Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1879

Opening Woensdag 23 Juli 1879 W J VAN LÜENEN £ 28 L 3SrC3 El TZBliTIDB W Ca 3D 28 GOUDA Voorhanden een raime sorteering Heeren Ditme n Einder SCHOENEN en LAARZEN en verder wat tot het rak behoort uit de Nederlandsche fabriek van lederartikelen Directear ZIE GELAAR Wowslag 23 Juli 1879 W S32ÖJ GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vl or Gouda en Omstreken Tot BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN MAYJTABTH S wereldberoemde Dm ff Mff If Jl NWT f Pff pnjzeo bekroond in alle landen van Eoropa wordt S IR M A jI INES handgebruik voor 1 2 3 of 4 trekpaarden félWlPÉI ÉÉÉWÉÉÉÉi Vf met benoodigdhedeu franco aan elk spoorwegstation met waarborg en proeitjjd Trleurs machine om onkruid te plukken JETaksel fnaeMnes OrutmoletlS tot de biUjjkste prijzen Catalogus franco en gratis Agenten gezocht Ph UAYFARTH Co Machine Fabriek te Franhfort a d Main NED RHIJN SPOORWKG MT 1 MA VAN VAN ROTTERDAM CAPELLE MOORDRECHT en GOUDA naar UTRECHT en AllNHEiyi en terug op DOIMDERDAG 24 JVLt 1870 Te UTRECHT kermis te ARNHEM tentoonstelling aanplak en strooibilletten ZWARTE BESSEN A J VAN Drift KOP Wijnhandel Gedistilleerd en Likeuren Korten Dam A no 12 te fScholmhoven betaalt bg ontvangstvan ZWARTE BESSEN goed rnp en nietgebroeid zoo voor groote als kleine partjj 10 Cents het Wde pond of vflf ons Ckmtante betaHnff Diverse ZOUT SOORTEN Grof F n Middel k Kaas Zout BOTEÏÏ OUT expresselgk daarvoor bereid verkrggbaar bg P van der WAiXT G Czoon ZOUT KAASHANDBL Nonnenwater O No 2 GOUDA HOUTVEILIIVG ROTTERDAM op WOENSDAG den 23 JULI 1879 des middags ten twaalf ure ia het Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam van circa 50 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadsche Zweedsche Memelsche en Wyburger Delen en Platen Coperw Vuren Delen Mibben en Schrooten Coulant zal geveild worden nieuws aanvoer Eene lading Croonstadsche Vuren Kroon Delen Eene lading Eiken Ribben Eene lading Grenen Delen Atneri caansehe Grenen Delen Ellens Juffers en Kolders Narva Sparren Riga grenen Masthouten Amerikaansche Pitch Pine Balken nieuwe Vuren pieren enz Alles versch nit zee aangebracht liggende volgens notitiën te bekomen bjj J C LACH Deurwaarder hoek Wjinhaven en Geldersche kade N 1 te Rotterdam Voorhanden in den Boekhandel van J W KNIPSCHEER Jr een mooie verzameling geMxame POSTZEGELS op blad en in pakket wiuuonder met PREMIE Prijslgsten fratis uitmuntend middel om Glas Porselein Hont en Metalen te bevestigen per flacon 50 en aO ets De ondergeteekende door aankoop in het bezit jgnde van het middel tot nnmm m mmmmni zonder beschadiging van verf behangsel of meabelen beveelt zich als zoodanig beleefdelijk in de gnnst z ner stadgeuooten aan Hij belooft niet alleen eène stipte geheimhouding liiaar ook eene prompte en uiterst civiele b iening Betaling na overtuiging J E VAN DONGEJV BOLDIKG Oouda Groeneweg L 22 Timmerman KOK B de Boek en Muziekhandelaren A COMP alhier is verkrflgbaar gesteld S YAN MILUNeEN Vier Liederen von EM GEIBEL mit Begleitnng des Pianoforte prjjs 1 25 BIEEBOTTELAEir OoBthaven B 72 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van OUD of WIJNBIER PRINSESSEN BIER DUBB GERSTE BIER uit de Oranjeboom c te DonirecAt op FUSTEN en FLES8CHËN alsook van BOSCH BIER 9p PUST en FLESSCHEN Sociëteit Ons Genoegden te GOUDA Tl OKVXN nOOB SK SAPÜL VA uw BaaiifMT mmm e jmebs onder Directie van den Heer J H VfiLLMAB op ZONDAG 20 JULI 1879 des avonds te 7 uur HH LEDEN hebben Vrijen Toegang Introductie voor Dames en Kinderen SO cents per persoon Vreemdelingen 99 cents per persoon Hw BgSTiig c tt oti £ ai i AH K J § Jtl J te OUDEWATER op den den AUGUSTUS 1879 Ie voor Paarden onder den man die nimmer prgs of premie gewonnen hebben des voorraiddags 9 nur PHUS 50 PREMIE 26 2e Voor Paarden van zessen klaar des namiddags 3 ure PBWS 800 FBBMIE 100 De mededingers bg de Barddraverg voor Paarden onder den man sub 1 bedoeld