Goudsche Courant, vrijdag 18 juli 1879

V lichting voorkomen is het regeeringsbeleid van Nederland ten aanzien van Snnoame sedert de invoering van het thans geldende regeeringsreglement met groote juistheid gekarakteriseerd Zuinigheid boveu alles I Hoe verkeerd dit beleid intusschen is is door de praktgk aan het licht gekomen Herhaaldelijk is dan ook door de Koloniale Staten er tegen gewaarschuwd en gezegd dat die politiek voor Suriname doodend voor Nederland zeer zeker niet voordeelig was want dat het noodwendig gevolg hiervan moest zgn dat de subsidie hoe langer hoe grooter werd De ondervinding heeft de juistheid hiervan gestaafd Terwijl toch de bgdrage uit s Bgks schatkist tot aanvulling van de koloniale geldmiddelen voor het dienstjaar 1870 346 673 69 voor 1871 op ƒ 314 223 67 voor 1872 op 380 824 94eu voor 1873op 272 989 20 werd geraamd is de raming van het bestuur voor het jaar 1880 niet minder dan il3 l54 14 eo wel hoezeer na dien tijd het tarief van invoerrechten aaiimerkelgk verhoogd is en dan ook veel meer opbrengt Eu niettegenstaande elk jaar het verkeerde van Nederlands regeeringsbeleid nog duidelijker aan het licht brengt bigft de Bgeering er bg volharden De Koloniale Staten hebben er zich echter niet toe bepaald te zeggen wat niet goed was tij hebbeu ook iu breede trekken aangegeven wat welgedaan moest worden en daarvan spoedige gehrele verdwijning van de bgdrage nit s£ijks schatkist Had de Kegeering 10 jareu geleden genoor gegeven aan de wenscheo der Koloniale Staten Suriname zou thaus geen bgdrage meer behoeven voor het sluiteu van zgne b rootiog en er zou in de 10 jaren veel miuder door Nederland aan Suriname zijn teu koste gelegd dan nu aau subsidie is verslonden zouder dat Suriname er in bet minst of geringst bigveod door is gebaat Integendeel Suriname is in die 10 j iren hard achteruit gegaan en de ofiers om dit Jfcd weer tot bloei en welvaart terug te brengen sollen veel grooter moeten zgn dan 10 jaren geleden En hoe langer de Regeeriug op den thaus gevolgden weg bIgft voortgaan hoe grooter die offers znlleo worden het valt toch niet te betwijfelen dat ook voor Suriname de tgd eens zul komen dat Nederland zul inzien dat ook zijn eigen belang medebrengt Suriname te helpen om zich uit zgnen staat van verval op ie heffeu gelgk het dit voor zijne 0 st lmliwhe bezitthigea gedaan heeft waarvan het later zulke vruchiru heeft gepinkt Suriname vraagt geen gc4 1 rnn Nederland ten geschenke het behoeft niets anders dan kreiliet Het is beriid om aan Nederland te restiiueeren jlles wat het iroortaan uit de Bgks schatkist zal ontvangen lerwjjl het zijne leenigen onder garantie van Nederlaül te sluiten zelf zal allossen eu de renten er van zelf zal betalen Het vraagt voorts dat het niet tot io de minste détails uit s Graveahage worde bestnnrd maar beginselen die voor de Earopeesche nuatscfaappgeo uitstekend zijn maar voor de onzen heiloos En Suriname wgst daarbij op het regeeringsbeleid van Engeland ten aanzien van zgne koloniën speciaal van het in zooveel opzichten met Suriname heiijk te stellen Demeroiy STAAT VAK BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden in de le helft der maand Juni 1879 nit Gouda vertonden en door tusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen A Reiohel A Heese en L E Lowenstam te Amsterdam van VoUenhoofen Leiden L Bosema Middelburg Alida van der Tooreii Ouderkerk a dIJasel Wed Schalken Botterdam van Pietteu Sloipwgk H Herderschee Utrecht R J Berkhout Waddiuxveen Piet Verseil Wmrm Arie van Koogeu Zuidpbispolder Van de Hnlpkantoren MOORDRECHT D van den Berg Kralingen WADDINXVEEN A van Heogte Zwollekerspel BRIEFKAARTEN Wed Simon Trgo en J Mebius Amsterdam Gouda den IS Juli 1S79 De Direoteur v h Postkantoor te Gonda VAN KRUIJNB INGEZONDEN Mijnteer de Redacteur I Met