Goudsche Courant, zondag 20 juli 1879

Diverse ZOUT SOORTEN Grof Fgn Middel Eaas Zout BOTER ZOUT expresaelgk daarvoor bereid verkrijgbaar bg P van der WANT G Czoon ZOUT KAASHANDEL Nonnenwater O No 2 GOUDA Zondag 2a Juli 1879 N 2324 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieiilad voor Gouda eo Omstreken Voorhanden in den Boekhandel van J W KNIPSCHEER Jr en mooie verzameling zeldzame POSTZEGELS op blad en ia pakket waaronder met PREMIE Prgslgsten gratis s O v isT Au Ij I jim uitmuntend middel om Glas Porselein Hout en Metalen te bevestigen per flacon 50 en 60 ets Te Oenda bestaat gelegenheid in een fatsoenlgk jong gezin zonder Kinderen tot Kostj Inwoning en UUISSELIJK VERKEER voor een Heer of Dame h b b h h of ook wel voor een Jongenheer die de school bezoekt Adres onder No 309 aan het Bureau van dit Blad Dagelgks VEBSCHE ZOÜTEBOLLBN bö W N KAAUMAAKERS Banketbakker Oosthaven Firma de Wed SCHOUTEN FINALE VITVEBKOOP beneden fabrieksprijzen van alle voorhanden artikelen als KRISTAL GLAS PORCELEIN AARDEWERK GAL ANTE RIËN en SPEELGOEDEREN Uriiug s PATEiXT STIJFSFX Door de verhooging der tarweprgzen ben ik genoodzaakt bovengenoemde STUFSBL 1 Cent per S Meetogram HOOGER te noteeren JACOB DUYVIS Koog aan de Zaan 14 Juli 1879 HET 4e PROEFNUMMER DER Nieuwe Goiülsciie Courant verschijnt a s Zaterdag in Boekdrnkletter Belangstellenden kunnen een Ex gratis bekomen bg de Hoofd Agent fl C EDAÜW Jr alhier ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten 3 f aar schuwing Deze UEBANUS PILLEN zgn door ons in doosjes a 37 a Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld biJ den Hr L SCHENK op de Hoogstraat WiJ wa ar schuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen ttoomeD daar dan naar het hun Toorkomt er een A l VTVQI VIITT TI Tlil dmkker gebruik van zal worden gemaakt m XM V Jdi SMMM A AXMX Heden overleed na een smartel k lijden onze geliefde dochter en behuwddochter l ARIA HOOGENBOOM in den ouderdom van rtiim 19 jaar G STRAVER A STBAVER T D Want Qmda 13 JuU 1879 Ontvang Mijuheer de Bedacteur onteu dank Toor opname ran t bovenstaande Vele Neringdoenden te Gouda en Omatreken Londen l uli Het Hui der Lords heeft i y derde lezing de Irüi Umieeriily BUI aangenomen In het Lagerhuis is de diteuasie over de uitgestelde artikelen der wet op de krijgstucht geëindigd Weenen 16 Juli Se Preê e meldt dat de Keizer den pauselgkeu staatssecretaris kardinaal Nina bet grootkruis der St Stefanus orde geschonken heeft Post 16 Juli Het officieele blad meldt dat de raiuisterpresideut Kolomau Tisza ad interim met de portefeuille van den minister a luiere üougnarsch minister bij het Huf belast is Brussel 16 Juli Op uieuiv is er een aanplakbiljet waarin de Koning met den dood bedreigd wordt gevonden aait Jen gctel van de kerk Saint Jean Nicolas Bucharest is Jnli Het ministerie heeft zijn ontslag ingediend De Kamer is onmiddellijk vergaderd Laatste Berichten Heden overleed te Bodegraven alleronrerwachtst tot droefheid zgner Kinderen en Behuwdkinderen onze waarde Vader en Behuwdvader ADRIANüS TOORNVLIET in den ouderdom van ruim 77 jaren Uit aller naam G TOORNVLIET Oouda U Julg 1879 Eenige en algemeene Tcenniageving JIARKTBEBICHTEN V De Heer en Mevrouw ROEST VAN LIMBURG EcK betuigen hunnen dank voor de vele bewgzen van belangatelling ondervonden bg de geboorte van hnnnen zoon Goiula 17 Juli 1879 Gouda 17 Juli 1879 Voor de vele blgken van belangstelling bij mijne HERBENOEMING tot Lid va den Gehëentkbaad ondervonden