Goudsche Courant, woensdag 30 juli 1879

Düor deze heb ik de eer üEd te berichten dat van af HEDEN mgue zaak OEOï ElsriD IS vooriteu van een fraaie collectie GOIDO U ZILVEREN VOORWEitPË N alsmede 3utDeclen ijorola ren verder alles w t tot het vak behoort Mij tevens aanbevelende tot het VERVAARDIGEN van KUNSTHAAEWERKEN Geobgs vas de Pavoohdt GOUWE wiJk C Na 240 liïiffli BI jn soorten van af 70 60 50 en 40 ets de bos 4e bekomen biJ G C VAi MÜIJEN ÖOHwe C 224 OPBECHTM GRONINGER 8uccadc Kruid Candij n TAPELKOEK K L RECKERS Gouden Star hoek Tarfmai en Gouwe te GOUDA Voor wn FATSOENLIJK Burgerjojpgelin wordt EOST EEWASSOmS m beneven het genot van VBIJJE KAMMR verlangd Reflecteerenden worden verzocht hunne eonditiën alleen Ichriftelgk en franco in te eeitden aan het adres van den heer D LULIÜS VAN GOOR Kleiweg alhier VrUdag 1 Augustus 1879 N 2329 GOUDSCHE COURAWT Meuws CD Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken mwimm j aan tD ij naaard en Koite Tieudeweg D 93 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van flOLLMDSCHË m ËMËL8GUË BIEREN op VATEN en in FLESSCHEN Dr Chantornelanus O O G E IV IV A T Ë U Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen vercieteren welke door den tgd uaderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan Verzwakking afmatting prikkeling hitzigbeid bloedrode en druipende oogen welke de nachts toe kleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingeBpahnen ziep of lezen verstopping van de oogspieren of aderen ook oogen die dikwgls trauen vooral bg kond weer of die we ke bg eene sterke lucht of bjj scherp Hebt niét goed kunnen zien al deze en meer andeie ooggebreken worden door dit oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrggbaar a Cent per flacon bg é van GOUDA naakt aan zijne stadgenooten bekend dat hg dit jaar geplaatst is met zgn zindelgke weliugerichte Poffurljcs en Wafelkraam de 2de van af den Tiendeweg over L HOIST firma de Wed SCHOUTEN Hij hoopt even als vorige jaren met een talrgk bezoek vereerd te mogen worden daar hg alles zal aanwenden om zgne beganstigers zindelgk en lekker te bedienen Alles met beste boter gebakkeu Bediening met zilver BESTELLINGEN worden sew SPOEDIG uitgevoerd Verder beveel ik mij vriendelgk bij mgne Stadgenooten aan ruchtén reeds gedaald u t De Kamer heeft inet 249 tegen 168 stemmen 1 V worden genoemd het voorstel tot gi hecle sleohtiug van de lullenen T A G vao DBTU Qouda J H keiler lu Zn W Wagonsl li A Sohoutene Sciiluur Oostmolenglraat Sutterda Tcgea JICUT Hhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosmak j Alphen L Vabossiao Zn immimmW Bodegraven P Vebsi oot Botkoop 3 GOCPKADE CfZOHDHfIDSifLm ifH p Pfjjjjjj Harmekn W G Kubvjsss Uaserswoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater 3 Lisflano hoonluiven Wei Wolit Z Waarder BouxiiooK IWoerden Gebr Pïbhniso Zegwaard A Hbkkïr Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bg M J C HAM te Utrecht V LAME Deze versterkende KINA WIJN wordt bereid uit de zMr geneeskraohtige roode Javakina door de Firma Wed EVERTS en JONOKEItS te Nijmegen De Gewone per JFlucoa a 1 25 De IJzerfaoudende a 1 40 Het dépöt voor Gouda is gevestigd bg den Heer H G HOEFHAMER Turfmarkt 767 Nnmmers vim KüKSMA S üo dkoope Mazieknitgave alsmede s S VAN MfLLIGElV vier Lieder von E GEIBEL voorhanden bg den Boekhandelaar A Brinkman Lange Tiendeweg mmmajii Openbare Verkoopjug DINSDAG 5 AUGUSTUS 187f s voorm 9 ure in het Verkooplocaal in de Nieuwsteeg te Gouda van een INBOEDBL waaronder Kleeren OoudenZUvirf voorla Dameshoeden Bloemen Veeren Linten en Huwelen benev ns eene partij diverse WIJNJBM Daags tf voren te zien Inlichtingen geven de Notarissen MONTIJN en KIST te Gouda Dagelük VEBSCHB ZeUTEBÜLLEN W N RAAUMAAKERS Banketbakker Oosthaven Door den lteekh delmir A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekome Il mmi mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ti i Goude benevens de geschiedenis der St Jnn skerk der G lazen der Cartonteekeningen enz woiirbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dii t t