Goudsche Courant, zondag 27 juli 1879

4 W 1879 Woensdag 30 Jult pjo gggg GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Onistrelien ï tilé jfl3f ï i ifM ü t y v K liij deze Courant behoort een Byvoes el j L M 1 I é No eens de crisis Na het vorig schrgven zijn weder een paar weken verloopen en nog altijd blijft de crisis voortduren tot f roote schade der algemeene belangen Toch i er eenig meer licht ontstoken aangaande de oorzaak en den loop der crisis De Heeren van de Putteen Crcnters door Z M met de samensteUing vaa een nieuw ministerie belust hebben d artoe gemachtigd een gedeelte der vertegenwoordiging bijeengeroepen om den toestand bloot te leggen en al was nn die bij eakonast geheel vettronwelgk de wgze van bjjeenroepingen d plaats waar die bgeenkomst plaats had bebbep naar een eeoigszins officieel karakter gegeven Het daar gesprokene is dan ook publiek eigendom Grondwetsherziening schgnt de hoofdoorzaak der tegenwoordige crisis te zgn jammer dat daaromtrent verdeeldheid schgnt te bestaan niet alleen bg de vertegenwoordigiag maar ook bg het ministerie zoodat de crisis na ouvermgdelgk voerea moet tot de aftreding van ket ministerie en de gevolgen die daaruit uadcr zullen voortvloeien Is de aftreding van dit ministerie reeds in vele opzichten te betrenren nog erger is het lat ioist door de mededeelingen en de daarop gevolgde discussie geconstateerd is dat andere mannen der liberale partg op geen voldoende ondcrsteaniag zullen kunnen rekenen wanneer zg zich belasten met de samenstelling van een ministerie uit die partg die toch nog altgd de meerderheid heen èn in de Tweede èn lu de Bente Kamer d r vertegenwoordiging De koning is das als het ware gedwongen en lid der oppositie de samenstelling van een ministerie op de drogen en slaagt men dan is knmer ontbinding hiervan het onvermjjdelgke gevolg De liberale partjj toch in zich zelve verdeeld 7 oo1ang zg regeeringspartg was znl zich dan aaneensluiten terwgl de oppositie tot nn toe vereenigd zal uiteen spatten als zg als regeeringspartg moet optreden En zal een ontbinding verandering in den ataud der partg brengen Wg kunnen hst niet verwachten Hebben de liberalen toch bg de laatste verkiezing in vele districten bewgzen gegeven van weinige belangstelling dit zal geheel nders zgn als een ministerie van de tegenovergestelde richting het roer van Bto t in handen heeft Dan kannen wg een hevigen verkiezingsstrgd verwachten waarvan de uitslag door niemand te voorzien is en die hoogst waaischgnlgk de aftreding van het uienwe ministerie weder zon tengevolge hebben Altgd dus weder verlies van den kostbaren tgd tteen wonder dat van verschillende zjidon op het vreemde der ensis is gewezen en dat door onze bekwaamste staatslieden tot nu toe te vergeefs naar een oplossing gezocht is Zal zg nu door den heer van Lijnden van Sandenburg door Z M volgens geruchten met de samenstelling belast gevonden worden Afwachting zal wel in de tegenwoordige omstandigheden het verstandigs zjjn eerst bj mislukking dier pogingen zal de vraag gedaan kunnen worden of de eenvoudigste oplossing niet was de bgeeoroeping der vertegenwoordiging waarop reeds vroeger auigediongen is om haar verslag te doen van het gebeurde en van haar een votum van vertrodwen te vragen Heeft het tegenwoordige ministerie nog het vertrouwen der meerderheid wil deze het steunen in de poging om tot een grondwetsherziening te geraken wat zon dan den tegenwoordigen mii ister Ti n Biqn nlandsche Zaken ver hmdereu om tegen bet najiiar die roorstelleujn gereedheid te brengen welkeonseen verbeterde kieswet moeten