Goudsche Courant, zondag 20 juli 1879

Hieiuit blijkt reeds dat jniai tri U9 der Grondwet het grootste struikelblok is om een goedkoop leger tot stand te brengen Wil men bezuinigen dan kan daartoe meent Bel HaiuUttblad het volgende stelsel leiden lo door een betrekkelijk klein oontingent behoor Igk te oefenen diiarover luog te beschikken ter vorming drr reeds genoemde veldtroepeo benevens de keus der bezettingatroepen slaand leger en militie io door een betrekkelyk groot contingent sUchIa zooveel te oefenen als hoog noodig is om het Ie kunnen scharen naast de zooeven gemelde kern de bezettingatroepen aohitter doch beter ingericht nio door de overige va ide dienatplichtigen in te lijven in bet leger ala zoogenaamde nou combattanla gravers siekendrngera telegraphiaten spoorwegwer kers enz Iu grovetrekken is dit het denkbeeld van zoogenaamdeu slgemeenen oefcnpliebt hetgeen al of niet gepaard kan gaan met de persoonlijke dienstvervulling Hoewel zonder hiervoor in te ataan gelooft Het BandeUblad niet ver van de waarheid te lijn dqor aan te nemen dat het tegenwoordige Kabinet ongeveer de boven aangegeven richting wenacht in Ie alaan Het betreurt daarom dubbel de crisis waardoor een zoo ernstig landsbelang met stiUtand bedreigd wordt en vleit zich dat de miuister van oorlog nog zal wolden gehandhaafd Mocht dit niet het geval weten don zal zyn opvolger verantwoording schuldig zgn van de motieven zjjner optreding De afdeeling Amsterdam van MuUapatiorèhmd heeft besloten te beginnen in overleg met de Amalerdamaobe Melkiurichtiug een proef te nemen met den verkoop van melk per glas op atraat Voor vier cciileu zal een glas melk inhoudende 1 3 liter verkrggbaar zijn Sedert de opening van den atoomlramway naar Scheveningen zg n ondanks het ongunstige weder tot en met 15 Juli ruim 33 000 personen vervoerd Sen Botterdammer ging Dinsdag b j een frailboereen som gcids betalen Ten huize van den boergekomen voiul hij bet gezin aan tafel nabij detafel stond een pot met pap op den grond waaruiteen houd zijn maal nam Onze man opende zijnportefeuille haalde geld te voorachiju eu Hst Iweebaukiiotea van f 200 in den pappol vullen Welkepapieren met de pap met snelheid in de keelvau deu hond verdwenen Wat nu gedaan Meu hing den hond op deed jiem vervolgeus een operatie ondergaan en haalde banknoten uit zgn maag Deboer kreeg ƒ 40 voor zg n hond Mei Oiiitrent den moord op den veldwachter van der Lgken verneemt de lairleiHieie Oonrimt nog het volgende Van der Lgken was Maandagavond met den naehlwacbt Prehuen op aurveilUinee uitgegaan en had dezen om 2 uor in de nabijheid van Haarlem verlaten Hy w aa daarop langs den Helderscben Spoorweg venter gegaan om op de daaraan liggende tuinen het oog te houden en gelijk zijne gewoonte was zgn naam in het zand van die tuinen schrijvende welke hg bezocht Men heeft dit bewga dat hij daar geweest wAs hier en daar gevonden en hieruit maakt men op dat de moord niet tóót ongeveer S nur kan zgn voorgevailon Den volgenden morgen heeft men op den spoorweg van de Kleverbaan komende eerst een zak wortelen gevonden gemerkt van buiten O ï Dam en M Snaauw Az van binnen M Snoauw Az De wprtels waren gestolen bjj zekeren Zwanenburg Iets ferder vond men in de sloot langs den spoorweg een zak met kuikens die naar gebleken is ontvreemd waren bij Feschar tuinman in den moestuin van jhr mr F J ïediog van Berkhout Deze zak was van binnen gemerkt B W van buiten T J Bots Kort daarbij lag ook de pet van den verslagenp Het Igk van dezen werd des ochtends om i ttur door twee spoorwegwerkers op den spoorweg gevonden met het hoofd legen de rails aan Hg had twee sneden door bet