Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1879

tVoensdag 0 Juli 1879 Sociëteit ONS GENOEGEN T E G O TJP DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG 31 Juli 1 S en 3 Augustus 1879 SPECTACLE VARIÉ Verschillende Voorstellingen als Operetten Duo s Chansonnettes Comiques Dans en Acrobatic onder Directie van deu Heer Directeur van het Concert des Variétés te Urussel DAGELIJKS VAJtlEERIlNI PllOQRAM31A 8 Aanvang der Matinees te J L uur en der Soirees te 8 uren Op bovengeHoemdc avonden na afloop der Soiree M ZONDAGAVOND IN DEN TUIN Muziek van met de Iegiment ussaren onder directie vau den Heer BERNHARDT ZONDAG MIDDERNACHT sniTSNBEWoon nmm nnmi vervaardigd en af te steken doqr G J RÜIJSCH Hofleverancier en Kunstvuunverkraaker r £ en Lid met ééne Dame of één zijner Kinderen heeft altijd vrijen toegang filiet Leden s namiddags 30 ets s avonds 60 ets en op den avond van het Vuurwerk 99 ets entree voor kinderen beneden de 12 jaar de bellt De Programma s van de Soir s als ook van het Vuurwerk zullen in tjjds aan het Bnrean verkrijgbaar zijn OP DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1879 KINDER KERMIS GEVOLGD DOOR EEN des Avonds te 6 uren Toegang vrij en uitsluitend voor HH Leden met hun Gezin Namens het Bestuur Mr P J SNEL Pretident H JAGER SecretarU 20 000 Artikelen m j j nflilTf n Ti j b 20 000 Ar lli ii Standplaats WESTHAVEN laatste Kraam De kolossaalste IWan der wereld zal ïich gedurende de Kermis voorstellen doch niet voor DONDERDAG 31 JULI tot en met ZONDAG 3 AUGUSTUS ST lTIDIPZiJ A rS OVER JJEl VrA JLO MUZIEK gedurende de Kermis en wel op Jionderdaff Zaterdag en Zondaaavtmd m het Koffiehuis sK LErZh H J de GROOT Schroei Stoomboot JE 70LHAED I1TS De dienst GOUDA ALPHEN welke des avonds om 9 ure mt Géida vertrekt znl gedurende de Kennis DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG a s des nachts ten 1 ure vertrekken Db DIRECTIE Gouds Druk van A Brinkman Entree Iste Bang 25 ets 2de Baug 15 ets Kinderen en Militairen 10 ets GOUDA cderl GR HARKT Konink emeus OSCAR CARRÉ WOENSDAG 30 JULI s avonds ten 8 Ure a K OOTE Opeiiiiijys Voorstelling in de HOOGERE RIJKUNST PAARDENDBESSÜÜR JYMNASTIEK PANTOMIME enz Medewerking van de eerste Kunsteuqars en Kunstenaressen in hunne grootste ui stekendste Prodactiën BERIJDING en VOORSTELLEN deruitmuntendst GEDRESSEERDE SCHOOLen VRIJHEIDSPAARDEN Tot slot der Voorstelling OP HET US Pantomime a Grand Spectacle van den Directeur O CARRÉ uitgevoerd door bet GEHEELE Personeel beuevens het Cwi s de Ballet van 20 Dame MagisehEan tastische Verlichting door meer dan 200 Lampfonê A la Gtorno M aitek van den Kapelmeester G Rmcii SCHAAÏ 3ENKIJDEBSQÜADRILLB door 12 Dames en 12 Heeren De PHENOMÊNEN der Kunstwereld Werkzaamheden der wereldberoemde Schaatsendansers MM MOE en EMILIB Slot Tafereel CORSO Sledemart MJ Sneeuwval en Eleetrische Verllchthig Prezen der Plaatsen Ie Bang 1 49 2e Rang 1 3e Rang 0 60 Plaatsen zjjn te bespreken aan het Bureau van den Ciicus Woensdag 29 Jnli van des morgens 11 3 ure en des avonds vas 5 7 are 10 cents extra pef plaats DONDERDAG 31 JULI en volgende dagen gedurende de kermis s avoni e ten 8 ure Voorstelling met MIKUW PROGBAMMA en tot slot tot verdere bericht CABNBVAL OP HET IJS ZATERDAG 2 ADQDSTÜS 8 namiddags ten 2 Ure Extra Voorstelling voor Kinderen en hunne Begeleiders tegen VEEL verminderde Prijzen CARVBVAL OP HET IJS van LEIDEN bericht dat hjj een overgroote Collectie hepft medegebracht in BUOÜÏERIEN LEDERWBRK PARFÜMERIEN en LUXE ARTIKELEN üroote keuze TA8SCHEN PORTEFEUILLES PORTEMONNAIES SIGARENKOKERS ALBUMS PARURES WAAIERS KNOOPEN KETTINGEN ARMBANDEN PIJPJES gesneden HOUTWERK en meer artikelen geschikt voor Kermis Geschenken STEDELIJK MUSEUM van Oudheden Op ZONDAG 27 JULI en 3 AUGUSTUS zal het 8TED MUSEUM des num van 4 0 uur weder fooxAen verminderden etitréeprtjs van 10 Cents de persoon toegankelgk zijn De COMMISSIE Ad vertent ien Leest hier zonder bedrogf OF DK KEEHIS ALHIER 18 TB ZIKM JOHANNA NIËUWENHUIS de KLEINSTE Dame van Earopa 31 jaren ood en slechts 70 centimeter lang Men kan bet niet gelooven of men moet haar iien en