Uit de Ie klasse naar de 2e de leerlingen voor het volledig onderwgs D A de Jong C H Felix L A Molgn W Koster W B Diepenveen C Maarschalk U M Michael F Stikker E Herman P M Koster j de laatste voorwaardelijk Voor enkele leiDu ook D Krngt Uit de 2e klasse naar de 3e de leerlingen roor het volledig onderwgs W Verweg P C Verkerk i W Jfortier J Koot C A Schouten F Sohreuder J G Langerak J C Blonk de vier laatste voorwaardelijk Voor enkele lessen T R Lunenburg Van de leerlingen voor het volledig onderwgs uit de 3e klasse behaalden een diploma A C van Aelat M A A de Bock en J C van der Torren Van de leerlingen voor enkele lessen verkregen nog H L de Mink en E van Danlzig een diploma voor de door hen gevolgde vakken en T R Lunenburg en F G Weller voor het boekhoudeu De leerling uit de 3e klasse C N fiiunendgk heeft dezer dagen een voldoend examen afgelegd roor de 4e klasse der hoogere burgerschool te s Oravenhage Naar wg vernemen hebben zich bg de voorloopige insehrgving 24 nieuwe leerlingen aangemeld voor den volgenden cnrans Tot hiil onderwgzer aan de school No 1 voor onvermogenden te Leiden is benoemd de heer C J T o Vliet alhier Als leerling aan s Rijks Veeartsenijschool te Uttechl is o a toegelaten B H van de Werve alhier Naar wg vernemen zullen Zondag 27 Juli e k en rerder alle avonden gedurende de kermis alhier tot en met Zondag 3 Augustus in de Zaal Nut e Fermotti Tooneelvoorstelliugen gegeven worden door het tooneelgezelaohap onder directie ran d hh F Bouwmeester en Pdtharst Een bg het Departement van Koloniën ontvangen teleitram ran jMen Gouverneur Generaal ran Nide l Indié bevat óa volgende mededeelingen omtrent de krijgsverriohtiriMen iu Atjeh i Den Isten O uli zgn de operalién tegen de XXVI Mo kim van r er verschillende kanten en met eene nacht van meet dan 800 man aangevangen met het Boel om de voorname sterkten nadaeljjk de Missigiis Ualajoe en Boëng in het zuidelijk eii Lnmbaroe en Toengkoep in bet noordeUjk gedeelte te vermeesteren toien dag werd de Missigits Malajoe den 2den JuH werden o iig eifl Lambaroe endden 3dea werd Tc gkoe gfeiiomen J J De vereeiii i le kololjiea londpn dtii den en Men Juli in v rschillende nchtiwïen afdeiliigen uit om de niet onderwoipen kampAbg 1 f éigeu De tegenstand w is file eerste dag n hevig eu het terrein zeer mAeieUjk iLatJr werd lpv ig van den vijand gezien 1 Imnm yrfngbatlah ditóigewond was vluchtte nie eia deel deribevolking fjjtjfaoofden Vele kanoniKu wertieij vemtfgeld n vuiirwapenen buit gemndkt f Tevens érden groole massa vivreé en anitnunilie f n di ie w mrnsitiedergen Hel tolute Jerliis aaii onze zgde bel sneuvelde en JO Kewipnd mindere mipti nield I re militairen en 4 P IT g Iren gewonde ülfiolwcn i s Lands midilelcn ovei jaars hebben opgebraeht f zes eerste ma 45 801 115 5 $ ƒ 669 912 14 meer dan in helzelfüe 1878 6 12 der raming was ƒ 49 454 28 ieu dezes znnde flvak van PiOO f Naar wg vernemen heeft het Miuistièie in een uitgewerkt rnppyrt aan den fCoAing een voorstel gedaan van ürondwcleherziening wat betreft de hoofdstukken over dB Stalen Generaal en de Defensie Volgens dat roorsiel zou de Tweede Kamer moeten bestaan uit 100 leden de Eerste uit 60 leden De leden der Eersle Kamer zonden gekozen worden duor de Provineiale Staten inn ir zonder een eensus van verkiesbaarheid De Tweede Kamer zou worden gekozen voor den tgd van vgf jaar in ouverauderIgke districten en volgens eeu kiesrecht dat niet meer alleen den census maar ook capaciteit tot grondslag zuu liebbm Een en ander bg organieke wet te regelen Z M heeft het voorstel van de hand gewezen iV R a Naar men verneemt zgn op eene eiikile uitzoiKlcring van meer tichnischeu aard na waarin echter mede spoedig ï d kunnen orden voorzien alle voorbereidende niaalregeleu of bcluilen welke moeten sirckken tol invoering d r nu uwe wet op