hoofd beiden met een scherp werktuig toegebracht de ééa van het rechter oog naar den linker mondhoek den neus en de lip klievende de ander eene wgd ga ende wonde gaande van de linkerzijde der wervelkolom tot onder de kin IsDg 26 cM en zoo diep dal het verlengde ruggemerg tosschen den eeraten en tweeden wervel door gesneden was Deze laatste wond was van dien aard dnt zij oen plotaelingen dood moet veroorzaakt hebben Omtrent de dadera en de toedracht der zaak ia verder nog niets bekend De verslagene ofschoon in het bezit van een goede pistool en harlavanger had de gewoonte om vertrouwende op zijne kracht en vlugheid alleen met een atok gewapend nil te gaan en Bg had ook in den voor hem zoo noodi en nacht geen ander wapen bü zich Hij Nik ugt men gq badt er lAt bij moeten zijn om te tMgn dat a les in orde waa Hoewel ik van achteren bezien wel spijt heb dat ittlka niet is ge chied geloof ik took tot onis Teroutsohuldiging Ie moeten aaavoeren dat loodanige bezwarende roorwaarde aan deelneming aan landbouw teutOoastelliiigen verbonden geene behoefte is by tijdige inzending ik twijfel er b r leer aan of de man van de befaamde 3 Edammer kaasjes die eigenhandig heeft geëtaleerd Bovendien herinnert ge U geaohle Heer de inzending van de leden onzer sfdeeling op ds internationale teutoonateUiBg te Hamburg waartosgij ons aanmoedigiiet waarover w loo aangenaam gecorrespondeerd hebben en waarmede wg den roem onzer producten zoo schitterend hebben gehandhaafd Juist op dezelfde wijze handelden w met die inzending alleen met dit onderscheid dat w toen gebruik maakten van een ander expeditiekantoor Wil men uu den staf breken over de ongelukkige vertegenwoordiging te Londen men doe het dan over de£ enen die zioh geheel terughielden als b V onze machtige Landbouw Maatschappijen maar niet over hen die eene poging waagden zij het dan ook eene buiten hunne schuld mislukte poging Ik eindig met deze voor mij onaangename zaak die echter bij 1 hare naarheid toch deze voor mg en mijne huiagenooten rermakelgke zijde heeft dat ik hoewel aan znivelbcreiding geheel vreemd in den laatsten tgd overstroomd wordt van aanbiedingen lot levering van kalvermagen kaaspersen vaten tobben enz te veel om te noemen Voor dit afbrjjven een plaatsje in uwe courant verzoekende heb ik de eer mij met de verzekering mijner verschuldigde hoogachting te noemen Geachte Heer Hoofdredacteur Uw dienstw dienaar A Chb snel MoórdreeU Voorzitter van de afd Gouda en 14 Jnli 187S omstreken der Holl Maatsch van Landbouur Te s 6ravenhage hebben le hh Nieolai Reoaad Botgorschek Bijlevcld en van Oudheusdeu zich vereenigd tot een oommissie met het doel gelden in te zamelen voor de oprichting van een gedeiikteeken op de begraafplaats Etk m buixen ter eere van de oagedachteaia van wijlen den heer Duidder In de a s algeraeene vergadering van de Antidienstvetvangingsbond op 28 Augustus a a dea ochteoda te 11 uur te a Hage te houden moet o a voorzien worden in de keuze van hoofdbestuursleden De aftredenden zijn de heereu VVerthelm Perk Knoop Koighl Verspijck en Godon Kol Knight stelt zich niet weder verkiesbaar in zga plaats wordt de heer H T Wilkena fabrikant en init kol b j bet reg aohatterg te Botterdam aanbevolen Voorts wbrdt de verkiezing aanbevolen van 4 van de S overige beatuorsleden door het uitvallen van 1 wordt het bestuur veer gebracht tot het door de statuten voorgeschreven getal van 15 Voor wie vrije kei zen wil wordt de aandacht gevestigd op de keer L C van Kerkwgk gep luit kol der genie van t O L leger jhr F de Caseinbroot oudschont bij nacbt lid van de Tweede Kamer M H Jansen lid van den Baad van State jhr S