Goudsche Courant, zondag 27 juli 1879

r laatste algemctne vergadering ook werd geuit Iu het o end jaar sal de Igemeene Fcrgadcring ook met het oog op deze ouderueming vroeger bjjeeugeroepen worden Men zal tich heiiuncreii dat de KederlandMheVereenlïing van wildadigheid te Brussel ilch ann het hoofd had gesteld der NederUndsohe manifestatie die hl die alad bij het verroeren van het loffelijkoverschot van wijttn t K II den Prins rai Oranje plaats had VVy virneineu thans dat Z iC H Prins Altxandi r een geschenk in geld aan de vereeniging Weft doen toekomen als een bew s zyiicr erkenlilijkhenl voor de aan de nagedachtenis zgns broeders gebrachte hulde i Vad Onder den litil Htt Tooneel en de Drankb Iryding komt in de Volheriend een ingesondcn luk voor van den heer A Abspoel jr te Arasterdam waarin de schrijver tracht aan tooucn dat de knust en in H bijzonder het tooneel aan de zaak der drankbestrydiug bevorderlg k kunnen zijn Toch kan de schrijver zioh niet vereenigen met de wyze waarop de realistische school hij heeft het op l Asaomnioir van Ëmile Zjla in deze te werk gaat Tegen ilnt berucht tooneeUluk stelt bij ojf r het kleine doch reine stukje vau Manuel de Werkman door den heer J L Werlheira bearb id Vaorin wordt treffend aaiiscbuuwelijk voorgesteld wat de nuchtere verm ig eu wilke rampen de drinker kan beloopen By de tweede kamer is ingediend een wetsont werp tot aanvulling van het tarief riui uilvoerreohteu in Nederlandscb Iiidie strekkende om een uitvoerrecht van 5 pCt der waarde te heffen van benkoc damar getab en anderen gom en harssoorten foelie notenmuskaut kaneel en andere specerijen en droogergeu gambier hout met uitzondering van scheepsbouw cu liamerhout ook van masten spiesen reissen eu ander roudhoutj ivoor ueuaboorn alle soorten ran peper Piuauguoteu alle saorlcn van j rotting Principieel geen roorslander van uitvoerrechten meent de miiiisler van koloniën dal de beslaande in den tcgenwoordigen £ nancielen toestand niet kunuen worden afgeschaft maar dat er dau ook geen reden beslaat die uitroerreohlen niet uit te trekken tot bovengenoemde voortbrengselen die vooral in builei bezitlingen voorkomen op de markt zeer gezocht zijn eri een niet onbelangrgk deel uitmaken van den uitvoer uif het Indisch tolgcbied Met het daartoe strekkend voorstel van den gou reraeai geueraal kan de minisler zich dus geheel vereeuigeu De opbrengst wordt geraamd op 3 a 4 ton jaar A 8 Maandag zullen te Amsterdam de eerste Amerikaaosche ossen aan de markt gebracht worden Van deze eerste bezciKÜng zal afhangen of de Amsterdamsche ondcrueraers verdere zullen laten volgen Eet Vaderland attüyü i dat de plannen tot Grondwetsherziening van den heer Kappeyne met allen ernst zgn overwogen en voorbereid moar hij had moeten trachten zyiie ambigenooten vooraf zóó van de wensohelijkheid zijner hervormingsplannen te doordringen dat zy uiets liever wilden dan ouder zgue leiding den strijd aanvaarden Zelfs zon Het Vaderland het wenscheigk hebbeu geacht dat de premier onder de liberale le len van beide Kamers propaganda had gemaakt voor zijne Grondwetsplannen De Minister heeft daarvan echter een geheim gemaakt n i er mede voor den dag gekomen toen hgzelf demissionair was en verklaarde te zwak te zgn tegenover de volksvertegenwoordiging om er nog groote maatregelen door te krijgen En voor