Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1879

d r n jin 10 tot Sfi Ipni 8929 en van 1 Juli tot lé tliïlClfêkS tful de laatste veertien degen onjewer ilef telibele irSii de eerste ïeertien dagen Laalstgenoemde dag was de drnkste 2161 kaarten werden to r i i i HM i itt spr kt vaa whMnl f deze cijfef Mg ol irelSlgeen JlÉatsInf pleMrcn Toor het totaal Jfcflwg J r enti s Ziiteriiig zijn nit Amsterdam en Utrecirt l i ri pewonen met de Tolkstrei n ar Arnhem vavosr 9kt l j ei lk een talrgk bezuek nU isti ri n oxa stiid weder ten deel iel rijlnigeu schj irsoh zijn l i it zioh begrijpen maar het mag toch ïoo ver niet ganii dat ttt plechtigheden zelfs er déÊ h l4to $ ginii i t a f cen Igkstoet de lle i r li Éil lè f fotgen met de bloedverwanten en vrienden te voet er achter omdat de stalhouder bg wieu tgdig de rijtuigen besteld waren op dat uur geeo paaolcs en koetsier joeer beschikbaar bad Niet slechts zij die te voet fteesten gi n waren daarover ontsticht uaar ook de buren en bekenden dja wisten dat de overledeue tot den burgerstand behoorde toonden hun ongenoegen Kindelgk toen de s et halverwege was kwam een rijtnig ben nahterop ryden maar het paard waszoo afgemat dat het l ij icn terugtocht id spoedig onmaohtig bleek om verder te gaan en de famüie ook te voet Un weg huiswaarts moest aflcggep ziekten bevorderd óm nio t iedef tot de Wtiii ing komen dat die ve tóteohinf Zscr Miedg Wwn kracht tegengegaan most warden met Urt vooftaopil jiamen voor da oaden Neitii van de fcoafijci nssim te KjOnpen en te s BoseJl die naar den Mng vin 2den luikonnt der infanterie dingen is a eseliaft Het Bestuur van het Aardrijkskundig Genootschap heeft het plan opgevat een Linguïstische kaart samen Ie stellen waarop het gebied der vé SchiUsnde in ons vitrierland g spH gn tougmilea zoo ntuwltMrig aiogdijk foi aaiigogeven worden het lieSft de Voorbereiding en bewerking daarvan opgedragen aan de heereu dr H Kern te Leiden dr A Saste te Zaandam V J B C Bobnlé van der An te s Hage P H Witkamp en H Bonman te Amsterdnm Ten einde de vereiscbte gegevens te bekomen is door genoemde hceren een reeks van vragen ontworpen zoo ingericht dat ze zonder behulp van tatlgeleerdheid kunnen beantwoord worden Er word niets vei langd dan dat men achter de kolom welke de in Kcdcriandsahe schrijftaal gestelde woorden en uitdrukkingen bevat iiivuUe de overeenkomstige gewestelijke Het zal de taak eener commissie vau deskundigen ivezcn om uit de ingekomen antwoorden de hoofdkenmerken van eiken tongval óp te maken en zoodoende do grenzen er vsii af te bakenen De b zvengenoemde commissie bg welke Igste verkrijgbaar zijn doet eeii beroep op alle belangstellenden om tot het beoogde doel mede te werken Van Zoterdag avond elf uur tot omstreeks twee uur na miildernacht hield de Haarlemsoke rechter T m instructie zich bezig met het verhoor vno den verinoedelijken moordenaar van dep gilOienteveldwaotter A v d Lgken Joosieii werd in hechtenis geiKmfen op aanwgising van een paar fabriekarbeiders die hem des morgens half vijf na den nacht van het misdrgf met verwilderd voorkomen in zijn schuitje zagen ter hoogte van het buitenverblijf van den heer J 1 Berkhout waar de diefstal heeft plaats gehad Deze arbeiders wonen bg hem in de buurt en wisten wat vleesoH zij in de kuip hadden want vroeger werd hg reedi veroordeeld wegens hel ontvieemden van zwsneh Op datzelfde