Speelman mr M W baron dn Tonr van Belllnchave lid vaa de Tweede Kamer F W de Buy Ier de Wildt oud achout bij oacht A A de Vries oadvioe admiraal en jhr mr E W Berg aecretaris van den raad van toezicht op de Slaatsspoorwegen Het HudelMad betoogt dat hel bjj het behoud der tegenwoordige bepafingen van de grondwet die in art 182 een vijf jarigen militairen dienstplicht voorschrijft onmogelijk is een goed en goedkoop leger te krggen Moet men zegt het UoHdebilad böohikken over 80 000 goed geoefende soldaten dan zijn daartoe noodig bg 6 jarigeo dienst 16 000 man 6 ongeveer 13 000 I id 11 000 8 f 10 000 u 9 u n id 9 000 10 8 000 Daar nu de lijd noodig voor eerste oefening volmaakt dezelfde bigft en er bij langdurigen diensttijd hoogstens quaestie van kan wezen om eenige weken meer herhalingsoefeningen te doen houden zoo is het duidelijk dat het veel goedkoopcr ia 8000 man te oefenen waarover men tien jaren beschikt dan 16 000 man die na 6 jaren dienst reeds geheel vrggesteld warden 0f wel om de qnaestie anders te stellen eischt men een contingent van 16 000 man die vijf jaren in de eerste afdeeling dienen om daarna r i nt Jki api a T nog gedurende vgf jaren al tweede afdeeling te It Urd alfle o pLnd an en zeer gv rig LTrervarge arida ün lnrrefli r eT den voor de oefening te besteden Z M de Koning heeft den Javaansoben prins Art Gondoeiwoyo en diens zoon op het Loo ten hoore ontvangen De prins was belast met het aa bieden van oen eerbiedige hulde zijns vaders T idfalsadige vorst Mangko Negoro n ï 5 wd L trr it zitt c r Sen t d dien rgk versierd met diammtea en nd Srf getteenten dte Z M des avon s met 1 welwillendheid aannam Op hartelgke wijü d3 Z M den priua op aan diena vader HDa dsS te betuigen voordo hulde eu de prachtige geachenka waarbg Z M in krachtig taalTln frgehS held van den vorat en diens voorouders aan dm Nederlandschen opperbeer herdacht en roerade het vertrouwen uitdrukkende dat die gevoelens tot in het verste nagealoeht erfelgk znllen blijven 7 ü heeft al een Wgk van Uijne waardeering n Aric Gondosiwuyo benoemd lot ridder der orde ron dea Gouden I u van N u en diens zoon toi ridder der orde van de Eikenkroon In den nacht van Zondag op Maandav l J eenige liefh bb van een rijTo k huis van den stalhouder W v 8 in de Ko raat Ie s Hag rgtuig gehaaid wtr zujh n r een aan dien zelfden huurkoetsieri hoorend en m de ngbijheid gelegen uk nd i gaven d r een p rd opvingen dat voor bet rijtd spande en toen naar Scheveni n den HieÏÏI met tevrclen waren tg baldadig genoeg henS moedelyk na het paard eerst te hebben afgespannenin de duinen lieten loopen I iJ LTT J l t aangifte deed by de politie vernam dat hg het rijtuig op de zoo even ngeduide pl u kou weghalen Hrt paL wenl dZ hem aan den Hoek van Holhind tenSgevondeu lu de Jhtrdeen Ewning Sxfreti vindt men gewag gemaakt vau een middel om de dronkenaohap te genezen waarmede in die stad van Schotkod proeven geuomen zg n en zulks voorloopig met een zeer goeden uilslag bekroond In den aanvang vau dit jaar werden de pogingen bekend van een geneesheer te Chicago om dronkaards van hun ouwederstaaubare zucht uuur aterkeu drank te genezen en dst lulka geacbiede door aanwending van eene bereiding der roode kiaafaast Dit bericht trok de aaudscht van eenige invloedrijk personen in Aberdeen die besloten een proef te nemen Deze personen kwamen met Dr Stenilt direolaDr vau de hydropatisohe instelling te Heathoot overeen om daartoe een bekende dronkaard in die instelling op te nemen Er werd geen lijd verloren een dronkaard van de ergale soort nog in den bloei zgiier jaren werd opgespoord en in de inrichting opgenomen Hg werd daar