Goudsche Courant, vrijdag 18 juli 1879

Puike oDvervalschte ARROWROOT DIRECTE AANVOER VAN INDIE ia bekomeb a 70 cent per a Eilo bij J H KROM Waajgtraat A 164 te Gonda VrUdag 18 JuH 1879 N 2323 GOÏÏDSCHE COURANT Xieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Mejuffrouw tah GEELBN op de Oosthaven B 35 VRAAGT een Dienstbode nxt Angnstng ADVERTBNTIËN a Voorspoedig bevallen van een Zoon ADBIANA MARÏA van dïü ENDB geliefdeÜobtgenoot van N M ENGELBEEGT Qmit 15 Jani 1879 creiula ai de ïnnetntng raó Aaajtalocag ta Tndrapocri de omliggeode kampongi eenige weken lang weder Tan rqanden moeten luireren eu tuchtigen Zgu de XXVI Moekim eenmaal tot raat gebracht dan vreest men dat de jand nieuw verzet in Pedir al voorbereiden Anderen zeggen dat de vyand dan by Anagaloeug weder onrast stoken zal Op beide plaatsen de laatstgenoemde reeds voor eenigen tgd ziju de oude met ons bevriende hoofden gestorven Werkmeid Mevronw STEENS ZIJNEN van deb Does vraagt tegen 1 Angnstua of later eene flinke WEJiKMEID voorzien van goede getuigen Loon 100 benevens aanzienlek verval Het opheffen der vorige posteu linie langs onze vroegere znidoos er liuie wordt door sommigen voor onvoorzichtig gehouden daar die linie ons beveiligen moet tegen een inval uit de XXVI Mo kims binnen ons oude gebied Het is echter tgdeos den inval van Habel gebeken dat die posten ean troep als de toenmaligeu toch niet beletten binnen te dringen en ook dat een troep als toen spoedig verliep Men zal zoolang de actieve operatfên duren loor zulk een beweging bij den vgand geen vrees behoeven te hebben Allerminst zoo bet na de verovering van Glieng mogelijk zon zgu om ook het zware werk van de verovering der XXVI Moekims terstond ter hand te nemeu Om dadelijk of met Augustus iu dienst te treden wordt GEVRAAGD ene DIENSTBODE of NOODHULP tegen 65 of 70 loon Adres aan liet Bareaa dezer Courant oiider No 307 Den 3 Juni omstreeks 6 ure des nnmlddajjs werd te Batavia een vrg zware schok van nnrdbeviog gevoeld De Gedeh moet iu de laatste dagen veel rook uitgeworpen hebben Tusschen zes uur en half zeven den 4 Juni had eeue aardbeving plaats die op verschillende punten van Batavia meer of miu hevig werd gevoeld In de bovenstad schijntde schok of schokken van lichten aard te zgn geweest maar in de benedenstad gn drie vrij zwaregolvisgen waargenomen die aohlereeuvolgeus plaits vonden en zoo sterk waren dat verscbi iden gebouwen kraakten Voor zoover kon worden waargcuoinen was de jrioht ng van Zuid uaar Noord Door een voornaam inlander is verzekerd dut zg het teeken Goudsche KAAS Voor KEULEN zoekt een bij de clientele goed bekend Agent de AGENTUUR van een voornaam huis iu DIT ARTIKEL prima referentiën Franco offerten sub C 4727 bezorgt de Annoncen Expeditie van RUDOLF M088E Keulen is van den toorn der ber geesleu over hetgeen hier in Indie omgaat Ër is niets in te doen vertelde hi dan aan den Gedeh den ontwerper der fi nancieele beroerte ten offer Ie brengen De veepest hcerscht nog steeds in sterke mat Vier ambtenaren op wachtgeld zijn tgdelgk iu die ist gesteld ten einde werkzaam te ziju in t belang Tsn maatregelen ter beteugeling der veepest iu de residentie Bantam Bij den heer van Fulanen Petel te Soekaboemi is de gunsche veeslaptl groot 1100 tuks afgemaakt Bg den heer Kleine op Tanahubaug zgu 75 melkkoeien eu kalveren afgemaakt J J VAN a EB SANDEN Markt vraagt Gevonden eu aan hel Bureau van Politie gedeponeerd Een 2wart Schorlje EEf UN ECHT Kantoiigcrcclit te Gouda Terechtzitting van Maandag H Juli 1879 Kantonrechter Mr J H van MIEttOP Ambtenaar v in het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Eolterdam VEBOOKDEELD J de J bouwman wonende te