geven Zoo zon men misschien hal geringste tijdverlies te betreuren hebben en den toestand verbeteren die nu op zgn zachtst uitgedrukt zeer vreemd is Blijkt het daarentegen dat de vromere meerderheid aan dit ministerie ontvallen is dan zal gelegenheid bestaan tot een nieuwe partyvorming wat de samenstelling vvu een ministerie uit de meerderheid zal mogeljjk maken Licht meer licht ia in all gevallen dringend noodzakelyk om tot ean goede oplossing te komen en dat licht kan alleen verkregen worden als de vertegenwoordigers im volks in kenn s van het gebeurde gesteld worden iteeda lang genoeg gaan geruchten van allerlei aard van mond tot mond een spoedige oplossing wordt steeds pood akelgker zal nog langer het geduld des volks op de proAf gesteld worden Behoeven wg op te gevea welke belangenduor den duur der crisis ernaiig bedreigd worden Wel is de wet tot regeling van het lageronderwijs door de vertegenwoordiging goedgekeurd wel heeft de koning daaraan zgn sanctieverleend maar de aitvoering laat nog op zichwachten Tal van verordeniligcn zijn nog tewachten de tijd der invoeringnioet nog bepaaldworden en spoedig zullen de jemeentebesturenmoeten overgaan tot het vaststellen der begrooting voor net volgende jaaCf Zullen zg donop cle 30 pOt als veigueding toegestaan kunnenrekenen of zal ylat t jt eau vqigeude b rooüugjHpejien WachteM i L finaneiëele toestand is niet gunstig om in de uitgaven te voorzien zgn meerdere inkomsten noodig en deze kunnen niet anders dun door verhooging van bestaande of door vaststelling van nieuwe belastingen verkregen worden Door dHU tegenwoordigen minister zijn voorstellen gedaan om in het te kort te voorzien zal het onderzoek dier ontwerpen tot geen enkel resultaat leiden Onze levende strijdkrachten moeten geregeld worden dit is naar veler gedachte niet mogeIgk zonder herisiening van het hootdatuk der grondwet de delensie regelende Zal na alles onbepaald uitgctteld worden Maar genoeg vragen om het booge belang van een spoedige beslissing te doen gevoelen Misschien zou de meest gewensclitc oplossing zjju om het bestaande miiiisljiie niut de afdoening der loopeude zaken te belusteu en het de vooibeieidiug der gruudwetsherzieuing op te dragen Ue begrootingen kouden diin in het najaar als credietwetten behandeld warden misschien kon het striitwctboek waarin geen politieke quaestiëu betrokken zijn worden tot stand gebracht konden daarna de voorstellen tot grondwetsherziening behandeld worden dan zon de tjjd voor kamerontbinding daar zijn en de crisis van vsolf opgelost kunnen worden Een spoedige 0 lossiHg hoe dan ook is in alle gevallen zeer wenscheljjk Mogen allen die daartoe kunnen bgdragen bet hooge belang der zaak beseffen en spcxidig aan de bestaande betreurenswaardige onzekerheid een einde maken BUITENLAND Itultcnlaiiilscli Overzicht I c beslissing Ier Seuaulsoommissie belast met het onderzoek der oiiderwgswel BVrry lal wel niet spoedig vul euj de Senaatsleden verlangen naar huis èn deu 7en of 8eu Augustus zal de zitting waorsohijulijk gesloten worden Al venlubbilt ilus de commissie haar zittingen eu al maakt Simonallc mogelijke haast toch zul de Senaat niet meer in de gi legeniieiil zyu het nog te inakea r ipport lu bdiaiideliag ie nemen Trouwens de coraniiasie maakt geen haast allerli i afvezigheid belemmereu liunr werkaiamhiid en daarbij komt nog dat ook de vertegennoordigere van de katholieke hooge scholen gehoord willen worden wat nieuw uitstel geeft Voor November zal de betlissing dus wel niet vallen Uit uitstel zal der Bcgeering wel zoo onaangenaam uiet zijn de hartstochten