Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1879

tn Oremers ran hunne politieke vrienden had Z IC geen last te verstrekken 1 behoeft men nu ook niet met bet Vajilad in den rorm van het oproepingsbrieQe erne revolutie een coup tétat te tien eene verkecrdkeid of onhandigheid was het zeker de taak too ofBeieel te behandelen terwijl eene vergadering van leden eener politieke partij toch nooit en in geen geval een officieel karaicter kon hebben De vergaderinjf iclve heeft lioU dan ook wel gewacht te handelen alsof tg in de crisis eene beslissing te uemen had Omdat men geraadpleegd was werd naar aanleiding van de verstrekte mededeelingen van gedachten gewisseld en werden advieien gegeven doch er werd geen votum uitgebracht Trouwens voorslellcn werden niet gedaan een beslissing niet gevrnngd De heeren v d Putte en C reraers blgven na de meenigen gehoord te hebben volkomen vrij om te beslissen welk advies tg den koning tallen geven en of tg al dan niet de opdnicht tot vorming van een kabinet tullen aanvaarden Zooveel echter is uit de gedachteuwiaseling gebleken dat over het tgdige van grondwetshertiemng geen eenstemmigheid beslaat en eventoo dat aan den ernst der houding van den Heer Kappeyue niet wordt gelwgfeld Het verdient nog de aandacht dat de ministers ofschoon tot by woning der vergadering uitgenoo iigd niet waren verschenen Gisteren morgen is te Haarlem gevankelijk binnengevoerd de broede van Jooslen als verdacht van medeplichtig te tgn aan den moord op den veldwachter van der Lijken gepleegd Ook die broeder is een beruchte sirooper hg is woonachtig onder e gemeente Vclsen Onder het opschrift Verstandige Voortorg bevat het Leidach Dagblad een artikel waaraan wij met volle iuslemming het volgende onlleeneu Ten gevolge van de buitengewoon Inge temperatuur der laatste weken gepaard met onophoudelgke regenbqien laat de oogst van veld en boomgewassen ïoowel hier te lande als elders tioh teer slecht santien Frankrijk loo luiden de berichten tal om in eigen tekort te voortien voor meer dan 600 miliioén franken aan granen moeten invoeren j ook in Duitschland tal de grond niet het noodige opleveren voor eigen cons iliptie en van de overtijde van het kanaal luiden de tijdingen niets beter Het voomiltioht i dus verre van rooskleurig Niet dat men vrees behoeft te koesteren dat er in enig Isnd van Europa bepaald gebrek aan voedingsmiddelen d onisinan Toestandin tooals helaas in sommige Aziatische rijken nu en dan voorkomen met n ime in China en zelfs in het onder Britaob bestuur staande gedeelte van Indtë behooreu in ons werelddeel gelukkig tot de onmogelijkheden Eensileels draagt men er lorg dut in jaren van overvlqed de ïoorraadschuren goed worden voorïien anderdeels en dat vooral isi een vrij tekere waarborg belast zich de intonilerheid ip dergelgke gevallen zoo onwaardeerbare stoomknicht met de taak om landen met ruimen oogst en rgkeu met onvoldoende opbrengst too dicht bg elkaar te brengen dat de eerste de tekorten der laatste op vrij gemakkelgke wgte kunnen aanvullen Toch behoeft men geen profeet te tgn meent bet blad om met tamelgke lekerheid te voorspellen dat waarschijnlijk al vrg spoedig het graan in prgs ui stggeu en dat het brood die eerste levensbehoefie in het n8J iar en in den winter heel wut duurtier tal zijn dun het thans is £ n al tal het belangrgk in prijs kunnen stggen zonder dat men het nog bepaald duur zal kunnen noemen omdat iu geen jaren de prgs van het brood zoo laag was als in de lantste maanden neemt dit natuurlgk niet weg dat die stijging vooral door de mingegoeden daarom niet minder Zdl worden gevoeld Verder ngst het i D ook op het gewone en leer verklaarbare verschgnsel dat de rgtin j van den pr s van een der eerste leveusbehoefteo veelal gepaard gaat met styging der prgten ook