Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1879

nel wutsehijiilljkhrid ile aanslaande richting en kracht Tan de iud op kan maken werden geregeld gegeveji I een Ctnuderlgk werkje ook door her tli ttuut uilgegevcB toonde ik aan hoeveel zekerder en bepaalder dele ziju dan de voorspelliugen welke uit New York tol ons komen een tgd lang eenige toch uog Ie griiote vernaolitiugru hebbeu opgewekt Statistische tafels wijzeu met j iistheid aan dut geen storm op oiiie kusten vooikomt als niet te von n het verschil in gelijklijiligcu baronietcrslaiid binnen de grenzen van ons land vitr niilliinolers heeft bedragen Maar al slaat dit vast zoo moet toch aan leu anderen kant erkend worden dat zuli eeu verschil gemeenlijk niet lang slechts eenige uren te voren vourkuuii D iaroin motst ik voortdurend dat lerschil keuueu en met zoo als nu soiii acht of tieii uren later dau het zich vertoond heeft Ik heb uwe eicclleuiie d iarop gewezen en leven viriuuldeiide dat de kundige en geniale mechanicus Olland Ie Utrecht een werktuig vervaardigd heeft op de trntooii9telliiH cu te rhiladclpliia en l urijs bekroond eu te Lftreoht zilf twee jaren laug beproefd waardoor ik den baro iielerstaud op elke plaats van ons land hier in de loctlen vau het instituut kan aflezen onderwierp ik aan uwer excellentie s overweging een voorstel om zoodanig werktuig aan de vier hoeken des lands te plaatsen en ieder dier plaatsen door een vrijen alleen voor mijn gebruik bcschikb iar gisleldeii telcgraafdriuul te verbinden omdat ik door middel vau dien de gevaarlijke verschill n nietslichts oogenbiikkelijk zou waarnemen maar zelfs zon zien aanIcoinen Op mijn eigen verzoek heeft uwe excellentie daarover nog niet beslist Ik meende toch dat het noodig was dat men iu ons land cersl meer bcbelnngstelling toonde en den wensch na ir uitbreiding te koniicn gaf opdat het bleek uiet niijii persooulykc wensch te zijn maar gevorderd te worden doorliet erkende b lang van het algemeen ItlijkiD van belangstelling outbrakei niet geheel De gemeente van Lemmer vroeg voor zich en de Amsterdamsche KaHttolmaatichappij voor IJmuiden de mcdedeeliug dier seinen de Kgks Landbouwschool inziende dat het voor den welrnschappelyk gcvorinden landbouwer noodig was zich tö Wageningen meer met meteorologie ia het algemeen en inet de voorteekenen van wtêraverandering ook naar aanleiding van die H inen bekend te maken drong er insgelijks op aan en naar ik verneem zal ook de Maaticiapp ftr hcorderifig van Nijverheid hare stem in deze doeu hooren Toch wordt deze Ix l tngstetUng niet zoo algemeen betoond als wel behoorde en als naar ik vertrouw het geval zou zijn indien de werkkring vun het meteorologisch instituut meer bekend was 0p de dorpen vind ik vele ijverige medewerkers getuigen de bijdragen die zij leveren in de jaarboeken en in het algemeen bg hen tot wie ik mij persoon Igk wend ook do zeeman gaat voort in dank voor de nuttige aanwijzingen vele waarnemiiigin te leveren de stoomvaartmadschappg NeJerlanilt die een tijd lang ongedi chtig scheen aan hetgeen hel instituut voor haar deed geeft in den laatsten tijd vele waardeerbare blijken van belangstelling M uur het algemeen kent het instituut niet omdat de dagbladen met uilzondering van de Cl de y R Ct en het U Dat U er uiet van spreken en wederkeerig begrgpt men licht dat nu ook de dagbladen er zich geene onkosten voor getroosten daar liuuRc lezers niet toouen er op gesteld te zijn De schuld daarvan ligt niet aan het Instituut Ieder dagblad dat het verlangt kan medcdeeliugen ontvangen gelgk trouwens bekend genoeg is Ik gaf steeds aan