Grondwetsherziening is een krachtig Ministerie noodig dat het volle vertrouwen van de Kamer en den Koning geniet Of men in zuiverder toestand zou zgn ge I itomeji indien de Koning onvoorwaardelijk zgue goedkeiriug had gehecht aan de nota van den heer KappsgfMk betwgfelt het Vaderland omdat eene gModwctsksnieniag altijd op tegenstand zal stuiten en het dus plicht is haar niet aan de orde te stellen dan ander een ministeriii dal homogeen is over een groote meerderheid beschikt en zich nog vnn ign volle kraoht volkomen bewust is De Maandag verstrekte inlichtingen zgn niet voldoende zegt M Vaderland om een definitief antwoord te geren op de riaag waarom thans de grondwetshenieniiig is Voorgesteld Het ministerie en vooral de minister van binnenlandsche zaken heeft reoht in zgn eigen zaak te worden gehoord niet alleen maar het landsbelang brengt ook mede dat hg in de gelegenheid komt alle ophelderingen te geven die hg wenscheigk acht Daarom concludeert ket Vaderland dat ouvtrwijlde bijeecroeping der Volksvertegenwoordiging nog altgd noodig blijft Wie daartoe het initiatief ueemt bewijst een weldaad aan het land niela meer schuldig was De rechtbank ontdekt echter al ras dat er ouder die quitantieu eeae m die iu werkelgkheid afgegeven tot bewgs eener be taling van 10 door toeroeging ran cgfers rer andenl was in een kwgtiug ran bgui 800 0 officier van justitie requireerde daarop dat de rechtbank met toepassiug van artikel S09 Strafvordering prooes verbiial van het gebeurde opmaken en tegeg don rerdaehte een berel tot roorloopige aanhoudigr verleenen zou Nadat de verdachte die het verkeerde zijner handelingen te laat inzag volledig bekead had dat hg de bewuste quitantie voorbedaohtelfjk verralsoht had beral de rechtbank orereenkonisiig het requisitoir ran het O M dat hg naar het Huis vau Arrest overgebracht zou worden Zgu faillissement werd te gelgkerlyd uitgesproken Wie raeenen mocht dat de Javanen welke thau te Arnhem verbigf houden om de gamelaug ie bespelsg als ballingen iu ons midden wonen bedriegt ziohzeer Deu geheelen dag ontvangen zij bezoek en zg zijn voor ieder even beleefd en welwillend Zg houden zich met Europeeschen handenarbeid bezig die zijvau anderen afzien eu waarin zg zioh gaarne latenonderwijzen Gaarne nemeu zg ook deel aan dekinderspelen als knikkeren enz die voor hen vreemdzijn maar waarin zg spoedig groote behendigheidhebben gekregen Ook onze taal beginnen zg reedste verslaan en vraagt men hun of zg naar hun landterugverlangen dan antwoorden z f ueei hier het I veel plezier Eu werkelgk schgnen zg hun toestandniet onaangenaam te vinden Vooral van kinderenhouden eg veel Voortdurend ziet men die op hunschoot zitten of zg gaan er mede wandelea m debuurt en niet zelden koopcn zg voor hun eenekleinigheid Het Hollandsche kiudergezang heeft ietsaautrekkelyka voor hen naar het seUgnt en meerdan een tracht mede te zingen Vosral in het volkslied kunnen verscheidenen ran hen reeds iuslemroeii Terwijl zij ran aanzienlgkeu en geriugen dagelgksfairgk bezoek ontrangen worden zg ook bg Oustersche familicn dikwijls te gast geuoodigd Het zijnallen stille ordelgke lieden met en gemoedsaard waar de VVestersch besehaafilen wel een weinig zichuaar regelen mochten Ook hier blg veo zij matig bier is bun geliefkoosde drank Jrni Cl De rolgende omstandigheden hebbeu tot de ontdekking ran