opname van t onderstaande in UEd geëerd blad zult UEd ons ten zeerste verplichten Vele neringdoenden te Gouda eu omstreken gaarne de tentoonstelliog te Arnhem weiisoheude te bi zoeken doch verhinderd zgn zulks des Donderdags te doen uithoofde de Marktdag geven ds Direolie der Ned HhgnspoorwegMantschappg iu overweging of het niet biter ware om opgenoemde reilen voortaan do Pleiziertrein naar Arnhem drs ff temdag le laten yoonittet der commissie is de Tooimalige minister Railsel secretaris de kapitein Bruinsms Tan het Indisch leger thans gedetacheerd aan de KrijgsaohoaL De cittiugen hebben plaats in bet gebouw vanhet ministerie toji kdionien f i Blqkena de Terslageo omtrent de werkeaamheden der cammissie ran toedicht op den doortoobt eo het rerroer vaa landrerhniiers orer 1878 sqn gedurende het jaar 1878 by het bureau der cammissie ingeschreven 2781 landverhuiiera tegen 2373 in het daaraan Toorafgauide jaar een Termcerdering dus Tan 408 personen allen TreemdeliDgeu daarentegen wgst de Nederlandsche emigratie eene kleine vermindering aan Onder d 2781 rertrokken personeii sraren 563 Nederlanders Het apothekers congres deeer dagen te N jn e gea gehouden werd door ruim 50 personen uit alle oorden ao het Bijk bggewoond en gepresideerd door den heer K J Opwyrda reJaelcor van het Pkant IFeetil die het initiatief daartoe genomen had het vond zulk een bijval dat besloten werd telken jare dusdanig congres te houden waarvoor het volgende jaar de stad Arnhem werd aangewesen de punten die besproken werden waren de prijsberekening der recepten het afgeven van eopieu opleiding van fcet hulppersoneel oprichting van een wedawenfouds Het genootschap van leeraren aan de Nederlandsche fymnasiën en hoofere burgerscholen hield Zondag te Utrecht lijne 49e algeiüeene vergadering ouder voorsittersohap van lr A H G P van den Es rector van bet gymnasium Uil het verslag van den secretaris dr G J Dozy bleek da iet aantal gewone leden 43 bedroeg en dat voor soover Uct bestuur daarvan bericht ontvangen had van de Ifenoraire leden alleen de heer dr J G Ottema door den dood aan het genootschap ontvallen was Als plaats van bijeenfcomst voor de 60e algenieene vergadering tevens het gouden eeuwfeest van het genootschap dat men loo luislerrgk mogelijk hoopt e vieren ea waarbij op ceue lalrgkc opkomst zoowel van gewone als van eereleden gerekend wordt wurd m t idgemeeno stemmen Leiden aangewezen terwgl n den eeuigen nog in volle geesleskraoht werkssmen edeopricbter van het genooischap dr W H D Snringar oud rector van het gymnntiura het eerevoortitterschap en au den heer dr P de Boer leeraar aau do hoogere burgerschool het praesidium werd opgedragen Omtnelit den te Bloe iendaal gepleegdeu moord meldt bet HauidsUad De rgksveldwaohtei K volgens een ander bericht de gemeeiite eldwachter v d L geslaliounecr l te Overveen en filoemendaal is in den eergisteren nacht tusschen twee eu half drie lerwgl hg achter io de buitenplaats des heeren Jan Borski op het geschreeuw van kippen was komen aaiiluopeu door stroopers vermoord Zg n lijk is gesleept naar de sjioorwcgign Haariem Uitgeest een raeter of twintig van de plaats waar de moord geschiedde Het Igk heeft verseiieidene wonden de doodelijke wond is door het afsugden van den hals toegebracnt De mantel van den ongelukkige is op de rails gevonden De machinist van den eersten trein komende van uitgeest stopte dadelijk bij het zien ran den mantel en het lijk dat vlak tegen de rails lag zoodat elk denkbeeld aan een ongeluk of een zelfmoord onmiddellgk motst warden opgegeven daar geen trein gepasseerd was Het parket van Haarlem heeft zich naar de plaats begeven om een onderzoek in te stellen Het door de stroopers gestolen gevogelte bencTeiM groenten ign gevonden Zondag is een conducteur van de Ncd Rijnspoorwegmaatsehappij