landgoed De brsohttldigde wist tieh annvaukelgk vrg goed te verantwoorden Atmers hg had gras gepacht daar in de buurt en was dien ochtand zgn schuitjegaan halen dat hg daar s avonds te voren hadlaten liggen Zijn vrouw bevestigde dit Zg warengezamenlijk avonds negen uur te ruste gegaan Haar man was om vier zij eim zeven uur opgestaan Het getuigenis dizer vrouw had echter weinig te beduiden omdat zg nis koppelaarster eveneens tekwader faam Ie boek staat Uit vorkl iringen vnn derder die thans van verschillend ügtlcn komen opdagen blijkt dan ook dat JooSlen el degelgk in den voornacht aiihuizig is geweest Kortony de aauwgzingtn zijn van dien Hord dat er b nageen twijfel mogelgk is De ver Ugeue algemeen als een fiink en letiig mnn gewaardeerd üat een vrouw sa met drie kindeten van welke het jongste sliclils een paar maonden oud is Omtrent dezeS moord meldt de Aoul Cl De ontdekking heeft zich aldus toegedragen Dincdag ochiend kwam de wasohvrouw bij Joosleji om haar werk te verrichten en merkte op dat Juosteu in den duim was gebeten en zilf zijn kleederen had gespoeld tsrwgl zijne vrouw nog Ie bed Ug Op haie vraag Hoe zgne kleedarep zoo bebloed waren gaf hg een ontwgkend antwoord doch zijn dochlerije die aan verstandsverbijstering Igdt zcide jn vndtr wns wel bebloed Deze vrouw heeft v in ecu eii ander aan do justitie aangifte ge laan waarop Joosten genrresjeerd is H j moet reeds zijn misdiiiid bekend hebben Da beten die hg voorgaf van een varken gekregen te hebben duiden echter aan dat zg door de tanden van feu mensch moeten zgn toegebracht De booswicht moet hebben bekend voornemens geweest Ie zijn bloembollen Ie stelen deze cliter niet vindcnile beeft hij zich solindeloos gesteld roet kuikens en wortelen Van der Lgken ontmoette hem terwijl hij zgn roof vervoerde en vroeg wat hij daar had wanrop de dief autnoordde kgk maar in de zakken men daarop van dir Lgken een onderzoek naar den inhoud der zakken iuslelde bracht Joosten de doodelijke wonden toe Van er Lgken moet zich echter dapper verweerd hebben want de moordenaar ontving vier slagen waarvan de blauwe striemen nog de duidelijke sporen waren Waarschijnlijk is zgn broeder zijne medeplichtige deze ging echter op de vlucht doch is gelukkig weder in handen der justitie vervallen ÏVgeu een vijftal winkeliers te Oudewater is pro cesverbaal opgemaakt qithoofile zij in hunne winkels 4 De kroon van den koloasalen treur rozenboora van den teer J van Spellen iiabg het Vossegat au den Minstroom te Utreoht beslaat on een omtrek van 45 vierkante meter Üp e en meter opprrvlakle zgn pi 1 fiOO knoppev geteld dat geet t circa dertig duizewj Voemeu en knoppen waarmede dit priichlexemplaar thans prgkt In het elfd j iarverBlag der Vereeniging tot erbeterlnic der volksgezondheid n Uireolit deelt de heer J W del Cimpo genaamd Ca np deu uitslag mede van een onderzie e dat hij m overleg met prof Wefers Bettink in het vorige jaar en in de eerste maanden van dit jaar ingesteld heeft naar de hoedanigheid van de melk die te Utreoiit wordt verkocht Als norniaalcgfer van bet gehalte van vaste stoffen voor goede melk werd vastgesteld 12 5 pot dat ia 1 deel vaste stof in 8 deelen melk Men kan dus uit het verschil tnasohen de feitelijk gevonden per centverhouding en het normaalcijfer der vaste stof berekenen hoiireel pct Water te veel in de melk voorkomt elke eenheid die aan hot normaal cgfer