moeten leden zgn van de afdeeling Oudemüer en Omêlreken der Hollandsche Maatschappg van Landbouw of 3 inleg betalen Nader bg biljetten omschreven BEEAETE ELEEBIM tegen veel verminderde prgzen Bestaande nit Een partij Drilbroeken 4 ƒ 1 60 Zwarte KANTOORJASSEN 4 4 en meer andere Goederen P HAPPEL eroenendaal mmm virkoqpiiig Ie GOUDA op MAANDAG 4 AUGUSTUS 1879 de voormiddags ten II nre in bet Hotel mi Paauw aan de Markt aldaar van Dertien HUIZEX en BBVEN aan de Kamemelksloot te Gouda Wgk R no8 206 tot 217 allen bg de week verhnord Een perceel BOUWGROND Itawde als voren achter perceel 13 groot ruim 1 arv Een perceel TEELLAJSD ook zeer geschikt voor bouwterrein met ciri t B2yj aan de Baggnenkade te Gouda groot met de kade ongeveer 22 ares Drie HUIZEN en ERVBN aan de Bwgnenkade t Oouda Wgk R oos 227 2a8 en 229 Twee HUIZEN en ER V JEN in de Wgde poort aan den Groeneuwetr te Oouda Wgk L nos 140 en 141 Vijf HUIZEN staande in eenen poort in de Zak to Gouda nos 2U tot 215 De laatste tien perceelen allen bg de week ve j nurd ORDT GEVRAAGD een FLINKE WERKMEID Te bevragen ter Boekdmkkerg van B A VEBZfJL Korte Tiendeweg Gouda D ük vas A Bbinkman Breeder bg billetteu nadere inlichtingen te bekomen ten kantoren van de Notarissen MONTIJN en FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda BEKNISGEVING INEICHTINÖEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEBOOKZAKEN BUBGEMEËSTER ea WETUOUDËBS ran Goads Gelet op art 8 der Wet van den 2n Jaui 1875 flMtM td n 95 Doen te weten Dat tij vergttnniii hebben verleend san den Heer J J van der Meer ea z ae reohtrerlcrggenden tot het oprioMCD eener broodbakkerg in het perceel gelegen aan d Hi traat geteekeud A tfl 111 kadaster seetie C an 3 en 4 Ooads deo 16 Joli 187 Bargemeeater eo Wetboaders voorDoemd VAN BHBQ N UZENDOOHN BBOÜWBE BUITENLAiro BHlIenltDdsch Overziclil Het laatste beletsel voor dea terugkeer iet Kamers van Vernaillei luar Pary is gevallen De Senaat heeft benitt in art 5 der wet zoosis het vdor eenige dageu door de Kamer is aangenomen en waarby a ia de roarzuiera van Sriioat en Kamer de bevoegdheid irordl gegeven om alt eg het uoodig oötdeelen onmirtdelgk buiten den Hinitter van Oorlog om troepen te ontbieden om dMrmede de nohtea van SwiMt f K Mr a vm JiiJi f ► veiligheid der leden te renekeren tegen een conp d dut der toekomtt Buffet deed een laatste poging om het artikel te doeu verwerpen met 153 tegen 124 temmen was de Senaat echter too ijs om de wet san te aemen De Fracache bladen Van geavanceerd liberale richting nemen het den heer Jnles Simon kwalijk dut hq geatemd ii tegen bet wetaontwerp ran den miniater Ferry betredende de vrgheid van het hooger ouderwys De R ptilique Franfoiu werpt hem naar het hoofd dat hu alreefi naar het vestigen eener nieuwe meerderheid in den senaat waarvan hg met de heeten Bnffet en de Brogue ion aan het hoofd taan Het ia mogelgk dat dit ilechta een sarcasme i aan het iaflocdryke blad door oogenblikkelgke Tentoordheid nit de pen gevlooid Ia het echter eene eruttige beschuldiging dan bewijst tij dat men in Frankrijk al bitter weinig eerbied beiit voor andermani opinie op jiolitiek terrein De besohnidiging too ongerijmd gn want geen enkel tgdperk in het politiek leven van den heer Jules Simon kan aanleiding geven tot het vermoeden dat hg de republiek zou verraden nan de Broglie en oansorlen In tussohen is de leider van de gematigde liukengde in den senaat tot vooriitler gekoten van de oommissie van rapporteurs over de wet en verzekert men dat hy torgen tal dat tjj nog V Soriüe vacanlie der kamers wordt behandeld De rechéngda daarentegen wil niets liever dan hare behandeling uitstellen lu een bgeeukomat van de groep het beroep op t volk werd een motie aangenomen waarbg verklaard wordt dat prins Jcrdme is geworden het hoofd en de vertegenwoordiger der familie Napoleon De Vergadering besloot het beroep op het volk te handhaven Omtrent deze vergnde ing bericht de Figaro h volgende Rouher en de