bij aankomst van een der treinen aan het station te Amsterdam door twee rechercheurs aangehouden op verdenking van diefstal uit en kistje in een der goederenwagens ió6t eenige dagcu san igne zorgen toevertrouwd Men kwam op merkwaardige wijze tot de ontdekking van den dader De conducteur opende het kisje met de tang waarmede hij de gaatjes in de kaartjes boort eu liet dit werktuig bij het sluiten in het kisje liggen Op de tang stond een uoraraer en daardoor werd de doder bekend Aan de ffaarlemteie Cf w tdt door haren correspondent ie Londen onder anderen het volgende geschreven over de laiidbouwtenloonstelling Ie Kilburn bg Londen Het is de overweging waard en geeft het antwoord eigeu schuld op menige in dof stilsitten genitte klacht Wat te Kilburg al bgzonder in t oog viel dat was dp inspanning die Denemarken en Finland zich getroost hebben om hunne welverdiend reputatie in Engcknd bij deze gelegenheid te handhaven Men leest herhaaldelijk hoe de invoer van boter uit Denemarken in Engeland blijft toeiiemen Ik geloof dal zg aan den H ïUa dsob ii bottrbandèl o GrootBrittannié een zwaien sUg toegebracht heef en er nog meer zal toebrengen Op vele plaatsen las men met groots letters I nemarken Boter kaas vee en ruime schoren met het opschrift ir Denemarken In elke wgk hoort men de Deensche taal spieken welke de meeste Sngelsehen nog voor Hollandsch houden Denemarken heeft eeoe complete Dairy melkerg eo znivelbereiding naast de bekende £ ngelsche Aylesbury Maatschappg opgericht en van den ochtend tot den avond wordi daar ten aansehouwc ran tiend uitenden door Duitsohe meisjes kaas en boter bereid volgens het meer en meer populair geworden Sehwartz systeem Te midden van de Deeniehe ossen en koeien is een stier van Hollandsche gebooite verzeild geraakt De heer Teuuis Klay van Mgdrecht is de eenige reehouder die een stuk Nederl ree naar de Londensche tentoonstelliog gezonden heeft De bul Prins zwart gevlekt no 59 lo het reestamboek rermeld heeft den eersten prgs verkregen hetgeen volgens de gverzachtige Deensche bureu aUeen hieraan toe te schrijven is dat Prins geen mededinger heeft en feitelgk de eenige gehoornde Nederlandache vertegenwoordiger is Hoe het echter zgn moge de vader van den tenloougesteldeo bul heeft te Pargs ook reeds dcu eersten prijs weggedragen Xederland is dus aan den heer Klay veel verschuldigd voor het handharen van den natiocslen roem in den rreemde Het is wel te betreuren dat maar éeu stuk ree uit Nederland naar Kilburn is gezonden De veehandel ran Nederland met Engeland is nog altijd zeer beduidend en wel hier en daar eene opoffering waard Ik moet dos bekennen dat Holland op deze internationale en belangrijke tentoonstelliug op zgn zachtst uitgedrukt een armzalig figuur maakt hetgeen men mg op mgne wandelingen op het tcutoonslellingslerreiu somtijds onrerbolen kenbaar maakte In de afdeeliug melk en boter z n de Hollanders er niet beter aan toe De catalogus vermelde een aantal namen van inzenders maar toen de tentoonstelling geopend was en de jury hare veelomvattende taak begon was er slechts éeue inzending die vau den heer Keyer Klaver van Zgbekarspel bg Medemblik aanwezig Eerst iu de laatste diigcn der tentoonstelling arriveerde eene inzending van den heer Klaas Houter maar de kisten zgn ouopeiigemaakt iu de loods neéi ezet kennelgk te laat aaugeuomeu om nog door de jury in aanmerking genomen te worden Het sch nt trouwens dat niemand zich de Uollaudsche vertegenwoordiging op de tentoonstelling bijzonder heeft aangetrokken De heer Reyer Klurw heeft alg eenige inzender den tweeden prijs van t i of ƒ 60 gekregen zeer waarschguigk omdat bq bg de beoordeeling de eenige exposant in dit departenieut was Van de groote inzending van den heer A C Snel te Moordrecht in den catalogus uo 849 tot 859 gemerkt schijnt