betuig ik b j deze mgn BELEEFDEN DANK G PRINCE Gouda 17 Juli 1879 Tot verhoogde prijjcn was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 10 75 i f 11 25 Mindere ƒ 9 58 a 10 50 Rogge puike ƒ 7 20 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 50 a 7 Voer ƒ 4 80 a ƒ 6 26 Gerst puike ƒ 7 i ƒ 7 75 Mindere ƒ 6 a f 6 7 Haver zware ƒ 4 25 a ƒ 5 Ligle ƒ 8 25 a ƒ 4 De VERKOOPING aangekondigd tegen 28 Juli 1879 van de perceelen aan de Hooikade te Gouda zal geen doorgang hebben als zgnda die t uit de band Vcritocht Mr KIST Notaris De veemarkt met geringe aanvoer de handel traag ohapen en varkens mede traag Aangevoerd 102 partijen kaas de handel zeer vlug eerste kwaliteit van ƒ 24 a ƒ 23 tweede kwaliteit van ƒ 20 a ƒ 23 zwaarder van ƒ 29 l f 31 Goeboler ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 10 i f 1 20 Burgerlijke Stand t Gtouda OBBOBEN 15 Juli Johaonn oidira i Doi gclinana ca M TiD StraalcD Paulai Hendricai oiiders A Wuerlee ea A Kramer Pieter ouden N M Eiigelbregt en A M viD den ïnde 16 Johanu Headnka oodera W H Kna pen en J H SUghaia Heodnka Fautina onders J Alvonaar en H Terbrngge Pelriis ouders 6 N Veerman ca W A Ilaaa Een Burgermeisje verlangt LINNEN en TEEKEN WERK aan huis Brieven onder No 308 hg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier OVEBLBnBN 16 Juli W Boef wed i Snel 73 j i van Waa 1 m GE80WD 16 Juli J F lao de l avoordt en G J van StrwtCD C B den Edel en J J Fonl Burgeriyke Stand van onderstaande gemeenten van 10 tot 16 Juli 1879 Gelieve dit even te lezen M Ongeveer een half jaar geleden heb ik op aanraden van mijn barbier den inlioud van eenige Jlacona van uw gunstig bekend haargroeimiddel aangewend met dusdanig verrassend gevolg dat mijne kale plekken op mijn hoojd geheel begroeid zijn met hoofdliaar Deze getuigenis door beider namen bekrachtigd kunt u publiek maken Almelo Get A J 8TEFFBNS 27 Maart 1879 ü J SMITS Barbier Uitval van Haar Koos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn In de Sehedelhuld Haar of Baardworm VroegtiJ dig Grijs worden al deüe onaangenaamhtden worden verbannen door ram HAAR ONT WIKKBLING8 BALSEM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder 2 de flacon EAÜ CHROMATIQDE kleurt het witte Haar in blond bruin of zwart ROOD Haar wordt bruin oi zwart naar gelang men verkiest Franco aanvraag a 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen rembours bg THEOPUILE Haarkundige Prederiksplein No 32 Amnteriam Moordrecht GEHUWD 1 J Erait laa Oouda ca S Stoppelenbarg A Draag en A den Brabel Oouderak GEBOREN Cornell Johannei oudere C Rijknnrt en G an Megeren Fredtrik ouders W de Kwaadsleniet en L Brasu OÏERI JBÜEN A van Sehiereen 13 m OEHDHB J Woerdeman en C Hartog Stolwijk OVESLEDEN C Bwkers 8 n M O taui 18 o Haastrecht GEBOREN Vgatho ouders H Wiltenborg en A Slois OVEELB U N P H Knoer 1 m ONUERTROUVVU J Sekerit en E II van Geelen HeeuwUk GEBOBEV Corneina ouders W Velkleij en J Smll Bemardni oadcrs J Scliouten en W m der VVolf OVERLEDEN N Vermeulen W2 Ij Waddinxveen GEBOREN Pelronell ouder W S Mncnborg en M A vn Teeffelen Johanne ilhelmns ouder W Dioog en A d Vliet Wille ouders J J Boom en 1 van Dam Cornelia ouders H eau de Vlitt en M an Vliet OVERLEDEN G aa Tilburg cebtgeooot vaa A Venveg 5 j J Eukeleslam 18 m GooDA Deuk van A Brinkman AFE01TSIGIN VERNIEUWING TAW HÏPOTHECAl lE INSCHRIJVINGEN BüBGEMEE8TEtte WEl HOüDEKÖ TaaGonda brengen by deze ter kennis van de belanghebbenden de OlKande door itsn Uiniater van