Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1879

79 Vrüdag 25 Ju jfP ggg GOUDSCHE COURANT en Advertentiebtad voor Gouda en Omstreken Opening Woensdag 23 Juli 1879 W J VAN LÜENEN 3D 28 Xj A ITOB TIBliTIDErVTTBa ID 2S GOUDA Voorhanden een mime sorteering Heeren Dameg en Kinder SCHOENEN en LAARZEN en verder wat tot het vak behoort nit de Nederlandsche Fabriek van lederartikelen Directenr ZIEGELAAR NED J HIJN SPOORWEG Til VAN ROTTERDAM CAPELLE MOORDRECHT en GOUDA naar UTRECflT en AR H£N eo terog op DOIXDERDAG 24 JVLl 1879 Te UTRECHT kennis te ARNHEM tentoonstelling Zie aanplaken strooibilletten EIEMTMIJ oan tOtjngaarlrenr Korte Tlendewep D 93 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van HOLLAPS HE M ËNGELSCHE BIEREN op VATEN eni in FLESSCHEN Gouda OostlmTen B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Speciality d Agrondissemeuts et de Portraits emaillés Voor een jongmensch wordt bg eene NETTE FAMILIE te Gouda gelegenheid gezocht tot EOST ÏÏTWOIOTG EN huiselyk verkeer Opgave van prjjs en gelegenheid te adressoeren aan het Postkantoor te Bodegraven onder Letter C Door VERTREK naar Indié Openbare Verkoopino van eenen Inboedel bestaande in STAANDE en DRAAGBARE MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED LINNEN en TAFELGüED enz Op VBIJDAa 28 JULI 1879 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis Wgk B N 108 aan de Oosthaven te Gouda Te zien DONDERDAG 24 JULI des namiddags van 2 tot 7 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DRÖOGLEEVEU te GOü0A GtoBA Deuk yam A Brinkman pellatie heeft Ci rcili gezegd dat de heele Egyptische quaestie vaa teedeKn urd ii Utt miniaterie lal cene gereserveerde hoadin t Tolgcu De Ilaliaansohe kabinetten hebben de belangen Tan Italië ia Egypte tegen het overwicht an andere gouvernementen beühermd De belangen van Ilalie en Tunis ign gewichtig De invloed van buiten waarvan Damiani had gesproken is het gevolg van deo invloed van particuliere kapitalen Het is wenschelyk dat de Italiaaosehe kapitalen sioh naar Tunis bewegen De iuterpellanten verkkarden lieh voldaan De Kamer heeft de oonveotie betreffende de spoorwegen en eeuige andere ontwerpen aangenomen COBRKSFONOENTIE Op verioek tan den hear J de Vries Kobb eeo der Toorloopigfl CoDCMBioDariMeu voor ecoe waterleiding binpeo deze Iteaeeiite deeteo wg mede dat bet bericht io odb vwlg nr betreffende bet adres asn den Raad niet op Terzoek dier CüncessioDarifisen is geplaatst Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Juli Jobanna Jacoba ouders J Gerritsen ca A M H van Gooi 20 Elizabeth Ann ouders O den Dunnen n K A Wulffniat SI Pieter ondes A Verbij en W van Rijn OVERLKÜEN 20 Juli F Kerkhof 50 j 1 J C SchoonderHuerd buisvr van I Lceflaog iB j ADVERTENTIËN Overleden te Boston Amerika mijne leer geliefde Vronw LEONIB V MAKIA VERBEBCK DIRK BRUGGEMAN Rotterdam 1 Juli 1879 De Heer en Mevrouw J SAÜERBIER betuigen harteljjken dank voor de vele bewgzec van deelneming hnn betoond by het overladen van hunne geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Wed JACQüEö FRANCOIS SAÜERBIER VAN wsw ABEEtra Zü die iets te VORDEREN hebben van of VERSCHULDIGD zgn aan WILLEM VERDOUW gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 15n AUGUSTUS 1879 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaria W J FORTÜIJN DROOG LEE VER te Gouda Men vraagt in Gouda TE HUUR Een 1 met TUIN t n Augustas £ later huurprijs 150 of 800 niet te boven gaande Adipi franco onder letter B bg den Boekbaïidelaar N A PETERS Rotlerdam Een HEER zoekt tegen half Augustus bg eene fatsoenlgké Familie P 6 Kost Inwoning en BEWASSCHINQ met VRIJE KAMER Brieven met prgsopgaven ouder letter 6 G Bureau DAGBLAD den Haag Goed Aangewend tegen schouder en nangeziclitspijn kramp of verstgving der leden cu verdere ongemakken door gevatte konde ontstaan zijn de ABSHAOUUIM S of AnU RliiiDiatischc Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 80 cU aan het hoofddepot