niets aangekomen te iQn Ik onthoud mg vau opmerkingen omtrent deze armzalige vertegenwoordiging in den vreemde van een teer beduideuden tak der Nederlaudsche nationale ogverheid Ik hoop echter dat er van meer bevoegde tgde eenige stemmen daarover zuilen opgaan In de afgeloopen week werd door de pelitie te Pargs een appel gevonden die niet ver van den stam was gevallen Te weten een knaap van 14 il ISjear bood een koopman in kotbaarheden rue de Eivoli een baar zilver te koop aan De winkelier vertrouwde de zaak niet en vroeger naar de herkomst De knaap antwoordde dat hg die baar even van te voren gevonden had op de quai d Oisay Dan moogt gg die niet verkoopen zeide de winkelier maar gij moet het gevondene bij den kommissaris van politie deponeeren De knaap ging bedremmeld heen maar sloeg den aangewezen weg niet in De winkelier zond hem dadelgk een bediende na die hem met behulp der politie vatte Bg den kommissaris bekende bij dat hg de baar aan zgn vader ontstolen had die nog vele in zgn kelder had liggen Daarop volgde een onderzoek aldaar en men er twintig baren van 1 a 2 kilogr gegoten van zilverv lsel dat de vader aan zgn patroon fubriekant ran zilverwerken in de me dn Tempte ontstolen had Le Droit Toegt er bg dat tlie fabriekant reeds dikwgis slachtoffer van zulke diefstallen zjjn weiicliedeil daarom telkens bg hun vertrek uit de fabriek liet onderzoeken Maar de dief in kwestie had daarom een huismiddeltje bedacht Hg had a n zyoe laarzen holle hakken laten maken die als doosjes open eu dicht gingen en daarin ontvoerde hg het gestolen zilvervglsel en wel in zoo aanzienigke hoeveelheid als na te gaan valt uit het belangrgk wicht der bg hem gevonden baren Hoc althans in Duitsohland in den gn de waarheid zal komen De wg handelaars of wel wgnfabrikanten te Berlgu verkeeren in grooten nood en zgn in de vorige week bgceugekomeu om te orerleggen wat hun te doen staat met het oog op de onlangs tot stand gekomen rel betreffende den handel inièvensmiddelen drankM em Hen kiN OT reso tegenover de wet de oude en fraaiu niuiiB als CÏateaii Lafitte Chateau la Rote enl ebi te laten varen Wgdera zou men althans op de rekeningen de voorzichtigheid gebruiken van te s krgven wgn 00 en zooveel flesschen mei de etikette Ckaleaa LaJUte enz Daarmede onden dan de groothandelaars gedekt zgn en deo hotelhouders koffiehuishouders enz zon niets anders te doen overbiyven dan y66t de oude mooie titels te plaatssn t woordje fZougenaamd voor mover zg t althans niet beMr zullen achten de ralsohe tlag geheel 4n al in te balen Uit Bern wordt geschreven dat de bergen ie Emmeothol Niesen enz den 5 dexer nog met sneeuw bedekt waren Iedereen Icleedt tiob dik en knoopt den jas stevig dicht om beschermd te ign tegen den hevigen en kouden wind van geweldige stortregens vergezeld De vreemdelingen zoo weinig als er nog zgn houden zich schuil binnenshuis De hdtels zgn zoo goed als Itdig en de winkeliers gaan wanhopig s morgens de metereologiaahe bulletins raadplegen die echter niets dan regen n storm aankondigen Onschadelgke verven voor kinderspeelgoed enz Turpin heeft van de AeadAnit de Sdeneti te Pargs een Monthyouprgs bekomen wegens tgoe bereiding van onschadelgke verren Htj maakt die uit koolteer en rerraardigt daarmede voortreffelgke laequet i bau d éotine Door de werking van phtalzuur anhydrid op phenolin pbeuol resorcin enz ontstaan onder den invloed van watesonttrekkende sloffen zwavelzour de phtalelneu die als zoodanig kleurstoffen vormen of gemakkelgk daarin kunnen overgaan Als men 2 dd resorcin en 1 d phtalzuur samensmelt totdat het mengsel geheel dik geworden is verkr gt men na uitkoking met water in bet residu een gele kleumof het fluoresceëne en door behandeling van dit laatste met brons het eosice Dit nu verbindt zioh met verschillende bases vooral