ieders wensch gehoor en beantwoordde iederen brief Niets zid mij dan ook aangenamer zijn dan dat ieder hetzij in h3t openbaar hcizg aan mg persoonlijk zgne aanmerking en weuscheu bekend make om ze of te weerleggen óf te bevredigen opdat ket iusirtuut niet alleen buiten Nederland gunstig bekend zg maar ook in Nederland meer en meer nut verspreide Alom in DuitscMand slaan de winkeliers de nienw belaste artikelen op Zij die over kapitaal te beschikken hoilden en zooveel mogilijk geïmporteerd hibben voor de invoering der nieuwe rtcjileu maken goede zaken leii koste natuurlgk van de consumenten Tu Osnubrüek werd de petroleum reeds 7 Pfennuje i cent per kan duurder Buitendien dienen de nieuwe rechten in verwhillende plaatsen reed als voorwendsel voor ongemotiveerd opslaan van den prijs Dat gevaar voorzag prins Bismarck jaren geleden toen hg nog lecht graaf was Vee1 erger sprak hg toen in drn Duitsoheu rijksdag als hg wien door eene belasting op brandewgo wijn tabak thee of koAi deze artikelen te duur worden welke bij zich bg gebrek aan geld ontzeggen kan is diegene er aan toe voor wien de geraaalbelasling het brood duurder maakt niet zoozeer door het hooge der belasting lelve als door het misbmik in het opslaan der prijzen waarvoor onder zekere omstandigheden ix lasting op gemaal en geal icht het voorweusel aanbiedt Uit Illinois ia Voord AnVcrika schrgft men overeene soort kunsthout dat uit stroo gemaakt wordteu bijzonder bard en dicht is In saineusteltiug moethet gelijken op het harde noten of mahoniehout terwijl het zich ook uitnemend glad laat maken Menzaagt bet als gewoon hout Ket stroo wordt eerst ingeregcble lagen gerangschikt en dan met eene chemische oplossing gedrenkt en onder sterken druk sameugeperst Het stroohout ia waterdicht en slechtamoeilgk brandbaar i i Men leest iu liet VaderUtnd Voor vele Hagenaars die eeuig belang stellen in de gebeurtenissen van den dag eu deze voor zooverre zij daartoe geschikt zijn ook gaarne op de ecu of andere wijze aanschouwelijk zien voorgesteld was het een wtlkom bericht dat er Zondagavond iu het Scfaeveningsch Casino eenige Zulu s zouden worden vertoond Als veelal in zulke gevallen bereidde men zich voor op een mogelijke fopperij en verdachten zelfs enkelen reeds bij voorbaat de Amslerduinscho chterbunrlera van wier mctamorphosen men al zoo vank dupe was Wat bijv ons aangaat wij herinnerden ons onwillekeurig de bekentenis van ecu clown die ons vertelde dat hg eerst als zeeduivel toen als sprekend menschenhoofd daarna als Eskimo eu eindelijk als de nog nooit alhier vertoonde wereldbtruemde gevleugelde ïurk de belangstelling vau het kermispubliek had mogen opwekken doch hoewel de bedoelde personen op zich zelf wol de moeite van eeu bezoek waard waren Zulu s zagen wij uiet Waarschijnlijk waren het Basoetoea Maksteezen lie mea eeuige exereitiëii had doen instudeeren Zulu s zijn forscher en vierkanter gebouwd en onderscheiden zich vaa de hier bedoelde wilden door hun grootere lengte roodachtig donker zwarte huid eeiiigsziiis plat gezicht dik wollig haar en welluidcnder spraak Aan het akelig geschreeuw der Ca sinowilden dat al de kinderen in de zaal zichtb iar zeer deed ontstellen herkenden wij den droefgcestigeii maar werkel jk muzikalen Zulu zang uiet Zoo deed ook hun door elkander draven volstrekt niet denken aan de Zulu dansen waurbg de opgewonden krijgers of uilgelatcn bruiloftsgasten toch zekere vaststelde daiisri gelen volgen en telkenmale een zis voet hoog in de lucht springen Ten slotte behoorden noch de vieze tohMenvachlcn en geruite zwembroekjes noch de smalle schilden en