van andere l fsnoodigdheden terwgl in Int uiijaar en in den winter hel leven met zgii mterdere eischeu toeh steeds veel daurder is Wie wga handelt neemt bijlgds maatregelen legen het kwaad dat hg iu de toekomst voorziet On dankt al het gekbüig over slechte Iqden ept vall het niet t ontkennen dat voor het oogenblik de gten van vele voorname levensbenoodigdheden lu vergelijking van vroeger vrg laag tgn Daarbij ia de tomer de tgd dat de meeste werklieden bet hoogste loon verdienen van het geheele jaar Welon tg zullen verstandig handelen in de dagen van minder zware lorg loo hun dat maar ernigstius mogelijk is iets weg te leggen voor den tgd dat het heel wat meer moeite tal kasten in de dagelijksche behoeften te vooreien Den weg waarlangs dat loffelijke doel op de oordeelig te wijze is Ie bereiken meent hel I D wel niet te behoeven aan te wijzen voor d niet in een stad waar een tpaartnrichting gevestigd v Bovendien weet het zeer goed dat menig verstandig huisvader en vooral menige spaarzame huismoeder ook iu gewone Igden een spaarpenuiug voor den winter pleegt weg te leggen Doch dat die prijzenswaardige gewoonte zoo algemeen gevolgd wordt als wel ware te wenschsn zal zeker niemand durven beweren Beden te meer om vooral hen die in dat opzicht niet van zorgeloosheid zijn vr j te pleiten thans nu er vrij zeker een dure tijd voor de deur staat aan te sporen bijtgds zooveel mogelgk de noodige voorzorgsmaatregelen te nemen Wie het wèl meent met den iig veren werkman die degelgke kern der maatschappij zal wèl doen zoo hg zich daartoe in de gelegenheid bevindt diens aandacht te vestigen op bovenbedoelde berichten aangaande den ongunstigen graanoogst in de meeste ons omringende lauden en vooral op de betcekenis welke die tijdingen waarvan niet zelden of in het geheel niet of althans niet met de noodige aandacht kennis wordt genomen vooral voor hem kunnen hebben In den nacht van Zondag op Maandag is de ook hier ter stede zoo geliefde tooneelspeler J H Albregt overleden De Amterd Ct wgdt eeo artikel aan zgu nagedachtenis waaraan wg het volgende ontleenen Hg werd 28 November 1829 te Amsterdam geboren Zgne ouders areu aan een reizend tooneelgezclschap onder directie van Weddelooperen van Velzen verbonden De vader wns toooeelmeester de moedir speelde kleine rollen Hg waa dus wel van kunstenaarsgeslacht maar erfde geen grooten naam iu de kunstwereld en de aanvang van tgn loopbaan was alles behalve geëffend voor tiju voet Integendeel zoo iemand hg heeft al de schaduwzgden van het beroep leeren kennen al het Igden en sirgden al de ontbering en den kommer Tan het zwervende leven onder de ongunstigste omstandigheden Als Albregt van de dagen zgner vroegste jeugd verhaalde ducht wie hem hoorde onwillekeurig osn Bistori als zij den reiswagen beschreef waarin zg als kind met hare ouders van plaats tot plaats trok De man die thans uit eigen woning zal ten grave gevoerd worden ea wien het aan niets ontbrak wat het huiselijk leveft kan veraangenamen heeft als knaap wel eens het sober reispeuningslie dat hem verstrekt werd een plaatsje in een dorptsohuit te belalen gebiSbtkt om de eisohen der maag te bevredigen ten koit zijner voelen Hg heeft zoowel in figuurlijken zin als in werLelgkheid een harde school doorloopeu maar hg is geëindigd meester te zijn Nauwelgks wus hij Vier jaren oud of hg moest reeds op het toneel meewerken en het allereerst trad hg in de leemooiridderi op Door zgne tengerheid daartoe als het ware aangewezen speelde hij zelfs wel eens eene mei esrol b T lult in het VrouKlje van den Donau Het tooneelgezelschap waartoe hy destgds met zgne ouders behoorde werd ontbonden ook toen reeds was er op tooneelgebied weinig stabiliteit Albregt had middelerwijl den ouderdom van 14 jaar bereikt en werd altgd weder met vader en moeder