het liiger onderwgs gi r e l Door den inspecteur gcnernal van den geneeskundigen dien t der landmacht is aan de lerslasnwezende officieren van gezondheid in lie vetsohillende iriiizoenen opgaven gevraagd van het aantal officieren en minderen hun vrouwen en kinderen dienstboden enz die recht hebben op vrye geneeskundige behandeling In rerband hiermede zullen hierin eersidaaga aanmerkelijke wgzigiiigeu gebracht worden De commissie van oppertoezioht en beheer der kweekschool roor zeevaart te Leiden berigt dat op Maandag 28 dezer s morgens 10 ure in voornoemde inrigting een keuring zal plaats hebbfn van jongens die een verbiudtenis bg s Rgks zeedienst wenschcn aan te gaan De anti revolulionaire kiesvereeniging te Leiden heeft het volgend gros opgemaakt voor de aanstaande verkiezing vnn een lid der Tweede Kamer jhr mr G i Th Beelaerls van Blokland te a Hage mr A H Brandt burgemeester te Zoeteiwoude baron van Heemstra burgemeester van Hillegom en buro i van Bheineu van Rhe nenshuizen burgemeester van Wassenaar De Leidscbe rozentcntoonslclling die iu het begin van Augustus door ft afdeelingen Leiden en omstreken eu Boskoop wordt gehouden zal volgens Siioldia met een rozeufeest worden besloten De Besturen der beide afdeelingen stellen zich hiermede voornB nelgk ten doel aan het nuttige voor de leden ook het aangename voor hunne dames te paren daar toch dit feest waaraan bijnldien het weder medewerkt geen luister zul ontbreken vooriiamelgk met het oog op de dames wordt gigeven De slagersknecht te Amsterdam die een paar weken geleden op eene kasaanwyziug ruim ƒ SOO ontving en daarmede op den loop is gegaan ia deze week in handen van de politie gesteld Hg had een reisje naar Brnssel gemaakt en daar in het geheel niet bekend ontstal men hem de gelden die hg zelf ontvreemd bad Hg schreef daanp na r ign vader om geld en goed maar io pUats dat hem dit werd gezonden kwam de va r hem halen en braoht hem naar de politie te Amsterdam Hg werd daarop naar de gevMgenia gebracht De schade werd idoor den vader fergoed De heer C Th Montgn te AmslerdaiB heeft eene belangryke vinding op het gebied van plaatdrnk onder den naam van geïmiteerde litkognphie toegepast De heer Montgn Heeft een inkt gevonden die zoo weinig vloeit en van toon verandert dat hqt hem mogelgk is fijn geschetste teekeningen losse potloodschetsen eu zelfs gekleurde beelden af te drukken Van de toepaseing der nieuwe kunst op het gebied der teekenversiering van boekwerkert geïllustreerde tgdschriften eqz kan veel goeds verwUt worden Ook geeft zg fea bgzonder goedkoops vermenigvuldiging van akten geschriften eU circulfii s Deze wyze an lljhographeeren is zeer bescheiden ran prgs en ajiaat natuurlgk aanmerkfgk onder de prgzen der geW Oue lithographic Van d Nette Meusohln van J Holland verscheen bg W Hulscher tJ Iteventer Ifcen der e druk io éBn zeer kleïrig onuk t at lwhUv dJti titel odt het f frtret jverloont vu Hermai SoejM het is geuomej naat dat van l n bekenden ma die zod wonderbaarljljk naar AtterikaJ wist te ttomen pe uit ier ioe ligt bg JermeMing van hêt rïrschillend öordeell der pers er hetlhioek de kennismaking rtiet dl ontwikkel sgeiol iédcni8 ran onze PincoffsSoepils I en ornnitïn aiil tcrwgl JanHolland in de fieuwe roorrwte blükt de oude tczyn en daarlnedj anverbeter yke v nd van de nJoderne dominees Men scbrgft bit Amsterdam aai jhet U D Gisteren leersohle aan het sl li B van de Egnspoorwcgmnatscliappg een buitengeiTone drukte Er jnoiat iiamiJ Ujk een trein vertrekken bestaanile uit bO wagon8 flie getrokken werden door drie focoBiotieven Qe lading bestond uit ongeveer 5000 pakken tabw bestemd roor Duitsohlaud die aldofirmoesten arriXeeren rf5 Srdat de rerboogde belasting zou worden ingevoerd Do hoeveelheid die iu delaatste weken v oral van mindere soorten vc r de keifbauk daarheen