A BREEÏVELT Az te Delft en bjj C B Verhpii Oadewalor A Bos llirkfl tan Düip Zietermeer K nilin r Al itirii J B E l chl ittiiiaii iiodrgraTeii Iv üo erlm lla reci r Vtd G Wilhelmus Wotrdeu T A G i o DBTH Goud Maj dl Wed BosisaD Goudi F W den Uil Schoanhoten A Prin Z feohui cn M J Goudkade Boskoop O lloogeodyk Capclle S M der krut Bleiiwijk Bg Fatsoenlgke Bnrgerlieden bestaat gelogenheid voor TWEE HEEREN tot EOST immsz en VRUE KAMER Adres franco in de Leesbibliotheek P vas OUDSHOORN Kleiweg Gouda StoomverweriJ Cbemlsche WasscberU Ondei geteekende neemt de vrgheid z jne geachte Clientelle opmerkzaam te maken dat de GOEDEREN die vóór ZATERDAG s afgeleverd moeten worden niterljjk DONDERDAG zullen worden a ehaald of bezorgd moeten zgn DITSTOOMEN van verschillende DAMESen HEEREN KLEEDIN6STUKKEN INRICHTING voor VLEKKEN REINIGING F DIAMANT Karnemelksloot 3e huis v b de Boelekade Aan huis te ontbieden Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mmi SLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te 3 er Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 8o Oenten RE1VNISGEVI G INEICHTmOEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEUOOHZAKEN BÜE JEMEE8TEE en WETHOÜDEUS d gem ente Gouda Gelet op srtt 6 en 7 der wet van den ia Juni 1876 Slaaltèlail no 9i Brengen ter alxemeene kennit d t o de Secretarie ter vitie is gelegd een reraoelc met belagen ran de Directie der Stearine KaarMufabriek om Vergunning tot het plaatwn van een gagliouder in het perceel gfligen aan de Bleekenkiide kad Sectie E no S 9 Dat op Woensdag den 6n Augnatus 1879 de naniiildaga ten 1 g ure op het Raadhuia gelegenheid it om bezwaren tegen de geirraagrie vergaimiug in te brengen en dat gedurende drft dage vóói dien dag op de Seorttarie der gemeente vsu de ter zake ingekomen ichrifturen kan worden kennis genomen Gouda den i3 Juli 1879 Burgemeester en Wethouder roornoenid VAN BERGEN UZEjNDOOKN De Secretaris BEOtjWEE BUITENLAND Baiieiilandseli Overziclit In den Fran cbeu Senaat in rpelleerde Barnguon de Begeering over de jongste beuoemingeu in den ILiad van State Hij zcide dut het Gonveruement Ie wet Terkrooht hud UiuiUu JU Jim M jmli i i liliiH H ip É l M tl li i hall volgens plicht en gewcleu Alit 153 tegen 112 stemmen werd Le Royer a baniielwgze goedgekeurd en rertrovweu gesteld ia zyu rechnoliapenbeid eu energie In Ie Kmncr diende Keiler een amendement in trekkende om de liegeeriug te machtigen de handelsverdragen te verlengen iqi April 1880 Tirard autwnordde lt hg lich au geen vasten datum verbiu I n kon zonder te weten of bet nieuwe tarii f op dien datum loa zyu goedgekeurd Hg verdedigde de bundelstractaten en den vrgen handel Het ami ndcment van Keiler werd verworpeu Aangenomen neriich de artikelen en hel jjcheele wetsontwerp Mug men de Estafette gelooveu dan is er bg de begraveui fan den ex keizerlüken prin heel wat te doen gewceal Pe Fransche charge d ulTaire te Londen De Moiitebrlla begaf zich tot lord Salisbury op aandrang zgaer Rcgeering om te betoogeu dat er bg de begrafenis geen kanonschoten morsten worden gelost Salisbury meende cr met de Koningin over te moeten spreken Koniugiu Vioioria verlangde de medewerking der kanonnen te Spithead De Montebello die in den loop v m den dag 33 depêche vnu van zgn Regeering bad ontvangen diende andermaal vertoogcn in by Salisbury en hel vervulg was dat te W oolwioh het geschut zweeg eu dat Koningin Victoria zeer verbolgen i op de Krnusohe lUgcenng De Daily News bevat niet minder dun Hen brieven van Englishmen Englisbwomen eni die protesteeren tegen het oprichten vnn ecu mouuinent vooi den ex l eizerlgken prins in VVesIminisler Abbry De feesten te Nanc ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Thiers 3 Augustus beloven schitterend te zullen zgn De senator Bernard lunire van Naucy zeudt uimoodigingen aan eene reeks van aauzienigke mnnuen te Parys en aan alle staatkundige personen die bevriend waren met Thiers De