Wtfutvr Crabetli DOOB CHKISTIAAN KRAMM Tid der Kun Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschiltler Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pj ijs 80 Centen Urbanus Pillen beveid rolgeps bet aloade ea ecbto Bepept waarop mon in bet bijzonder attent maakt Ueuzeniuker eu Cj Uuien A U t Nuuwkmf A Pnu Zcvexhuaen Zgn zeer nuttig in ougeaieldheden der MAAO en werken heilzaam op de SPIJSVËKrEKING Zy zrju uKmuntcud tegen de GAL SCHEBPTiS ia het BLOKI eu UIXSLAO der HUID üij zijn Z VCHT LAXKIlli fl eu SLUMAPüKIJVKNI Ver ielde douütu vau 37Vi t eni n dubbel doozeu z ii verkrggbaar b j de hh AiOlaanerdani 1 de Boer Jmlerdam AI Clébna C drog heilige ireg 0 l§i Boakoup i A van t Woudt Deljl H VV do Kruyff Gouda Ij Scheuk op de Hoogatraat llaaitreckt K Oosterling IJage J L F C Suabilié Buitenhof Leyden J T Xerburgb Haarlem hoek Bukker te g MuordrtcM G H Poat Oudetcaler Pr Vree Retterda v d Toorn te Beker WeMe Wagenstraat Schoonitat A VVolir Utrecht Altena Kroon op het Steenw over deu Dunkerstr n 37 ffoerdm J F Sweermaii ZeteahuiieH A Prins Sodtfracen B Versloot Het defSt d ier ecbte Urbaniu Pillen sinds zoovele jirea met roem bekend en in algemeen tP fbruik IS door ons te Oouda alleSU en Uit IBlttltend geplaattt by den heer h SCHENK op de Hoogstraat WA A E SCHÜWING öovBA DauK VA A Bmn j ai Men wordt instantelyk verzocht wel attent te willen t jn dat door ons b j niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het code en eohte Becept in De pöt zijn verkrijgbaar gesteld i tfc ierboven ofgegme Sleden en Plaatten dan hg de hieihovengeifitmie JUritJmtdert In elk doosje is een biljet vooisieo met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Keunkn te ZooN Apotheker welke Handteekening zioh ook bevindt op het Zegellak waarpade de Üooejes venegeld zijn Wij verioeken de gebruikers inttanteliji da r wel op te letten en raden hun nan wel toe te Zien bij wi n men de Uooajes Pillen iuuti Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te sobiilfen en zich te wachten voor het gebruik v n e reie qamaakf li BU deze Courant belioort een BiJvoegseL KEI lSGEVli G De BUBGEMEESTER van Gouda brengt bij deie trr kennis van de belaughebbenden dat door den Heer Frovincialeo Inspecteur der Diricte Belastingen enz ie Kotlerdim op den 26 Julq 1879 ia executoir verklaard Het primitief Kohier voor de belasting op het personeel Wgk K tot en met T Dut voormeld Kohier ter invordering is gesteld in linii lfn vau deu Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wel bepaalden voet t voldoen en dat heden ingaat de termijn van DBIË MAANDËX binnen welken de recUmea bohooren te wordeu ingediend Gouda deu 29 Julij 1S79 De Burgemeester voornoemd REMIJ I B BUITENLAND Bultenlandscb Overziclit De Pransolie senaat beeft in twtede lezing de munioonveiitie tuseohen Frankrijk BrIgic Griekenland Italic eu Zwitserland goedgekcuril ïuortiuiii tal Iiidianusohe piisinuut iu de Stuatskasscu niet meer worden isagenomen Het gerucht loopt dat de Regeeriug na het reces der Kamei een voorstel zal duen om verscfaillLuüe spoorwegen voor deu Slaat aau Ie koopen bet eerst de Uju naar Orlrana De Spoorwega declen zgii tiugevolge dezer ge aangenomen Oostenrgk wijdt op het oogenblik al zgn aandacht en grootr soiuineu gelds aau de verbetering van zgn Itger Voor hen die op luugdurigen vrede hopen ia er geen andere reden v in vuliioeniug over als het gedrag van EiigelamI eu itTeiKrlaiid die hun legers van huursoldaten ouveruiidcrd luteu eu vertrouwen dat alles wel goed zal uAoopeu Doch Duitsohlaud heeft zijn leger weder met SU UÜÜ mau vermeerderd Frankrijk volmaakt zgn reorgauisaiie die ovcrecnige jarei voltooid zal zijn Rusland doet hetzelfde en Oostenrgk werkt hanltr dun eeu der anderen Engelsche correspoudtuien spreken met groote waardeering van de oefeningen van het Oosteurgksche Uger eu zij deelen mede dat dit li ger schier onherkenbaar verbeterd is Aan de btltre wapening is viel zorg bcsletd en de artillerie heeft iii de Uchaliu kanouuen thans ecu voortrelT lgk wapen Een deel van het leger zal gewapend worden