gedestiueerd was is huoBit aanzieulgk Het vervoer per stoomtram van den Hang niiar Scheveningen neemt dagelgks toe Sedert de openijig v iii de nieuwe verbinding zgn p m 26 000 paséagier vervoerd Wegen den bnitcngewonen toevloed van reizigers werd gisteren de maatregel der afgifte van volgnummers in praclgk gebracht hetgeen zier goed werkte Ein der voordeelen van dit middel is dat geen enkele waggon wegrgdt met meer dan het geoorloofd aantal reiziger De heer Vosmaer ohrgft in de Speclator j Onder de schildergen van Rembrandt vau Rgnwascr evennis inet meerderen het geval i een waarvan men t poorbgster was de nnalomiles van doctcr Deyman iu 1656 geschilderd Alleen was bekend dat zy inEngeland moest zgn Ik meende er een spoor vanontdekt te hebben in ecu teekening door J Dilholfin de 18e eeuw gemaakt naar een werk van Rembrandt Later vond ik een tweede spoor in de kleii esohet van Rembrandls hand welke de heer jhr Six te Amsterdam bizlt Beiden beeprak ik en gaf irafbeeUliugen van in l Jrl jaargang 1877 ufl viinMei lome II p 78 en 108 Het verloren schaap 1 teruggevonden De Duitsche kunstgeleerde dr Jenn Paul Richter thans in Engeland solirgfi my Ik heb het genoegen u te kunnen mededeelen dat i vi5or eenige weken de anatomie van dr Deyman teruggevonden heb De ohildery komt overeen metde teekening van Dilhoff door u iu van Lutzow Zeitichrift medegedeeld Men heeft op myn verzoek de schildery gereinigd en toen is ilr Deymim te voorsohgn gekomen staande achter het Hagende cada+er en op de hersenen demoiistreerend De schildery uilgephotographeerd worden en in het South Kensingtbnmuseum tentoongesteld Eeu mededceling daurofcer is iu bewerking De NIagara watervalleu zullen ten gerieve der tnlrgke bezoekers des zomers met electrisch licht verlicht worden Aan beide oevers zullen zestien lichten inet r fltcteur worden naiigebrnoht Het sohouwspd zal tooverochtig schoon zgn en men verwacht dat er ook een kunstmatige regenboog zal worden verkregen De Honden tentoonstellinit te Rotterdam door de jachtvereeniging Nimrod gehouden is in aanmerking genomen hel ongunstige wedtr vrg goed gtelaugd Ët H een aantal fraaie diereu die ougetwyfeld nog feel meer bezoekers zouden beUien gelakt indien niet de aanhoudende plasregeus een bezoek aan het terrein hoogst moeielgk maakte hoewel de commissie al het mogeiyke had gedaan oin tegemoet te komen aan de bezwaren van wind en weder Gisteren morgen te ongeveer 12 uren begon de groote schietwedstrgd die door Nimrod uitgescbrcven en reed s ert long was aangekoudigd Beeds vroegtgdig waren behalve de deelnemer TcrsCÉiilleude lielangetellenden op het sehietlerrein aanwezig ten einde de voorbereidende verkz iamhedei gade te laan en de loeitellen Bog rdus iu oogeil8chou f te nemen die vooi dezef gelegenheid ingebruik waren èenoinen 5 Deze toestclKa bieden voorzeker iek schutter gelegenheid te mtfr om proeven ran behendigheid te geveii en di t lii deelnemers konden bogeii op grooie bedrevenheid in het bebandekn van het geweer bewezen de vele ballen die telken door middtl van Èif toeatel op bet commando Foule van den schutter omhoog gejjjorpen op hetzelfde oogeut ik iu gr i dervielen KiwstbMep lmas I Uit het jang te nummer van de iMtdb CVlNihjkt dut niet enkel iu N Amerikathans kunstbdier ordt gebezigd om kaas te maken of wel te vrrvalsohen maar dat meer dan waarschyulgk dezelfde handeling ook in on eigen landreed plaat heeft Nu de aandacht op dat bedryf wordt igeveetigd lal daaromtrent spoedig wel meer bekend wordem Zaterdagnaniddag maakte een drietal heeren op een oifderwetaSne doch eigenaardige wgze een pleilierlochije vani Katwgk lang bet trand naar SoheveningeD Eeil zeilwageu nl diende hun als voer tuig en bracht hen in ongeveer twee uren op de plaats hunner beatemmiug Zooals bekend is bestaat de zei wagen uit bet onderatel van