beeren Banhélemy Saint Hilnire Calraon generaal Charlemagi e admiraal Polhuau de miuiators Leroycr idon Siiy Jules Ferry en óochery in de voorziller van de Senaat de heer Martel lubben o a beloofd te zullen komen De Franeolic Aoiidemie zal vertegenwoordigd zgn door de hcereu Migiiit Legonvé Juies Simon en MiSzicres de magistratuur door de procureursgeneraal bg het Hof van cassatie en by let Hof van appèl de heeren Bertnuld en Dauphin Groot zal het aantal sennloren en ufgevaardigdcu van het linker centrutn zyn die tegenwoordig zijn zullen Men wil op die wgze eene dcmouslratie ten gunste der oonservnticve llepublick aiin dcu dug leggen De gematigden tallen bij deze gelegenheid toonen dat de denkbeel en Van Thiers nog door eene reeks der aanzienlijHkle staatsmannen gedeeld worden Tot dUs Ver heeft men nog niet gehoord dat senatoren en afgevaarittgdén téa de UMÜm réfuólieainé en van die uiterHe linkerzPe Zich naar Nancy zullen begeven Men weet dat bg de nderwijswetten de voorzitter van den Belgischen Senaat de prin De Ligne zich van zgn liberale parUÜfenooten afscheidde Zijn positie tegenover het Gouvernement werd daardoor valsch Ug beeft dit ingeven en zg n mandaat dan ook uedergelegd er word echter pogingen in het werk gesteld om hem voor den Senaat te behouden In de Kamer werd de dwonssie over de fiuantië Ie maatregelen voortgezet O Jheer Kervyu drong aan op de noodzakelgkbeid vaa bescherming te verleeuen aan den landbouw Hg WW als voorbeeld op de Engelsche Begeering die mMe deze noodzakelgkbeid ten opzichte van den Engelschen landbouw had ingezien De minister van buitenlandsche Zakeu verklaarde dat er geen reiten lestaat om terug te keeren tot bescherming Hiermede Wlibet incident afgeloopen De Kamer heeft ten 8loti iet 80 t gen 42 atedimen de nieuwe belastingen aangfltomoi De Minister legde vervolgens drie nienire welsoctwerpen ter tafel een tot conversie van de Belgiicbè 4Vt pCl rrnte in 4 ACt een tot verkrijging vsD een krediet rsu 4 rawioen voor de nationale feestviering in 1880 eu tot aanvulling van de mnnt conventie In het begin v n Augoslin wordt de Koning van Spanje te We en verwacbi Waarscbijniyk zal bg daa een aaitabrrtogiu uitkkwn om van baar een imi awi i K mIiih1 I van Bpanp te maken De beer Caifoli heeft in de Italiaansche Kamer na xgnc wet tot geleidvlgke afschaffing der gemaalbelasliug Ie hebben zien aannemen eeijige verklaringen afgelegd aangaande de buitiinlaiidsche politiek van bet kabinet Italic heeft zich in dr qaae tie der Grirksche grensregeling geenszins afgescheiden van de overige mogendheden d w z het heeft de Albaneezen geen voet gegeven De nieuwe minizter prcsident zeide niet ander te wenschen dan eene strikte handhaving en uitvoering van de bepalingen van het Berlijnsohe tractaat Over de Egyptische quaestie liet hg zich met de meeste voorzichtigheid uit Evïuals vroegere ministeries zon bg waken dat Italië s l elangen in dat land niet overvleugeld werden door den invloed van andei mogendh Ten en zou hg een vastberaden houding in deze zaak innemen maar de hondiog zou tevens voorzichtig zga De dingen liggen er uu eenmaal zoo aan toe dat Frankrijk en Engeland steuneudr op het beati ponidettU Italië zorg uldig buiten do Egyptische administratie hotden niettegenslaaude alle pogingen der Italiaansche regeeriug om zich ook cene plaats als curator van den kliedive te verschaffen Te Konstantiuopel Is Kheredin Facha meestrr van den toestand gebleven de Sultan hetft eiudtlgk het programma guedgrkeurd en te Bucharest is aan de Kamer medegedeeld dat Brnliauo van Vorst K irel de opdracht ontving om een ministerie te vormen In hit nieuwe coalitie ministerie zouden dan Bjeresco en Cogalniocano wcdtr optredtn BINNENLAND GOUDA 24 Juli 1879 De 2e Init A L Klerk de Reus vnn het 4e reg infanterie is door den miinster vgn oorlog overgeplaatst bij het 8 reg van dat wapen in garnizoen te Arnhem De heer F M O van Wnlsenti apotheker 3de klasse wordt met 1 