geëngageerd bij een anderen troep die onder dinotie v in W Hempei in Friesland voorstellingen gat Te Heerenveen behaalde de knaap zijn eersten trinmf met de titelrol in het algemeen bekende stukje de Straatjongen nu Parij Het publiek was i66 tevreden dat de directeur op zgne benrt het niet onder zich woö laten en zijn jongen artist tot bewijs zgner erkentenis gnf een DitilKlie pijp n een pond tabak I Ook in dat opzicht is de man gebleven wat de knaap was Albregt was een hartstochtelijk liefhebber van rooken en toen hg op zijn smartelijk ziekbed dat wdras tijn doodbed werd vergunning kreeg om nog eens een trekje te mogen doen wat nandoeulgke glans van vergenoegen kwaï op dat bewegelgke maar allgd zgne aandoeningen tó6 getrouw uitdrukkende gelaat I Friesland is den jongen kunstenaar een gunsti bodem geweest Zetie hg te Heerenveen den voet op de eerste sport van den ladder die hem later too hoog voerde te Iieeuwarden beklom hg de tweede Hg was daar lid van ecc tooneelgezelschap onder directie van van der Linden die vroeger en later aan den stadsschouwburg te Amsterdam verbonden wellicht nog bg velen onzer lezers in heugenis zal zgii Plotseling werd van der Linden die zelf medespeelde ongesteld en in den nood zgiie rol Babilae in Victoryn of hei veetkind en den moordenaar aan Albregt opgedragen Deze kweet zich meesterlgk van die onverwachte ta ik kwam bij het publiek iu aanzien en sedert werden hem belangrgke rollen toevertrouwd Nadat het geieUohnp van van der Linden had opgehouden te bestaan kwam Albregt weder te Ams crdarn en speelde onder direclie van Voet in flitdiérf Plantage Middenlaan Hij had nu den voet in den stijgbeugel welhaast zon hij in den zadel zitten Altgd zgn best doende nODit Iets gering achtende of zorgeloos opvattende bad hg zich leeds zooverre ontwikkeld dat een geoefend oog in hem niet alleen buitengewonen aanleg maar reeds meer dair dat opmerkte Van V l n destijds tooneelmeester aan den Stadsscbouid Mildaar had Albregt zien spelen en deelde demj nnuligen dj ccteur J Eduard de Vries eens bg toeval mede een jong acteur die veel voor het komisohe vak beloofde te hebbeu aangetroffeu Dat was allesbehalve aan een doove gezegd De Vries ging zoodra hg een vrijen avond had een kijkje nemeo Albregt trad juist op in drie stukjes Marto en Frmtin de Sngelichm op rei en Men kabaal in den Sciovtchirg Weinig vermoedde de ZO jarige Albregt dat die avond voor zijn toekomst en dat in menig opzicht beslissend was De Vries had met den nellen blik hem zoo bgzonder eigen dadelijk gevat welk een degelgk talent in dien aankomende acteur sehniide en hoe de neg moest zgn om het tot volle ontwikkeling te brengen Htf een vriend van denken eu doen tegelgk liet ook geen grai groeien over de nieuwe ontdekking Keeds den volgenden morgen verscheen Albregt op de directie kamer van de Amsterdamsche Stada schouwburg es werden z jne debuten bepatht Wat de keuze der rollen betrof kwam hem de zaak eu knustenoankenuis van de Vries goed Ie stade en Albregt was verstandig genoeg tich te kten raden De uitslag bedroog de Vries dan ook niet en telde den debutant evenmin te leur De schrandere directeur kende bet pel too goed als den tfflei en ook het publiek Albre eerete debut was Pieter in Men ckenhaat en Beron het tweede van der Mnlde in De Onecht Zoon het derde Karel Detfocke in De Berale Liefde De debuten liepen uitmuntend af en in 1860 werd hij voor den tgd van drie jaar aan den Stadisohouwburg geèugageerd Weldra stond hg en hg is het sedert gebleven bg het publiek hoog nangesclireven In z n direeleur had hg eeu ouwanrdeerbaren leermeetter een man die met fotografische nauwtearighcid de beate traditién der eerste mannen van het vak die op den Stadsschouwburg in ziju tgd geschitterd hadden en hg kende den glausigd 1 wist aausehonwclgk