ottlbi rkt wgst nap dat de melk 8 pct water meer bevat dan goede melk moet bevatten Tan Aug 1878 tol Mei 1879 werden 63 melksoorten onderzocht De uitkomsten waren niet bevredigend van de 63 onderzoclile melksporten was het gehalte vaste stof gemiddeld slechts lO ès pot Miader dan 10 werd gevonden bg 32 melksoorten of 36 pol minder dan by 36 melksoorten of 69 minder dan 11 5 bg 43 melksoorten of 78 6 minder dan 12 bg 50 melksoorten of 32 minder dan 13 5 bij 54 melksoorten of 88 5 pot Het gemiddelde botergehalle is 88 pot Minier dan 3 25 werd gevonden bg 3 melksoofteu of 4 7 minder dan $ 5 bij 6 melksoorten of 9 5 minder dan 2 75 bg 17 roëlksoortcu of $ 7 miuder dan 3 bg 37 mslksoorten of 60 meer dan 3 bg 4 melksoorten o 2 pct Bg Vergetgkii g der uitkomsten van de analyses in 1878 met die van 1879 bigkt dat in het algemeen de toestand ongunstiger is geworden wat het gehalte aan vaste stoffen eii gunstiger wat het botergehalte betreft Door de oprichting van de Utrechtsohe melkinriohting werd de melk die de melkverkuopers adeverden aanvankelijk eeuigszius van betere hoedanigheid Die verbetering is ecliter niet duurzaam geweest De melk die de melkinnchliug leverde was in den regel van goede hoedanigheid Die inrichting die nu een jaar beslaat heeft getoond levensvatbaarheid te bezitten De aflevering in de stad is ecliler niet zoo groot als men zou mogen vcrwncbleii De heer del Campo wekt daarom allen die aanvankilijk hunne instemming rael de iuriehting getoond hebben tot krachtige medewerking op om h i ir tot meerderen bloei te doen geraken De sohiijver dringt er Itn slotte op aan dat het onderzoek naar den loisuild vnc de melk in het belang der volksgezondlieid moge worden voorlgizel Van alle voedingtmiildelen fordt de melk het meest vervalseht en levens veroorjftakt die vervalsching de meeste nadeclen Vele jong kinderen worden bg gebrek aan moedermelk gevoed met verdunde koemelk j wanneer die melk Ie veel verdund wordt worden de kinderen onvoldoend gevoed en slaan aan allerlei ziekten bloot die dikiverf den dood ten gevolge hebben Wanneer men laarbij bedenkt dat tot de vervalsching liefst lift vuilste slootwater genomen wordt zoodat iemand die dagelijks een liter melk gebruikt vele zieken en zwakkin gebruiken meer daarbij lérens meer of minder d in 1 4 liter vuil met allerlei miasmcn be w mgerd iiter onzer gnicbleu inneemt eu daardoor het ontstaan laii vele geneesmiddelen ten verkoop voorhandei IfülitUn bestaande in kiespijntinctuur Haarlemmer Vi nbkoekjes en urbanuspillen fiuden itie Billle en ee i r J3 cin 50 uilgWoofd voor den besten moorwegwi en wadirin wêrai die spoedig in bedwf blootstaiHi b vl ch gevjjelfe wild enz 60U Eng mgl u vervoMd kunies Worden en waarin de lading gedurende een tgd van 6 dagen bij een temperatuur van 45 Fahrenheit goed blijft De eon irr rende wagens zullen aan ce trein van dea Loadoii and North Western 4 arw g gehaakt rord 9i om de refe nmr Holyhead ét tttnf Ie maken Xut den tijd voor het onderzoek bestemd zullen de wagens door de jury verzegeld zgn De iuh ud al bestaan uit een hilf ruqri ees rersoh g cs agh tthaap den stuk kaffs htma en vaHteflsvteesbh z en een pair hoenderen eenden en kongnen De heer 0 J Labout mr laarzenmaker te Vli singen heeft eenc nieawe bewerking van schoetaen Bitgedacht waardoor de Soldaat zoowel in tijden van oorlog nis vrede zeer Veel nut en geraak zou