met ziukoxyd waarmede het een fraaie roode en duurzame lakverf vormt Met chroumzink vormt het gele kleurstof die volkomen gelgkt op ohroomgecl Aan den mond der Gironde beeft men een walvisch gevangen dia daar verdwaald is geraakt Hg heeft eene lengte van 30 meter In het Journal für dffteü Oetmdkeid fage van dr Bisenz rau 1 Juni jl wordt het geval medegedeeld van deo pastoor Frant Möli te Puchkirchea die onlangs is overleden ten gevolge van eeo ongeluk met een stalen pen De beer Molz had de gewoonte even als menig ander z n pennen met naar boven in het schrijfgarnituur te steken Toen b j nn een boek wilde neerieggeo stak hg zioh aan een van de roestige pennen in de hoiad maar zoo onbeduidend dat het plekje nauweiyka an de hand was te bespeuren Toch werd de pastoor reeds den volgenden dag ziek en bleek het spoedig dat er bloedvergiftiging bestond Op den derden dag was niet alleen de hand maar ook de arm tot aan den schouder vreesselgk gezwollen Na een Igden van twee maanden volgde de dood Uit Busland bericht men bet volgende Eeuigen tgd geleden kwam te Wjasma een Daitschcr Filiner genaamd fay twee der eerste kooplieden van die stad eu deelde hun mede dat hy in het bezit was van een document waarin klaar en dnidclgk beschreven werd dat de schat van Czar Iwan Orosnyj de wreede in het bosoh tnsschen de dorpen Solowlzy in het district Wjasma begraven was De schat moet bestaan uit twee gondcn hoe jzers een gooden kruis van twee pud 80 pond en verscheidene vazen met gooden en zilveren minuten lot een gezamenlgke waarde van 49 millioen roebels De kooplieden en Filiner gingen een overccnkomit aan waarb j zg zich rerbonden om den schat te laten opgraven en dien dan gelgkelgk onder elkander te verdeelen De grond is het eigendom van den geestelijke te Solowizy daarom verplichten zg zich om dezen als schadevergoeding 16 g van den schat te betalen Tegenwoordig werken ongeveer honderd boeren aau de opgravingeu Tot heden heeft men nog niets gevonden dsn de twee hoerdzers Oroote menigten dorpelingen uit den omtrek komen naar het wonder zien Er hebben reeds veohtpartgeu tusschen de boeren plaats gehad zoodst men uit Wjasma soldaten en gendarmes uiiar da beide dorpen heeft moeten zenden Voor een paar jaren kwam te Soheveningen een Eiigelsohman wonen met eene vrouw en ean paar kinderen een man vsn fortuin naar tsoheen want hg maakte groote verteringen en betaalde oomptant Langzamerhand hield dat laatste op maar de verteringen werden niet minder totdat de vleesohouwer 6ÜQQ de behanger 8000 de huisheer die de villa jpnenbeld had SOtO nuar men meent de modémoakster de kleermaker kortom iedereen een aanzienlgken som van deo heer O te vorderen had een gezsmenlgk bedrag van pi m ƒ 40 000 Vervolgjagen en saumaiiingen tot betaling hielpen niets er wa niet in lïeiiag ie nemen met beloften en verzekeringen dat als de erfenis van een schatrqken vader viee admiroal in Ëngelseben dienst zouworden verdeeld alle schulden zouden worden afgedaan wist de bedrieger uit de handen der justitie t Ugren en oj een goeden dag wa de rpgelgevlogen vronw eu kinderen achterlatende Toenwerd de zaak in handen van een notaris gesteld deze verzekerde n i op zijna beurt dat hg op grondvan de hem vertoonde documenten alle crediteuren kon geruststellen en verzocht beu gedold te oefenen Terwfl dientengevolge iedereen was ingeslapen was Mevroow wakker genoeg om vóór een paarWSkeA met de kinderen baien eohtgenoot te ro en men zegt naar Yorkshire Doch waarheen t ookz n m e in elk geral naar een oord waar deSchevemngsche eo Haagsche otediteoren de familieC niet gemakkelgk met hun quitautiën zullen lastig n AT Orim Ct De ex Khedive van Egypte kwam dezer dageo te Napels aso maar kon er voorloopig geen onderkomen vinden Zijn gevolg bestond nit 226 personen zijn bagage nit 200 groote