allerwonderlijkste versierselen tot het oostuuin eu de uilrusting van den echten Zulu Een eu ander was even incorrect als de mededeelingaoti welke door den blanken geleider dier Kaffert omtrent de Zulu zcden gedaan werden Volgens de Standaard zou het Kabimt des Koiiiiigs afwijzend hebben beschikt op het verzoek van den Ministerraad om de stukken betrekkelijk do crisis in hun geheel te mogen bekend maken Verder meent de Standaard op grond van een nader onderzoek naar de n are en juiste toedracht der zaak als vaststaand feit te kunnen medediuleii dat grondwetsherzierting op het stuk van le kieswet en de defensie von meetnf althans stellig reeds vóór De Koo s krankheid tot het schriftelijk program van het Kabinet behoorde Voor rekening van eenige ingezetenen van Makknm wordt naar men zegt eene stoommachine vervaardigd om schelpen te baggeren iu zee J eze toestel zal reeds binnen eenige dagen iu De blaime Slenk in werking worden gebrocht De ondernemers moeleu er de beste verwachtingen van koesteren en meenen dat zij de schelpen wel voor ƒ 1 per stcrc aan de kalkbrnuder kunnen leveren Mocht de uitslag aan de verwachting beantwoorden dan wordt de tctielpeuvisscherij op de oude wijze gedreven vernietigd Niettegenstaande het slechte weder der voorgaande weck werd de Tentoonstelling te Arnhem ol drukker en drukker bezocht In de voorlaatste week nam het aantal bezoekers gemideld tot 1550 per dog toe welk bedrag zich in de afgi loepen week tot p in 1750 daags uitbreidde Ook worden nog steeds voor een aanmerkelijk bedrag aan abonnementen verkocht Verder hoopt men dat den Isten Augustus de internationale wedstrijdzal geopend worden die de vooruaamste afdeeling der exqositie belooft ie worden De vraag of de grondbelasting wegens een gebouwd eigendom krachtens art 62 der wet van 26 Mei 1870 over een tgdvak van twaalf maanden kan worden teruggegeven indien het gebouw bij den aanvang van dat tijdvak ongebruikt en onverhuurd in den loop dier twaalf maanden is afgebroken moet maar de Minister van Finantién heeft te kennen gegeven bevestigend worden beantwjord De belasti ogpligtige heeft toch ook in dat geval gedurende twaalf maanden van zijn eigendom geen genot gehad eo Onder het in hetzelfde artikel voorkomende woord r nraaatideii moeien worden veraiaan tgdvakken loopen do van zekeren datum der eene tot den zelfden datum der volgende maand zoodat bij de behandeling van bezwaarschriften teruggaaf van belasting moet worden voorgesteld Indien het daarbij betrokken gebouw gedurende een tijdvak even lang als een dienstjaar ougebruikt en onverhuurd is gebleven onverschillig of dat tijdvak aanvangt op den In of een andereu dag eener maand In een artikel over de kabinets criais zegt de Amh Ct als slotsom van eeuige beschouwingen het volgende De onthullingen die thans gedoau zijn hebben geen ander uitwerksel gehad dan dat de heeren Kappeyne en Tiik bovenal de eerste er te meer door gekompromitteerd zijn Pe premier heeft deze crisis op de meest onverantwoordelijke wgze uitgelokt CU den toestand totaal bedorven door tgat eiienduukelijke inprovisatie van eene op dit oogeub ik onmogeiyke grondwetsherziening Om dit groota werk te ondernemen eu tot een goed einde te brengen ia eeu ander man en een andere tgd ooodig ïleue herziening onder deze leiding op het ongunaligste oogenblik ondernomen zou ontwijfelbaar op eene nationale teleurstelling uitloopen eu ons voor jaren achteruit zetten Dc bijeenkomst der veertig liberale leden uit de Kamer heeft zoo als te verwachten wtis niets opgeleven De heeren van de Putte en Creiners zgn gekomen hebben gesproken