ondervinden Dezer dagen heeft de heer L persoonlek zijne nieuwe liilvinding aan het oordeel vnn den Minister van oorlog oiiUerworpen en mocht reeds dadelgk de voldoening smaken det ZExe zoowel wBt de bewerkipg als vorm betreft zijne ingenomenheid te kennün gaf A n den heer L werd nn opgedragen om eenige paren van dit nieuwe model aaa t maken en au het minister van oorlog in te zenden waarna en Commissie van officierea zal worden benoemd om dat schoeisel to onderzoeken en een verslag van haar bevinding aan het tniiiisteris von oorlog in te zenden Balaiteenaa uit pqpier tgu het nieawste op hetgebied der papier n verheid Deze sieenen wordendoor middel ven hydraulische persen uit papiermassa vertaordigd Zulk een flibrtek wordt naar wordt medegedeeld gevonden in Wiseounsiu en maakt telken dage 16 000 kg baksteencii van papier Dezegronilstof wordt gezegd ondoordringbaar te zijn voor vocht en zal vooral aan koude grooten tegenstandbieden tiit Harlingen sohrijfl men van 19 Juli Cisteren kon hier een brief van den kommnndant vnn het koloniaal werfdepot niet bezorgd worden gern wonder bg was geadresseerd aan den gnrnizoensk immandant te Harlingen Men scheen te llarderwgk dus niet te wefen dat het garuizoen reeds in de maand Mei voor goed vnn hier is vertrokken Maar wat heeft men te denken van het novolgendeP De beer J Heuno Huizingn arts alfaier die de patiënten behandelde die ouder het garnizoen voorkwamen moest daarvan eiken maand eenen staat inleveren asn het ministerie van oorlog Een dt7 cr iK igen werd hg vanwege dat ministerie er aan her iuneril dat bg verzuimd had dit over de maand Juni Ie doen met verzoek bedoeldeu staat alsnog 700 spoedig moge jk in te zeulen De rnA Cl schrgft Bijna dagelijks hebben wij en zeker ieder die j geroepen is geschrevefl schrift te lezen moeite om Ie hepnien of een F dan wel een T is bedodd wanneer deze met kapilnlc letters is geschreven Do I een geeft een horizontale streep om een P aan Ie duidin de ander gebruikt juist ditzelfde teeken om een T te doen lezen Bg de opgn c van voornamen is het bepanld een raadsel en daar er meer mensclieo Frits Frans Frcrterik of Felix heeleii dan Theoilorus Thcophilc of Theodnlus i s de regel om in twijfel hun maar een F toe te kennen Zou er echter geen eenvoudig middel zijn om het onderscheid duidelijk aan Ie geven wg grlooven het wel wanneer men van de F do verliknle lijn verlengt gelijk bij de ge ione schrijf t Is een denkbeeld dat wg aangeven maar willen onze korrespondenten ons genoegen doen dnn zal de F met een slanrt ons daarvan ei n bewgs wezen Zij zullen de taak van zetter corrector en in hoogste rissort van redioleur gcmakkelgk htipcn maken AIs het niet te nnnm iiigeiid is zonden wij onzen collega s van de pers willen verzoeken om ditdenkbeeld ook onder de aandacht van hunne lezerste brengen Te Frankfort circuleert een adres nnn et beslnnr der politie om een einde te willen maken nan het mbruik van de ongezond en onzindelijk gebleken brerpompen zooals dit reeds in vfscheideiie BeiersAe steden heeft platils geh d Do ongezondheid hieft belrekking op het gehalte aan lood of i e g van de pompen en de onziiidelijkheid op de lucht die uit kelders enz wordt opgepompt Uit Andel wordt aan het WeeBlad voor Onderulj gemeld Don openbnron hoofdonderwgzer Ji de Fgtcr alhier werd B t 1 Jhli 11 eervol ontslag et pensioen verlneijri we ei doofheid Daags d