Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1879

sterdamsob stadsgezicht van Verliu ƒ 210 een Springer 303 Zaterdag nanst ml de Hooge Baad Kamer vanVacautie behandelen de zaak van C H van SantenKolff requirant vuu cassatie tegen het arrest vanhet Hof te Amsterdam waarbij hy ia schuldig verklaard aan moedwilligen doodslag Baadsheerrap porteur iu deze zaak is mr van Meerbeke Als verdediger van den requirant treedt mr Haas uit Amsterdam op Donderdag in den vroegen morgen fs ia de Scheveningsche Boschjes door een veldwachter gevonden een mei je van 16 jaar blootshoolds en uitgeput van den honger Zij verklaarde door haar ouders uit Gelderland hieiheen gezonden te zijn om een dienst te zoeken wat haar uiet waa gelukt De veldwachter heeft baar naar zijn huis genomen haar het noodige voedsel gegeven en haar vervolgens naar het eommissariaat van politie gebracht vanwaar zij luuir haar ouders is teruggezonden en handelaar in diamanten te Amsterdam hadzijne purtefeuille waarin zich eenige banknoten en ecu pjrlylje diamanten bevonden iu de chiffonnière uedergelegd Hjj had een boodschap verricht enthuis komende vergewiste hy zich van den inhoudder portefeuille uurinede h j handel moest dryren Tol zy n niet gcriiigeu schrik ontwaarde hg datvan dat parlgije juist de drie beste diamantenwaren ontvreemd iMdelijk viel de verdenking opde dienstbode die dan ook schoorvoetend beleedden diefstal te hebben gepleegd Zy had zonderdal zij daarvan eenige kennis beul juist de driebeste weggenomen ze in een pakketje gewikkelden onder hare bedstede geborgen met het doel zelater Ie verkoopen Uit de provincie Groningen wordt bericht dat op de beste klei het koolzaad dit jaar vry algemeen een goed gewas zid worden Hel heeft goeel gebloeid en de peul is goed gegroeid Ten auuzien van het oliegehal e is men echter onzeker wegens het voortdurend gemis von zomcrwarmte Een der Zwolsche geneesheeren deelt aan de Z Cl mede dat h j iemand ouder bebaudeliug huefi die erge brandwonden heeft bekomen door zelfontbranding van een doosje Zweedsche lucifers hetwelk hg in den zak had Het ontvlamde terwgl de persoon dood bedaard neerzat Het dootje draagt als fabrieksmerk een Damascener kling en is uit de Fabriek van Buz brothers Het departeraeul Zwolle der Maalsehappijj tol nut van I algemeen hoeft op verzoek van de werkliedenvereeniging aldaar besloten een tiental werklieden op kosten van het departement naar de tentoonstelling te Arnhem te laten gaan Aan den heer Willink te Wiiiteranijk is concessie verleend tot aanleg van looaalspoorwegenen stooratramwegcn in het graafschap Zutfeu en Twen the leaatstleden Donderdag was de stad Geneve lot lussohen 1 en 9 ure in een dikken mist gehuld Men herinnert zich niet dit ooit in deze maand te hebben gezien Den heclen ochtend was het alsof eenaklaps de herfst v as ingetreden Het overig gedeelte van den dag had men bg afwisseling held eren louneschgn en betrokken lucht Onder den titel Onze hedendaagache leermiddelen roor alle rakken van onderwgs is thans de catalogus van het algemecu schoolmuseum der heeren van der Hoeren Buys te Rotterdam rersehencn Keeds bg de inzage der eerst afgedrukte rellen is gezegd dat het een werk ran betrekkelgk uitgebreiden orarang zou worden Nu hel compleet is beslaat het dan ook niet minder dan 266 bladzgden Om een eeuigszins rolledig denkbeeld van den inhoud te geren zouden wg den geheeten handwgzer moeten overnemen Wg meeuen evenwel te kunnen rolstaan met te oonstateeren dat de inhoud wat platen kaarten toestellen modellen instrumenten pieparaten chemicaliën rerzameliogen en andere onderdeden betreft in de ruimste mate aan den titel roldoet op elk gebied ran onderwijs bevat het eene rgke rerscheidenheid uit ons raderland en den rreemde bgeengebracht Volgens den bewerker den heer J Gerrits heeft het werk ten doel