eu zijn heengegaan gelijk zg gekomen zijn de heerCremers nl iemand die erg geschrikt is zoo ver mogelijk heen Tbans lezen wij in de couranten het volgende bericht uit Graveuhage Wg vernemen dat het ministerie van Z M nnclitiging heeft gevraagd lot het openbaar maken van ullc stukken die op de hangende crici betrekking hebben iiVxw verstandig besluit maar waarom het niet vroeger genomen f Waarom moest de offioicme partijspraak voorgaan en mislukken Ziu ook wanneer ue machtiging verleend wordt overlegging der stukken aan en bijeeiiroepiiig van de Tweede Kamer niet uoodzakelgk wezen I Onder hel opschrift ffArinZidige Politiek schrgft do heer mr 1 A Ij vy het volgende in de Am tterdaaiixer Ue heeren Frunscii van de Putte en E Cremcrs hebben de eer iiaur a inleiditig van eene opdracht van den koning en daartoe op hun voorsti 1 door hem gemachtigd U Hoog Kil tiestr dringend uit te noodigen tot het bijwonen eener bgeeukonist van de leden der liberale parlij in het lokaal van de Tweede Kamer der Staten dencraal op M iaiidag 21 Juli te twee uur Aldus luidde een geschrift dat blgkens de nieuwsbladen dezer dagen zijne bestemming bereikte liet bekrooadc de reeks verrassingen waaraan ons volk in den joiigslen lijd ran regeeriugswege gewoon is g riuikt op meer dan verrassende wijze Trachten wg die feiten op groud der mededeeliii ren iu de bijeenkomst gedaan kortelijk voor zich zelf te doen spn ken Art 1 der duvfcnaainde kanalenwct is gevallen iii het ontwerp ingetrokken Het hoofd van bet bc trokken Departement meent den koning zijn ontslag te moeten vragen Dat voorbeell volgt de nrinistcr van biiinenlanilsche zaken die aan de vcrdeiliging van het ontwerp geen woord verspilt te nauwe ruoü l bij de behandeling in de kamer verschenen is Dergelijke aanvrage doch voorwaardelijk doen de overige leden van het ministerie liet ontslag wordt geweigerd bij kabinetsrescript dd 15 Juni en Let ministerie in de Eerste Knmer geïnterpelleerd over het omstaan verloop rn bestaan der crisis Op dit laatste punt erlangt de iiiterpellant het meer hooghartig dan elnidclijk bescheid lat geen lid van den ministerriaid ook in deze ziak zich zal laten leiden door eenige andere overweging dan door zijn persoonlijke eirïijke overtuiging omtrent de eischen vau ouzc oe ustitutioneele slaatsinslelliiigin en teven die van het algemeen belang Deze zinsnede is de omachryving van hetgeen korter had kunnen worden gezegd te weten elat bet ministerie vrgheid van handelen zich voorbehoudt Van dis vr jheid mankt de minister van Binneiil zalien gebruik om den koning in een brief met bijgevoegde nota noodzakelijkheid eener Öroudwetsherziening te betoogen H j hoopt deze van de Tweede Kamer te kunnen verkrggen des iioods door middel eener ontbinding tegen haar te zullen doordrgveu Brief en nota worden aan den Ministerraad medegedeeld Twee zgner leden zgn met het plan niet ingenomen ea geven ieder voor zich daarvan blijk Da minister van Finantiën oordeelt het ministerie tot een maatregel van dergelijk gewicht niet krachtig genoeg De minister van Koloniën acht het oogenblik daartoe niet gunstig en grgpt de gelegenheid aan om te verklaren dat van een aanslaand grondwetsherziening noch bij noch vóór zgn optreden sprake was geweest Onder deze omstandigheden wijst de koning door den roittifternuid ingelicht het voorstel van de hand ea belast na hernieuwde aanvrage om ontslag van het ministerie de heeren Fransen van de Putte en E Cremers de eersten voornaam schijnt voldoende bekend met de vorming van een Kabinet Huu eerste openbare handeling is de uitvaardiging van het geschrift