irn opende de gepensioneerde doove oodevwijzo ene bgz chr sohool in hetzelfde lokaal waarin hfj ruim 27 jareu aan het hoofd van het openb onderwgs gssjji bad 8e iol en ouderwgzerswoning zijn tAéfaia v A de 8erv kerfo Van de 135 sihlblKMnfe tiqdir w tea 126 als leerlingen voor het christelijk onderwijs geannexeenl zonder dat oudeis of leerlingen er ieti vtin wisten Mèt 9 disaiiJelen wordt het Openbaar onderwgs nu voortgezet in een gehuurd k mertj door en waarnemenden hulponderwijzer tot t eu vlljle eeue nieuwe openbare school zal gesticht en een hoofdonderwijzer daa raan zal ben oemd zijn In een artikel door jhr mr V de Stners in de Kunttlodt geplaatst wordt gezegd aangaolide de redenen waarom de commimSp vac rijks dviseort is opgeheven Het is n jt M nogk ie vganisiitie der oommissiej noch het gehalte der adviezen iets te maken hebben h d met den ttr d di in den boezem der aommbsie woedde en die op dé pheffisg uitliep het is een Out dat de oommispi ukel heeft te kampen gehad Wet persaonigke hanstochten van de slechtste soort met JBloerschkeid i ndldientli stiverdmigzaatnheM I e heer de Stners beloott tevens eene geschiedenis van dl rgksadviseurs in het licht te geven waardoor deze bbi eriiig aal geetoafd fordcn en èaariii het publiek overvloe dige onthullingen zal aantreffen ONDERWIJS w T B LANDBOÖWKHNDB Maar aaiileilMiig tnn atn selirijlpn van Htt Hoofllbestuur der Hottandsche maatschappij van landbou 4Kiviseerde de inspecteur van het middelbaar onciarwgs dr Saltebda o a het volgende aan den minister van binncni zaken die dit schrijven aan dh vergadering van iiisptctturs van het lager onderwijs heeft niedegedald De vrang of oaa Ut lageil school plaats is voor eigenigk landbouwonderwgs kan mijus inziens niet anders dan ontkennend worden beantwoord Ër mege hier en dnnit venohil ven gevoele zijn nngaande den maatstaf die bg het onderseheiden ivaii lager en iiiidtlelbanr onderwijs behoort te worden aangelegd het piefeasionetl karakter Van bet genoemde vak is zoo onbetwistbaar dot ngm inziens of van bovengenoemde onderscheiding dient te worden afstand gedaan of onderricht in d landtwuwkuude verwezen léar d miadeHMlre school Naast deze thorelische beschouwingeu der zimk etèlt zieh de prakt gk Oen Ingereu onderwijzer kan geen omlerricht in eigeiilgke landbonwknude worden opgedragen omdat de geleg iiheid teceueamaje voor hem ontbreekt zich do lot het geven vsn dat onderwijs onmisbare kennis te verschaffen En wel verre dat dit een leemte zou zijn neen I die gelegenheid knn den lageren onderwijzer niét worien aangeboden dit wel te doen ou in evideoten itrgd ign met de belaugen van het lager onderwgs zelf De aaustaaude onderwijzer in de landbouwkünde bij lager üikIi rwgs is derhnlve voor het opdoen van bekendheid met de Iniidbonwpraklijk geiiieeulgk te teiieiimale geheel overgelaten aan zich zelven Want het door sommigen hunner gevolgde onderwgs in 1 indhuishuuilkuiiile nnn de lioogi i uliulen door nietlaiidhuisiiuuitkuodigeii gegeven kan niet in rekening worden gebrnchi Hein blgft niet anders over dan haar to oatleenen öt aan boeken èf nan eene omgeving welker ontwikkeling juist up biiidbouwgebied in de meeste gevallen al Ie veel te wenscheii overliet Is het mogelgk dat daaruit iels goeds vooikoinl Op deze gronden acht ik htt verwerpelgk onderwijs in de hiiidbüuwkuudo te willen doen geven iu de lagere sohool en door