eenen te s Hoge gebeurden niet ter kennis ran de politie gebraohten diefstal geleid Verleden week vervoegden tich bg de politie drie werklieden zich beklagende dat een gerucht hen als de daders aanwees van ecqe onlrreemdiug die in eene woning grenzende aan het huis waar zij aan hel werk waren zou hebben plaats gehad Uil verdere mededoelingen vooral van een hunner wiens tong door den sterken drank scheel losgemaakt bleek dat zg van dat huis gelegen in de Kanaalstraat op zekeren dag iemand gekleed en een witten jas op het platdak der belendende woning gezien hadden De politie liet zioh van den witten man met rood haar gelijk men den onbekende nader aanduidde een zoo nauwkeurig mogelijk signalement geven en vond in verband ook met de vreemde houding door een der klagers die eens goed ondervraagd werd aangenomen termen om dat lid van het driemausohap in voorloopige bewaring te tellen Een onmiddelgk daarop gevolgd onderzoek bracht aan het licht dat ten huize van den beer V B in de Kanaalstraat drie kostbare ringen en eenige portemonnaies met geldswaarde vermist waren De witte man was niemand anders dan de aangehoudene die weldra bekende zioh door overklimmiog den toegang tot vertrekken in het naastgelegen perceel verschaft de vermiste voorwerpen outvreeind en verkocht te bebben welke verkoop later bevestigd werd Als de vcrmocdelgke dader is hg naar het hnis van arrest overgebracht De list 001 door zioh te voegen bg de klachten tgner onschuldige gezellen elke verdenking van lich af te schuiven mislukte volkomen In bet hotel Demorth te Peienbnrg bestelde onlangs een bejaard heer een ktntig diner roor ze personen Hg stelde de menn zamen kooa de wgnen alles moest zoo n mogelgk zgn Op bet etensour rersaheen de bejaarde heer alleen De kellners moesten opdienen alsof er zes personen aan tafel waren Bg elk glas wijn stiet de zonderling zgn glas tegen de gerolde glazen voor de andere courerls geploats Van elk gerecht werden de niet aanwezigen mimsoboots roorzien onaangeroerd werd het eten weggenomen naar de bejaarde heer liet zioh alles goed smaken Bg het dessert sprak hg een toast uil Na de betaling zeide bg tot den hotelhonder dat hg hei herioneriugsfeest had gesierd ran zgn rrouw dochter en drie zoons allen orerieden en dat bet hem goed had gedpan weder eens in gedachten met hen zamen te zgn Het volgend jaar zon hg terug keeren Aan Gedeputeerde Staten van Limburg is door twee kiezers in de gemeente Ohé eu Laak een protest ingediend tegen de wgze waarop aldaar ile verkiezing rour den gemeenteraad heeft plaats gehad Iu dat protest orden de volgende feiten vermeld Volgens den roosier moesten in 1879 als leden van den Baad aftreden de heer A Ooossens en de burgemee ler de heer Ph Beunen K ne sterke meerderheid tan kiezers in de gemeente was tegen den bnrgeineealer en aan hun hoofd bevond zich de heer Peter Crijn die zioh oandidaat stelde Op 13 Juli ll j werd nu eeae vergadering in een herberg met deu burgemeester oau het hoafil in welke vergadering door een 20lal kiezers werd besloten dat de burgemeester aftredend lid eu de caudidaat Peter Crgn moest gekozen ivardcn De burgemeester beloofde toen te zullen zorgen dat twee leden van den gemeenteraad hun ontslag garen als raadsleden zoodat men dan 2 raadsleden zou kunnen kiezen van de partg van Peter Crijn Om zijne belofte te staren