Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1879

SPAARBANK te GOUDA COMMISSARISSEN maken bij deze bekend dat zij op ZATERDAG 2 en MAANDAG 4 AUGUSTUS e k geene Avondzitting zullen houden doch in plaats daarvan op MAAJVDAG 4 AUG s middag s van 12 tot 1 ure voor ontvangst zoowel Vrijdag I Augustus 1879 als terugbetaling zullen vaceeren Namens Cohhissakissen KIST Voorzitter RUIJTEB Seeretarü OVER HET MUSEUM VAy OUDHEDEN Voor de eerste maal in Nederland VtF De Salon voor Lustigpc Automaten IM der Parijsche Tentoonstelling 1878 is dageijjks gedurende de KERMIS te bezichtigen Nietie verwarren met een wassenbkeldek kabinet aangezien deze vertooning zich vooral aan deFA MILIEN aanbeveelt Directeur Grandnrt Méoanicier de Paris NED RHIJN SPOORWEG ITÏl VAN DEN HAAG GOUDA en WOERDEN naar ARNHEM en terug op Dinsdag 5 Augustus 1879 Toegangsbewijzen Tentoonstelling Arnhem verkrijgbaar Zie aanplak eu strooibilletten Stamlplaats GBOOIE MABKT tegenover de WAAG Mr LEES DIT i AANGEKOMEN EN LEVEND TE ZIEN DE KLEINE JOHANNA PAULINA in tt wtiwttAi heiA van Vaiier eii MoederOud 17 maandea Geboren 2C Februari 1878 te Ossendrecht Prov N Braband Deze KLEINE JONGEJUFFROHW heeft den ouderdom bereikt van 17 maanden heeft de zwaarte van ruim twee kilogram en de lengte van 85 centimeters eu is naar evenredigheid gievormd en voldragen volgens het getuigenis an onderscheidene geneesheeren O GOJtTEU Directeur fUU im DER PLAATSEK Eerste Rang 25 cents Tweede Rangi5cents Kinderen beneden 10 jaar betalen on den len Rang half geld PTZILYER HOFLEVERANCIER 8taiidplaat op de Markt tegenover den WelEd Oestr heer Mr V J SNEL Bericht aan z n geachte begunstigers van Gouda dat hg dit jaar met zgn tot het ontTUgeil van fatsoenlgk publiek ingerichte WAFELKRAAM is aangekomen Even als vorige jaren hoopt hg ook nn met het leveren van BESTE W A F E L E N door Gouda s ingezetenen te worden begunstigd OPRECHTE OBONINGElt Su cadC Kruid Candij en TAPELKüEK K L RECKBRS Gouden Star hoek Turfmarkt en Gouwe t3 GOUDA OPENBARE TERKOOPIHG te GOUDA Op MAANDAG 11 Augustus 1879 des voormjddaga ten elf ure in t Koffijbnis i £ IlAitsiONii aan de Markt aldaar van Een B UI8 en ERF in den Langen Gtoenendaal Wgk I nr 62 zjjnde het logement de drie Kroonenc een HUIS en ERF in de Vlamingstraat en twee HUIZEN en ERVEN in een gang daarachter O nrs 343 na 344 een PAKHUIS aan t Verloren Kost O nr 501 een HUIS en ERF in den Zak L nr 234 een HUIS en ERF in de Vogelenzang M nr 158 een HUIS en ERF in de Lemdnlsteeg M nr 155 zijnde een KoiBjhnis vier HUIZEN een PAKHUIS en ERVEN in een poort aan de VacIiterstra it P nrs 151 tot 155 twee in 1878 nieuw gebouBde HUIZEN roet BOVENHUIZEN en een stuk BOUWGROND aan het water der Peperstraat VVgk Iji nrs 244 a b c en d zeven enkele jaren geleden nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN in een gang aan den Raam Wgk O nrs 304a tot g een HUIS en EtUb in de Robaarsteeg Wgk M nr 105 een HUIS en ERF in een gang aan den Raam O nr 275 en een HU IS en ERF ia de Lan Dwarsstraat H ur 145 allen te Gouda en een HUIS en ERF aan de Gondkade te Waddinxveen nr 170 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen tenkantore van den notaris W J FORTUIJNDKOOO EEVER te Gouda Door dezd heb ik de eer UEd te berichten dat van af HEDEN mgne zaak 3 EOi= s N iD zs voorzien Van een fraaie collectie mm II i mm voorwerpen alsmede 3utt eelen l orolagtett verder alles wat tot het vak behoort Mg tevens aanbevelende tot het VERVAARDIGEN van KUNSTHAARWERKEN George van be Pavookdt GOUWE wgk C No 240 T C Serre GEZICHTKUNDIGE Dericht zgngegers dat hg hier IS met eene fraaie INSTKUMENTERS TERMO eerde