hnar onderwgrers Kan dan van de lagere schol voorde verspreidingvan landbouwkeiinis in ruimeren kring geen partg worden getrokken Oiigetwgfeld wel Maar alleen dan wanneer zij zich bepaald tot eenig onderricht in de natuiirwelenschapptlgke grondslagen van den Itiii lbonw en eigenlijk landhouwoiiderwijs iverliuit nnn hen die zich duarloe ile bevöigilluiil hebben kunnen verwerven Znoverre Ket ctiniit uit het iidiies van deu heer 3 tLVi BD i wiens bevoegdheid om in deze zaak te oordeeleu wel uieniaud zal betwisten Intusschen kon de meerdcrheiil der inspecteurs van het lager onderwgs zich met met dit ndiirs ververeenigen opneming van dit leervak op de lagere school met dien veisi iiide dnt hel nih eii in herhnlingsscliülcn zal gegeven worden blief zg wi nachelgk achten en in dien geest is dun ook zoo il wij welen door regeering en vertegenwoordiging br tluteii toen bepanld cril dnt de beginselen der Inndboiiwkuiide ook op de lagere sohool kunnen onderwezen werden Dit besluit verdient goedkeuring en zilfsdelieer Saiverda zal zich daarmede kuiiiieii vtreeiiigen mits dit ondel wijs zich lot de bcstinstlen blijft bepalen en vermeerdering der kennis vnn de iintnur op den voorgrond treed Goede leesboeken kunnen dearloe veel bijdragen en de landjengd met de waarheen 4i zij o derha d moet wetA bekena makeft zoisder dat juist a geregeWe cursus in dit l vilk gevolgd wordt Geschikte werkjes daarom zijn evenwel nOg niet overvloedig voorhanden voor alle vrienden van den InniHioui ls het daarom een yeibtijdend verschijnsel rals ie Kleine wneineling wd et met een werkje vermeerderd is Heeft de ond onderwijzer van Hnrdrtiberg de heer BjU s0lf reeds vroeger velen door de ni gave van werkjes aan zicTi vefplicTit thans is van hem bij den uitgever J Wiebema fê Bii e een werkje versohenen getiteld Voorde landjeugd leesboek voor de middelste en hoogste klasse der lagere school dat boven vele boekjes van dit genre verre de voorkeur verdient en edie waardige pl iats znl innemen naast de kindereu van den bttitcuinau vnn denzelfden schryver Had d k t BaarscHEbs zijne sporen als kindenchrtjvfcr nog niel venliend hij zou met dit boekje voldiligend bewezen hebben dat het schrijven voor kindeVen bfeni gerest kan worden toevertrouwd Verschillende onderwerpen meer of minder in verband slaande met landbouw en veelalt voeden in dit Iwekje zoo leerzaam maar bovenal zoo ondelboadend zoo kinderlijk behandeld dat he t niet slechts als leer maar ook als lees ioekje alle aanbeveling verdient Bij inzage z d de grootste bestrüdet van het onderwgs i de loodbouwkaade op de lagere school moéten erkennen dat het le u en besprelKir van xoHc een boekje een vruchtbaar werk zal zijn dat oot al ztjn de kinderen niet in de elegenheid om later meer regeld onderwijs in dit nerv k te ontvingen hel in het Vervolg onzen bindbouw toch zal ten goede komen Tan den ipbond een overzicht te geven acht ik onnoodig Ik durf echter de vertekering geven dat de schrijver in ïljne keuze zeer gelukkig is geweest en dat de héhaadelde onderwerpen door eiken landman moeten gekend worden De meeste lesjes zijn zoo los In gcmakkeiqk gesiAreveti d ze op den Icestoon een allergunsligslen invloed moeten oefenen Ik irije slechts op de zestiende lé de twee Ixwqtjes op de achlliende Vgandeu van de gezondheid welke les dan vooral met nat Zal gelezen worden als de onderwijzer bij het Xnea in de