met rrpetitiebuksen met welke thans iu de kampen proeven genomen worden Deze buksen hebben een voorraad van twaalf palroneu die uchle eeuvolgens kunnen gevuurd worden zonder dut het geweer opnieuw gelailen wordt ofschoon bet geweer ook uls gewone achterlader telkens met een patroon geladen kan worden De zekerheid dat ilize patronen gereed ziju en bij snelvuur niet telkens nan laden gedacht moet worden maakt dut de sold iten rustiger en kalmer mikken eu zuiniger met hun p itronen omgaan De Kropatschek repetitiebuks zal waarschijnigk gekozen worden Het 26ste linie regiment heeft er reeds 400 van en zoo de proefneming eren goed blijft voldoen zullen 30 000 soldaten er mede gewapend worden In onderscheidene Duilsche en Ilaliaansche dagbladen ia ten stelligste verzekerd dat de bebende nuntius Masella iu Kissingen is geneest om de onderhandelingen met prins von Bismarck weder aan te knoopen Officieus meldt thans de NordJ Mig Ztg dat mgr MaseUa in het geheel niet in Kissingen is geweest en er ook dezen zomer niet denkt te komen Safvet verwittigd Layard en Fonrnier dat de Porte alle privilegiën weer heeft ingevoerd door den firman vap 1S73 toegekend zij eischte allten dat de Khedive aan de Porte alle traetaten zou overleggen De gec nt n bljvep op het volgende aaudriugea dat de Kbedire alle traetaten aan Turkije lal meedeeleu de schatting door Egypte aan Turkije te betalen zal worden vermeerderd voor bet geval dat alle privilegiéu worden verleend maar Tewfik zon die schatting verminderen wanneer een enkel privilege werd ingehouden Waarschünigk zal Essat Pacha Safvet Pacha als gezant te Pargs opvolgen binnenlaSdT GOUDA 31 U 1879 De Goudsohe kermis wordt geluisterd door prachtig wéér te meer gewaardeord daar het zoo lang op zich deed wachten Dit ad h t genoegeu van de vele kermisgangers niet weio r verhoogen eu velen tot uitgaan bewegen die adfÊÊ taot regen en wind teruggeschrikt t huis zonden M jvrn De eerste dagen getui den reeds van veel attimo de Markt leverde reeds avoud op avond een tooneel op van drukte eu gewoel en het laat zich aanzien dat heden en volgende dagen de van alle kanten toeslroomende menigte zeer talrgk zal zgn Gistereuavond had de eerst torstelling plaats in het Ciiciis Carii De ciraw was goed bezet en het was bigkbaar velen een fllBot weder eens dat uitnemende kuustrijders gezelanM in hun midden te zien dat reeds zoo langen tgd een beroemden naam met eere weet te baudbiven Op nieuw kouden wij ons overtuigen van 4 pmcbt der paarden van de sierlijkheid hunner bWfegingen eu van de uitnemende wjjze waarop zij cedrtBseird ziju Het programma vau guterea bevatte verscheidene nrs die uer luiden biiral ÉlAoteo waaronder in de eente plaau d Mn 4l S XraUeaet voorts van Ttgerello het vunrpaard met zija sprongen door brandende hoepis en niet minder van fladiaur bereden door den directeur Oscar Carré De clo ns vulden als gewooulyk de overige werkzaamheden aan en tot slot der voorstelling werd pgeven Een Caneeal op iet IJl een pantomime bestaande uit verschillende ufdeeliugen waarbij de circus op fantastische wjjze verlicht werd Dit slotar lokte telkeys luide toejuichingen uit Wg wenschen het circus een zeer drnk bezoek toe Van de overige kermisvermakeiijkhedeu valt nog weinig te zeggen Het tooneelgezelsohap der heeren Bouwmeester Co dat voornemens was vond aan avond op te treden is onverrichter zake vertrokken schgnlgk hadden zij verwacht dut hunne komst hier ter stede met geesidrift zou zgn begroet en alleen hel feit dat voor de eerste voorstelling slechts weinige toeschonwers waren opgekomen wus voldoende om hen ook voor t vervolg te doen wanhopen en zoo spoedig mogelgk de oiidaiikb ire stad die niet van buune kunst gediend wililen zgn deu rug toe te kcereii Wij voor ons maken onze stadgenooten ons welgemeend compliment dat zij een dergelgk toonfelgezelschap niet aaumoedigdeu Door t huis te blijven gaven zij een bewgs van goeden smaak dat waardeeniig verdient Hedenmiddag en avond eerste voorstellingen in de Sociëteit Ons Genoegen Wij twijfelen niet of deze zullen door een talrgk