Juatitie gedane afkondiKiug betreklceiyic de rerpligtiug tot reraieuwiDg van HYPOTHECAIRE INSCHRIJVINGEN De Hiaialer van Jnslitie vettigt nader de aan dacht van belanghebbenden op de bg d ret van 5 Jnnij 1878 Staalêilad m 90 voorgeaehrcveue VEUNIEUWrN van alle on 1 Jauonrij 187 be taaode HYPOTHECAIRE INSCHRUVINGKN De aanvraag tot veruienwing moet geechieden door den bypotheoaircn sehaldeiaeher of door een derde nanwni hem op de w jie in artikel 2 der inoeuiüe wet omschreven Alle vemieawiugen moeten plaats hebben in de jaren 187 en 1880 BIJ GEBREICE VAN VER NIEL WING BINNEN DIEN TIJD HOUDT DE VROBöERE INSCHRIJVING OP VAN KRACHT TE ZIJN en kan tg NIET MEER WORDEN VERNIEUWD Tbaui staat alioo nog gedurende acHlie tuumde de gelcgealieid tot vernieaaring optu doch de VERMINDERING van bet salaris des hypotheek bewaarders voor de vemieowiug MET DE HELP f heeft nog plaat leehts gedurende tcs maanden tot het einde van het jln loopcnde jaar 1879 Toeuende voogden en tocriende curators ign dp Iralfe van vergoeding van kosten schaden en iu teressen rerpligt toe te tien dat de hypothecaire intohrgviogen tot ukerheid van het beheer van den voogd of euratot binnen den bovenvermelden tgd worden vemitnwd De overschrijving van proccMen verbaal van beslag op onroerende goederen die niet in 187 of 1880 iml ign vernienwd ui daarna van regtawege ver vallen ign en ambtshalve wordea doorgehaald l Ormeiihafe den In Julg 1879 De Minister van Justitie H J SMIDT Gouda den 17 Jnljj 187 Bnrgeueester en Wethoodet voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seorelnris BROUWER BUITENLAND BulleBlaiidscli Overziclil 1 e Fransohe Kamer beraadslaagde Donderdag over het Ohiwerp betreffende den Hoogeu Raad over het openbaar oiiderwgs Het ontwerp wrnl urgent verklaard nadat een ooutra ontw rp van Banloax met 388 legen 163 stemmen was verworpen In den Senaat vertocht Buragnon lid der rechlerzgde verlof Icroyer Ie interpelieeren over de jongste benoemingen in den Raad van State De interpellatie werd tegen Dinsdag aan de orde gesteld De invoer in Frankryk bedroeg van 1 Jan 1 Juli 187 ï 28a 468 ÜOO frs legei 1 94 7S 000 in 1878 de uitvoer was 1 B30 4 4 000 legen 1 613 893 000 in 1878 In bet Engekohe Lagerhuis diende bg de debatten van het rapport betreffende het ontwerp op de legertuoht Hartington een motie in luidende dat geen wet bevredigend is die het knuppelen als permanente straf voor vergrgpen bg het leger handhaaft De Begeering besirced de motie die met 289 legen 183 stemmen werd verworpen De Belgische kamerleden ign aan het onaangename werk beiig om de natie nieuwe lasten op te leggen Het tegenwoordige Kabinet beweert dat het tekort te wijten is aan het beslunr en het beheer van bel vorige olerioalo Kabinet en de oud Minister van Finanolën de heer Malou hield in de eerste zitting nan de brraadslaKingen gewqd vol dat alleen de buitengewoon lange duur der economische crisis bet deficit veroorzaakt heeft Ook klaagde hij dut aan de Kamer zoo weitiig tgd was gelaten om zich nauw keurig op de hoogte te knnnen stellen van de waarschijnlgke werking en gevolgen der nieuwe belastingen Daar volgens de Begeering de nieuwe belastingen alleen moeten dienen om het bestaande deficit te dekken ontliep de Begenring evenmin als de onze bij de behandeling der kanalcnwet het verwijt dat men altijd nog stond voor het ongedekt bedrag van 100 millioen francs vodr openbare werken waarover de Kamer dezer dagen uitspraak zal moeten doen Bij nadere beechonwiug