te maken voor de verbeelding van den jongen kunstenaar ten leermeester die tegen alle klippen waarop een aankomend talent kun stranden wist te waarschuwen en Albregt had bg uitnemendheid de gare om zgu voordeel te doen met de kennis van den door en door ei varen directeur Bovendien werken was Albregt s lust en leven en was hg nel en gelukkig in zgiie opvattingen nie mand besteedde ooit meer zorg aan de voorbereiding en de nitvoering dau hij Zgn repeteereu was niet een ter loops zich overtuigen van rolvastheid eeo oppervlakkig kennis nemen van de ineenzetting neen zgn repeteeren was altijd pelen met zorg en inspanning alt ware het publiek reeds voor hem om te oordeelen niets verzuimen niets aaii het toeval of het oogenblik overlaten was zgn lens en leer Hg waa daardoor all jd ad rem voorbeeldig thuis op de lanken Niemand bewoog zich geniakkelgkrr dan ij Dat z jne opvattingen gelukkig waren bleek o a nadat hg Orignon in Scribe s Bataille mm vrouwen had gespeeld Toen later uamelgk de beroemde Begnier van het Thédtre Pranfai hier dezelfde rol speelde vertolkte hg dat karakter op dezelfde wgze als Albregt en dat deze bg zgne oorspronkelgkheid echter ook meesterlgk kopicereu kon bleek toen ror J H Burlage op wiens welwillendheid nooit te vergeef een beroep gedaan werd hem door oetie uitmuntende vertaling van la Joie ait peur in staat stelde de rol die Begnier uaarin hier gespeeld had te vervullen Wie Albregt toen zag had Begnier gezien De kopie was bedriegclijk getrouw In 1851 met Wilhelmiiia Ikiueiru Engelman gehuwd viel hem het voorrecht vau een gelukkige echt te beurt Wel kende hg zoowel vadersmart als vadervreugde en moest hg meer dan eena een zielsgeliefd kind ten grave brengen maar zijne gade wiis hem evenzeer eene uitstekende gezellin op het gcbiid der kunst als in het bufsselijk leven Tot de ure zgns doods was het bare hand die hem met de teederste zorg verpleegde en zg wist haar leed en smart voor hem te verbergen een bemoedigend gelaat Ie bewaren terwgl haar het harte brak Wie het treurig voorrecht heeft gehad den lüder aan zgn ziekbed te bezoeken heeft van hare liefde en zgne dankbare waardeering de aaudoenlgkste bewijzen aanschouwd Nog enkele malen verhelderde een likkering van hoop den nacht des lijdeiis oogenblikken van stilte die nieuwe stormen voorafgingen Eindelgk was het wederstaudsvermogen uitgeput en in d eu nacht vsn Zondag op Maandag 21 dezer blies Albregt den laatsten adem nit Welk een verschil nu in die vriendelijke gezellige woning welk een contrast in dat sombere sterfhuia Overal ontmoet het oog bier in de werken vim ge vierde meesters daar in sierlgke en kostbare geschenken ginds in prachtige kransen de bewezen van waardeering zgner gaven als kunstenaar hem aaO boden maar het is of dat alles zgn glans verloren heeft nu hg verscheiden is wien al die eerbewgzen golden hg die te too wèl verdiend had en wien te too hartelgk werden gegund Albregt s naam laat in het gedenkboek der vsderlandsche toooeelspeelkuust met gulden letteren opgeteekend en in de harten zgner betrekkingen eu vrienden is zgn beminnelijk beeld met onuitwiaobbare trekken geprent De terasrdebeslelling van het stoffelijk overschot heeft morgen ten 11 ure plaats Tal vau vereenigingen tooneelgezelschappen en corporatien zullen bg deze plechtigheid tegenwoordig zgn De aardappelenziekte vertoont zich in de omstreken vsn Amersfoort Harderwijk en EIburg op onrustbarende wijze uiet lUeen in de vroege oorten maarook in de late Een komische drukfout Op de internationalelandbonwtenloonatelling te Kilburn in Engeland gehauden werd Nederland volgens t MvtM el Zond blad vertegenwoordigd door een stier endrie hazen t Moet zijn drie kazen Onze figuur op die tentoonstelling i si treurig genoeggeweest dat wg haar wsarlgk niet door