kisten behalve vele kleinere stukken Hg bleef dus voorlo n ig aan boord Vier zijner vrouwen zga bg hem Vindt hij een geschikt verblgf dan zal hg zgn gansehe harem doen overkomen Hg is aan hei onderhandelen over den aankoop van een villa in de nabijheid van Napels maar men vreest dat geen verblgf in den omtrek groot genoeg zal aqo De politie te Pargs heeft de hand gelegd op C V B bediende eener zee rerzekeringmaatsohappg te Amsterdam dia zioh ten nadeele dier maslsehappg door middel van een valscheo wissel hail weten meester te maken van een som van 34 000 franken Na zich twee dogen te Brossel te hebbeo of hoodeu had bg zich oaar Pargs gegeveo waar hg eenige dtgen na zgn aankomst in hechtenis werd genomen Men vond iu zgne koffers nog 23 000 franken in baukbiljetten die hg in de looneu zgner beide revolvers had verborgen De jeugdige misdadiger is aan de Nederlaodsohe justitie overgegeven Een zonderling rechtsgeding werd dezer dagen te Wonester Engeland gevoeriH Een jongman had ia drift zgn meisje met een mes een woud aan deo bals toegebracht en was dssrvoor in hechtenis genomen De teederminueode braid droeg den dader echter geen kwaad hart toe en verklaarde voor de rechtbank d t zij ondanks de zonderlinge uitingen ran haar miunaais hartelgkheid gaarne bereid bleef haar lot aan het zgne te verbinden als hg in vrijheid gesteld werd Bg zulk een bl k v n hechte liefde konden de rechters niet onbewogen bigven en ouder de levendige toejoichingen van het publiek werd de invrgheidstelliug van den schuldige bevolen In de Staten van Zuid Amerika heerscht een verslikkende warmte Dsgelgks storten menschen opden openbaren weg bawosteloo neer en sterven aan le gevolgen De groote zaal van het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam was Dinsdagavond vol om de Zoeloes te zien De vraag of het echte waren was natoarIgk een hoofdonderwerp van de gesprekken onder de toeschouwers en tg werd met evenveel overtuiging bevestigend beantwoord als door twgfelaars bestreden Wie zal het beslissen In Eogelaud zga zg voor echt geboudeo en het is dan ook waarlgk zulk een wonder niet dat enkele Zoeloes wie weet om welke redec hun stam of den oorlog ontweken een goed heenkomen hebben gezocht in de Kaapatad aangeland en door een ondernemer naar Europa verscheept zgn Doch al die gissingen en al dat venchil van gevoelen daargelaten de lichaamsbouw van die mannen is buitengewoon gespierd en het volk dat zulke krachtig ontwiklcelde telgen voortbrengt moet voor den Europeaan wel een gedachte tegenstander zgn Dinsdag avond werd te Arnhem eene proef genomen met het eleotrisoh verlichten van het terrein rondom Muri $ Sueruu De proef slaagde uitnemend zoodat eerstdaags kan verwacht worden dat dit licht bg de avond ooncerteo zal worden gebezigd Het benoodigde matrieel wordt geleverd door de Compagmt générale détectrirM ie Parijs en bestaat uit 16 lantaarns systeem Jablochkoff tcrwgl de daarbg behoorende grama door eeu locomobiel van 20 paardenkraohten in beweging word gebracht In de concertzaal van Mum waar de departementen van oorlog en marine geëxposeerd zgn zulle dagelgksoh zes lampen dienst doen waartoe thaus alles iu gereedheid zal worden gebracht In Semfir Fireiu sobrgft dr D hst volgende over bet chlorofarmeeRo vaq planten De beroemde Fransche physioloog Clsuda Bernard die 11 Februari van het vorige jaar is overleden heeft nog kort voor zgn dood merkwaardige proeven aangaande de prikkelbaarheid der planten genomen Indien de plantsn gelijk bij meende dezelfde prikkelbaarheid als de dieren bezitten moeten zg die ook door de werking van narcotische verdoovende stoffen verliezen Bernard nam tot dit doel proeven met aether en chloroform waarvan de uitkomsten hoogst verrassend waren Gelgk men weet zgn er pUnteo wier blaren de eigenschap bezitten zich