lo een rraagbaak roor het onderwgs te worden 2a de werkelgke catalogus te zgn roor het genoemde schoolmuseum Te rwordeu want bigkens zgne uitnoodiging aan allen die bet goed met bet onderwgs m enen om hem rerder in de keuze ran boeken enz behulpzaam te zgn ligt bet iu de bedoeling het werk roort te zetten en roor eene latere nifgare uit te breiden AT 8 Ct Ook Griflenland zal met Ter or Jering het bericht ontTM n dat de Kugelsche gezant Layard de Porte ateunt in de weigering oni Jauiua aaii de Orieken af te staan too maakt Engeland cich overal vijanden De uieuire Khedive zjl eerstdaags van Ministers veranderen C herif Fueba srhijut liet dus Engeland en Frankrijk niet naar den zin te maken Het nieuwe Kabinet tul door de Khedive in eigen persoon gepresideerd wordui BINNENLAND GOÜIU 89 Juli 1879 Het llmdeUliUd verneemt nader dat wel den heer Heemskerk de portefeuille van iinnenlandscheKaken is aanj eboden mattr dat de beer ran Lijnden vau Sandeuburg werd belast met de samenstellingvan een Kabinet De beer van Lyudeu zou die4aak hebben aanvaard omdat h j meende haar uietIe mogen weigeren ofschoon hy zich teu volle bewust was van hare gioote bezwaren j Ojder beu die laalslelijk in Ojst Indie bevorderd t rdcn n al grlegd X itueM tol 2deu Luit der Inf belijort ook de lietr 11 C Peelers Bij bischikking van den Min van Koloniën is de hoofilouderu ijzen A M Joedbloed gesteld ter lieschikking van den Gou Gen van Op den Bden Augnstu a s zal het 50 jaai geleden Rijn dat Lodewijk van IJfeiidoorn en Ilurbcrn Kabuuw in den echt vcreenigd werden Ofsohooii iu behoeftige omstandigheden verkeereiide zal er moeiclyk een paar te vinden zijn dal vergenoegder leeft en meer tevreden is iu zijn lot De man gaat dagelijks naar zyu werk oin eenige stuivers te verdienen waarin de vrouw hein behulpzaam is VVg kunnen deze mrnsohen gerust onzen stadgenooten aanbevelen Hnn woonplaau ia het laatste huis in de Hoefstccg F 97 bü en Het Vaierlatd verneemt dat bet ministerie vna Z M machtiging heeft gevraagd tot het openbaar maken van alle stukken die op de hangende crisis betrekking hebben De Commissaris des Konings in de provinoie ZuidHolland heeft ter keunis van belanghebbenden ge bracht dal de opening der jaebt op klein wild is vastgestchl op Z iterdag SU Augustus a s mei zonsopgang dat de korte jacht dagelijks en de lange jacht sleohls driomalen s week en wel des Woensdag Yrgdags en Zaterdags mag worden uitgeoefend Door de synode der Ncd Iicrr kerk zijn benoemd in de commissie ter zake van de voorloopig aangenomen veranderingen iu art 38 en 39 regl gmlsdienstonderwys en de op de belijdenisi naestie betrekking hebbende ingekomen stukken de hh Hofstede de Groot Kruif van der Hoeve Bruiuwold fiiedel en van Duyl en in commissie voor het voorloopig aangenomen reglement op de uitoefening van de rechten der minderheden de hh Bruna Acquoy Luti Verhoelf en Junius In de maanden September en October a s zal iu den Haag een examen worden afgenomen van onderofficieren dingende naar den rang von 2n Initenant bij het leger hier te lande en in de koloniën Voor het leger hier te lai de worden daartoe opengesteld Voor de infanterie 20 plaatsen cavalerie 2 artillerie onbepaald voor ïden luit kwarliermeester 6 Voor het leger in Oost Indie infanterie onbepaald artillerie 23 plaatsen De Standaard ontving gisteren onder dagfeekeningvan 20 Juni het bericht uit Batavia dat de heer mr L W C Kenchenius het lidmaatschap der KamerTOOI Qorkum aanneemt en reeds in de eerste dagen Ton Septembeif scheep hoopt Ie gaan om medio October hier te ar riveeren De gewone deier dagen gehouden rerharingof verpchting van hooiland behoorende aan den polder kromme Geer en Zgde te Ouderkerk a d IJsel heeft opgebracht de belangrgke som ran 96S gnde SS2 meer dan ten vorigen jare Onder de schildergen plaatwerken en boeken welke