drukfoutenbehoeven te parodieeren Een jeugdig infanterist Budolph Swsab genaamd deier dagen uit het garnizoeu Ie NSarden gedeserteerd wist zich aan de Ooster Spoorwegstalion te Amsterdam meester te maken vau een koffer den commandeerendeu officier van eeu transport O I militairen toebehoorende en zoowel belangrgke dienstbrieven als het civielekostuum van dien officier bevattende In het Voudelspsrk waar de opengebroken kist met een soldstenplnuje onder de struiken gevonden werd heeft de infanterist zgne uniform verwisseld met de kleedingvan deu officier eu zich uitgevende voor dea hofmeester vsn eene der Suez boolen ontstal hg eenvriend waar hg afscheid veinsde te nemen eenkostbaar horloge Jl Zaterdag wist bg zich aan de oogen van een huurkoetsier die hem uren achtereen liad rondgereden te onttrekken door iu een particuliere woning tot op het dak te klimmen en op zijne schuilplaats te blgreii tot laat in den nacht alswanneer hg over daken en goten het venster vau f en lugtment iu de Wurinoesstraat is biimengeklomraen Op reiie der logeerkamers tiucdle hg tich van een nlies met kleederen meesier Ie maken maar de bewoner van de kamer griep hem en leverde hemintt hulp van den logimeuthonder ah de politie over ff De UémUrü sqgt dat de beroemde zangeres Alosni zich in het aaustaaiide seizoen ook in oute residentie zal doen hoorcn Een betuigrgke uitgave heeft thans het lieht gezien De heer U C Susan CHzn te s Huge heeft de eerste afievering uitgegeven van het werk Het Binnenhof ia plaat en tchrift In twiulig platen zal bg ons het oudste en merkwaardigste ouzrr historische manumeuten afbeelden lerwgl een uitvoerige beachrgviiig der platen tal van historische bgzoRderheden geeft waaronder vele zgn die nog niet in druk verschenen De platen zgn naar origineelen van eenigcn onzer beste kunstenaars gelithogrnfieerd door de firma S Lankhout en Co terwijl de beschrijvende tekst door den heer A Ising is bewerkt ouder toezicht van de heeren dr M F A G Cumpbcll jhr mr J K J de Jonge jhr mr Victor de Stnen en D Veegens De portefeuille zal 2U platen bevatten De beide thans verseheiien platen de Trèveszaal en het Stadhouderl k kwartier geven ois rei ds uu de gelegenheid om te oordeele over de uitstekende wijze waarop de uitgever zijn plan uitvoert De lielungrgke bijdrage voor onze vadorlandsche geschiedenis en kunst die wij aan de pogingen van den heer Susan zullen te danken hebben verdient werkelijk krachtige oiiderslevniiig en aigemecnen bijval Dezer dagen is te Winkel de algemcene vergadering van aandeelhouders der modelboerderg gehouden Tot directeur werd benoemd de heer N Lader in de plaats von den heer W Slui die verzocht had uiet meer in aanmerking te komen Tot commissarissen werden gekozen de heeren K Winkel en Wistmecr Uit Vlissingen wordt gemeld Het Eugelsche schip St Bernard was na eene voorspoedige reis van New York bislemd naar Antwerpen met een Engelschcn kananlloods en een Belgischen Schclde loods aan boord Zondag middag tot bij het lichtschip Rmjtingen gevorderd Na gedurende den nacht van Zoiidng op Maandag naar gissing op de hoogte van Osteude te zijn bijgedraaid werd besloten de Wielingen iu te sturen doch door de aanhoudende dikie van regeu misleid stond men oostelijker dun gegist werd en stootte het schip des morgens ten half vijf ure op eene der banken vermoedelijk de Bassen Al spoedig misschien een half uur daarna zag men een gedeelte van de kiel en actitersteven opdrijven en dreigden de masten overboord te gaan waarom besloten werd met de booten het schip te verlaten helgeen ten 6 uur 30 plaats had In de boot vou den kapitein bevonden zich de beide loodsen de 2de stuurman en zes matrozen in de andere boot de 1ste stuurman met 10 matrozen Nadat beide booten ongeveer anderhalf uur door eene verschrikkelijke branding in oostelijke richting waren heengesluurd zag men eensklaps de boot van den kapitein het onderst boven drgven en drie mannen zich aan haar vastklampen worstelend tegen de golven Het mocht den Isten stuurman gelukken hoewel met groot gevaar deze drie personen in zgne boot op te nemen de overige teven personen waren verdwenen Na verloop van ongeveer nog een half unr bereikte men het strand van bet Oostgat eu landde op de hoogte der Kaapduinen Het schip was geladen met 2400 ton graan Verdronken zijn bij deze ramp de kapitein M Burns de 2de stuurman de Belgische loods naam nog onbekend beuevens vier matrozen onder wie de toon van den kapitein de namen der overige matrozen zijn onbekend De Amerikaan Bundy beeft een klok uitgevonden welker wederga men elders tevergeefs zal zoeken Zy is geheel van prachtig gegraveerd metaal vervaardigd eu rgk verzilverd en vergald De zamenstelling is van dien aard dat elk gedeelte van het werk tichlbaar is De hoogte der klok bedraagt zonder de kost drie voet Het eigeulgk Burwerk is geplaatst op vier styien Deie vormen te zamen het lijstwerk en teivns tgn de verschillende aanwijzingen van nur dag moaad enz daaraan bevestigd Bondam het gaande werk lievindt zich een wijzer VOO eeu voet in doorsnede en daaromheen is in een kring een klokkespel von 8 bellen geplaatst Écc kwartier over het unr slaag rieie ééumani heen en terug aan eu geven dus 16 slagen bij een half unr bewegen ze tioh tweemaal over en wêir en geven das 32 slagen een kwartier vóór een vol uur drie maal of 48 slagen Telkens wanneer de bellen klinken warden tevens kleine auimwien dir zich in den linker benedenhoek bevinden in beweging gebracht twee soldaten op den voorgrond slaan den trommel en achter hen komen kleine gestalten uit een minialuurgrot Ie voorschijn By elk vol unr geeft een groot speeltuig dtn tgd aan en wordt door een instrument U midden op den bodem der klok bevindt eenHRn uitgevoerd Mt iualrument speelt zes verschillende wgzen die gedurende eeu etmaal ieder 4 keer worden herhaald Onder het uurwerk in het midden der klok is een toestel aangebracht die dageiyks deu stand der maan aangeeft alsmede een almanak waarop de verschillende kwartieren zgn aangeduid Daaronder bevindt zich nog een almanak dag datum en maand aanwijzende Doe loopt voortdnreud door en geeft in iedere maand hel juiste aantal dagen aan ook de tte Febi van het schrikkeyaar ia Diet vergelen Beneden dit gedeelte is nog een muziekinstrument dal des middags te 12 u een aria speelt Daarop volgt de spil die door middel van kleine op den achtergrond zicnibare metalen draden het klokkenspel in beweging brengt Aan wéerszgden dezer spil is een meohaoiek aangebracht waaraan zg haar bcweegkraoht ontleent Daaronder bevindt zich het muziekwerk dat ieder uur ecu aria doet hoeren Hel Amerikaanaohe tgdschrift waaruit we de beschrgving dezer klok overnemen vermeldt verder nog dat zich daaraan een toestel bevindt die alle achtereenvolgende jaren tot het jaar Ilï9t oanwgst Drr e toesul zou teer eenvoudig igu zaamgesteld en slechts bestaan nil een viertal raderen waarvan het eerste éön omwenteling volbrengt in den tgd van 10 jaar het tweede in 100 en het derde in 1000 jaar terwgl eindelgk het vierde in dea tgd van 10 000 zegge tien duizend jour slechts éénmaal om zgiie as draait I Wg laten het bedoelde tgdschrift nalauriyk venntwoordelgk voor de joislheid dezer bgzoudcrhcden en willen nog sUchts verueldeu dat het aantal stukken dat door de klok kan norden gespeeld meer dan 3000 moet bedragen in K O L O I E L BATAVIA 14 Juni Aan het rapport van den Goovemeur van A jet is hel volgende ontleend Op 18 Mei bracht de Atjeher te Tjot BaaetOel het bericht dat zich in kampong Touh westeiyk van Lamora drie ons leét vijandige personen op hielden die iu die kampoug gelden opzamelden iot voorzetting van den oorlog Hg bood aan ons difs personen in handen te spelen Een patrouille van 5 bajonnetten onder den 2en luitenant Lindgreen door den berichtgever geleid begaf zich dadelgk op weg naar Tauh Zonder ontdekt te zg n gelukte het den luitenant Lindgreen twee huizen te omsingelen waarin tich bedoelde lersonen bevonden £ en hunner Hadji Bachman lad zich in een der vertrekken zgner woning verborgen en bracht nog een klewanghouw toe aan een Amboineesch fuselier die binnendrong om hem te arresteeren Door het huis in brand te steken noodzaakte men Hadji Ruchman zgn schuilplaats te verlaten Uy sprong het hnis uit viel de troepan met den klewang aan maar werd nog tydig neergeschoten In het tweede buis bevond zich een zekere Kja Ilansan die aan alle gevechten van den laatsten tgd tegen ons had deelgenomen Hg poogde zich gewapenderhand tegen eene arrestatie te verzetten en werd eveneeus nedcrgescholeu Iu de huizen werden twee Baumontgeweren met een 200tal daarbg behoorende patronen één getrokken infanterie geweer zeker afkomstig van de 1ste expeditie in 1873 eeaige geweren en donderbussen en eene kleine hoeveelheid kruit en lood buitgemaakt De Atjeher Sie In een aanvoerder die gevaukelgk naar Tjot Basatoel was medegevoerd werd daar bg eene paging tot ontvluchting neergeschoten De herhaalde pogingen om Hadji Ma Ali te arresteeren mislukte Een detachtement omsingelde het huis te T ot Bada waar hg naar bericht waa vertoefde maar het bleek dal hg zich ophield in kampong Lambaroe VII Moekims Het detachement dat nu naar de pkats getouden werd zag toen de insluiting nog niet voltooid was 4 Atjefaers vluchten over de sawah Men vuurde op beu maaf zg witten hoewel éeo hunner blijkbaar gewond was te ontsnappen iu kampong Lepoiig De kapitein van de Sjiide rukte daarop den 30en Mei Lepong binneu op het punt waar Hadji Ma Ali den vorigen dag in die kampong wns gevlooht De bewoners van Lepong beiesiistdin het bericht van zijne verwonding eu verklaarden lat men hem den vorigen avond naar het gLbergle had vervoerd Het detachement keerde daarop naar Tjot Bawtoel temg aangezien men geene juiste inlichtiugeta omlrcut de nieuwe verblijfplaats vau Mo Ali kou verkrggen Gevonden en aan hel Bireau van Politie gedeneerd Een Jongens JASJE MARKTBERICHTBN Gouda 24 Juli 187S Tot ruim vorige prgziu was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 10 75 a 11 40 Mindere 9 75 a 10 60 Bogge puike ƒ 7 20 a ƒ 7 B0 Miudere ƒ 6 25 a ƒ 7 Voer ƒ 4 80 a ƒ 6 26 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 50 Mindere 6 a 8 7 Haver zware 4 25 a 5 Ligte 8 26 i ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer den handel zeer lusteloos vette schapen vlug lammeren traag magere varkens en biggen vlug verkoclil Aangevoerd 90 partijen kaas eerste kwaliteit van 26 a ƒ 32 tweede kwaliteit van ƒ 19 a 26 r Goeboter ƒ 1 40 i ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 10 ƒ 1 20 Bargerlijke Sta d Gouda GEBOREN 2S Juli AJriiua WiUemiua oaden J O Scliooiiiieriroerd ea O Pulet it Hirgareths oujcri II der Mui en A il Rruil OVERLEDEN 21 Juli A A Gisiu wed isa H vii Rouem 75j A Vin terliD wed T de Jonit 88 j JBHLWD 3 Juli i V Aret ru D v der Bn H J nn Ualeu en J VerkMlk H Verneulea eu A vu Bc ede Burgerlgke Stand van ondersi uinde gemeenten van 10 tot 16 Jali 1879 Moordreobt Geene aangifte hebbeu plaats gehad Oouderak OVBRLEUEiV 1 V Hulli 2 j 6 m A Troawlwnt t K Stolwijk GEBOREN Hendrik ondrrs A de Jong rn C vsn Oroaes Willem Nicului ouders E Botircs eu A Vtrlmrg Heeuwyk OVBRLEDBN i t tolli 3 ni G Vogelnr 75 j H Heg O j GEHUWD A iiD Ree en J Vnili Waddinxveen GEBOREN Filler onder I Voorln ea A v n dea Berg Petrunclta Gtsitua ouden A an der Loo eo G vso Leerdam OVERLEDEN J G Zims 38j M Eindliovrn i m J Sloo jee 1 m