reikte hg aan Peter Crijn t pas ingekomen schriftelijk ontslag ran het raadslid B ran Laar over dit luk werd door den hurgemeeeter aan P Crgn in bewaring gegeven doch daarentcgeu verlangde hg dat men met open briefes zou kiezen Op Diusdag 15 Juli II nu deu dag der rerkieziiig verzamelden zich 16 kiezers irier namen in het protest worden genoemd iu t raadhuis wair t slembureau gezeteu was en nadat de drie leden ran het stembureau met open briefjes hadden gestemd legden de 16 andere bun brieves op tafel naast de I stembus waar toen al de briefjes door den candidaat P Crgn werden ingesdireveu met zijn naam en dien rnn t aftredend lid P Beunen Burgemeester Dit alles geschiedde in tegenwoordigheid van het stembnaeau en ran de 16 kiezers Daarna wierp t alembureau de brieves in de bus en de andere kiezers deden t zelfde De burgemeester was daardoor zeker ran zijne rerkiezlng Dafir deze handelingen geoordeeld worden ie strgd te zijn met de kieswet wordt in hot protest Je rerI nielijg ing dezer verkiezing gevraagd 4 Men leest in het te Haailem iverschijnende Vliepende Stad üe Spaarnebode fDe gesprekken ran den dag behelzen b jua niets anders dan den nabi Haarlem gepleegdcn moord en de vermoedelijke dai er of daders De groote bladen weten de een nog beter dan de ander allerlei bgzonderheden op te dissoheu ran de toedracht der zaak van volledige bekc itenis door W Joosten van overtuigende bewgzen euz enz het ontbreekt dan ook hier ter stede mC aan p raaljes en zoo de correspondenten hieraan publiciteit geren dan kunnen de kolommen nog veel meer bgzonderheden waarheid of lengen mêedecjen Wij kunnen evenwel met zekerheid melden dat de meeste berichten uit de lucht zgn gegrepen en de instructie der zaak roortdnurt dat joosteo tpt nog toe niet bekend heeft en dat hg zich in de gerangenis rustig houdt dot er von opgegraren orertuigende bewgzeu evenmin iels waar is doch wel dat de vermoedens steeds zwaarder worden en dat Diusdag de broeder van Joosten die roortrluchtig was te Uitgeest is gearresteerd en Woensdagmorgen naar het huis ran arrest te Haarlem is l orergebracht tot het ondergaan van gevangenisstraf waartoe hg reeds reroordeeld was Het is dus wenschelijk dat dit bericht als bepaald officieel door de groote bladen worde orergenomen opdat door de gedachte dat de moordenaar in handen der justitie is geen stilstand kome in de pogingen tot opsporingen ran alles wat tol ontdekking leiden kan Verder kunnen wg in deze treurige zaak nog een rerbig dend en lofwaardig bericht mededeelen nl dat op den dag der begrafenis van den ongelukkigen I ran der Lijken de gemeenteraad ran Bloemeudoal op roorstel van deu edel achtbaren heer burgemeester met algemeene stemmen heeft besloten aan de wedawe en hare drie kinderen wier man en rader in dienst der gemeente het slaehtoflér ran boosdoeners is geworden een joarlijksche om ran ZOO voor de weduwe en een dito van 200 voor hitre drie kin j deren uit te keeren tot zoolang dat het jongste kind eren twee masnden ond meerderjarig is terwgl nog door een riertal ingezetenen jaarlijks aan de weduwe eene som ran 200 wordt geschonken ter gemoetkoming roor de emolumenten welke de overledene boren zijn traotement genoot zoodat zg en bare kindereu het rolle bedrag behouden wat de overleden reldwaobter in dienst der gemeente genoot Voor de rechtbank te