met haar spreken Vader en moeder zgn beiden aanwezig Standplaats tegenover het Hotel de Zalm Entree 25 Cents Kinderen Dienstboden en MiUtüren 10 Cents J NIËUWENHUIS Directeur T C Serré GEZICHTKUNDIGE ROTTERDAM en ALKNAAR Bericht ziJB ge jl fe Begunstigers dat h j hier iJ SÊUk IS met eene fraaie SwI Xbi collectie Optische INSTRUMENjOLBIJIk TEN BAROMETERS TERMO laf METERS en t vens BUILLIÜN die hg zelf vervaardigt uit de fijnste kwaKteit Glas en vestigt bgzonder ds aandacht op een geheel nieuw soort AVONDBKILLEN welke heelzacht en gemakkelgk zgn hg gazhcht Deze avondbrillen munten bov n alle andere nit en zgn goedgekeurd door HH Doktoren Hg lielooft ook zoodra hg de oogen aanschouwd heeft een der meest geschiktste brillen te kunnen aanbieden en belooft eeo prompte en civiele bediening Standplaats Westhaven over den heer wv Steaten Gelieve wel op naam en standplaats te letten PS Behoeftigen kunnen des morgens vui 10 tot 12 uur gratig geholpen worden van GOUDA maakt aan zgne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hg met zgne FOFFEHTJES ZBAAM staande is de eerste van af den Korten Tien Hg zal even ala Torige jaren lOoaU bekend ia voor een GOEDE BEDIEN G zorgen en hoopt met een talrijk bezoek vereerd te worden Bredasche Ontbijten SUCCADEKOEK van M BALLIHTIJN is voor Go ida en Omstreken steeds yerkrggbaar it 2 cent en hooger per Koek aan het depot LANGE TIENDEWEG D 27 F jr BOEK Groot Theatre a la Rappo Staande op de Kermis alhier DiPeelie P Al U L L E IV S Men gelieve op den Voornaam te letten De Directeur verwittigt liet geëerde publiek van de Stad GOUDA dut hij voor de eerste maal alhier gearriveerd is met zijn prachtvol ingerichte LOGE en een geselschap van 25 ARTISTEN zoowel DAMES als HEEBEIT Eerrte AISeeKng Optreden van den Heer VIGARRO Professor in de Physiek zonder apparaten Tweede Aideeiiug L HOIIE SERPEHT OF DE SLAHG DER WOESTUH door den Heer STEPHANO die door zgne buitengewone kunstverrichtingen het publiek ten hoogste zal verbazen Derde Afdeeling OPTREDEN v d WERELDBBROEMDEN BENJAMIN die voorstelt De zwevende Somnambule Tierde AHeeUng DE ICARIAANSCHE SPELEN uitgevoerd door de beroemde Familie ALFRED LANQBIEN van Pari s die op de voornaamste Theatres zoowel te Londen Parij Brunei en Amerika met het grootste succes bekroond is geworden Vgfde Afdeeling 9 33134 92 ft 9 B LBVENDS BEKIABN op m bewMgfanen Piedertal van U voet Diameter De e Beelden worden voorgesteld in 6RIEKSCHE en ROMEINSCHE COSTUMES waarbg de zedelykheid ten strengste wordt in acht genomen Zesde AfdeeKng Optreden van de jonge juffrouw CELESTINA hare buitengewone kunstverrichtingen met de Vliegende TRAPEZE waarmede zg het publiek in de grootei vermkking zal brengen Zevende Afdeeling M Mumm mm of verdwijnende im m zeegezighten Deze Afdeeling zal besloten worden door beweegbare Sterren waarin zuUen voorkomen i M WILLEM Hl Koning der Nederlanden en wglen H M SOPHIA Koningin der Nederlanden lO MINUTEN PAUZE Tot slot der VoorstelUng GROOT BALLET PANTOMIIHIE nitKeroerd door al de Leden van het TheUre AANVANG DER VOORSTELLING ten half negen uur MUZIEK om S ur lederen avond verandering van Werkzaamheden en Pantomimes BV Dagelgks TWEE VOORSTELLINGEN de eerste EINDEBVOOBSTËLLING Mm 6 ure de tweede Groote AVOND VOORSTELLING ten hedf 9 ure Wr De Directenr P MULLENS bericht het geachte Goudsche pubUek dat hg dezelfde is die de eer had 20 achtereenvolgende Winters zgne werkzaamheden te verrichten bg de notabelste familiëa van Rotterdam Hg bezoekt dit jaar voor het eerst de Goudsche Kermis met een geheel nieuw Pargzer Theater en heeft kosten noch moeiten gespaard om de voornaamste Artisten te engageeren waarmede hg zelfii het meest gedistingeerde publiek kan ontvangen en waarom hg zioh ook vleit met een talrgk bezoek vereerd te zullen worden lederen avond tê ZES uren voorateUing voor famüiea en kinderen EERSTE EANQ 0 75 TWEEDE RANG 0 50 DBBDB RANG 0 26 KINDEREN beneden 10 jaar betalen opdenEerstenRang 0 50 MT Gelieve vel te letten op het THEATRE It LA RAFFO ÜEd Dw Dienaar P MUCLENS Direct Set Bureau i geopend van 12 M 3 uur ttt het beêpreitn der plaatten f