Qouderak tot eene boete van é n gulden of gevang van één dag wegens op den openbaren weg te Gouda uabg deu rin eelen Singel Wateren buiteu eeu watcrbak tusschen de 20 en p jaar geschikt voor PAKH0ISenLOOP VEBK lezen en schrÖTen is vereischte Flingï PATEM STIJFSEL Door de verhooging der tarweprüÉen ben ik genoodzaakt bovengenoemde STIJFSEL 1 Cent per S Hectogram HOOGER te noteeren Burgerlijke Stand GEBORENi 11 Jnli Bermsnus ouders A H Kuhk en N Krammr lodeoijk fieter ouders F Welter en M J Lans n Heiiilncus Theodorus tterlus ouders H J T viB Arom en J M Boys Paulina naders D de Gruljl en J Deekioan 14 Maria Antonetta Meiena ouders O Heetinao en C W £ leus 19 Marrifrj ouders W van Eijk co G deu üil OVERIEUEN IS inli H A de Jonir Ij 2 ra 13 M Breda biiisvr van R de Mol 80 j M Hoogenboom 19 j JACOB DUYVI8 Koog aim de Zaan U Jnli 1879 OPENIUÏÏE AA BËSTI n I op WOENSI AG 23 JULI 1879 des middags ten 12 ure in het Poldebhois aan het dorp te Waadinxveen alwaar het BESTEK ter lezing ligt van het doen van eenige WERKZAAMHEDEN aan de BESCHOEIINGEN van den DUIKER bij de Gouwe vóór de stoommachine van deu polder der Drooggeuiaakte Putten AANWIJZING in LOCO denzolfden dag s morgens 9 uur Diverse ZOUT SOORTEN Grof Ffln Middel Kaas Zout ♦ Heden overleed na een smartelijk Ijjden onze geliefde dochter en behuwddochterkARIA HOOGENBOOM ia den ouderdom van ruim G STKAVEB A STEAVER T D Wast Oo o 13 Jnli 1879 BOTëR ZOVT expresselflk daarvoor bereid verkrijgbaar bü F van der ZOUT KAASHANDEL Nonnen water O No 2 GOUDA HAZEwnra Eoiro WBGGELOOPEN van de HondeaTentoonstelline een HAZEWIND HOND reu rende naar den naam Tan FiJjBÖ die hem Dïï terugbezorgt zal een goede belooning genietenAdres by Jen Boekhandelaar J A WÊISBECK öpui RMerdam Gouda Oostliaven B ta 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer FiJn UITGEVOERDE LEVENS6B00TB Die welke bet ongelijk heeft een bril te moetau dragen kan het beste oordeel over den last t ongerief en tgdverlies van dit artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn deazelven te moeten gebruiken Welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsteo graad zflu versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik vui Dr Chantomelanus Oogrenwater Bü elke wnsschins der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte n verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril wader zal kunnen vaarwel zeggen eer één 4aoon is opgebruikt Moor vooral ook zü die noggseh bril behoefden gebruiken dit middel om voor altyd daarvan bevrjjd te bljjveu bij velen ja I bij oneindig velen u toch reed het beginsel van veiswakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bjj voortduring verplicht il op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hiuderlgk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnn gebruikt l r Chantumelaiius Oogenwatcr en gij zult n beter gevoelen Ucuieiiiakfr en C i leidn A a U NuHwloof A Pilol ZettHhmn Uet is verkrijgbaar ii 60 cent per flacon bj T a 6 van DBTH Oouda J H keiler en Zn W ienal S lioulenB N lil liter L A Cosemoltnslraat Satltrdam wm Uit Zaandam speciale werklntr van Dr l Oia S A ATHEHI MO D VATKR Ifgen hcige ïmd ijn Ja itl i lege verteUllaii t Moudondeiteldkedcf trantegeit andere middelen tl vergee e ware aaMfemnd Den WdE l Imr Dr J O POPI K K hoflandarts te Ifeenen Zaandam den 29 Januarij 1876 Ik verzoek UBd mg ten spoedigste weder te zenden lOü flessolien ANATHKttIN MOXDWATEIl en 6 doosje TANDPOEDEB Htt debiet vdSral van het Analherin Mundwater neemt alhier door de heilzame werking steeds toe en kan ik UËd welden dat ik van versehillende zgden heb vi riiomeu dat het gunstigste rcsutateu heeft uitgewerkt