krijgen tyd om te bedaren ea Jules Simou viudl mogelijk een gelegenheid om zonder zich al te veel blojl te ge eu zich van zijn vrienden van de rechterzijde te ontdoen Mogelijk geeft ket tegeu auttverp door een Seuaats lid v u de linkerzijde den heer Ejinard Duvernay bij ie Senaat ingediend bem dd irta de gelegenheid Bij de beraadslagingen in de Fnmsehe Kamer over de begrooting van den minist T van bet post en telegraafwezeu verklaarde de bfer Cuchery dat de herzieuiug vau hel briefport geschat werd in het eerste jaar eene mindere opbreugit van 18 milltoen in het tweede jaar van M millio n en het derde jaar van 6 millioea te zullen geven Soortgelijke berekening was gemaakt voor den telegraafdienst waarvan eene veriniuderiug van 1 200 000 fr wat tegemoet gezien lutuwcheu is het gebleken dat de opbrengst de raming niet weinig heeft overtroffen Zoo nijzen de inkomsten van den postdienst in het eerste jaar na de hervorming eene vermiudering aan niet van 18 maar sUcliit vioi 9 millioen Door invoering van het woordtatief bg het lelfgraafwezeu is ket aantal lelegrammeu iu het eerste jaar vermeerderd met 61 pCt Lord ILirtiugton de leider dec oppositie in het Ëngelsche Lagerhuis voerde dez r dagec iu een l j nl mw na tUieralen te Ihrwen het woonl Hf zeide dat hy eeiie algemeene verkiezing beschoawd als op banden zijnde eu dringend noodzakelyk iMigezien hij zieh niet voorstellen kon dat ééiiige regee ring wederom zou wcnschi ii te arbeiden met ile huidige iuzijn oog onbruikbare Volksvertegenwoordiging Het zou lomer tijdversiiilliiig ly n iudieu het tegenwoordige Parli ment nog neder een jaar zitting behield üe spreker eindigde met een afkeurend woord over de oorlogen iu Afghniiiatuu eu in ZvidAfri ka uit welke z i uiels dan kwa id zou voortspruiteu Iu Engeland heer cht uog aliy d groote opgewondeiiheiil over de bel ingrijku overwinning in het Zutu Iaud De Stamlard is liet cenige groole hiad dat nuchtere taid l ut huoreu bet zegt rDe Zalu a vielen ons aan eu het vechten duurde een half uur iudien men het ten mieste vechten wil noemen wanaeer arme inbjorliugeii enkel met schild eu piek gewapend worden ueergeschoten door kanonnen eu achterluders Mt ii durfde te seinen de artillerie werkte prachtig en men rekent ileu oorlog voor geëindigd ook ztlfs dan nis C tcliwayo zich uiet onderwerpt maar in de kra d Ainaiizikanza aau de amciivlociiug van de Wille en de Zwarte Umvoloai waarheen hij met zijn geshigen regimenten vrouwen eu kostbaarheden de wijk genomen heeft opnieuw de Eiigelsche afgew iebt De lust om hem n te zetten is blijkbaar niet byzouder groot uu uu i in de niililaire eer voldlut is de ktinoniien bij Isandula verloren weidoa te Uluiidi teruggtvoudeii z d men het Zuid 2 lldaud wel aan het een of ander boufd geveu en seo eeu vriend stellen lussoheu Ceichwayo ea Nalat De regimenten kunnen daii iinar Kngelaud teraggaau en de dure oorlog ia geëindigd Wiiarsehuwde de n ffenee HutK Turkije de Timen wjjst op pedniite en meialeraoliUge wijzeaaii de Italiaausebe Bcgeering den weg cieii zij te volgen heeft om de sympathie van gibeel Knropa te verdienen Itnlie moet daarvoor zijn lioveiiiiialige eerzucht in toom honden Die boveiiHiatige eerzucht die bet egolstische Engelscbe blad hiijilert fs de weiisch van Italië om in Éoyptisohe zaken gekend te worden Het raadgevende artiekcl volgt dan ook op het bericht dat de zaken in Eifypte goed g iaii en dat de finaucioele inoeilykhedeu uit deu weg zullen geruimd worden door een inleiimliunakoommissie waarin Eugeliiud en Ffiinkrijk yorirgeiiwoortligd zulle zgii l f $ i J 4