een gewone badkoet waarop een mast Zeilen en roer zyu aangebracht De wind die ttevig uit het noordwesten blie maakte het den strandraardcr mogelgk ook den temgtoobt zeilende te rolbrengeu De ahnlterg iu België uitmuntende door een eigenaardige lo e opvatting van hare taak heeft nieuwe vorderingen gemaakt Het gebruik van den geweerloop als sigarenkoker roor gedeelten ran sigaren die te groot zyn om by het aantreden weggeworpen 1 worden i bekend en niet alleen daar maar iet nieuws waa het toon men rerleden Maandag ter gelegenheid ran de begrafenis ran den minister ran oorlog een Brusseltcb schutter den loop van zyn geweer zog openen en met reel iraaak iets dri iken Het geweer teren veldflesch die gedachte i bepaald den achutter waardig Kinder terfte en voeding Het Keizerlgk Duitache gezondheid ambt heeft onlang eeu overzicht vau de geboorte en zterfte te Bcrlgn in 1878 bekend gemaakt Uit een tabel betreffende den voediiigstoeatand van de iu huu ecr te lerensjaar orerledeu kinderen blgkt dat reet meer dan een derde run die kinderen 42 3 procent kunstmatig gevoed werd Bgna het vierde gedeelte vao die kinderen bezweek reed in de eer le maand ran hun leven bijna 70 procent wa dood v ór den afloop ran het Cl rsie halve jaar Dat is wel een moderne massacre des innocents of Beriynsche kindermoord 1 De Geiondieid Uit Sloten Noord Hollund wordt gemeld Sedert eeuigen lyd wordt onder de schapen in deze gemeente een razzia gebonden die bgna zou doen deuken dat de aanwezigheid van wolven in dele atreken tot de gewone verschgitsetou behoonie By onderichiidene veehouders zgn tal van schapen op bloeddorstige wyze veiBchenrd Daar de aanvallen alleen in den nacht plaat hebben vermoedt men dat de honden die aldus bun moordlust bot vieren overdag waarschgnlgk in Amaterdnm worden vaalgehouden en by nacht van hun vrgheid gebruik maken om op roof uit te gaan De politie der hoofdstad IS dnn ook van deze zaak iu kennis gesteld en zal er vermoedelgk wil in singcn de roovers op te sporen en onscliadelgk te maken Wat velen begint te kwellen is de vrees voor misgewas of schralen oogst en reeds hoorden we spreken van aanstaande dure tyden gebrek enz Men wochte zich toch iu deze voorbarig te zgn slechts eenige drooge warme dagen en nog kan alUs terecht komen Enkele gewassen mogen al geleden hibben de meeste slaan nog te veldu en behoeven slechts korten tgd goed weder om te kunnen worden geoogst Men late zich niet overbluffen door klachten die niet gegrond zgn en piihiel uit ongepast eigeubilang voortvloeien en waohte alvorens zich ongerust te maken den lijd af voor een op de resultaten gevestigd oordeel Hirrbg moet niet uil hel oog woidcn verloren dit bg het uitgebreide en snelle veikecr uiiige was in één land betrekkelgk weinig beteekent indien elder de oogst gunstig il R Nieumblad Uit een aan de Tijd medegedeelden brief door een officier by hel leger in Atjeh aan zgn betrekkingen in het moederland geschreven en mét de laatste mail ontvangen nemen wg hier het volgende over Mgu verbigf alhibr zal zeker langer duren dun gezegd werd toen ik Java verliet De weinige voorspoed onzer wapenen eu de ziekten maken alle vroegere berekeningen gdel Elke week moeten er talrgke manschapen en officieren teruggezonden worden wat voor de blgvende dubbele inspanning ten gevolge hei ft tIs hier iu de IV en VI Moi kim vrg rustig de posten zgn sterk maar desniettemin is de algemeene toettand verre van bevredigend £ r loopen geruchten dat de regeeriug drie batailous v n hier beeft omdat de onulaudigheden op Java vermeerdering van troepen vorderen en det zywtzyds de generaal van der Hegden duizend man rersdie teoepeu beeft rerzocbt tot voortzetting zguer operatieo Onze verliezen iu den laatsten tgd bg Olek Karang o a hadden wg pi m 100 man dooden en gekwestcn dan ook nog al aauzi gk lutusschen