tegen verschuil nde mond ongesteldheden ja zelfs tegen hrvigeu tandpgn waartegen andere middelen te vergeefs waren aangewend Mgn voorraad bgna varkooht zgude hoop ik dat UEd de nfziiiding zooveel mogrigk zult bespoedigen Mit lioog iclitiiig U£ l Uw Dieunar H G VAN AKEN Depots van alleen rcbte Analhcnn Preparatcn rgn fteveslifrd en Ie verkrgj en te Ooudu bg L Schenk winkelier op de MoOf traat A 123 Ie Uutterdain bij F Ë vnn Santen Kollfi apoth en A Schipperegn Co blauwe poroe leinwinkel te s Hiijce by J L 1 Siiabilië npolh te Delft bij A J van Hgii en i E Kauwenhoveu te Schiedam bg C Miilta Ga te Leiden hg E NoordgVe te Utrecht bg F Altenn en Kfflau te Amsterdam bij V V Wiudheim Co en H H Ulolh Ot apotheek to Oudewater bg T J vnn Vreumingen te Soiioonhovew Gouda Dwjk van A Bkinkmah bij A Wolff BUITENLAND BuUeDlandscli Overzicht De Pransohe kamer nam met 310 tegen 132 stemmen aan artikel 5 van de zoogenaamde waarborgwet gelgk het door de Commissie is geredigeerd zoodat het recht van de presidenten der Kamers om op eigen gezag de gewapende macht op te roepen in geval van wanordelijkheden gehandhaafd bigft D minister Lepere had op de aanneming van het artikel aangedrongen zooals et door den Senaat is vastgesteld waarbg de minister van oorlog met de handhaving der orde belast werd De commissie uit den senaat belast met het onderzoek van de wet Ferry is samengesteld uit S tegenstanders en 4 voorstanders der voordracht Op de eersten werden 136 op de laatsten 123 stemmen uiteebracbt Beide stemmingen zgn dns ten nadeele van de Begeering oitgevallea De Minister Lepere drong in de Kamer aan op het aannemen van het stelsel zoorIs het door d n Senaat was goedgekeurd naraelgk dat de voorzitten der Kamers slechts door bemiddeling van den Minister van Oorlog de gewapende macht tot bescherming der Kamers andeu kunnen ontbieden De liberale meerderheid meende echter met het oog op de geschiedenis der laatste jaren dat de Ministers van oorlog niet aliijd te vêilrouwen waren en wel eens de medeplichtigen bg een staatsgreep zouden kannen z ju Zg handhaafde dus de bepaling dat de voorzitters direct over de troepen zonden kunntn beschikken Hoe dat in de praotgk zal moeten gaan weten de republikeinen waarschgulgk zelf niet In gavnl van nood zullen er dan te Pargs drie legers zgn het een onder den wettigen chef den President en den Minister van Oorlog een onder het opperbevel van Gambatta en een onder het gezag van Martel president van den Ëcnaat Qevaarlgker voor den rust van Frankrijk is de tweede nederhug der Bcgeering die in den Senaat Men rekende vast op de aanneming der Ferrywetten met een kleine meerderheid die op minstens 10 stemmen geschat werd Daar niet al de senatoren aan het benoemen der oommissie leden medegewerkt hebben is alle hoop voor den Minister nog niet verloren Mogelgk zal de wetensshap dat de wet Al reeds middelen aan deu hand geeft om de niet eriiende geestelgkc orden hv Juzuieten van hel onderwijs nit te sluiten en de kans dat de Minister van die wet gebruik zal maken b i verwerping van zgn voorstel de balans ten gunste van Ferry doen overslaan Eeu botsing tusschen Kamer en Senaat kan iu Frankrgk op den duur nimmer ten gunste van den laatste afloopen en zou hg verwerping onvermgdriijk zgn Op een vergadering van het comité voor eeu gedenkteeken voor Louis Napoleon onder voorzitterschap van den Prins van VVales gehouden is beslaten 1 een marmeren standbeeld in Westminster Abbey op te richten 2 daar reeds veel geld is ingekomen de inschrijving te sluiten SO uit het overschot een fonds samen te stellen voor een instelling vau weldadigheid waaraan s prinsen naam zal verbonden worden en daarvoor