Haarlem had Diusdag een ran gelukkig zeldzame onbeschaamdheid getuigend feit plaats Zekere J K v D door de rechtbank opgeroepen om te worden gehoord orer een b j de rechtbank ingediend rerzoekschrift om hem te verklaren in staat ran faillissement trachtte dit onheil af te weren door aan de rechtbank een tal van quitantién over te leggen waaruit zou blijken dat hg aan deu persoon die zgne faillietrerklaring vroeg Ben panrdendief te Zug in Zwitserland was onlangs op heeterdoad betrapt en in de gevangenis gebracht Daar kwam hij op denkbeeld om van het stroo uit zgne matras en zgne kleederen eene pop te maken en die aan den zolder te hangen Zelf ging hij achter de deur st n toen deze door den cipier en een gendarme die hem kWameta halen geopend werd Wat hg rerwacht had geschiedde de cipier en de gendartne snelden toe om den zelfmoordenaar naar zij meenden af te sngden en daarrau maakte de gevangene gebruik om de deur uit te sluipen die hg achter zich sloot waardoor hij roor het oogenblik althans zijne rerrolging onmogelijk maakte Hij rerborg zich in het kreupelhout nabij de gerangenis omdat hij slechu half gekleed orerdag niet rerder durfde vluchten Voordat de nacht kwam werd hij ondekt en iu de gevangenis teruggebraoht Vergadering van den Gemeenteraaa VBU0A6 25 Juli TegsowooHig de bh via IkrifcD Uxendoom voorz Remy Frince Laljtco Knaenborg Noothovea vaa Goor Oadyk Snel Muller tta Siruteo Post Urcxt Samioin blnier de Botte en nn IterMO De Dotulea der vorige vergadcrtag ordea getezes en gearrecteerd De twriltter deeU rntia M dMV kk Gedoyitetrde Statu is tfoedgekeord het raadabcaloit tot afstaod vao firond eo wBler aan A Joakfaeid dat door B en W iQa noftexien eo in orde bevonden de boeken en kaa van den tiameonU Ontvanger alamede dnl door U en W ia beuoend lot aabtanaar Ier etcrelarie de beer J W Hoera vroeger vorktaan op deaccretirie te Brielle Noli5catie IX Vooriitter deelt mede dal ign ingakoosa ds geloobbrieven der nieuw gekozen raadsladea an verioekt de bb Kranenborg Nootboren van Goor ao Ondyk dM ta willen ondertoeken len dien einde ordt de vergadering oor eenige oogenblikken geiehoral n beropeoing wordt bg monde van den heer Kranenborg door de comioiaaio gead neerd lot toelating de bh Prinec Straver Muller Loylen Poet Droat en van Ileraoo dia op hnene bsnrl 4e vergadering badden verlaten en door oe o erige leden tot toelating genoegen werd genomen B en W bieden aan de Geaaeente rekening orar 1878 deze nordt gerteld in banden van de bh Fortngn Drooglee ir Samsom eo Straver Ingekomen il de begrooting roor de dd schntlery over 1880 welke wordt geiteld ia banden vaa da bh van Siraaten Noothoven tan Gooi an Oudgk I e voorz deilt mede dal de eoBBiaaie in i r banden aa gealrld de rekening o rr 1878 der dd Kbnttery eanige aomerkiniiei badden gemaakt du aan den icholtenraad ign mergelegd en door deie zijn healwoovd j onder dankzeggiog aan do eomuiiale worden belde atukken Ier lisla gelegd De roort deelt inrde dat door bet bedanken van den beer J N Sebrltema ala A reblvaris dezer gemeenU zleb niemandhtcft aimgrboden waarom B en W met den beer Mr D N Uroawer in oterleg atjo getreden eo tooralellen dia betrekking au lenoemden baer op lo drogen tir tiaie Ingekomen u eeae raiaai e van de eoramiiiie over hel Mnarum van Oulheden med deelende dat bet Moaeom zeer il uegeoo Lu eo