gisteren id de vroegere woning van L Finooffs werden gereild waren enkele goede zaken De H schildergen brachten op S274 waarvan een scbilderg die van Bouguereau het Parelsnoer uit het jaar 1868 meer dan de helft nl ƒ 3460 Een groot landschap ran Leiokertj eed 470 een A Over de Noordpool exaeditie die roor rclffning vnii den heer J Gordon Bennett eigenaar van den Newïork Herald thans wordt ondernomen is wat de bgzouderheden betreft nog weinig bekend geworden Wg kunnen thans dienaangaande een eu ander mededeelen De Jeannette staat onder bevel vau luitcuaul de Long die evenals de andeic fiioieren aan boord vroeger reed menige reis naar de Noordpoolstrcken beeft gedaan De bemanning telt 32 koppen en de reis wordt meegemaakt door een aterrekundigt een natuuronderzoeker en een meteoroloog Het schip wordt tot de Behringstraat begeleid door een schooner met steenkolen en proviand aan boord en is uitstekend uitgerust t Heeft o a 8 tenten aan boord van 9 roet breedte eu 6 roet lengte ieder reservezeilen eu ijszagen waarmede ijs van 10 i 12 voet dikte gesneden kan worden de kajuiten enz zgn met verscheidene lagei vilt bekleed andere deelen rau het schip met driemaal geverfd zeildoek bedekt De kosten van de expeditie bedragen 300 000 dollars eu worden door deu heer Beunett alleen gedragen De matrozen die uit 1300 personen die zich aanboden zgn uitgezocht bekomen elke nuuod 25 dollars In Alaska zul de JeanhiUt nog 4 Eakifflo a aan boord nemen Met hel oog op de zeer treurige w ie waarop onze landbouw met name onze boter en kaasfubrikage ter jongste groote internationale landbouwtentooustelliug te Londen zich heeft onderscheiden verdient vermeld te worden de hooge beteekenia van een debonché als Engeland oet name roor boter en kaaa Terwgl nl in 1868 in Engeland van buiten werd ingevoerd 388 000 centenaars boter en 364 000 centenaars kaaa ter waarde van 36 904 000 bedroeg die invoer in 1878 1 79S 000 cent boter en 1 966 000 cent kaas ten bedrage van 149 424 000 Ouder de kaaa uit Amerika merkte men ter tentoonstelling cxempalareo op van 13 centenaan gewicht Naar wg rernemen wordt onder anderen in de gemeente Laogerak b i de Lek de te veld staande hennep geteisterd door eene rnpsensoort die den meesten hennepbouwers ten eeneumalc oiibek nd schijnt De rups is lichtgroen van kleur behoort tot de zoogenaamde spinner en rertoout zich in groote menigte dat nu reeds op rele akkers de heunepsteugel grootendeels ran hun blad beroofd zgu Volgens sommigen tast de rups ook de schil of het zoogenaamde lint aan Oude lieden herinneren zioh vour vele jaren soortgelijke rapten te hebben waargenomen Tfaaut riohten gansohe zwermen spreeuwen geduchte verwoestingen onder deze rupseu aan maar veroorzaken door hun gewicht mede geene geringe schade doordien de nog brooze stengel van den hennep wordt geknakt Tot de zonderlingheden van deu onlangs orerlcdcn hongaarschen baron Lo Frestie behoorde zgn orergroote liefde tot honden Pati Uirlap bericht daarover Hoeveel zorg hg roor zgn honden had kun neii zijne gasten verhalen die r dikwijls getuigen van waren hoe er dagelgfcs 10 ü 15 van de lierelingshonden van den baron aan zgne tafel werden genoodigd De andere honden hadden ieh echter ook niet te beklagen want ook die hadden eeu eigen keuken De spgs die zg kregen wat zeer goed want zelfi iu 1863 toen er veel gebrek in bet land heerschte terwijl duizende mentchen verhongerden kregen die houden altgd nog hun grietmetl tan ttuk rleetcb nz Als een der lierelingen stierf heenchte er groote groote droefheid op de plaats De baron trok zich in zgn kamer terug en was roor niemand toegankelijk Ook het dienstpersoneel jammerde of deed althans alle moeite om zich het roorkomen van treurigheid te geven De baron kon tegen zgn honden ook gestreng zijn Toen hem een werd meegedeeld dat een zgcer honden