een nieuwe inschrijving te openen Terslodd schreef de prins zelf hiervoor in voor £ 105 en de overige leden van het comité gezamenlijk voor £ 4021 Dl verkitzingen voor den Oosteurgkschen rgksraad zgu ufgeloopen in zooverre dat nog slechts vgf verkiezingen moeten plaats hebhen in de plaats van leden die bedankt hebben of in meer dan éen district zijn gekozen De liberalen hebben eene besliste nederliiag geleden hunne meerderheid is verdwenen en wanneer de Czeeohen zooals niet onwaarsohgnigk is huune plaatsen iu den rgksdag zullen inuemen zul de reactie bestaande uit olerioale feodale eu zoogenaamde nationale elemiiilen over eene kleine meerderheid kunnen beschikken De Preue beiekent het verlies der verfuasungstrtue parlgen op 50 zetels andere bhiden zeUs op 60 Vnn de verschillende nationale piirtijtn hebben de Polen het grooiste succes behaald Op twee na wonnen zg alle zetels vaa de Suthenen Liberale bhiden verbloemen de nederlaag en zeggen dat de liberale elementen lich nu na de geleden verliezen nauwer zullen aanMnsluiten en zoo aan innerlgke kracht winnen w t zij in parlementairen invloed verloren hebben Dat is zeer mogelijk maar de uitslag der verkiezingen is en big ft toch eene groote nederhiag De liberale elementen n nu waarschgnlgk nit het ministerie treden en grtjaf Taaffe zal een overgangsministerie formeeren IMet den heer Stremayr als minisier van eerrdieuii Later wellicht als dé rgksdag zich over een of ander gewichtig regeeriugsbeginsel heeft kunnen nileib zal dit kabinet plaats moeten maken voor een cIMcaal federalistisch stel ministers Deze echter zoUen hun streven nog de kroon niet kunnen opzetteg door eene grondwetsherziening wijl zg daarvo in den rgksraad eene meerderheid van twee derden Icr stemmen behoeven Volgens een bericht ia ff HaUy Telegraph hebben Frankrgk en Engeland bs y n in Egypte eene comminie van controle op $ financiën in te stellen op de grondslagen van Mt vroegere ontwerp van de heeren Oosohen en Jonber De leden dier commissie zallen eeue bepaald omschnven uitgebreide macbt hebben om de controle met vrucht uit te oefenen zijn dus in zekeren zin Egyptische ambtenaren maar zg zullen tevens Eugehmd en Frankrgk vertegenwoordigen Van Fransche zijde noemt men den oud ininisier de BUgnière en van EugeMie zijde deu heer Baring Zg zalleu niet door den Ëhedive mogen ontslnzeu worden Als nn de jonge thedive maar niet df te veel van de streken van l n vader op den troon van Euypte heeft gibrocht is het mogelgk dat er wat orde komt iu het verwarew Egyptische huishonden ünneSEaSd GOUDA 17 Jnli 1879 De uitslag der verkiezingen voor zes leden van deu gemeenteraad alhier was als volgt Uitgebradit werden 516 stemnea vao onwaarde 1 stem 515 geldige stemmen volstrekte meerderheid 258 Daarvan vereenigden op zioh de heeren O Priuoe 431 G Siraver 412 G A Muller 409 Dr A Lngten 399 W Post Drost 849 Dr F H G van Iterson Ï69 A A Kook 218 C Hoogeoboom 127 6 A Boater 95 C van Eeswen 10 A H van Dillen 9 Boozendaal 7 Mr van Mierop 7 A W van Kluijve 6 H W Otto 6 en nog eeu groot aantal personen enkele stemmen De aftredende leden G P ince G Straves G A MoLLE Da A Lcijten W Post Dkost en Ds F U G VAN Itibson zgn dns allen herkozen UITSLAG DïB VERKIEZINGEN voor den GE MEENTEllAAD in ondeR3Ta indb Gemeenten AlUaturdwn Gekozen de hh J Smit Gz J Pgl A Baan en A Blom Voor de vacature ontstaan door het bedanken van den heer A Herweg is gekozen de heer P Jonker Alphen Herkozen de ht G A Hoogeveen M Kop G van der Meer en A Streng Gekozen de hoer Mr F G van Marie Jmmeritol Uitgebracht 28 geldige st Herkozen de hh Aart Oskam met 28 en Harmen de Jong met 22 st Berg j4mbacht Uitgebracht 104 geldige