daarom btl weuichelgk zonde achten er meerdere ruimte aa la garsn waarnn tij voorstellen een gedeelte dir Muzlekielool te veriilaatien uaar bet provenlerihuii bat rapport van H en W itrekt tol ontrading en aededeeling M a veoralamit kt kaa voldaaa wordsx beide alakken tar visit eene ralaalve vsa kb Aed Staten ter begeleiding van een adns vaa da eonaiuie iwr den undweg van Gouda uar Goejaiiverwelle len einde ali oWerhoudipliebtige vao de Karnemelkiloot van de legfter ta wsrdrn afgetoerd j U en W ilellen voor hieraan te voldoen tn Oede k StaUn uit Ie noodigen lolkl op het Waterschap van Sluipwgk pver Ie brengen ala zyode dit volgena roeger briluil daarinela belaalj ter viiie een adrei van de heeren J da Vriei Robbe en A Xaplyn voorloopige eoneeaaionariiae voor ccna waletleUing kenuia gevende dal de door den raad oor 8 Jaren vaatgeatolde gamntle met voldoende bigkt om hel noodige kapitaal la verkrijgen waarom zg alma verzoeken aeiia reote gsranlia gednrenue den duur der conoeuif alamedc dal da lyd ta kort waa om eene iirgadering Ie beleggen bet rapport van B en W ia om nog 8 maaoden nhllel ta verleenen Ier viaie een adres van mej A Sehoaten vertoekenda ontalag ala hnlponderwgierrs aan de bnrgerarbool voor neiajaa wordt tegen 1 September eer l verleend een adres van mej T M Veralnya verzoekende obUlag ala bulponderwyierea uu de Bargenobool voor meiajea tegen 15 Aagustus do voorz herinnert dat deze Igd taderB te kort loods tb iMsr omdat gen het ouderwya vsriaat betoutslag legen liMlaiasi sarvol ta verhniea Aau de orde ia hel adrea van J K Krom honJanda verzoek om pensioen na eenige diKosaie waaraan veraeheidana leden deelnamen wordt sulka afgewezen met 9 tegen temmen Do beer Ondgk verlaat de vergadering Da inatrnetie oor den zwemmeeetrr aan de bsd en zweninrichting wordt met kleine wgzigingen algemeca gocdgekesrd terwyl die voor da atada vroedvronwen wordt aangehouden De voorzitter deelt mede dat met April 1860 dan termyn eipireert der eonceisie tan bel Amsicrd en Goudicbe rgpad asroa B en W vooritelleo nn recda gemachtigd te wordeo om vevloiging der conetaaie aan ta vragen dit wordt goodgakranf Tot lid vsa hst Borgerliik Armbaataar wordt bnoenid de heer Mr P 1 Snel Na machtiging om aan de genoman beiluiten lilvooring te geven tsaln reasmplie eindigt da vergadering Laatste Berichten Brnssel 26 Juli De Senaat heeft met 83 tegen 29 stemmen aangenomen het ontwerp tot wgziging van de wet op de persoueele belasting in verband met wijziging der kieswet Gastein 25 JuH Het bezoek van den Oosten rijkschen Keizer tot begroeting van den Keizer van Duitsohlaud kan thans in de eerste dagen van Augustas verwacht worden Aan het bureau ran Politie is als geronden gedeponeerd Ëen parapluie die gepa eerden Donderdag 24 Juli 11 bg een stalletje is bigreu staan £ en Jongensjasje een Witte zakdoek op de markt gevouden en Acht Zakken Oraan op de Qouwe Burgerlijke Stand GEBOREN 24Joli Cornelia Geerlruida oudere D van Rhgn en M A Coppert 84 Dina Johanna ondera H Vuik en J W Coenraodi OVEBLEDEN 23 Joli L van der Weijden hvUw van 1 van Dam 401 21 F J van der Klein 6j C vnn Wijk II 01 25 A de Vletter 70 j ONUEKTROUWD 25 Juli C Oord la Rotterdam 80 j en J 8 van Wingerdet 80 j J Joogeneel 25 j en I Ouwehand te Alpben 18 j J Hoebeek 40 j eo A S Vericbut 80 j C van Leeswes 27 j en M 1 van Gsatel 25j i