Goudsche Courant, zondag 27 juli 1879

6i8I n t L P oX STEDELIJK MÏÏSEUM van Oudheden Op ZONDAG 27 JULI en 3 AUGUSTUSzal liet STED MUSEUM des nam van 4 6 uur weder roor óea verminderden entréeprija van 10 Cents de persoon toegankelyksgn Dk COMMISSIE DE ELEIFE PAULL A koml C GORTER Directeur u Door deze heb ik de eer UEd te berichten dat van af HEDEN myne zaak voorzien van een fraaie collectie mm m zilveren voorwerpen alsmede Suttieelen IjoröUgten verder alles wat tot het vak behoort Mij tevens aanbevelende tot het VERVAARf K jpN van KÜNSTHAARWERKEN George van de PaVoobdt GOUWE wjjk C No 240 767 Nammers van KOKSMA S Goedkoope Muziekuitgsve alsmede van xMILLlGEN vier Lieder von Em GEIBEL voorhanden hg den Boekhandelaar A Brinkman 1 f Lange Tiandewegi Schroef StoomboQt J3E VOItHAEJING De dienit 60ÜDA ALPHEN welke desavonds om 9 ure nit Gouda vertrekt zrtl gedurende de Kermis DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG a s des nachts Ua 1 ure vertreh keiu s De directie Dc DIRECTIE der Gasfabriek geeft kennis dat de prgs der COKES aan de Fabriek van af den 28 JULI 1879 is gesteld op 50 CENT per HECTOLITER m A H SPARNAAIJ BHudct zgne Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hy weer VOORZIEN is van Versche Gerookte Paling staande op de Hoogstraat voor het Koffijhuis van den Heer C BORGERDING ookbg hem aan huis verkrijgbaar Vogelenzang M 61 Openbare Verkooping van AFBRAAK VAN EEPi SCHEPRAD MOLEN op WOENSDAG 30 JÜLU 1879 des voor middags ten 10 nre onder Moordreclu hy de Sehnbilms Informatien te bekomen bij den Notaris A KLUIT te Moordrecht TWEËDË OPENBARE BURGERSCHOOL voor rOi GENS De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE brengt ter kennisse dat na den afloop d momervaeanUe MAANDAG 18 AUGUSTUS 1879 gelegenheid zal bestaan tot PLAATSING van LEERLINGEN op de Openbare Tweede Burgerschool voor Jongaij Hoofdonderwflzer R Lkopoip Het schoolgeld bedraagt f 13 30 per drie maanden twee of meer uit een gezin ndti Broeders f 10 per kind Voor den tp van af 13 Augustus 1 October 1879 zal de helft verschuldigd zgn B langhebbenden worden verzocht zich aan te melden vóór 17 AUGUSTUS 1879 bg den genoemden Hoofdonderwgzer of bjj den Secretaris der Commissie De Plaatselyke Schoolcommissie L Namens haar 4 NOOTHOVEN van GOOR Lid en Secritarii WmWmmmmm VAN DB FIRMA Hofleverancier van Z M den Koning Visschersdgk N 7 t Grar iAo e is GEVESTIGD bü F VAiV OVE E VAIV GENT Hoogt Gouwe tjouda iKËWWÏSGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten dat bjj gelegenheid van de op 19 JUNIJ 11 plaats gehad hebbende verkiezing voer een HoofdingelandPlaatsvervanger van Schieland in het Ie District