van de resultaten van de verkiezingen voor den Ooatenrgkschen rijksraad bhjkt het dat de stemmen det nstitntionecle partijen pugeveer gelyk staan met K welke om clericale bedoelingen of vrtMhillen tttttonnal streven zich niet kunnen vereenigen met de tegenwoordige staatsregeling van Oostenrijk Hongarije Van de 363 afgevaardigden zijn 222 heAozen zoodat niet minder dan 131 nieuwe leden zittipg zullen nemen Het kiesrecht voor den rgksnÉld wordt uitgeoefend door vier groote groepen vin kiezers de groote grondeigenaars de steden dei handel en het platteland Een beschouwing van den uitslag der ve kiezingen in iedere groep kan leerzaam zgu ook buiten Oosteurgk De grondeigendooi vaardigde 41 conslitutioueelen en 44 conservatieveÉ af onder conservatief verslaat men dan het foolaal cleriaaal zoowel als het federalistische element alle niet rerfassungstreue leden De leden voor de steden igu verdeeld in 78 oonatitulioneeleu en 38 conservatieven die welke de kamers van koophandel verkozen in 19 coiisiitutioueelen en 2 conservatieven Het platteland eindelijk leverde 38 conslitulioneelen tegen 93 conservatierea Ook hier dos weder gaf bet platteland den doorslag in auliliberaien zin Ten deele kan dat te w tcB i B aan de wcrtnlging der boeren aclvej wg gelooven echter den bal niet ver mis te slaan al wg ook een goed deel van dat resoliaat toeschrgven aan de weinige ontwikkeling op hit platteland waardoor de kiezers lichter aan den leiband loopen van overal te vinden beersohzuohtige drijvers die met niet altgd zuivere bedoelingen een of ander politiek denkbeeld ten eigen bate exploiteeren De ministera hebben gedelibereerd wat hnn in deze omstandigheden te doen stond Graaf Taaffe die ia alle gevallen voorloopig aan het hoofd van het ministerie zal elaan wensoht enkele der tegenwoordige ministers naast tich te honden wgl voor da rijksraad vergaderd is geweest men nog niet met zekerheid over zg ne samenstelling kan ourdeelen Zeker zal de heer Stremayr de portefeuille van eeredienst behouden hg is tol op zekere hoogte ook bg da clenoalen gezien om de zaehtMioedige wijze waarop hij den Kulturkampf in Ooatenrgk heeft gevoerd De aciieve buiteuUndsche politiek van graaf Andnisay heeft zander twgfel bg deze verkiezingen gewonnen Jnist de rgen van ben die in Januari tegen het Berlgnsche verdrag stemden zgn naiimerkclgk gedund en vele nieuwe leden zgn beslist gestemd voor Bosnië zooals men iu Ooalenrgk zegt De bcriohlen van Kaapstad Iniden Umsiutwagua is den 26n Juni op het fort Napoleon aangekomen met vredesvooralellen van Cetchwayo als bewijs van de oprechtheid der voorstellen bracht hij ohfautslanden der koning mede Hg vroeg de sinking van de opmnrsch der Engelsche troepen en ontving ten antwoord dat zgn voorstellen aan lord Chekisfort moesten overgebracht worden en dat de vredrspreliminairen door Wolseley goedgekeurd moesten woiden Deze kwam den 28n te Durban en rou den In naar Durnford vertrekken BINNENLAND GOUDA 19 Juli 187 De hh J de Vries Bobbé alhier en A Knplijn te Woerden voorloopige concessionarissen tot daarBtelliug eener waterleiding binnen deze gemeente hebben zich opnieuw tot den gemeenteraad gewend met een adrts waarin zg te kennen geven dat de door den raad verleende s ut e van 6 pot over ƒ 122 000 gedurende d 3 eerste jiiren der concessie niet voldoende blijkt om het noodige kapitaal te vcrkrggfii waarom zij thans verzoeken eeiie rente garantie van 4 i pet s jaara over het nog ontbrekende kapitaal van ƒ 122 000 