Kuupker 29 j en B van Galeo 84 j H W Knmera 4 j en M F Vsnlaia 81 j B L Polak 84 j en B A Bandara 44 j SO JTABIOE ADVERTENTIÊN VAM JAKOB 8M 0S BN SARA VERMEER Gouda 29 Jnli 1879 Jonkerserf op de Raam H W KRAMERS EN M F VEBSIaUlS Gouda 25 JoU ISjtt Cfe0n receptie Bevallen van een Zoon I EBKMAN VAK DEN Uebg Bru êtl 24 JaU 1879 Heden overleed mgoe geliefde Moeder ALSTTA ANNA OISIUS Weduwe van den Heer Masten tan Rossen A A VAN BOS N Gouda 21 Jali 1879 Eenige en algemeene tenniegemiig Beden behaagde het God door een noodlottig toeval van onze zgde yreg te mkken onzen dierbaren lieveling FRANCISCDS 6 jarenen 6 weken ond diep betreurd door ons enverdere familiebetrekkingen Alle meoschen die kinderen hebben kanoen ons verlies besettn 8 P VAN oeb KLEIN J TAN DBE KLEIN ffottda 23 Jnli 1879 van oib Kboft Oasen liartelöken dank aan alle Vrienden en Bekenden die bggedra en hebben tot het opsporen van ons Zoontje inzonderheid aan de Heeren P van VELZEN J M vak MINDEN A H VAN DILLEN en den WelEd Zeer Gel Heer Dr M SPRUIJT die zich aUe moeite hebben getroost S P VA M KLEIN J VA pEB KLEIN TAN UE KbOÏT Heden overleed in den onderdom van ruim 70 jaren de Heer ANTONIE de VLETTER echtgenoot van G DE VLETTER geb v Vlibt Gouda 25 Juli 1879 Voor de vele bewezen Tan deelneming bg het overlgden van onze geliefde Dochter en Behnwddochter MARU HOOOENBOOH betuigen wg ook namene onze kinderen en aanbehawdkindetren onzen welgemeendeu dank G STBAVER A STRAVERVA s DKi WaKT Allen die iets te VORDEREN hebben van of VERSCHULDIGD zijn aan den WelEdel Geatr Heer INGENLÜUFF worden verzocht hiervan opgave te doen onder gesloten couvert ten kantor van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER De REKENING en VERANTWOORDING van de COMMISSIE voor het Cadeaa aan het Bestnnr der Sociëteit ONS GENOEGEN zal op MAANDAG 28 en DINSDAG 29 JULI van des namiddags 1 tot 2 are voor hen die hebben deelgenomen ter inzage liggen ten kantore van den Heer 6 A OUDLJK De COMMISSIE Mej HOOGËNBOOM Botermarkt veriangt t B Angastns of later eene Dienstbode In een beschaafd stil Prot gezin wordt voor een JONGEN die te dezer stede de school bezoekt van Maandag middag 12 nar tot Zatnrdag avond KOST EN mWONWG gezocht Goede voeding is vereiscfate Adres met franco brieven onder letters R E met Opgaaf vnn eonditien aan het AdvertentieUurean van A KOK Coup Boek en Kantoorhandel te Gouda mmmm J o van tUtjngaar2 en Korte Tieudewcf D 3 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van HOLLANDSCHE U IMiim BIEREN op VATEN en in FLES8CHEN Qi Yan GOUDA 1 maakt aan zgne stadgenooten bekend dat hg dit jaar geplaatst ia met zgn lindelgke welr ingerichte Poffertjes cb Warelkraam de 2de van af den Tiendeweg over de Wed SCHOUTEN firma L HOIST Hg hoopt even als vorige jaren met een tairgk bezoek vereerd te jaogen wordm daar hg afleszal aanwenden om sgne begunstigers cindelgk en lekker te bedienen Alles met beste boter gebakken Bedieniug met zilver BESTELLmGEN worden SPOEDIG BEZORGD Verder beveel ik mg vriendelgk bg mgne stadgenooten R In een deftig gezin zonder kl e kinderenwordt gevraagd oiet Aogustas eene DIENSTBODE van de P G die kan koken en werkenen EENE die geschikt is voor licht huiswerk Goed loon Veel verval Wasch droog t hais Adres franco brieven letter A bg den KantoorBoekhandelaar H T HENDRIKSEN Hoogstraat 287 Rollerdan