de groptste vgand hier i het klimaat De hospitalen en elk stoom en ziekenschip vervoert honderden naar Padang en Batavia Iu de XXVI Muekims is de tegenstand vrij groot en waar ziet men bet einde VN g zgn nog slechts op zulk klein gedeelte meester eu dut meesterschap moet met kracht van wapens gehandhaafd worden telkens hoort men dat patrouille eu enkele personen overvallen worden Sedert eenigen tgd moet iedere patrouille uit vgf gewapenden bestaan en is alle g meeuschnp buiten de patrouille ons verboden Intusschen als men te paard uitgaat is het gevaar iniuder want bg de inlander hier vült hetzelfde verschyiisel waar te nemen dat FerJinaud Coitez bg de FlMcalaueu en Ucxikanei ondervond toen hy bet rgk van Montezuma veroverde de lieden zgn vreeseiyk bang voor paarden Wat meu iu Ilullaud toch wel van deze slependen oorlog zegt P Ik voor my giloof niet dat duar iu de eerste drie jaren een einde aan z il komen Het leger i nitgeput het land graot en de vyitnd zeer terk Bgna alle poaten worden nu en dan verontrust en hoe uitgebreid i hel onbezette gebied nog I Menweet dat er nog een kraton moet zyn en hondtzich rerzekerri dat die sterker eu grooler is dande eerste Het heette vroeger dat hg to ludrapoeriwas gelegen maar nn Indrapoeri ons is hoort meneea streek aaDwgzeit dfac wg zeker iu geen jaarzullen bereiken Het Juui uumincr van De Ecmomitt bracht ons eeu tielabgwekkeud opstel van den heer Darid J A Samot te Rotterdam getiteld Iels orer Staatstoezicht op de levensverzekering maiilschappyeu Iu andere lauden vooral in Eugelaiid en Amerika moge die tak van Yolksnilv uirt want zoo mag de leveinverzekering ongctwgftlil worileiï genoemd van breeder beteckenis zgn dan ten onzent een totaalcyfer van geossnreerde kapifolen ad 4 00 millioen gulden zooais Engeland in 1870 had u m te wijren moge naar verhouitiiiK voor Nederland nog enorm zyn toch is gelukkig ook hier te lande die verstandige voorzorg reeds op een vrg hoogen trap en dus een onderwerp dal de algemeeue belangstelling verdient en trekt Welke uu moet de Staatszorg ten deze zgn naar i daarvan de grens is zij hier exceptioneel gewettigd De heer Siunot een uitmuntend deskundige behandelt die quaestie met fliuke Irtklen en zeer bevallelgk Waarom zon op de levensverzekeringen een strenger controle mogen worden uitgeoefend dan op elke nudire vennootschap Eenvoudig antwoordt de beer S omdat zg geheel vnn karakter verschillen Een gewone maatschap i bestemd om meer dan gewonerente te rirsohnffen onder risico dus dat het kapitaal kan rerloren gaan zij mag dus zelfs gewaagdzyn mits de grondslagen moar goed zgn en waarborgen leveren tegen schuikeryen helaas nog nietallgd te verhinderen Bg eèu leveusverz muatsch is het echter geheel anders daar zgn twee kapitalen dat der aandeelhouders en dat der verzekerden ditlaatste is niet btstemd om winsten Ie maken en zegt de heer S het is het laatste alleen tenbehoeve waarvan bescherming en toezicht van denSlaat noodig kunnen geacht worden De verzekerde toch verkeert tegenover de levens rerz raaatsoh in een eigenaardige ongeiyke positie hy is een crediteur die zgn oontrnct niet dan flietgroole schade kan opzegïeu ook al twgfelt hg aande solidileit der maatschnppg hg blgft verbonden hem is dus Ie treuiige kiua gelaten of te bUjvendoorbetalen ann een ziink die hg niet vertrouwt of het doil waarvoor hij een verzekering sloot geheel Ie zien mislukken w inneer bv zgn gezoudhiideen nieuwe verzrkiring klet In tbdorie mogen er nu ernstige bezwaren tegen Staatstoezicht zgn op te werpen wg hebben de beste oplossing gereed de praclgk Breedvoerig zet daarop de beer S uiteen hoe bet toezicht iu Engeland tot stand kwara en geregeld is Vooreerst vordert de Eugelsche wet van elke nieuwe maalschappy een waarborgkapitaal van 20 000 pd St dat eerst dan wordt teruggegeven als het