Cassagnno woonden die niet bg De senator Ferdinand Barrot leidde de vergadering bggestaan door Joachim Murat De afgevaardigde Brière stelde de oaltgorische vraag wie thans het hoofd der porljj morst tgn hjj achtte een anderen chef dan prins Jcruiiie aumogelgk Cateaox en de Maokau wilden een beslissing verdagen totdat prins Jdrdme meer waai bargen had gegeven Hierover werd vrij litftig gedebatteerd en ten slotte heriuDerde Barrot er nnn dat George IV als prins van Wales niet bovcu blnam was verheven geweest maor toch een Zeer genolit souverein wns PraxPsris kwnm op voor de rechten van piini Jécdrae eu drang aan op eeu spoedige be 4 slissing Na een rede van Uaheri Mitchell werd de discussie gesloten Het v a iel tot verdaging der beslissing doer De Mackoa Csrf fwworpen en daarna met algemeeoe stemmen op t na de volgeade motie van Prs P ris aangenomen De tedea van de reiMnigiiif t Appil au people ooostateeren dot ten gevolge ju deo soo treurigen masr roemnjiken dood van 4 Keizerlijken prins prins Nspotoon Jér6ine het Mo61 en de vertegenwoordiger der lamilie NapoieW is geworden Zg blijven er seker rto dat hal beginsel van reehtstreekach beroep op dea rt iUjfi niigadmkten wil van Frankrijk steeds bel MÜge wettige middel zal tgn om alle vootttaoders vaa dt aatiooale souvereiniteit den eenigen groodshg vaa ons modem recht op vreedzame en wettige wgze met elkander in overeenstemming te brengen Barrot eu Munt hotstleo d Jétdau in kennis te stellen vaa dese motie de prins legde daarover tgo voldoening aan den dag Reeds vroeger had hg aaa eenige BonapsftistiaMe afgevaardigden te kennen gegevea dat h j vaanoaa iiet hoofd der Bonaparte sijo püeht soa wetMp te doen maar men moest hem vrjj latea sm op a treden wanneer hg het oogenblik daartoe gnostig aditte De Repubii k was thans de rettige regeering zg verdiende zoo niet sympathie don toch aahtfng Hg zou intnsscheo nieta doen wat in str was met de Bonapartiatische beginselen Aldus bericht de OM Summa summaram is prins Jérime niet te benijden Loitcnant Jarey is naar Eagcisnd gezonden met de stukken van den krijgsraad Hen mernt dat hij aobaldig ia bevoadea n tot 411 of veroordeeld m Mm ém IsMl a w l M Ho i fr ielfrliiahrit wR aetBen in eene zaak waarbjj hij aetf mSi betrokken is en de nilspraak daarom liever overlaat aan de autoriteiten in het moederland De 6rmaa der benoening van Tewfik pacha tot Khedive van Egypte is den Sultan ter oaderteekening aangeboden Al de voorrechteo welke Ismail paoha betat worden er in bevestigd met uitzondering van het recht om verdragen te sluiten In Oriekenbmd heeft de Kamer den candidaat der regeering Paramichalopnloa met 71 tegen 68 stemmen tot voorzitter gekozen De IndéftndMe bericht dat generaal Mockel beuoemd is tot minister van Oorlog BINNENLAND GOUDA 22 Juli 1879 Onder presidium van den heer mr E Cremers had gisteren de vergadering der liberale Kamerleden plaats Uitvoerig werden door den heer Fransen van de Pulle meedeelingen gedaan aangaande het verloop van de crisis na de interpellatie in de Eerste Kamer Den 27 u Juni zond de Uinister van binneul zaken een uilvoerigen brief aan Z M dea Koning waarin hij veiklaarde alleen tcwdlen big ven onder voorwaarde dat de Koning zgn goedkeariug zou hechten aan een in het begin der volgende zitting in te dienen voorstel tot Grondwetswijziging betrcifeuide de bepalingen vj het kiesrecht en de defensie Bg dien brief Sit gevoegd eeu schets van de veranderingen die de minister in hoofdtaak zou wensohen Die brief von den minister van binnenlandsche taken werd aan den Ministerraad gezonden om advies Zes leden namen in den Ministerraad aan de beraadslagingen over dat advies deel te weten de heeren v Rees v Heekeren V Keil Wiohers Gleichman Smidt en de Beer Poorlugael Vier Wen verklaarden zioh v 5or de zienswgzc van den minister van binnenlandsche taken en in dien geest werd dan ook eeu advies van den Ministerraad aan den Koning verzonden De heeren V Rees en Gleichman