behandeld naar het vboischrift van dr Unger te Chicago De schors van twijgen die de dikte hebben van reu gnnzepen wordt tot poeder gewreven in verdunde alcbol geweekt en net sap daarna door filtreering en verdamping lol op de helft verminderd In de eerste twee dogen werd deu patient om de drie ureu eeu theelepel van dezen drank toegediend en in den tnsachenljjd zgne tong daarmede bevochtigd Op den Sden dag werd de dosis lol een halven theelepel verder theelspel en vervolgens tot 16 10 lot 6 druppels renaiaoerd De behandeling duurt gewoonlijk aoht dagen in buitengewone gevallen dertig dagen Het Exlraclum Chinchonor mtwoe liquiduffl zooals dit middel genoemd wordl ia aterk prikkelend maar bezit levens de eigenschap die de Cbiiiine mist om aan gebruikers een onoverwinnelijken afkeer van geestrijk vocht te doen krijgen Te Ueatbcot verkreeg men buitengewoon gunstige uitkomaten Na hel gebruik van eenige giften verminderde de groote trek naar drank tot die eindelgk geheet ophield en plaats maakte voor een grooten tegenzin voor alcohol die ten alotte in een bepaalden afkeer overging De behandeling werd gedurende drie maanden voortgezet waarua de patiënt zeer gezond naar Aberdeen terugkeerde De vroeger zoo veraehlelgke dronkaard kreeg eene betrekking en zoo werd hg als een goed burger aan de maatschappij erug gegeven Aangemoedigd door den goeden nllsb besloten dr Slewart en zijne vrienden een tweede proef mst bet geneesmiddel Ie nemen De paticul was con handelaar en zoo aan den drank veralaafd dat zgn huiagezin eerlang tol den bedelataf moeat vervallen Zgn toestand was echter niet zoo hopelooa ala van den vorige De man werd smoordronkeo naar Heathoot vervoerd om daar verblgf te houden Na hel gebruik van het geneeamiddel beapeurde men bg hem denzelfden tegenzin en afkeer van geestrijk vocht Na Ha maand werd hem Vélg a Vm dligélilis naar Abeieën Ie gMSn om zijiie zaken waar te nemen evenwel onder de verplichting dea nachta te Heathoot te zgn Van zgne nèht naar sUikeu druk is h gefoel genea n o nemt met lost sqne saken aar U ia sen tnder meusch geworden De derde patient werd met het hetzelfde gunstige gevolg van den dlradkdAivèl verlost Dit nu zijn de fstallin door dr Stewart tot dusver wsargesomen bet zon echter voorbarig zijn de kuur als Tidkoman g sa lsag d Is Itesaheawen de tijd lal moeleu leeren of de uitkomsten van bigvende aard zijn of die slechts tijdeijjk hunnen invloed doen helden De reeds verkregen tiUtoMsten zijo edhter bekugngk genoeg om ze algemeen bekend te maken De Titm behelst u brief nit New Tork waarin een besebigviug gegeven wordt van proefneaiugeu in het laboratorium van den heer Edison den 30n Juni ten overstaan van veertig genoodigdea met zijn electrochemische telephone gedaan Het is daarbg gebleken zegt de berichtgever dat bg deze telephone waarin geen magneet voorkomt die van Bell nanwel ks fn éen adem genoemd mag worden De woorden van den spreker die zich in een afgelegni gededle tan het Undgoed bevond werden tol op een afstand van vijftig pas van den ontvanger geboord Bg de gewone telephone moet de ontvanger aan bet oor gehouden worden De spreker bracht verzen dagbladberiohten brokken uit onbekende reisverhalen ten gefaoore en elk woord was voor hen die aan bet eigenaardig geluid van telephones en phonograpben gewoon waren zelf iu een ander vertrek dan dat waarin de toestel stond duidelijk verstaanbaar Anderen ontging wel eens een woord Metterdaad wordl het slemgeluid des sprekers niet vertirakt maar veeleer versterkt ovsfgebiaofct De Vereeniging der Antwcrpache Typographen heeft nit de Anlwerpsche premie loterg deu prgs getrokken ran 16 