uit de reserve tot het dubbele is aangegroeid Het voornaamste is echter de verplichte openbaarheid volgens wetteiyke formulieren Dat het een leek bezwaarUjk valt zoo dadelijk de genoemde stukken te begrijpen stem ik toe zegt de heer S Maar dit neemt het oiiomstootelgk feit niet weg dat zg alle bevdlteu wat noodig i om er den werkelgkeu toesla id aariu een moatscbappg verkeert uit op te m ken De waarheid is er iu al kan een ieder haar niet onmiddelgk vinden En de voorlichting van deskundigen wordt niet onthotideii dit kan ik verzekeren en de waarsclmwing ook niet zoodra men hiervoor slechts gegronde redenen heelt en de cgfer aanwezig zgu waaraan meu zich kan vastklemmen Inderdaad dit bezwaar kan niet gelden Want hoe vele honderdeu zaken zgn er ifiet waarin duizenden leekeu zich op de deskundigen moeten verlaten Eindelgk bevat de Engelscbe wel een derden waarborg periodiek moeten de fiiianlie le toestand en de sterflelafels door wiskuudigen worden onderzocht en publiek beoordeeld Door deze bepaling zegt de heer S wordt het element der onkunde dat meer nog dan kwade trouw bg de oprichting van vele maatschappyen een rol gespeeld heeft ouschadc lijk gemaakt en de heilzame invloed der wetensdlap op den gang der zaken verzekerd Na nog andere bepalingen der wet te bebbeo aangewezen zegt de h er S Met een stelsel als het Engelscbe vermeen ik dat alle belanghebbenden bg de leveusverzekeriugmaatschappyeo zich zouden mogen gelukweuschen Immers wat hebben wg nu 2 De teedere hand van de staatszorg die na het den oprichters van een nieuwe maatschippy oneindig moeielgk gemaakt te hebben en daarbg met eent van vaste beginselen te zgn uitgegaan die zelfde maatschappg verder geheel aan zich zelve overlaat en niet het minste toezicht op haar uitoefent Welk een inconsequentie Eerst een oogeiiblik van verregaande van lastige beinoeizueht en dan een vergetelheid voor altoos Een opgedragen last maar niet de minste waarborg dat daaraan zal worden voldaan Ten slotte zet de heer S uiteen dat de Amerikaausche wetgeving op dit stuk rolstrrkt te reroordeebn is om dan roor ons vaderland te vragen een wet van openbaarheid aiiit f i i wantrouwen ïf 4 ft Men schryft uit IJmuideu van Zondag Het is sedert de opening van het Nuordzeekannal en van deze haven geen vreemd verschgnsel groote en fraaie stoom en zeiljachten meest alle Eugelsche te IJmniden te zien binnenkomeD Het grootste van dit soort vaartuigen is heden hier iHunengevallen en naar Amsterdam op evareo het Eugelsche stoomschip WalrtLt kapt Tuil behooreude tot de Royal Southern Yuchtclub Het vaartuig is lang ruim 228 roet en bned ruim 30 roet en is 440 register ton groot De efgeuares is de barones Burdett Coutts de edele vrouw zoo bekend om hare rijkdommen en het weldadig gebruik dat zy van hare schatten maakt tot algemeen nut De equipage van de Walrus telt 37 man Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 14 Juli 1879 Logement Tiroli aan de Spoontroat ingezet op ƒ 10400 door G ran Reeuwgk te Nieuwerkerk a d IJsel Afslag 21 Juli K O L O L I E i BATAVIA 6 Juni Aan het mail overzicht van het Alg Daghlai va Nederl Indië is het volgende ontleend De jongste berichten uit Atjeh hebben doen zien dat sedert den in den aanvang min voorspoedigeo tocht onzer troepen aai de overzgdcjder Atjeh rivier de inneming van Pantey Kurang de verwoesting vau Sibarei en van andere sterkten tusschen 6 eu 10 Mei de vijand zich een veertien dagen lang teruggelrokken heeft Wy hebbeu vernomen dat de overste Tersteege op weg naar Glieiig is gezonden en Indrapoeric hoofdkwartier geworden is G4i iig heet de groote versterking van het nog onvérOvenl gebied van Grool Aljeh Men is daar aan den ingang vau den weg naar Pedir Gisleld Glieng wbrdl spoedig genomen dan blgven ons de XXVI MoSkims tarten Eerst zal men in de buurt van Glieng zeker