gelegenheid is de daar genoemde veel voorkomende gifipluuten te toone de a t n derligsle les t ie apotheek van den buiteam u waar de hier meest voorkomende geneeskruiden behandeld woMen en waarop in alle opzichten toepasselgk is wat bg de achttiende les is opgemerkt Maar reeds genoeg over dit werkje Die het jjelezen heeft Zal het zeker voor zijne school bestellen Schrijvet ea nilgever hebben een ruim debiet verdiend Wanneer met dit werkje tot leiddraad de landbouivkunde op de lagere school ten platten lande behandeld wordt dan sal dit die sohool irker in het oog der oudere niet benadoelcn en misschien velen opwekken om ook hun na hel verlaten ler school nog eenig onderwijs te doen geven Misschien dat het lez n van dit of soortgelijke boekjes hier en daar de noodzakelgkheid van goed landbonwonderwgs in het lioht sielt en de lezers op middel bare sohplen zullei traoht eu dat te voltooien waarvan op de lacen icltaol de groMl gelegd is Scioolilad In het Russische dorp Bjelokwrakiu keerde onlangs een boer terug die eeuigen tijd iu het zuiden vertoeft had Weldra bemerkte inen il t hij verscheidene zonderlinge gewooulen hn I aangenomen Hij gebruikte geen andere epgzen dan die op vuslenilageii gigeteii moiren worden en ging uut meer ter kerk Tot laat in deu nacht brandde er licht in zijn huis muur wat hg daar uitvoerde kon niemand Ie witeii komen want de venstergorJijiien waren altijd neer gelaten Op bi paalde dagen kwamen vermomde personen aan z jii woning klopten met een Zeker nniilal slagen op de deur en werden dan biunrngivlaien De politic deeil een huiszoeking bij den boer en voiid iu zgu woning 22 inanusoripieu die iet raadsel oplosten Hg behoorde met zgn geheelc gezin tot de gevreesde secte der Clilysten Hg had in den omtrek reeds vele aanhangers voor die Seele weten te verwerven en deze waren het die s nachts in zgn woning kwnmen om met hem hun godsdienstoefeniugeii te houden Ken vat met water gevuld op welks rand brandende knarsen waren geplaatst stond in het iiiiilden van de kamer De dwepers liepen verscheidene uren Ling rondom dit vat en droegen geesels in de hand Als eeii van hen vermoeid neerzonk werd hg door de slagen die allen hem toebrachten aangedreven om voort te gaan Toen de plechtigheid geëindigd was keerilon iiUcn zwggend en stil iioar huis ttiag Men heeft maatregelen genomen om te virbinderen l it deze seclc zich nog verder uilbreidi Bsnlgen t d geleden beeft een Engelsch blad de FuMty OaztlU gewaarsehuwd tegen het invoeren van Californiseiie zalmen in Ëuropeesohe wateren onvlat deze vissehen niet alleen niet goed van smaakmaar ook bk otgesteld zgn aan een ieder jaar terugkeerende besmcttelgke ziekte die zich door het overbrengen van deze zalmen in Europeesohe wateren lioht aan de iulandeehe zalmsoorten zou kannen mededeelen Intnsechen heeft het genoemde bind van een Amerikaan een mededeeling over dit onderwerp ontvangen woarbg het in menigte omkomen van de Amerikaansche zalmen wel niet ontkend wordt maar volgens welke de oorzaak gezocht moet worden in den eigenaardigen teestand der rivieren van de westkust van Amerika die den zalmen tot kaitschieten dienen De man hondt namelijk de groole sterfte onder de zalmen niet voor het gevolg van de eene of andere ziekte maar voor eene overgroote oilpatting daardoor veroorzaakt dat de vissehen voor het knitschieten dikwijls honderde mglen ver de rivier