deelden op verschillende gronden het gevoelen van den minisier van binnenlandsche zaken niet en zonden aan Z M een afeonderigk advies Z M heeft eeuijfe dagen Inter bericht dnt hg een voorstel tot eroiidwelsherziening buiten zgn initiatief genomen thans niet kon goedkeureu om een minister te behouden Kwam het tot grondwelsherrifiimg dan zouden Wfllioht ook andere bepalingen herziening eisohen en zoo mogelijk een blijvend werk tul atttud traobtea te brengen Behalve de redenen door de Mioisters van Fiasneiea ea van Koloniën aangevoerd waren na de meeoing van Z M nog ander gewichtige redenen die op dit oogenblik dea Keoing er van deden terugdeinzen om in het voor stel van den Minister van Binneul Zaken te treden Naar s Konioga meening toonde ook de Min v Biaaeol Zaken telf te twgfelen aan de mogelnkkeid om het werk tot stand te brengea omdat dis ICBister reeds gewaagd had van de noodzakelgkhrid om een voorstel tot ontbinding te doen indien de Tweede Kamer de grondwetsherziening niet wilde Daarop heeft het ministerie het verxoek om colleetief ontslag herhaald Na aanleiding van de meedeelingen van den heer V de Polte is er ia de vergadering uitvoerig gedebatteerd Daarover latsr Tot een beslissing kwammen niet farfj Heden morgen heeft ten gevolge van den hoogen waterstand in den IJsei een vowkkiag plaats gehad van een der tgmnren van het koaspokhnis von de Gebr de Vicugt soa Stolwqkefslois Volgeus de SUmtlaari is de b r Slaat von Soeterwoade aiet gevraagd of hjj de Leidsohe candidatunr wilde aauvaardea Het bericht dat hg die candidatnnr toa hebben aaagenomeo is dus oonaawkenrig Door de centrale roomech kathelieke kiesvereeniging in het hoofdkiesdistriet Ijeiden is tot candidaat gesteld voor de Tweede Kamer mr L G Verwer advocaat te Leeuwarden In het t pert van 18 Juni tot lï JoU 187 tijn blijkens ingekomen arobtaberichten bg het ministerie van binnenlandsche zaken door longziekte aangetast in Znid UolUnd 4 runderen In het vorige tijdvak van 4 weken waren 37 rundena door die ziekte aangetaat Slmücouriut U Jaai 1879 n 144 Een bg bel departement van koloniën ontvangen telegram van den Oouvemeur Oeneraol von Neder landschIndie van 18 deter bevat de volgende mededeelingen omtrent de krijgsverrichtiugeu in Atjeh Van 6 tot 12 Juli werd het vgandelgk terreinin de XXVI Moekim door onte troepen in alle richtingen doorkruist wsarby groote voorraden levensmiddelen wapenen en ammunitie buit gemaakt werden en nergens tegenstand ontmoet werd Vele vinchteliugen tijn teruggekeerd en verscheidene kampougs ooderwierpen tich Ook in de XXII Moekim keertde bevolking teiug De gexondheidttoestand was g n g Ten vervolge op het bericht dat de algemeene schietwedstrgd van het officiereu scfaietgezelschap der dd schutterij te s Hage zal plaata hebben van 2S tot 28 Aug a a kan nog worden gemeld dat alleeu nader is beslaten aan den wedstrijd in sooverre uitbreiding te geven dat daaraan ook de onderofieieren der dd sofautterg zullen kunnen deelnemen Uit de legerplaats bg Zeist sdirijfl men aan bet Utrectttei DaftUi Niettegenstaande het ongunstige weder van de afgeloopen week bigft ouder de kampeerende troepen de getondheidstoestand gunstig ook Dlijft de opgeruimde stemniiug onder het personeel aanhouden hoewel menigeen gaarne eens de Utreohlaehe kennis een bezoek zou willen brengen Er komt gaandeweg meer bedrgvigheid in het kamp dnar de werkzaamheden een grooter omvauif hebbeu gekregen Langs de leldkeukens is eeti hulpspoor gelegd ten einde uit den nieuw gebouwden put water te vervoeren Gisteren had de pUchtige iudienststelling pliinls van den nieuw benoemden luitenant Bolomeg terwgl morgen da eerste proeven tullen worden genain ii om een ijzeren brugligger door middel van dyuaiuiette doeu verbrgzeleu Uit Arnhem sohrgft nien Uil de Offioieele Gids van de Tentoonstelliiis blijkt hoe met den dag hel aantal verkochte riilréekiuuteu voor de tcutooustelliug toeneemt Vau lö Juui tot lö Juli zyu verkocht 25482 koarkn cu I