als zoodanig verkozen ia de Heer C van dbn Bkeo Jzn maar dat deze voor die betrekking heeft bedankt dat tengevolge hiervan krachtens Art 32 van het Iteglement van Schieland eene nieuw verkiezing voor een Hoofdingeland Plaatsvervanger moet geschieden dat die verkiezing bepaald is op DONDERDAG den 31 JÜLU 1879 te Overschie in de Uitspanning idt Vergulden Koettaagett van des voormiddags 9 tot de namiddags 2 nre DwKGRAAF en HooGHEEMHADÉK VRH Schicland De Secretati t Itentmeeater De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT Aanbesteding Dijkgraaf en Heemraden van den Polder SL MENDAAL zullen op DONDEKDAQ den 31 JULIJ 1879 des voormidd s ten half elf ure in het KoCEijhnis van den Heer tbk Catk te Gouda AANBESTEDEN Het doen van eenige HERSTEL LINOEN aan de waterkeerlng langt de rivier de Oonwe Inlichtingen by het Polderbestnur en aanwn zing in loco op Maandag den 28 July 1879 des middags ten 12 ure ie beginnen Waddinxveensche brng Lokaal üVut en Vermaak Oosthaven te Gouda Theatre des Variétés van Am sterdan directie BOUWMEESTER Co ZONDAG 27 JULI 1879 Tot opening der Kermis Vader en Dochter of een JHefgtal uit Idefde Drama d4 Na hetzelve TOONEELSTUDIËN Blijspel MAANDAG 28 JULI 1879 Haven B 17 FADETTE DE HEES Haven B 17 W l BAAUHA4KERS Banketbakker en Kok Beveelt zich bg voortduring aan zoowel voor buiten als binnen deze stad tot het leveren van DINERS en SOUPERS voor Tronwpartgen of andere fsestelgke gelegenheden met bglevering van tafelgoed service bediening enz enz Teven verkrggbaardiverse SCHOTELS VLBESCH VISCH en GEVOGELTE Paategen TAARTEN NOÜGAS IJZEN GELEIJEN VLAA S CRÈMES enz Comedie Vtod ville met zang en dans Voorafgegaan door NEENI NEEN Blgspel Aanvang 8 are precies PRUZEN BBK PLAATSEN Ie Rang 0 99 2 Rang 0 60 Abonnement Ie Êang 12 kaarten 9 6 5 Bureau geopend dagelflks van 10 tot 4 uur 2fJ3 Voor de eerste Voorstelling zgn kaarten aan het Lokaal te bekomen van af Vrgdag 25 Juli e k De DIRECTIE Gouda Druk van A Brinkman I vmsrag y kta xaVQ vanog p i3AapS smqj 05 ub ij jpjoASL sany TispuozjsA oxnViQ tio brbjS nepjojd nei nsjnoosruj amypn ji ue vnAir neiiosseBgeoaa fiq ïfOQ SipBJJOOA naSeieq speeis sufiooB jera u uy Jed 82 J nBA NflAiXÜVaaHO epjoe ndojoa ep neiOAeqtiOT vpjojA jopnozig pnoo o zf SHaxaad m fiq a M f I Ai 9 ï3p B ua X XIV a a a O a A u8 moo8 any mvL man m iwusoa mmz invjf p o wlutwj usuqBj GuiqoBjï OQ y BXSr XVW V Z qoozag n as8Y n o4 £ na oavmf mSoy vr nazftjd a niQniq 9p W 8U9touitnd g9tifyovui 29Siloj £ na 3 n d a pinj3 no mo smqosm sunsfüüO pBwaojd na 8ioc 1ota aw nojp sSaiMoods yi a uw omvj uepeqpSipoouaci 9m l iaaaiaail l IfilHllllH uapjBBd3 8J fpS e T JOOA 3 