000 frs De penningmeester Sannes ontving het bedrag nuar heeft er zich mede verwijderd Op de Great Westembaan in Engeland werden met den sneltrein twee gevangenen vervoerd Een hield zi tiA an kreeg verlof bet hoofd builen het raam Ie honden Hel gelukte hem de deur te openen en hij viel naar buiten Daar bü aan den anderen gevangene geketend was werd deze ook bijna med etrokken Het hangende lichaam kwam met den grond sn met steenea muren in aanmking en werd lo4n men den trein had Uten stilstaan als een vormlooze massa zooder kleederen in ds wagon teruggebracht De ongelukkige was tot 7 jaren dwangarbeid verooüd eeld wegens inbraak De stoker Charies Jones van den LongIsland spoorwejb heeft oabnl l een heldendaad bedreven waarvan men in Amerika algeniecn met lof spreekt Toen nl een posttrein nsbg het atallou Jamesport kwam zagen de personen die tich op de locomotief bevonden op korten afstand voor zich nit een klein kind op rails slapende liggen Men rrmde met alle kracht maar zag weldra in dat hel oomogelgk was den trein spoedig genoeg tot staan te brengen Toen klom Jones over de locomotief zette zich op den koevaiiger hield zioh met de eene hand vast g icp met de andere hel slapende kind en redde Lil zoo I leven met gevaar van zgn eigen I Op het eenivolgende station werd het kind aan deu chef overgegeven die het aan cjJBe ouders liet terugbrengen BEU RSOVERZICHT IS JnU 187 De kalme stemming die in de vorige weken de bturs beheerschte is weder eeuigszins geweken om plaats te maken voor eenige meerdere bedrijvigheid die vooral zichtbaar was iu Buaaiacbe fondaen waarvan dan ook eras verheffing van koers het gevolg was Ook de OosUrsche Iseaiugen badden hun deel van die rijzing Over het algemeen hield Bnalaod de eer van onze beurs op daar in and re effecten weinig of nieta omging Portugal onderging eenige daling tengevolge vau eene nieuw aangekondigde leening en eenige verontrualende berichten uit Engeland voor de zware schuldenlast die op dat rijk drnkte Iu Nederlsndsche staalsfondsen werd eene kleitaergzing wsargenomen B Laatste Berichten XiOndepu It Juli Een offioieele déptohe van sir Garnett WelHlojr meldt dat bü gelooft dat de oorlog met dezen veldloohi aAoopeu zal Ten einde de oprechtheid der vredesaanbiedingen op de proef te stellen zond generaal Wolseley de boden van Cetewayo terag en eisohte hg dat Cetewayo drie teller hoogste raadslieden ala ouderhaudelnars naar bet Aééliefce Ênnp iA zeéden ïCeer dan 10 000 man sebünt GeUwayp niet te kunnen bijeenbrengen JWn twtede depêche van general Wolseley meldt dat lord Chelmsford den SOeu Juni vijf mijlen moeat voortrukkeu met achterlating zgner tenten en den leu Juli voor Ulundi jioopt aan te komen Tsb ijke korpaen Zoeloes warsB bg Ulundi veieenigd Berlijn 18 JnK Het bènchl van bet etluur TagUatt dal graaf Mollke ontheffing van zijn ambt als chef vsu den geneisleu staf gevraagd zon hebben is volkomen ongegrond Parijs 18 Juli De Commissie nU den geliaat voor de onderwijswet van den minister Ferry heeft met 6 tegen 4 stemmen Jules Simon tot voorzitter en Foneher de Csreil tot secretaria gekozen Berlijn 18 Juli Bg de herstemming voor een lid van den Bijksdag Ie Breslau verwierf Leoohardt nationaalliberaal 6390 en Uazeudevrr sociaal democraat 7689 stemmen zoodat de laatste gekozen is Gevonden eu aan het Boreao van Politie gedeponeerd Een koperen POXLOODPEN Bnrgerlijlte Stand GEBOREN I 1 Jili Ibrii Ciroliui den J 1 SAtMn ea C Proflk 17 Abraham oadera A fan Reeds ea F I de Uam 18 Daniel Murteo ooden P de Jaa ten J J Ssnderi Msrgsretbt M ni ouden F J vin der Faauir ea h Koos U iu Coroeht ouden L Biouendyli to N SiMks II