jongen had gekregen en die had gedood strafte hij die ontaarde moeder met een halfjaar eenzame opsluiting Hg gaf haar ahter spoedig weder genade doch mor de tweede maal rerschenrde zij opnieuw baar jongen en toen werd het doodronnis aan haar roltrokken Omtrent de rerkiezing ran den heer Keucheniua tot lid ran de Tweede Kamer zegt het Alg Daght V Ned Indu De rerkiezing run mr L W C Kenoheniua tot lid der Tweede Kamer die Teroefflen wg gerolgd zal worden door de aanneming ran het mandaaf is door de meeste dagbladen hier bagroet als eene welkome gebeurtenis De heer Keuohenins wordt hier rooral gewaardeerd als een man die san groote on afhankelijkheid en flinkheid groote helderheid ran geest en welsprekendheid met de pen en de tong paart hg is meer dan eens in keriiaohtige taal de tolk geweest ran Indie s ingezetenen bg de Kegeering of het opper bestuur Nog onlangs in het adres ran Bataria s ta gezetenen in zake de nieuwe bebutingen Iir Hollandsohe bladen ronden wg ook bet adres der Bataviasche handelaren aan hem toegeschreven doch ten onrechte Geen wonder dn dat men bier de TfrkieHng van mr Keuohenins met vreugde heeft begroet Inlusschen kunnen wij ons uiet vereenigen met de outboezemiugen van hen die in deze verkiezing beweren niet veel minder dan den aanvang Tfu een nieuw tgdperk in de geschiedenis van ludic e zien oanbrekeu Ten eerste mag niet worden ïoorbijgezieu dat de heer Keucheuius niet gekozen is als voorsunder rau Indie s belangen maar eenvoudig als eminent rertenwoordiger der positief christelijke richting Van de sgde der kiezers brengt dus het resultaat van de stembus opening te Gorkum giet nieuws Ten anderen mag dunkt ons niet vergeten worden dal wat Indié rooral noodig heeft beperking is van de bemoeienis der Tweede Kam r met ludiS s aangelegenheden eu dat het parlementair verleden van mr Keuchenius hem vreezen wg eenigsiina iu den weg moet staan om als bestrijder van dat kwaad met volle kracht op te tredeu De strijd toch tegen het Ministerie Heemskerk in 1866 aaugevangen naar aanleiding van de benoeming van mr P Mijer tot Gouv Generaal over de bevoegdheid der Tweede Kamer tot inmenging in beatnurszakeu is met de motie Keaehenius begonueu Toen de heer ran Keateren ran hier naar Nederland teluggekeerd het denkbeeld der toelating van een paar vertegenwoordigen rau ludië in de Kamer als bet heil der kolouic roorstelde werden de groote verwachtingen van dit kunstmiddel rrij algemeen roor eene illusie gehouden Iu de Tweede Kamer kan men slechts invloed hebben door aansluiting bg cm der partgen en het standpunt der partij die den heer Kenchenius iu koloniale aangelegenheden nla een der haren Bil aanmerken is zoo lijurechl tegenovergesteld aan de hier heerscheude begrippen omireiit het beheer der kolonie dat aansluiting van een vertegenwoordiger ran ludie bg haar onmugelgk is Wg erk nnen gaarne de heer Keuchenius in de Kamer is een orgaan te meer roor ludie in Nederland rerkregen maar eaa omkeer ran zaken kan deze rerkiezing niet émbrengen de macht tot wtlke iu Nederland de orgauen van N Indie zicb Ie wenden hebU ie gelooven w f niet de Tweede Kuuier maar vooralsnog de publieke opinie De 4e jaarlgksohe algemeene vergadering van oauditlhoBders iu den spoorweg Leiden Woerden werd gistere iu het lokaal Zomeriorg bg Leiden geboudeu under voorzitterschnp van den vioe pr der Ma tacbappy den heer Uu Bleu De balans over het 4e boeki lur loopende tut uit April II werd met algemeene temmen goedgekeurd en het dividend over het Igdv k 15 October 1878 tot 80 April 1879 op 3 3GVi per uttudeel vastgesteld Lil het door de Direetie aitgcbruolit verslag bleek het nsrolgende Op ultimo April II waren 32 K M in exploitatie De opening van den weg roor bet personenrerkeer had plaats op 15 October en die roor het goederenrerkeer op 1 Dec II Er werden vervoerd 64 344 