rajq98pnBq jÓoa pjaAaiag SaMIHl ¥ jAl HnSÏÏUlI pjoM edojQ j USAnapuB an nipnooii 9q nszEud 09 9m WlÉÉlÉÉÉM I f I ÉiWWIiWM spmaorogpiajaM SiBXUV XVW NtaZITOd gPVl NOOAJaOUgXIQg lU oaa aaiiAi ij j naiQ MQ pan 9 NHXTivv saaav NgiivNoissv siaefaM SKnaNVK OKsrïï NgiiNvimo NSONiNaaaa vosp Naxxaaiia Maii Tvioa i8 vooqaq avA3n iaNa3is 3q 0f eAi i UVA KaaVPI 7 1 W mmzuim qsiz jasAaq 9pnas 9a a8japno 3 NHzriud aHosiroHHAsiT o a M imsHflaiioo 9f € xrrsxsooow gwe u 3j9d ttu u uivpMno tooa m jsBqSau j9A pu0ttnjst$ n sanniMji axap nfta ff Yf U Mfff X nsj qM 0 im 89mqo T aSc nsip pnoqjspno uBz jooa tsaq iep nas qoiz aai a s ii s m nepjappim aopooz n A n88oi n aqj si wafl S SM uaSaf SuiSooqiaAsBjd lapdoz napioAi Qj pi9iaAi iap samqaBmnv s qoozs9 8asm ap joopinnp ita piaqmvBzinng na piaq3 fi ap8na0 la ipiiog m uajgoj aAoao ufti seiiiqoüuii quo seam nap foo apnaopooz mo pisAaisJ pi aiaa ioiHo aa n9 9I iq OOJ U9 3 B dmre aig jsBq8flj JeA mequJV ni n I nazftttaqs3tra8eox 6i8I fï P l £ BnpjiapuoQ do Snjdï na saaHNHV i v XHoSaxa 3 VCTXioo aHasaaAmaiK wvaaaxxoa NVA oMAX oocTS MriH a aacNE neiaeaaoqti qsis nsnf ttv ndn Aa9 ajapnozftq nj opttof au iQZ H 8aa sjadm j uBnuaramix upi zy OMOf ó f isajipv pja aziaA i pTOM najBt g HBA 9y rmiei Maa jftitjai si im laAO Smiaoj m aiaaqaS ap uba nam jaan na looA napaiqaeaS a lyaoqaq 3ni B aq auaag uQz uapoBqiooA aSBzm la na uq3B8in 88 anapisqasjaA napaaqqaq SuBiaq looA iftiija nöz pia3 azj9A nam ub 8uipuoqnnaqa8 a sijdps ap uBj uagipBqosaq aj AU9 jo uou SuBqag aq japuoz gjaniBsjdsBig na u98mno ans m axaaiaaOONVAV ONIiaOHim apsq 8p o UBB ftiapjaai9q 28BC ip japaAi qaiz ijpaiq apnajjaajaSjapuo aQ jaiqiB aaMiai3 OOO a grin ül Q 3 1 P saipB aq UBB napnaz aj UI OdutuJ na jjBjaijjuqaB naajiB naiijipnoo aonnq ijqoozjaA AapjOAi napnajaajaagay pSuBijaA SSTJIfVS Sari s A A ona8 fjaq suaAanaq mmm m plOÜA Srniaanotiaaitig amNa08XV i 1193 iooA UBA 3I008IB NaHoseai NaiSIli 0 P ö 31 iraooqafuBJO ap ijm Haiff axsHao agna aaiff MassasMiad aaiaMfiAi j ano UBA usjaAai aq qoi obb pjaaiaq qaiz jjaaAaq Sl a uaAtjq soQ fianaiioaagig 8mputA ais BBi ap imm NaONIIOOaOHaA anfg jaag NaXXaHXaOd aTHVWa TO ninqiv jöWF ïKai aojeg mn Naa ra NaoianwAHSA m w t 6 i i ST pnadoaS SSmsSra an 5V NVA 9 I V ö Bp puaijaq Tpnta NMIOIMO aOVIT B laarpj ap do Baqapai qiaij P 8 aaZfiaaVH V PSAl Amoxynfen Bq nBz bz napaiq uo ai jo naifaids ai iiBpB B na uaijaozaq jbz na 3 ti jy anfiz ijara vanojj 8 nnr ie evaHaaiicxi ftq l Bp ua qauaq af jaa ap aaq 8pua aa a8japnö bq uivpMnoy gagxaj V N J ppUBq aog nap Bq g xa a japno oount saipy epuBüS naAoq af ijaiti QOë P 09T sBidjnnq ia v jo suffsuSny na9a NiflX 1 a = an£iH ax ï ö i m uoituaiaaApy