publiek warden bijgewoond Uit Moordrecht schrijft men ons Op den 2 Juli jl werd alhier gehouden tcne vergadering van het Departement Moordrecht en Gouderak der Maatschappij tot Nut van t Algemeen die door deu Hoer i B Lalleman werd geopend met eene rede waarin hulrle werd gebracht aan de uagedachteuis vaii den Heer H M van Loon een der oprichters en gedurende 32 jaren voorzitter van hel Departement Voorts werd de rekening van de spaarbank vastgesteld en goedgekeurd over 1878 in ontvang op ƒ 3165B 35 in uitgaaf op 31118 92 eu dus met ren goed slot van ƒ 588 41 Uit de levens goedgekeurde balans van 31 December 1878 bleek dat de spaarbank nan 190 deelhebbers schuldig was ƒ 41174 09 en dat het actief der bank bedraagt 45803 20 zoadat er een reservefonds is van ƒ 3629 11 In 1878 werd ingebracht 19028 38 en aan de deelhebbers Urug betaald 12597 42 Daarna werd de rekening van het Departement over 1878 vastgesteld in ontvang op 270 79 in uitgaaf op 198 S3 en dus met eeo goed slot van ƒ 72 46 vooru de begrootiiig voor 1879 iu ontvang op 233 96 in uitgaaf op 231 40 en dus met een goed slot van 2 56 De contributie werd even als vorige jaren vastgesteld op 4 Vervolgens werden tot leden van het bestuur benoemd in de plaats van wijleu den beer H M van Loon de heer L Exalto en tengevolge der periodieke aftreding vau den heer F A van Lange de heer A Berman Nadat de pacten van beschrijving voor de ulgsmeeue vergadering der Haatschappy die in Augustus a 8 te Amsterdam zal gehouden worden behandeld waren werden tot afgevaardigden naar die vergadering benoemd de bh G B Lalleman en M Bron Ok tot hunne plaatsvervangers de hh F P Erkeleuim A Berman Voorts werd beslotru in de maand Xovember a M alhier eene volksvoorlezing te houden De heer I tlenuB verklaarde zich bereid als spreker op te treden Onder aanbeveling van de belangen van het de panement werd de vergadering gesloten Bg Je gisteren plaats gehad hebbende verkiezingvan ee6 lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdia trict Leiden zgn uilgebrocht 1869 geldige stemmen Gekozen is jhr mr P J Elout vau Soetrrwouda antirevultttiouair met 1223 stemmen Op den beer L H de Laat de Kant r wareu 625 atemmen oifegebnx Bg miuistrieele beschikking is aan de firma Cramer Tromp te Wageuiugen tol wederopaeggiug vergunning verleend voor een stoombootdienst tol vervoer van goederen eu vee van Wageningen over Rotterdam en Gouda naar Amsterdam eu Zaandam De veehunr van bet armclaad van Stein tot hooiiiig beeft ƒ 0 99 meer opgebracht dan in hel vorige jaar De rekening der geraeeute Waddiuxreen over 1878 bedraagt in ontvangst 23060 57 en iu uitgaat 22327 Aan boofdelijken omslag is ouivaiigpa 7227 68 Voor het onderwijs is uitgegeven 8133 66 De schoolgelden bedroegen ƒ 742 40 w rirouder is begrepen ƒ 387 50 van het meer uitgebreid lager onderwijs Op 1 Januari 1879 beliep de bevolking der gemeente 4241 zielen Gisteren ochtend had te Nieuwerkerk a d IJsel een tienjarig meisje hel ongilnk met het scheppen van een kan water in de rivier te vallen doch werd gemi door haar broeder en nog iemand die zich te vaier badden begeven Te Bodegraven is tol raadslid gekozen J F Beijrn Oz te Woerden de leer S Lngerweg te Berkeuwoude H Oudenes altredend lid De commissie aan welke is opgedragen hel instellen van een ouderzoek a nopens de groiiilslagrn waarop aan weduweu en wceneii an alle burgerlijke rijksambtenareu pensioen zou kuuucn worden verleend en b nopens de grondslagen van hel bestaande weduwenfouds der ambtenaren van algemeen bestuur heeft haar erk ten einde gebracht Het rapport is dezer dagen ingediend Stand De Standaard verneemt djt er sprake van is dat een commissie uit het ecntraal comitc Keucheiiius bg zijn aankomst z il verwelkomen en dat het bestuur van de Gorkumsche kiesvereeuiging z tl worden uitgenoodigd zich bg die vcr telkoaiing aan te sluiten Aan het iir de Staattcouraut opgenomen verslag vnii den hoofddirecteur van het Kon MeleorngitchhMuiit prof Buijs Ballot over hel jaar 1878 79 is het volgende ontleend De telegraph ischc seinen waaruit men in de havens