reizigers en 41 668 ton goederen De opbrengat was aan reizigers ƒ 8fi 5ü2 90 j Mn goederen en vee ƒ Sl 245 6 1 ojudir baten l 172 46 dus in totaal ƒ 57 921 06 j Pe opbrengst rau het goederenrerroer berat evenwel een bedrag d ƒ ll g 9 58 i voor rervoerde ballast oor den oaulêg De exploitatie koelen beliepen in het geheel 86 83S S Vi De weikliedea aan de Beiersch bierbronwerg DeJnuttl te Amtteldam zullen in groepen met hunnevrouwen op kstlen der Directie de teutooustelliugte Arnhem b ezoeken De Ned Vereenigiiig tot afschaffing ran Sterken Drank vangt haar 36e jaarrenlag aan met de volgende bemoedigende woorden Nimmer te roren mochten wg roor het tchrgven ran een jaarrenlag in zoo dankbua stemming ala ditmaal de pen in banden nemen Het jaar 1878 zag de zon der afschaffing oanmerkelgk hooger aan de kimmen rgzen Wie den jaargang ran on weekblad onk slechts doorbladerde ran het begin tot het einde iiing zal ons moeten toegeren dat de taak der draukbistrijding in 1878 aanmerkelijk en algemeen ia rooruitgegaan Verder z gt het reralag in alle landen wint de overtuiging dat bedwelmende drauktn moeten ophouden ala ontchuldige rerverschingsmiddelen onder het bereik det rolks te staan meer reld Mogt bier te hinde mr Gt eman Borgesjus een in deze zaak overigens welwillend lid der Tweede Kamer ook al verklaren Van mgn standpunt is het natuorlgk ook rrij onverschillig welk antwoord de natuurkundige afdeeliug van de Koninklijke Academie ran Wetenschappen zal ageren op de rraag van de Naderl Vereeniging fot afschaffing ran Sterken Drank of fde alcohol al of niet Onder de vergiften behoort geraugaohikt te worden en er alt zgn overtuiging bijvoegende dat de Academie zoo iett niet zou beweren die overtuiging werd niet te min ten hoogste beschaamd want de Kon Academie heeft geantwoord dat tg den rergiftigendcn aard van olie alcoholica niet in twijfel trekt w Wij twijfelen dan ook niet dn zegt het verslag verder of deze uiUpraak zal niet missen kunnen op de Eegeeriiig en de Volksrertegenwoording welke in weerwil von de verklaringen van zoovele Nederlandschc hoogleerareu en doctoren in de genees en scheikunde tot nog toe voor die waarschuwingen doof bleVen zgu werking te doen Met dit al betohonweu wg 1878 als een jaar waarin de drank quaestie dank ook die wrgving vau meeningen aanmerkelijk is vooruitgegaan inzonderheid ook hier te lande Toejuiching verdient het voontel der Commissie belast met het ontwerp ran een nieuw Strafwetboek in haar art 276 Hg dieee khtd benedm den leeftyd van zettitn jaren opmekl of verleidt tot iel gebruik van tterken drank wordt geiin t enz Dit artikel moett vooraan staan bij de partiëele regeling Het rcrsUg brengt tot deze gunstige teekenen des tgds ook de oprichting van een Joogelingsrereeniging Gezellig rerkeer te Amsterdam al had deze zich niet in de mate ran ondersteuning te rerhcugen waarop zg ter bestrijding htrer koden ras inttalUtie gerekend had Ouder de bemoedigende rerschijnselen ran 1878 behoort rerder de circulaire door de Algemeene Synode der Herrormde Kerk aan de Kerkerudrn gerigt Een aantal Kerkeraden beeft aan deze opwekking gehoor gegeven Die rwi Haarlem wendde zich rechtstreeks iot deu Gemeenteraad doch eren als bij dien te Groningen bleef cett meerderheid in den Baad doof roor deze wenschen De Wetgevende Macht moge zoo zg het geraden oordeelt lunchen beide komen In December jl had een belangrijke discussie iu de Tweede Kamer der Sutea Geueraal plaats De heer van Eek sprak orer de jeneverpett die belaas voor een groot deel heet te voorzien in s Kgks gewone iukomsten Het middel van hentel achtte spr voorul gelegen in goed onderwijs maar ook audere middelen zijn hier noodig ten einde bet jeiieverrerbniik te doen rerminderen De heer ran Wiistenaer r Catwjjck richtte daarop de rraag tot de Min ran Binnenl Zaken Wat hebt gij in