Leeadert Coroelu ouden C vin Eyk ea J Veok OVERIEDEN 17 Jni C da Jong I j II m 18 T 1 de Joog 14 j O C Peeten 1 OKDERTBOUWOi II tt i N P Zoijdnld 81 j ea k M Trgikorg U j T N M Krsaier 28 j k M vso dea Berg 80 j J H de Joog 22 j ea G O vaa Hiuter te Oodewtler 22 j A vu Breokelee j ea C Boinjji 2S j k TerwenU 23 j es H C Hogeadooro 20 j W de Jong 2t j ea E iin Beeoen Ie Mootroort 20 J ADVERTENTIÊN ♦ Heden overleed tot onze bittere droefheid onze jongste lieveling GEëBTRUIDA CHRISTINA iu den jeugdigen leettgd van sleehta 6 weken M FKETBBS Js A MPËBTBBa TAK VmniRi Qmda 18 Juli 1879 Heden overleed tot onze diepe droefheid on innig gelieM oods dochtertje TBUNTJE JOHANNA in den onderdom vnn 14 jaren W DE JONG fl DC JONG Oouda 18 Jnli 1879 IJsskutun Heden overleed te Oudewater in den onderdom van bgns 80 jaar mgne Moeder ALIDA JACOBA AMEÜDB Wip A de Bock J D BE BOCK Gtuda 18 JnU 1 De ondergetèekenden betuigen ook namena hunne kinderen hnnnen harteljjken daak voot rele blgken an belangstelling l g hunne VEEBTIG JARIGE ECHTVEREENIGING Ondervonden B BELONJE A BEU NJESiiiT GoHda 19 Juli 1879 Mgn DANK aan allen die mg een blgk van belangstelling gaven bg mgne HERKIËZING tot Lid VAIt BEM GEHgEHTEEiAD Dr F H G VAN ITER80N De ondergeteetende zegt DANK aan allen die hem bewgzen van belangstelling gegeven hebben bg zgne HERBENOEMING tot Lid TAN DEN GeMBENTEBAAD Dr LUIJTEN Aan allen die bewgzen van belangstelling hebben gegeven bg mgne HERBENOEMING als Lid ta okn Gehekntebaao alhier wordt bg deze hartelgk dank gezegd g a muller Gouda 19 Juli 1879 De ondergetedlende betuigt bg dezen z nenHABTEUJKEN DANK aan al degensn diezoö vete blgken van Tertronvren en bebuig stelling hebben gegeven bg zgne HERBENOEMING al Lid vaw ms Geheentebaad alWer G 8TRAVER Gouda is ilDt 1879 Eerste AankondigfiDg Bg vonnis van de arrandissements rechtbank te Motterdam den SOsten Juni 1879 geweZeft is ten veneoeke van MARIA HELENA FRANZISCA FRANKEN gedomicilieerd te Rotterdam doch tgdelgk verblgf houdende te Dueeeldorp het tossclün haar eu haren echtgenoot GERABDÜS PETRUS GRIBLING mede gedomicilieerd te Rotterdam gesloten hnweigk verklaard door echUcheiding ontbonden met de wettelgke gevolgen vw dien en reroordeeling van laatstgenoemde ia de proceskosten De Froeareur van de verzoeitler Mr VORSTMAN 0RTVAH6 EN BETAALKANTOOR L Droogleever FortoUu Rotterdam ♦ Bente van Deposito s OpvtnagbMr na drie dagen V 7o één maand 3 s twee 3 drie 3 U a zes 4 twaalf 4 Van deposito s voor één maand en langer wcfrdt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door insschenkomst van den heer Mb J FORTÜUN DROOGLEEVEB Advocaat teGoUoA VEEDEJAAB De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelgk aan tot de gebeele UITROEIING van WANDGEDIERTE in aUe Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhoudit kan men verzekerd zjjn terwg voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de gebeele nitroeiing overtuigd is terwgl eene garantie van S jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuiperste K 207 te Gouda In bgzondere gevallen kan men zich abonneeren Puike onvervalschte ARROWROOT DIRECTE AANVOER VAN INDlB te bekomen h 70 cent per s Kilo bij J H KKOM WaMpfa aat A 164 te Gouda Attentie Wordt GEVRAAGD op eeue BleékeHj een fateoenlgke DIENSTBODE tot het aan kant maken eener groote wasch op voordeelige conditiën Te bevragen ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Korte Tiendeweg J 0 KIEBSRT HARKT 60DDA maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGJSLIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Album en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding