Goudsche Courant, zondag 27 juli 1879

v ADVERTENTIES Bevallen van eena dochter M A VAN BHlJN geb Kopp rt Gouda 24 JuK 1879 Zondag 27 iJuli 1879 N 2327 GOUDSCHE COURANT Wmm en Advertentieblad voor Gonda en Omstrelien Voor een jongmensch wordtibij eene NETTE FAMILIE te Gouda gelegenheid gezocht tot KOST IHWOmG EU huiselijk verkeer Opgave van prijs en gelegenheid te adresgaereu aan het Postkantoor te Bodegraven onder Letter C Dagelijks VERSGHE ZOÜTEBOLLEN W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Oo thaven Dijkgraaf en llceoiradeii vao den VoUeT BLOEMENDAAL zullen op DONDERDAG den 31 JOLIJ 1879 des voorraiddags ten half elf ure in het Koffijhui van den Heer ten Catk te Geuda AANBESTEDEN 0t doen van eenige HERSTEL LINQEN aan de waterkeering langs do rivier de Gouwe Inlichtiugen bjj het Polderbestaur en aanwijzing in 1 o c o op Maandag den 28 Juljj 1879 des middags ted 12 ure te beginnen b de Waddinxveensche brug GEVEAAGfD in een burgergezin TWEE of DRIE KOSTGANGERS Brieven franco onder letter E aan het Ad vertentieBureau van A KOK Si COMP Boeken Kantoorhaudel alhier mmmï j van X t ttQaartfen Korte Ticudeweg D 93 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van B6LL4KDSCBË M Ëi 6ËLS lDË mUl op VATEN en in FLESSCHBN OPENBARE VSRKOOPING ie iOUI op MAANDAG 4 AUGUSTUS 1879 des voormi Jdags ten 11 ure in het Hotel de Paaow aan de Markt aldaar vnn DertUii HITIZBN en EnVEN aan de Karnemelksloot te Gouda Wijk H nos 206 tot 217 allen bg de week verhuurd Een perceel BOUWGROND liggende als voren achter perceel 13 groot ruim 1 are Een perceel XEELLANV ook zeer geschikt voor bouwterrein mei SCHUURTJE aan de Baggnenkade te Gouda groot met de kade ongeveer 22 area Drie HUIZEy en ERVEN aan de Baggnenkade te Gouda Wjfk R nos 227 228 en 229 Twee SUIZEN en ERVEN in de Wpe poort aan den Groeneuweg te Gouda Wp L nos 140 en 141 riff HUIZEN staande in eenen poort in de Zak to Gouda nos 211 tot 215 De laatste tien perceelen allen bjj de week verhuurd Breeder bjj billetten nadere inlichtingen te bekomen ten kantoren van de Notarissen MONTIJN en FORTÜIJN DUOOGLEEVER te Gouda Geopend Woensdag 23 Juli 1879 W J VAN LüEl Ex GOUDA Z I E G E L A A R NED RHIJN SPOOR WEG fILIÏIÏllTllï VAN ROTTERDAM NIEUWERKERK GOUDA en UTRECHT naar ARNHEM en terug op Donderdag 51 Juli 1879 Toegangsbew zen Tentoonstelling Arnhem verkrügbnar Zie aanplak en strooibilletten SHPËRSSTËEmUKKERU Lange Groenendaal 84 GONCDREERT nm u ABSTEROiUHSCHE FRUZEN De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het MAKEN van al wat tot bet STEENDBUKVAK behoort 8PECIALJ5TBIT van ETIKETTEN alsook REKENINGEN QUITANTIÊN MEMO RANDÜMS WISSELS ASSIGNATIËN ADBESKAABTEN enz a M f ÜEd Dw Dienaar M Loltaal Vut en Vermaak Oosthaven te Gouda Voor een FATSOENLUK Burgerjongeling wordt EOST mmm m benevens het genot van VRIJE KAMBB verlangd Refilecteerenden worden verzocht hunne conditiën alleen schriftelijk en franco ia te zenden aan het adres van den beer D LU LIÜS va GOOR Kleiweg alhier Puike onvervalschte ARROWROOT DIRECTE AANVOER VAN INDIB te bekomen a 70 cent per j Kilo bij J H KROM Waaistraat A 164 te Gouda mmmmmw Tegen HOOG LOON en vast werk een KOEKBAKKEBSKNECHT gevraagd om DADELIJK in diennt te treden Adres onder N 310 bjj den Boekhandelaar A BBINKMAN te Gouda P L W ILDENBERG 1 Theatre des Variétés van Amsterdam directie BOUWMEESTER Co ZONDAG 27 JULI 1879 Tot opening der Kenoa Vader en Dochter o een Diefstal uit Liefde Drama Na hetzelve TOONEELSTUDIËN Blijspel MAANDAG 28 JULI 1879 FADETTE DE HEHS Comedie Vaudeville met zang eh étae Voorafgegaan door NEEN NEEN Blgspel Aanvang 8 ure precies Uit de liand te Koop in de onmiddelijke nabyheid van Gouda ongeveer l j hectare puik best WEILAND Brieven franco onder letter W aan de Boekhandelaars J van BENTÜM ZOON alhier OouDA Dbük VA N A Brinkman PRIJZEN DBR PLAATSEN Ie Bang 0 99 2e Bang 0 60 Abonnement Ie Bttog 12 kaarten 9 II 6 5 Barean geopend dagelijks van 10 tot 4 uur NE Voor de eerste Voorstelling zijn kaartenaan het Lokaal te bekomen van af Vrijdag 25 Juli e k i Du DIRECTIE g 4eze Courant behoort eeu ll jTO e el REKI lSGEVliVG BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda brengcB Uf kennis van de Infcrzeteneu dat de REKENING van de INKOMSTEN en LTfOAVEN Ier Gemeente over het dieiis jaar 1878 voor den tgd van veertien dagen op de Secretarie ter leiiüg fan eeu ieder is nedergelegd wwirtoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van dc morgens ten iieH tot de oamidd iga ten een ure terwyl kovrudieii trgec betaling van kotten afscbrift dier Uekeniiig kan worden rerkregeo Gonda den 26 Jnlij 1879 Burgemeester en Wetiiondera voornoeud VAN BERGEN IJZENDOOHN De Secretaris BROUWER BUITENLA ND Kulleulasteck Overzlcbt De Fraaaehe enut is nog wachtende op het rapport der oii lerwgs coii nii8 ie die onder Jules Simon vourziihTsehup slerds vergadert naar niet veel verder komt Art 1 i aaugcnoineii bet tweedi is in lieimudeiiug terwijl bet gioote cit cooals men weet t ij art 7 beaKst zal wordea De acht plaatsen in d n atantaraad open i komen door het bedanken der herbenoeaade lieden iijn door deii ministerraad opnieuw vrfj eu tevens werd in deu r wd besloten at vjjf miiiistvn d onthulKiig o bet slaudbeeld van Thiers IC iuuey CBlleu bijwonen het t n de beeren Ie llnyer l epcre Cochery ïJSn f en Jnle Ferry Een Kfoolc politieke rwievoering lid dan door Lepere gnovden worden Ouk de Belgische Maast fceeft ereiwU d Kamer met ongeweaea spoed de eoaversie der 4 f pCt schuldbrieven goedgekenrd OnmiddeU k nadat de wet in de kamer wns aanf enomen werd ig naar den senaat Tcnoudeu die ijii eiltiiig aehorste de finsncicele commissie rapport liet uitbrengen en de wet nnam allea binnen drn tijd van vijftien minuten e Reiehtamttfer kondigt de wet nf betreffende het toltarief en de tabak belasting De Üailtj Teleffrtpi beriehl dat Frankrük en Engetaud fiet cent zijn geworden over bet toeacht in Egypte Er zullen geen Europeesohe Ministers lijn maar de en uêtc eoinraitaie wordt opnieuw benoemd met Bivert Hilton alt pretideot en Baring n Blignièrct als oonlrulcurt van financiën lord Chelmsford is in de gelegenheid geweett om de nederlaag van IsaniHana te wreken Hj heeft ene groote legermacht der Zoeloes finaal gealagen en des konings kranl te Clandi en andere kralen in de buurt vernield Eene kraal is zooals men in de geillustreerd nieuwtbladen bj herhaling heeft kuniien vm een toort van dorp omgeven raet vertchanainHn in raimen kring om by gevaar ook bet mndree dat in de Kaiferoorlogen eene zoo groote rol spet 11 in veilifcheid te brengen De aanval ia geaohiedtden fien Juli nadat gebleken was dat men op Cctewnyo s vreedzame bedoelingen niel kon rekenen Hel wapenfeit tohgnt van een zeker gewicht te zijn of het afdotnde it kan natnnrigk eerst later blijken Generaal Wolaeley aehijnt er goeden moed op te hebben Hjj heeft aan de regeering bericht Zendt een mantobappen meer noch munitie sein welk rigknent ik bet eerst naar Engeland moet terugieudefi Ik denk dat ik den IScn met koning Cetewagro eene bijeenkofnat zal hebben om over de vredttvoorwaarden te beraadslagen Van alle zjjden onderwerpt men zich Sir Garnet kwam dus lag en BINNENLAND GOUDA 26 Juli 1879 Z M heeft den kolonel M M Westenberg komm vaa het 4de reg iuf op aanvrage op pensioen ge steld en het bedrag vaU Wt pensioen bepaald op 2100 Op de Kermis alhier tttmea de volgende Vermv kelgkheden voor Metenm van Slanittorama Lemtz Schieten Wetenschap W ihnis Wonderdamelje der wereld L Logger ibergen Schouwburg tl en ApenihcBtre J iraao Kniiatoefeningen leit Ons Genoegen met Zondag 3 Angnsmutuëlet etc pUiats Ueilhan directeur van iisei en in het bkaal log 27 Juli tot en met IvoortteUingen oader Cirens Carré A A ItttHeas Heehsaiek A Koppe Beignetkraam J T g en enz J van MonsteTr alle W Overmeer Haak Wonderman W G C Goiter Hetkleinate Pargsohe Pothografiën Y Delufioure klein Fa Huitkens Vc licopède J Bovendien hebben in dvj van Donderdag 31 Juli tas e k maUaéet en onder directie van den I het concert des Variétés te Nut en Vermaak van Zondag 3 Angnstuse k directie van den heer BoaMBcetter en Co Naar g vernemen Mtttn Jsoob Slooa en Saartje Vermeer op het Jonkerserf buim alhier den 30 Jali e k hunne 60 jarige eeht reettiging gedenken Dit eclitpaar als ijveng en ojkMcad bekend en geacht is Ie behoeftig om feestelg dien dag te vieren daar de man sedert eenige jareé gebrekkig cgn rk ab baandersknecht niet kan tutruemea Wellicht zijn er atadgei ooten die bon feestdag willen veraangeBamea en den duur kunne lorgen vernioderea Donderdag namiddag In 7 iren had de Vnceht van den landbouwer C 0 l gk ecae wagen met gras gehaald woarap toen Ut aan de werf kwam het JMdL ite kiwlit zug dat bet paard te Water zoade lakea en sprong van dan wagen met tiet Ongelukkig frevolg dat bet wiei over een gedeelte van zün bovenlgf ging waardoor kij eene beiangrijko kueniiug ontving Het gerucht loopt dat de heer van Lgnden door den Koning belast is met de sameiittelling van een nieuw KaMnet Wg geven bet voor hetgeen bet ie een gerucht Beedt den 22alen is het verslag dat de voorzitters der beide Kamers van de Statea Orneraol en de vieepresidest van den Raad van Slate op veiioek det Konings over de erisis hebben uitgebracht aan Z M gezonden BnJ Uit het vertUg van de directeuren der Spaarbank H Hnattxeoht over het boekjaar 1878 79 biykt dat het aantal inleggers met 30 fs vermeerderd De geheele ontvangst zoowel iuleggcld alt rente bedroeg 11 782 16Vj de geheele uitgaaf was ƒ 11 013 64 zoodat er op 30 Juni 1879 738 62 a in kas was Oader degenen die na vergelijkend examen als kweekriing grplaalst zjjn aan de rijks kweekschool voor onderwgzen te Haarlem behoort ook W Verburg kweekeling aan de openb lohool te Mooidieoht De heer J J Lnzonder met 196 van de 347 stemmen herkozen tot lid van den gemeenteraad te Schoonhoven heefi niettegenstaande het grootst aantal atemmen op hem wns vereenigd geen vrgheid gevonden zich deze benoeming te laten welgevallen De burgemeester van Amsterdam de heer den Tex heeft met ingang van 1 Sept zijn ontslag gevraagd Te Kotterdam zijn twee voorname industriëelen de broeders B in hechtenis genomen Nadere bijzonderheden ontbreken nog De Amslerdamecbe kiesvcreeniging Burgerplicht zal in de volgende week vergaderen ter bespreking van de politieke crisis Het stolTelijk overschot van J H Albregt werl gisteren ter aarde bcatild De naaste bloedverwanten bij wie zich enkele vrienden benevens de heeren Moor Veldman en van OUefen uitmakende de directie van de stadsschouwburg voor het tgdvak 1879 1881 hadden aangesloten namen in rgtnigen plaats en begaven zich rechtatreeks naar hel kerkhof buiten de Muideipoort Nauw wat de lijkkoels op het Leidscheplein aangekomen of een groep knnalenaars enkele journalisten de voorzitter der maatscbappg CaecUia bestuurders van de IHleltanlen dui en Tialia sloten zich daarachter in een rg aan Se kuuatenaart behoorden meest allen tot de maattchappg ApMo bet bestuur dier Maatachappij ging voorop Onder die velen varen niet ulleen de artisten van deu schouwburg maar van vele andere gezelschappen o a Judels Bouwmeester en Le Gras De vier slippen van het lijkkleed werden gehouden door de veteraoen Hammecher Vink en Mienikns en door den heer Willem Srampff Dit kleed droeg icn kostbaien laat vao huldebetuigingeu in de keurigste Uoemkranaen door vele beUogstellende oorporotien en vrienden gezonden Aan de Muiderpoort stond de kaprl van het 7 e reg infanterie in groot tenue die met eeu treurmarsch het lijk tot op bet kerkhof begeleiiMe Onder de damet en heenn op het kerkhof aanweïig merkte men een aantal letterkundigen en schilden op als de Buil Hofilijk Itochosseu en anderen de heeren van Hall van het tooneelverbond Goieliug Viiinis van de tooiieelschool en zetr vele kuustvricnden en kunstbeoefeuB ifs Nadst de kist uit den wagen op de lijkbaar was gezet werd ü door de leden van JpoUo naar de groeve gedragen Achter de familie en naaste vrienden waarby zich au ook de heer A van Lier en de veteraan B van Lier hadden aanKcsioten volgden de dames artitlen van bet Nederiamdtck Tooneel waarbij zich hadden grvoegd mevr Sophie de Vries mevr fan Lier de Jong en eenige audrre danea De ieetn Mmmii NimtnHa Etias Hsetr er Bemiug vertegenwoordigden den Kiiiid van beheer van het Nederlmitci Tooneel De heeren Hilman Tack en van Leunep volgden ab committoriiscn vau deu Sladitchonwbnrg Ontdaan van kransen en bloemen werd de kist op het geopende graf g plaattt la kiachtige la il schilderde de heer Schimmel Albregt als kunstenaar nadat de heer van OUefen voor zich en de heeren Moor en Vcliman een kraca op de kist had nedergekigd gevolgd door dr laatste hulde in den vorm van een lijkkrans dien de fater Bösting op het tloffelgk overschot van deu betreurden kunstenaar plaatste De heer Mieuikut voerde daarop het woord ab voorzitter der niauischappij JpoUo Na hem sprakeB nog de heeren Morin en Li on au lier van de DÜelta te Club die eveneens kransen alt laatste eerbetooB aaa den overledene wjjdden benevent de heer Ic Gras die vooral deed uitkomen hoe Albregt levenswandel was geweett een van die factoren die in de laatste j ireu deu toonecispeler een betere raug dan vroeger heb doen innemen in de maatschappij Maar welsprekender en tandoenlijker dan dat al w is de ontboezeming van den 79 jarige Hammecher Hij dankte Albregt voor zijne weldadigheid voor hetgeen h j oor deu ouden kunstbroeder had gedaan Aller harten werden geroerd aller oogen werden vochtig toen hij in eenvoudige maar mannelgke taal den outalapene vriend schetste in handel in wandel en op het laatst door droefheid ovenmtud op de kist neerviel om zijn hulde een handvol lauwertakken daarop neilir te leggen By dozijnen werden nu van verschillende zgden bloemkransen op de kist geplaatst De kapel vnn StumpIT hief een treurlied aan De beer de Wit dankte voor de bgzondere eer deu overledene bewezen en bracht Albregt s laalsten wensch over aan ariisten en vrienden dut men de voor hem gekoetteide vriendachap op zgue rouw en kindereu mocht overbrengen In de Bode van f oUiondendja woidt door het Hoofdbestuur medegedeeld dnt het met l October voorloopig eu bij wgze van proefiieiiMiig eeu Maandbl id z l uilgevrn dut aan alle leden franco zal worden toesezuiiden Hiermede tnioht het Hoofdbesluur te voldoen nno htt verlnngeii nanr een periodiek gesohrifl doe linniigrr d n de Sode dat in de