opgaan Hg verklaart dat hij ze op enkele plaatsen na hunne pogingen om over rotsblokken te springen of zich een weg te baneu tnsschen schuimende schietstroomen zoo vermoeid gevonden heeft dat zQ zich zonder tegenstand met de hand lieten vangen Bj nadere beschouwing bespeurde hij aan de meeet dieren meer of minder eware verwondingen die zij aan de scherpe hoeken van het rotsachtig rivierbed hadden opgedaan De eerste zalmen van de schallen die de ririeren optweoinso lijn dikwgls lang voal dat eg de plaal itmt hei kaitschieten bereiken bijn geheel vermagerd Als men deze moeilgkheden in aanmerking neemt en daarbg de omstandigheden in t oog houdt dat de vissohen gedurende hnn verblg in het rivierwater geen voedsel tot zich nemen dait is het zeer waarschijnlijk dat zij bij massa s doop uitputting sterven De Califarnische zalm is wel geen bijzijnder smakelijke visch daarin staat hij hij de Europeetche soorteu ver ten achter maar hg is buitengewoon vrnchtbanr en daardoor zeer geschikt om een goedkoop levensmiddel tez n indien het zich mocht beveetigen dat de groote ste fte vero6nnakt wor J door de voor het knitschieten ongunstige on tandif iFf heden De visch kan goed geteeld worden ondei elke hemelstreek vnn de Qsbergen van Alaska af tot salt de warm wateren van Californië en is ondanks de grootste sterfte in zolke groote hoeveelheden voorhanden dat zij het voornaamste voe lsel was van de geheele Ilaliaansohe bevolking der kutt voordat die door de blanken verdreven werd De inrichting voot kunstmatige vischteelt Ie Reading in Engeland heeft 12000 jonge zalmen uit Amerika ontboden die zich reeds uitmuntend ontwikkeld hebbeu zoodat zij spoedig in zee zullen mogen gaan Afloop van Opoabare VerlcoopingQa van Onroerende Ooederao Afslag 21 Juli Logement Tivoli ƒ 114U0 opgehonden Gevonden en aan het B ireau van Politie geilepoueel d Een DUIMSTOK Twee UALPHEMDgN en Twee KRAAGJES Laatste Berichten HemptliS 19 Juli Heden waren er 2 dooden nan de gele koorts De stad is feitelijk geïsoleerd teiufevolge van de strenge quarautaine welke alls stellen in den omtrek hebbeu ingesteld Marsaille il Juli Gisteren is alhier etn banket van 4ü0 lei itimisten gehouden bij gelegenheid vnn den St lienri dng l e markies van Forestn die het voorzitterschap waaruam sprak uit naam van den Hny het gerucht tegen volgens hetwelk deze niets liever weii aht dan in het buitenland te blijven De heer Foresl i verklaarde gemachtigd te zgn Ie verzekeren flat de Kulling naat Frankrgk wensehte teru te keere 1 De Verg iduriiig heef vóórdat zg uiteenging een adres ann deu griaf van Oninibord aangenomen Londen 21 Juli Blijkens berichten uit Kanpslnd van 4 dezer wns Chelmsford den 30 Juni tot op 10 nijlen van Ulindi voortgerukt Aan de boodschiipp M van Cilawayo heeft hg verklaard dnt do vijaudelgkheden alleen zouden worden gcslaalt wanneer Cetawayo zijn eerste voorwaarden had aangenomen Wolsiley 18 den 2 dezer te Poit Durnforil oangekomen 700 Zoeloes met 600 sinks vee hij zich hibbeu zich ann de Eiigelschen overgegeven Londen 21 Juli üe Pall Mail lanaUtJr Men verzekert dnt het jouvernemeiit lene dipiclia vnn den Gouverneur van Nati 1 heeft ontvangen iiieldeiiue dat de Engelsche troepen in de residentie vnn Cetavvnyo zijn aaiigi komen en dal zij nldiinr uUea zoowel nis de omliggende kampementen door den vijand verbinnd vonrien ROXÜO 21 Juli In antwoord op eene inicf