welks woordelijke inhoud zoo even werd medegedeeld En die handeling is iu de schatting zelve der oproeping eene minder gelukkige Althans geopend werd de bgeenkorast met de verklaring dat ue uitnoodigiug inderhaast was gesteld en de bedoeling alleen was geweest om te doen nitkomen dai de heeren die een opdracht hadden ontvangen om een nieuw Kabinet samen te stellen zich uiet aan indiskretie schuldig maakten tegenover deu koning door de liberale leden bijeen te roepen en bun oaugoande bet verslag der crisis enz mededeelingen te doen voor zoovoor die alleen kon worden gekend uitstukken tustchen de kroon en de miuisters gewisaeld 2 Het schgnt derhalve dat de heeren reeds dadelijk moeite hadden hunne bedoeling in woorden weer te geven Dnsver de feiten Tot welke hoogte moet de radeloosheid gestegen zijn om soortgelijk bedrijf mogelijk te maken Iu ileii aanhef zijner bijdrage tot de herziening der Oruiidwet geeselt Thorbtcke leden van een ministerie itii zonder elkander politisch te kennen zander temden 4wang van oiustaiidighedeu uit vr j keuze neten elkander zitten uiet om een partijtje te maken maar om al gouvernement het bestel van den Staat in handen te nemen liet ch jiit dat do heer Kappeyne althans in zoover de dagen vau 1S48 ous voor den geest roepen wilde dat deze uitspraak op nieuw toepasee lijlc wordt Demiasiouair minister dient b en hij alle en een voorstel tot Grondwetsherzieuiug in Van beraad overleg met zgne ambtgenooteu blijkt uiet Dezen krijgen keiiuis van plan en schets nadat zij deu koning ziju toegezonden Gelijk de lukken schuil bigven voor deu Miuisteraad wordt aan de vertegenwoordiging meilciieeling van jn zelfs toespeling op het voorncnien omliuuilen ian de natie de pers wordt mitielieii ile gelegenheiil zelfd fgesnideu om over betetkcnis strekking zw iarlekracht der ontworp eu wijziging een gevoelen te niien A u tie natie wier hoogste Uielaugen bij de eerste onzer Staatswetten zgn betrokken Wanneer en waar werd ooit dergelgk voorstel ouder deze om8 andighedeii beraamd of gedaan Wal lie toekomst nopens het voorstel brengeu zal is onzeker maar ontzettend is de verantwtKirdelgkheid zijner indiening op deze wijze Welke zedelijke kracht welk gevoel van waardigheid welk geloof in beginselen elke opvatting van eigen roeping spreekt er uit een plan dat aldus is aanhangig gemaakt Zgn wg Neilerlauders bewoners van Turkge wellicht dat men in dier voege over ons zonder ous durft te beschikken I het niet oonsiitutioiieel maar oorbaar voegzaam dat met de Veitegenwoordiging de volks iu eene aangelegenheid vau dit gewicht wordt gehnudeld al bestontl zg niet Is het hoofd van ieder Kabinet niet zóóteel ontrag aan zijne ambtgenooteu schuldig dat hg tegen hun pljnlgk beklag van overrompeling zich vrgwann Mag de voorbereiding tot zóó belangrijken slap lichtvaardig genoeg ziju om de eigen bekentenis uit te lokken dat meu tiiet terugdeiust voor een beroep van ile Kamer eiie overvallen is op de natie die glings en onverhoeds in het krgt wordt gevoerd Is het wonder lint de oiibivuisde handelingen eens ministers wiens jaren hem niet meer tot vcrschouuing strekken aaiiva ikelgk reeds b j den koning geen gunstig onthaal vladen De opdraoht aan de heeren Fransen Van de Putte en K Cremers is van dit voorsicl het gevolg Hoe kwgten zich deze aanslaande regeerders van hunne tank Door eene uiluoodiging aan de leden eener partij uit naam des konings Het feit i verout ohuldigd moar het feil ligl er toe Het te verschooneii zou zgn meer dan redelijkerwijze gevergd worden kan aan wie de aanspraken de konings op eerbleiliging zgner rechten lief