Augustus oventfepluatst naar Amsterdam De 2e luit P M van der Mandere afkomstig van de Kon Militaire Academie en onlangs tot dien rang benoemd is ingedeeld bg het Depot 4e reg alhier in garnizoen Gislercnavoud had hier een zeer treurig ongeval plaats Het 6 jarige zoontje van S P v d K is op de Gouwe wanrsoliynhjk al spelende in bet water grvalUn en werd daaruit levenloos opgehaald VERGADERING van nr N GEMEENTERAAD Vrgdag den 25 Juli de namiddags ten 1 uit ten einde te behandelen Adres van J K Krom houdende verzoek om pensioen De instructie voor deo zwemmeeater aan de baden zweminrichting De instructie voor de stads vroedvronlrrn Te benoemen Ben lid van het bnrgerlgk armbestuur Ter vervanging van den heer Merkes van Oendt heeft Diusdag in het hoofdkiesdistrict Gorincbem de verkiezing plaats gehad v n eeu lid der Provinciale Staten van ZnidholLmd De heer mr W C M Begram werd gekozen met 330 van de 395 geldig uitgebrachte stemmen Naar wjj vernemen hebben de heeren Fransenvan de Putte en Cremrrs aun Z M den Koning te kennen gegeven dat zij het hun opgedragen mandaat tot Kabinetsformatie in de gegeven omstandigheden niet kunnen aanvaarden J Na een kortstondige ziekte is gisteren overleden de heer E H baron Beiigers van Warmeubuijzeu lid der Gedeputeerde Stuten van Zuid Halland h 1845 in het kiesdistrict s Grarenhage tot lid der Provinciale Vertegeinvoordiging verkozen werd hy reeds spoedig den 20n Nuvcuiber 1846 tot lid dw Gedeputeerde Staten benoemd Meer dan 32 jareu wa hg ecu sieraad cao dat ooUege die om zga zeldzame kennis van de provincie in alle bijzonderheden vooral wat de wegeir cu voetpaden betreft steed d vraa gbWl y a lie ige v n t gewèstelgk bestuur Toor de adspiranten dingrnde naar den rang vai 2n lalt bg het wapen der infanterie bier te lands zijn dit jaar tkcili 20 pUuseu opengesteld zoodat de kan ongeveer als 1 tot 4 a 5 zal staau Maandagavond omstreeks 9 ure heeft io de Ju oobG rritstraat te Delft etu brutale aanrandiug op de openbare straat plaats gehad De beer O j dó B K met dien zoon iloor genoemde straat komend werd door zekeren P 1 heibaas wonende Ie Oapeiil a d IJsel die in opgrwouden loejtand verkeeRfn en met iedereen twist zocht eerst moedwillig tegen het Igf geloopen en daarna met eeu mes aan dte linkerhand verwond terwijl den zoon van den hedr d B K die met den a inrnnder uan het worsteleu gwaakte een ongeveer ni gen centimeter lange snede boven het linkeroog erd torgcbraohl De tMJfr aetle het na bet beilrijven dezer enveUaden opeeft loopen zijn weg door de Kromstfaatsteeg uenieude en wierp het mes op de Kuorninarkl in de gracht De politie had hein echter weldra in handen eu den volgenden dog ia liij iiiiar de gevangenis fc a Hage overgebracht Ojk het me is opgevncht en herkend als hiigeen waarmede de wouden ziju toegebracht Men schrijft uil dni Ilii ig aan de Itiddelii Ql lu een opzicht scligiit de heer Kappeyiufj rni fout te hebban begaan Jlet is nauielgk goblektm dat niet al de uiiuisiera gewnteu bebbeii ttat r reed vdor de crisis plauueu tot groudwet Ii rzieaiug bestoudeu Mng ik eene onderstelling wagep die ook in de mededeilingen in de vergadering b vestigiug schgiit te vinden het is deze dat bg de vorming van bet minisfrie alleen lussehen de heereu Kappeyne de Eoo Tuk eu misschian Sinidt en dn Heeckeren van grondwetsherziezing sprake hgaweeat Zooals bekend is hebbeu de heareu Tuk M W B SmidI steeds tut de neer iutiein politieke vrienden van den heer Kappeyne behoort Wat het gevolg zal zyii der vergaileriiig vair Maandag namiddag valt i er moeielyk te si ggeli Die vergadering droeg eheel het karakter eeuer o fioieuae raadpleging ofsclioou de vorm der bijeenroepiug en de keus vau hel Inkoid wat I te olKcii I waren Die vorm beeft ala mecn aanstoot gOi eveii De koning had alleen te kenutn gegeven Kil L M geen bezwaar had tegen de raodedeeljiig van den inhoud der op de crisis belr kkclgke stukken Voor het raadplegen door de hoereu v d Putte