bg de lichtste aanraking te sluiten b v de Mimosa sensitiva het kruidje roer me niet Stelt meu ze echter aan den invloed van chloroformdampeo bloot dan verliezen zij deze eigenschap om zich evenwel na korten tgd te herstellen en haar eigenaardige prikkelbaarheid te herkrggeo Zij waren derhalve verdoofd ingeslapen door de uitwerking der chloroform Het is een bekend feit dat de groene plauteu cellen onder den invloed van het zouuelicht ademen dit heeft koolslofzuur in en zuurstof uitademen Dompelt mee de blaren echter in water dat met chloroform of aether vermengd is dan worden de groene cellen verdoofd en iu dezen toestand aan de zonnestralen blootgesteld ademt de plant eren als in deu nacht Zg absorbeert namelgk zuurstof en elimineert koolslofzuur Doch als zij uit haar slaap ontwaakt is wordt de functie der gioeoe cellen hersteld Erwten zwellen in water op en beginnen dun te ontkiemen Het eerste doen zij inigelg ks iu water dat met chloroform vermengd is doch zg ontkiemen nu niet Worden zg daarop in zuiver water gelegd dan bekomen zij haar outwikkelingsvermogen terug Het geheim der gisting is ons in zoover geopenbaard als wg weten dat de suikeroplossing dour kleine eencellige zwammen welke onze gist vormen in alcohol en kooUtobuur ontleed wordt Neemt men nu versche gist eu doopt die io eeu met chloroform of aether vermengde suikeroplassing dan vertooueu zich geeue verscbgnselen van gisting Het ferment werkt niet het is verdooft het slaapt Zoodra echter de gist afgespoeld en in een zuivere suikeroplossing gelegd is begint zg terstond te werken en verandert de zuiker in alcohol en koolstolzuur Uit het vorenstauude bigkt dat het voeden der planten hetwelk tot hiertoe een raadsel voor de botauici was zich althans op één punt begint op te helderen Zeer te tiopen is hel daf hot aan de wetenschap op het voetspoor vau Claude Scmard moge gelukken het verband tosscheu het dierlijk eu plantaardig leven nauwkeurig te leercn kennen In het uralag der werfczaaiahedau can het Boode Kruit in NederUndsch lodie over bet jaar 1878 wijst het Centraal Comité er op dat een gunstiger staat van zaken te Atjeh voornamelgk in het laatste halfjaar zgne taak veel verlicht Overigens was ook in het afgeloopen jaar de arbeid overeenstemmende msl dieu iu vorige jaren en bepaalden de werkzaamheden zich hoofdziikelijk tot het verzenden van versnaperingen lectuur en getelschapspelen naar Atjeh en de verschillende hospitalen en reconvaleaeenten gcstiehten voor zooveel daarin Igders wer lea verpleegd die van Aijrh naar Batavia waren geëvacueerd tcrwgl het Comité voornamelijk aan de gedelegeerden bij de land en zeemacht te Ag eh en aau directeureo van hospitalen en reconvalescenten gestichten bgzondcren dank verschuldigd is voor hunne welwillendheid eu steeds even bereidvaardige medewerking daar wnor hèt dien steun behoefde Onder referte aan de in het jaar 1878 uitgegeven bnlletins bevattende de opgave der verriciitingeu van het Roode Krui komt het Comité in korte trekken terug op den aard zijner verrichtingen eo de verleende materiëele hulp Het Hoofdcomité deed ook wederom io het afgeloopen jaar belangrgke verzendingen van lectuur Niettemin doet het N I comité een beroep op de belangstelling en d welwillende medewerking der medebugers vermits de roorraad lectuur bgna geheel is uitgeput KOLOXlEiV WEST INDIÉ 21 Juni Uit Paramaribo schrijft meu In dep aanhef van het voorloopig verslag der commissie vMr rapporteurs der Koloniale Staten over de koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1810 leest men bet volgende De financiéele toestand zoowel van NederUnd als van de Kolonie verbied eite vermeerdering van uitgaven buiteu het strikt onvermijdelijke geheel Door deze weinige woorden die aan het slot van 4e tweed aliqea der Algeineene memorie vau toe