heeft Cleenerlei woordcukeus en phrnaeologie kan het feit bemantelen dat de naam de koning is gebezigd in een partgtcrband Twijfelachtig schijnt wat in de handeling der oproepers meer lakrnswaard i h de schildverheffing krachtens s konings opdraohl of de Ijdelheid die in een gewichtig oogenblik wèl op de beuzelarij der titulatuur niet op een beginsel van Staatsrecht het oog vestigt of de smakeloosheid die tot uitvoering van het plan s lauds raadszaal doet aanwgten Wie hoog of laag met de publieke zaak zich inlaat i gehouden tot de wetentohap dat het hoofd van den Staat i de Koning vau Nederland niet eener partg in Nederland Dat een aanstaand minister zgne politieke vrienden als maatregel van huishouding raadpleegt i niet slechts gepast maar eraden Dat hg door middel eener dubbelzinnigheid in eene bijeenkomst niet zonder niterlgk vertoon en omhaal van plechtigheid achter den troon zich plaatst dien bij later dekken moet is roekeloos Welke bitterheid welk rechtmatig gevoel van achterstelling moest door den schijn dien men aannam gewekt worden bij dat deel der natie in hare Vertegenwoordiging dat tot de uitverkorenen niet behoort Wie den wind zaait zal den storm oogsten en iets meer dan eene tartende houding eu onbegrensd zelfvertrouwen ia er noodig om den staatsman eerbied ook bij zijne tegenstanders te doen vinden Op ontzag heeft iedere minderheid aanspraak en vrat zij vóór alle eischen kan is dat meu aan het onvermijdelijke niet den hoon der uitdaging toevoege Met welk recht matigt deze of gene partij het monopolie van s konings naam zich aan Meent men dat het bezigen van stemmenoverwicht regeeren is Men bedriegt zich schromelijk alsdan De verslagene van heden zal de overheerscher van morgen worden Is de zaak van Staat het geschikte terrein voor dergelijke proe uemingeu P En i de eenheid des volk bg alle verschil van richting niet te goed en te heilig om den dunk niet te vermijden als ware zij in de waagschaid gesteld Armzalige politiek wier hoog spel dergei jke toe tandm aitlokt en dergelgke middelen bezigt Amsterdam 22 Juli 1879 llsnad EenteKimer 1878 1879 Zitting IS JddI VidtsrUiid 22 Jali 187 Veralsg dir Vergiileringvau de lilKr le Icdea der Kiiner Door de directie der HoUandsohe ijzeren spoorwegmaatschappij daartoe nitgenoodigd heeft de hoogleeraar Donder zich belaat met de leiding van bet onderzoek van het gezichtsvermogen van het personeel van gentKmde Maatschappij Op zijne uitnooeliging weril toen dit onderzoek dat liep over 995 personen door Sr geneeskundigen verricht die op daartoe ontworpen tabellen nauwkeurig de reeultaten van hun onderzoek aan de Maatschappij mededeelden Uit deze overgelegde tabellen bleek dat bij 67 personen twgfel bestond omtrent hunne ge ehijitheid voor de poorwegdieii t en deze werden in het Ned goathuis voor üoglijilers te Amaterdam door den hoogleeraar Donder aan een definitief onderzoek onderworpen Het eindresultaat van dit onderzoek wa dat van de 995 personen 21 al ongeschikt werden bevonden van deze 21 waren 17 oiigt ehikt wegens gebrekkig kleurouderscheidiugsvermogen Over deze keuring heeft de hoogleeraar Donders oan de directie der Hollaudsche ijzeren spoorwegmaatschappij een uitvoerig eu belangrijk rapport uitgebracht waarin tevens ele qaaeatien vau keuring en herkeuring van de eischen aan het gezichtsvermogen van nieuw aan te stellen personeel en in alle bijzonderheden worden behandeld U D Naar men uit Aalsmeer meldt worden niettegenstaande het ongunstige weder aldaar veel aardbezién geplukt welke tegen vrg liooge prgzeu verkocht worden Voor het eerst worden de aardbeziëu