gedurende den duur der concessie onder voorwaarde dat zoodra de onderneming meer dan 47 pet dividend afwerpt van dat meerdere 50 pet zal worden aangewend tot restitutie der eventneel door de gemeente betaalde gelden tot dat het geheele bedrag dat de gemeente eventueel zal hebben betaald zal zijn teruggegeven In de zitting der Botlerdamsche arrondissementsrechtbank van gisterenmorgen werd o a veroordeeld C St N wonende te Gouda bekl van het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde tot 3 weken gev Dezer dagen is door de politie aangehouden een kslf dat schadelijk i bevonden voor de gezondheid en afgekeurd is door den keurmeester N Simons Het is onder toezicht van de politie begraven De rekening der gém Zevenbnizen over het dienstjaar 1878 1879 bedraagt in ontvangst ƒ 13860 85 en in uitgaaf ƒ 12702 56 sluitende alzoo met een batig saldo van ƒ 1168 30 Het den pleiiiertiein van Rotterdam Nieuwerkerk Gouda en Utrecht naar Aruhem werden Donderdag 1500 reizigers vervoerd Aan het eindexamen der Rijkslandbouwsdiool te Wageiiingen werd door drie eandidateu deelgenomen die allen slaagden zgnde de heeren Alberda van Ekeustegn van Groningen J H van der Torren van Waddinxveen en J van Vlaanderen van Batavia Door d kiesveiseuiging NeÜrltad Mi ai3g te Leiden i besloten bg de aanslaande Verfciektng van een lid voor de Tweede Kamer der Siaten Geneiul als candidaat te stellen den heer jhr mr P J Elout van Souterwonde te s Hage die de eaadidatnur heeft aangenomen In ons vorig Xr werd aau eena correspondentie van de Batrltnuelte Cl het een en ndat ontleend over de landbouw tenloonstelliBg te Kitbnnt bg Londen Naar aanleiding van bet daarin voorkomende omtrent de achtergeblevene groote inzending van den heer A C Snel te Moordrecht wordt onze aandacht gevestigd op het volgend schrgven van genoemden heer aan den Hoofdredacteur der Landlmne Coiirant Onze VEETEGENWOOBDiaiNO OE LIEVEB NIETVEETBGENWOOKDiaiNO OP DE Int LANDBOow TENTO o sTEI LIl Q TE Londen GeacUê Heer Hoofdredacteur I Verschillende dagbladoorrespondeulen inzonderheid die der Haarlevucht Courant hebbeu met verontwaardigde gemoederen gesproken over onze vertegenwoordiging of liever niel verlegenwoordiging op de jongste internationale laudbonw tentoousielling te Londin Daar ook mgn Uiiam daarbg genoemd is gevoel ik ing wederkeerig gedrongen mijn gemoed te luchten door een woord meè Ie spreken Ik begin met in tegenspraak met de Engelsche catalogus te verklaren dat de inzending van kaas waaraan ik de eer der naar ik hoop Igdelgke vermaardheid te danken heb niet van mij was maar vau de afdeeliiig Gouda en omstreken Hrt bestuur dezer afdeeling had gemeend ilat het niet ongepast zou zgn dewgl alleen Edaminer kaas bg l programma gevraagd werd Ie beprofveu toegang voor Goudsohe kans te verkrggen Dit gelukte voor deze kaas werden echter geen prijzin b wihikbDar gesteld Benige werkelgk sohooiie kazen werden verzameld de opgave der iuzeudiiig op nanm drr afdeeling door t lieslnur ondertetkend werd iu Igds bezorgd en men riep ter verzending der colliclie de tusschenkorast in van een zeer geaccrediteerd Rotlf rdamsoh expeditieknuloor hetwelk van bevoegde zg le met de namen der Hollandsohe inzenders in kennis gebracht zich daartoe bg ons had aangemeld en lat verzekerde de goederen die den 21n Juni per Hurwichboot verzonden zgu op tgd en iu orde te Londen op de tentoonalclliug Ie leveren Juist dit laatste nu gesohiedde niet De goidtriu kwunieu een piiar dagen te laat aan