stemmen Herkozen de hh F J Suiils met 99 en G Voorsluljs Jz met 83 st Berkenwonde Herkozen de heer J Kok herstemming tnsschen D Kool en H Oudenes aftr lid Boskoop Herkozen de hh C VV Boer en B J Lunneinann Slei wyi Herkozen de hh L Treurniet en L van den Bosch Bodegraven Htrkozcn de hh W H Kaptiijn J nu der Giescn en U Rollraan wethouder herstemming tusschen de hh ƒ F Begon Gz en VV Kok Cz CaptUe a d IJiel Herkozen de heeren G W Lans en K Achterberg Oekazen de beu M W Schalij burgemeester Oovderak Herkozen de hh W van Dorp J Smita en W ï in Dam Uaaalrecht Van de 116 kiezers hebben er 88 hunne stem nitgebrachi van dat getal hebben zioh vereeni d op de heeren T J den Hartog 71 H Uittenbogaart 55 E Boere 42 J J Ie Fèvre de Montigny 4 H J F Heg man 1 en A Uittenbopnrt Hz 1 slem Zoodat de beer T J den I artog IS herkozen en U Uittenbogaart is gekozen iu pl v ts van E Boere Krimpen ajd lek Herkozen de hh Smit met 42 en J Hnyzer met 38 stemmen Moordrecht Herkozen de hh P Vrijlandt met algemeene 27 st m J de Zwart met 25 st Nitumerkerk aid Uul H crkozen de hh A Hoogendijk Hz en J Bos Mz Oudemaler Uitgebracht 129 st Hiervan bekwaraea de hh T J van Vreuniingen en M Koningt aftredende leden respectievelijk 66 en 76 st terwM op den heer M J J Nielsen 31 op den heer T J Idenburg 21 en bovendien op verschillende au dere personen nog enkele stemmen nilgebracht er den De aftredende leden ziju alioo herkozen Rteuwgk Uil bracht 114 stemmen Herkoien de heer N de ruin met 67 st Gekozen de keer L van UoDt met 67 st nut Van de 43 kiezen hebben er 16 haaae stem nitgcbracht Van dat getal hebben op idtk vereenigd de hh L Liiischoten 1 5 A lïobel l f W Znidbroek Gz 1 en C SlingerUnd 1 stem Zoodat de beide eersten ziju herkozen Taddinxveen Herkozen de hh G Sprnijt Az C van Gaaien en K Verweij Gekozen de heer G W O van Dort Kroon bargu i yulci ter vervangiwg na den heer L Prooa Hoogendgk die niet weder in aanmerking wensehte te komen H Jougeubnrger antirev verkreeg 61 st en A Janmaat r cath 47 st Van de 227 kiezen zijn er 154 opgekomen Woerden Herkozen de hh C K van der Qoast en J M Hendrikx Hentemming tusschen de kk 8 Lagerweg aftr lid en A Lijsen Woubrufge Gekozen de heer W van Ikfmaiid Herstemming tusschen de hh P de Bidder A Visser C Venlnis en M Kroe Ze inhuiien Herkozen de hh J Yente Li met 64 en A Bax met 42 st 4e Gisteren namiddag ten 5Vi nre had er Karnemelksloot alhier een droevig ongelak Het bijna 4V9 jarig zoontje van Groeneweg was van de school huiswaarts gekeerd wilde varoraeddgk eens drinken viel voorover in de waterton ea toen men hem vond was het kind reeds een Igk Gedurende de laatste maand half Juni tot half Juli kwam in de gemeente Moordrecht geen eakd sterfgeval voor Door den gemeenteraad van Gonderak is eene wijziging gebracht in den tijd der kermis en bepaald dat die voortaan zal aanvangen den vierden Woensdag in de maand Augustus iu plaats van op den vierden Donderdag en zal eindigen den daarop volgenden Vrijdag in plaats van des Zaterdags Te Zevenhuizen is een zansfsohool voor kinderen opgericht door den oudtrwgzer Blok Kuim 60 kinderen nemen aan de zanglessen deel Naar wg vernemen heeft Z M aan de heeren Fransen van de Putte en £ Cremen de samenstelling van een Ministerie opgedragen N R Ct Woensdagmiddag heeft de eerete bgeeukomst plaats gehad van een door den minister van oorlog en koloniën benoemde oommissie tot het ontwerpen van een wet tot regeling der staatsrechlelg ke veriiouiliug tnsschen de Nederlundsehe en Nedrrlandsch Iudisdtie legen Verder is aan die commissie opgedragen het doen van voorstellen lot vermeerdering van het Nederlnudsch element m de gdedemu van bet Indisch leger