dit jaar voor Engelsche rekeiiiug opgekocht en in Vaten vervoerd om te dienen tot het maken van likeur De prijzen die door de opkoopers besteed worelen bedragen ateeds l z c per kop netto Velen doen dan ook op deze wijze de vrucht van de hand liever dan de kauzen van de markt af te wachten De heer d Leaseps heeft de iuschrijving voor aandeelen in de maatschappij voor het doorgraven der landengte van Pauainn opengesteld Het kapitaal zal 400 milltoen francs groot zgn verdeeld in 800 000 aandeelen van 500 francs Te Bordeaux heeft de heer de Lessepa eene voorlezing over de doorgraviiig gehouden waarin hij verklanrtle met dezelfde medewerkers en ingenieur naar Panama te zullen gaan die hem te Suez ter zgde etondeu Aan het bijeenkrijgen van het noodige kapitaal twgfelde hg niet het zal uit alle deelen der wereld toevloeien eu hét werk zal onder het toezicht der kapitalisten zelven slaan Iu zeven of acht jaren zal het voltooid zgn HARKTBEBICHTEN Gouda 31 Juli 1879 ot ongeveer vorige prgzen was det omzet klein Poldertarwe puike 11 25 ü 12 Mindere lO all Kogge puike 7 i ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 75 Voen ƒ 6 a ƒ 5 40 Gerst puike ƒ 7 i r 50 Mindere 6 ƒ 6 75 Haver zware 4 26 i ƒ 6 25 Ijgte 3 25 ü ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer den handel luateloos vette schapen vlug magere varkeus en biggen mede vlug verkocht Aangevoerd 63 partijen kaas eerste kwaliteit van ƒ 27 a ƒ 30 tweede kwaliteit van ƒ 22 a 25 zwore tot ƒ 32 Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 i f 1 40 Burgerlijke Stand Gouda GEBOBEN 27 Juli Uirie Coraelii ooders D iiuamra Kragt 10 PcUokIU Maria ooderi P de Oiuf en a de Gtieü OVERLEDEN 28 Joli l Ixinwcmliorg 4 m 80 i Versloeg én GEHUWD 30 Jali L Heerkeni ea Boater K Ferwerda en H C Htxigeadoom J H de laag es S G Vla Manster W de Jopg en £ tea Becntn Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 24 tot 31 Jaü 1879 Moordrecht OVEBLEnEM Ph Bircnjngt oud 6 1 ONDEBTEOUWD J de Greef 29 j ei J KUft 22 jvan Zuid en Koord M heruier Gouderakf m Geene aangifte hebben iilaals geb 4 Stolwijk GEBOREN Maria ouileri J Stigter n N Berger OVEBLEDEK J tan der Vlicl 22 m A Noiirlander lij ReeuwUk GEBOREN Cornelia Joliannu oedere P Blink en M UlnMld ONDEBTEOUWD L Blak en F Beakera Waddinxveen GEBOREN Willem onder H Ditllaaieger en A Kreek Gecrtmil noden W van Eljk eo H Kok Dirk ooderi H Peten en A Braakman Trijntje oadora G J de RooiJ eo C Alblas klaziua Hilbclmina onden A van Vliet en i Koster Jacob ouders J Breinmer en A Ventoep OVEBLEDEN U I Uoeai 71 J A Boe 41 j Tb Veritoera 5 n ADVER TENT IEN 25 JARiaE irKtb rte tging V N t E H BRINK BN E T WILLIGEN Gouda 2 Augustus 1879 Hunne dankbare Kinderen Voorspoedig lievallen vau een Meisje Mevrouw D A 6 KEUZEE geb MOLEKAAB Batavia 27 Juli 1879 Voor de vele bewezen van deelueming ontvangen bji het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mgne kinderen mgn oprechten daiik Wed L WELTEB VAN DBB Wou Gouda 29 Juli 1879 Voor de vele bewgien van deelneming zoowel van binnen als buiten deze stad bg het jammerlgk overlgden van onzen lieven FBANCISCDS betuigen wg onzen hartelgksten en weigemeenden dank S P VAN DEK KLEIN J VAN DÏB KLEIN Gouda 30 Juli 1879 van okb Kboft Voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden van onzen waarden Vader en Behuwdvader ADBIANUS TOORNVLIET betuigen wg onzen weigemeenden dank Uit aller naam G TOOENVLIET Gouda 31 JnU 1879 767 Nammers van KOKSMA S Goedkoope Mn ziekuitgave alsmede S VAl MlLLIGElV vier Lieder von Em GEIBEL voorhanden bg den Boekhandelaar A Brinkman Lange TienJeweg