dit jaar op zedelgk gebied roor de natie gedaan Hebt gij tegen de dronkenschap die een vulkskwaal eu een rolkatoude is geworden door iets getracht er tempering in te brengen f De minister dezen spr beantwoordende liet de rolkskwaal liggen en nam de rolkszonde op om te kunnen zeggen dat het tegengaan ran rolktzonden uiet is het werk der Regeering maar van die Innere Mission die kerkelijke en particuliere vereenigiugeu zich ten doel slcUeu Ziedaar een vluchtig overzicht Jér rooruaamste feiten die 1878 opleverde 1 Wg hebben niet meer te strgdcn tegen onkunde en onwetendheid wij behoeveu de gruwelen van de flesch niet meer te illustreeren wg kunnen den onzaligen hartstocht die van het eene bloe l in het andere wordt orergegoten niet meer door leering en roorbecld bekwingen Het eenige wat ons nu nog te doen atast it het rergift zelfs onvcrkrggboar te inakcn STAAT YAM BEIEVEN geadresseerd aan onbekenden in de 2e helft der maand Juni 1879 uit Gouda verzondeu eu door tusschenkomtt ran bet Postkantoor aldaar terug te bekooKU Brnijn ran Bozenbnrg Almelo C Lijs en Wed van I enuro Amsterdam Vrouw Jol en C de Vroege Or venhage Mej 11 Stam Rotterdam P Bunnik Wiluis J Janknegt Muiden Van het Hnlpkantoor te Gouderak A den Blanke Onder Amstel Gouda den 28 Julij 1879 De Directeur r h Postkantoor te Gouda VAN KaUüNE Laatste Berichten KonstantinOpel 28 luli Daar de Sultan het tweede gedeelte ran het programma van Kherid diupacha betreffende de benoeming van ministers heeft verworpen heeft deze definitief zgu ontslag genomen Aarifee pacha is tot zgu opvolger benoemd Er worden nog meer veranderingen bij het ministerie verwacht Londen S8 J H De Telegraaf coufercntie heeft hare werkzaamhe lcn ten einde gebracht De nieuwe oouveutic is ouderteekend om in April 1880 in werking te treden De volgende conferentie zal in 1884 te Berlijn worden gehouden Parijs 28 Juli De commissie uit den Senaatheeft alle artiekelen van het ontWerp Ferry aangenome n met uitzondering der artt 7 9 en 10 Morgen weder zitting Burgerlijke Stand GEIiORENi 4 Juh Willem Hendrik ondera W H Versteeg en G Hniakaaip S6 Aroo oudera p Frank en E van Creield 27 Juhannt Ellialwib oudera oidera J M van der Werf en G felij Willem eudrra W Hooteer en 1 P Maree Johaniirt tiijbraad ouders A den Held en W M Ugthirl 29 Koriaua oudera O Okkerae en G Verklei OVERtEDEN 26 Juli Groeneveld 1 j 4 m C Verkerd 16 j 27 J Dijkman 3 m ADVERTEr fTIÉN Op 3 Angnshig 1879 hopen Üg vromer Schipper op Gouda ES PIETERTJK OSKAM te Bergambacht hunne 25 Ja rtge HuweHiikHvereenighig te vieren Den 3den Augustus hopen mijne ge liefde Oom en Tante G BODE B N P OSKAM I hnnne 2S Jarige Echtoereeniging te herdenken Eunne dankbare Neef D BODE I BergamhaeU Juli 1879 I Voorspoedig bevallen van een Zoon D SAM80M geb Keoht Oouda 27 Jnli 1879 Voorspoedig beralleo van een Doektnr A W A KLEINEND0R8T SoHOUTKIf Zegveld den 26n Jnli 1879 Voorspoedig bevallen ran een Meisje Mevrouw D A ö KEIIZEB geb MOLKKAAK Batam 27 Jnli 1 879 Voor de bevnjzeu van deelneming ondervonden bg het overljjden mgner geliefde Dochter NICOLINE betuig ik ook namens hare Broeders en Zusters oprechten dank C COSIJN Gouda 29 Jnli 1 879 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden ran mgn geliefdenEchtgenoot betaig ik ook namens mijne kinderen mün oprechten dank Wed h WELTKB VAM DEE WoUfc Gouda 29 Jnli 1879 Allen die iet te VOUDEEEN hebben van of VERSCHOLDIGD zijn aan den WelEdelGestr Heer INGE LÜIJFF worden verzochtbiervan opgave te doen onder gesloten couvert ten kantore van den Notaris W J FORTUUNDBOOQbE BVEB Puike onvervaischte ARROWROOT DIRECTE AANVOER VAN JNPJE te bekomen a 70 cent per j KiC i bij J H WÉm Waaistraat A 16t te Gouda 5 P Gouda Oosthaven B u 14 beveelt lich beleeid aan tot het vervaardigen Wn Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROötB f i