BegunstiweHergearriveerd collectie Optische TEN BAROMEMETERS e te ROTTERDAM en ALKMA4R vens BUILLEN die hij zelf vervaardigt nit de fijnste kwaliteit Glas en vestigt bjjzonder de aandacht op geheel nieuw soort AVONDBKILLEN welke heelzacht en gemakkelgk zgn bg gozlicht Deze avondbrilleu munten boven alle andere nit en zgn goedgekeurd door HH Doktoren Hg belooft ook zoodra hg de oogen aanschouwd heeft een der meest geschiktete brillen te kunnen aanbieden en belooft een prompte en civiele bediening Standplaats Westhaven over den heer van Stkateh Gelieve wel op naam en standplaate te letten PS üehoeftigen kunnen des morgens van 10 tot 12 uur gratis geholpen worden Gonda Druk van A Brinkman ï TE j MOORDRECHT Aanvang van den NIEUWEN CURSUS 4 AUG Tevens kunnen nog eemge KOST LEERLINOEN geplaatst worden PROSPECTUSSEK op franco aanvrage bg H D ÜBBENÖ Instituteor Badhoeve In llaarlemnierineer RAMLAMMEBEN Lincolnshire Ra franco Amsterdam tegen toezending van Po twissel 40 Goudsehe Kermis Standplaats Groote Markt g VOOR DE EERSTt HAAL g Louis Ociafloure s Circus en bestaande uit 85 viervoetige Kunstenaars toot als gedresseerde PAARDEN APEN HONDEN en GEITEN De bgzondere opmerkzaamheid wordt gevestigd op de Eqnestrische kunstverriehtingen van PrSulein DELAFIOURE tot heden de eenige in dat genre Gymnastische uitvoeringen van de GEBROEDERS DELAFIOURE alsook het optreden van verschillende beroemde CLOWNS TOM POUCE PEPINO enz enz Gedurende de Kermis dagelgks 2 groote Voorstellingen ten 6 en ten ö ure Prijzen ifer plaatsen 1ste Rang 0 09 2dQ Rang 0 75 3de Hang 0 50 en 4deRang 0 25 Adverlenlien plliii lMSiö van LEIDEN bencht dat hg een overgroote Collectie heeft medegebracht in BLJOÜTERIEN LEDERWEBK PARFUMERIEN en LUXE ARTIKELEN Groote keuze TASSCHEN PORTEFEUILLES PORTEMONNAIES SIGARENKOKERS ALBUMS PARURES WAAIERS KNOOPBN KETTINGEN ARMBANDEN PUPJES gesneden HOUTWERK en meer artikelen geschikt voor Kermis Geschenken mmiim Korte Tieudeveg D 93 Beveelt zicli beleefd aan tot het leveren van HOLLAKDSGHE EN EN6ELSCHE BIEREN op VATEN en lu FLESSCHEN Goudsche Kermis 1870 ÜOODA Nederi 6ILIABIT Koniok Circus O CARRÉ Dagelijks gedurende de Kermis ê avonds ten 8 Ure Buitengewone Voorstelling in de HOOGEfIK KI fKUN ST PAARÜENDRES UIIIl GYMNASTIEK PANTüMUIE enz Medewerking van de eerste Kunstenaar en Kun8ten8roi en m hunne roolste ui siekenilntc Productiën BEHUDING en VOORSTELLEN der uitmuntemlat GEORESSÜËRDE SCHOOL nVKIJHEIÜSPAARDEN Tot slot lei Voorsteihng OP HET IJS Pftntüiiiirue a raud spectacle nn den Directeur O CAKKÉ uitjjevoerti door het GEHEELE PoiiOiRi 1 beuevens het Corptf de liallet van iiO Dames MayischFan tastlsche Verlichting door meer dan 400 Laènpi ius a In Oiorno Muziek van dt i Küiielm eïter G Reich SCHAAT hEMil iÜKttóQUAÜRlLLK door 12 Dames fn 12 llteien De PHKNOMÈNEN der Kuaat ereUJ Werk aamiicden ler wereldberoemde bcliautsendansers MM MÜJi en EMILIE Slot Tttiticel CORSO Sledevaart bij Sneeuwval en ElectriscJie Verlichting ZATfiliDAG 2 AUGUSTUS 3 namiddags ten 2 Ure Extra Voorslclllngvüor Riiidorcn en liunae Begeleiders tegen VEEL verniiuderde I nj eu Ie Raug 1 00 2e Hang 0 60 ie Rang 0 30 CARS EVAL OP HETI JS Gouda j TJaüi va n A Bbinkmav 20 000 Artikelen TTA Anonvp fiA AÏÏ 20 000 ArtikeleD ALLES 30 CTS üflüWwM Mfliift ALLES 30 CTS Standplaats WESTHAVEN laatste Kraam Groot Theatre a la Rappe j Staande op de Kennis alliier Directie P Al U L L E 1 S Men gelieve oj den Voornaam te letten Dé Directeur vervittlgt het geëerde publiek van de Stad QOUDA dat hij voor de eerste maal alhier gearriveerd is met sijn prachtvol ingerichte LOOS en een gezelschap van 25 ABTISTEN zoovel DAISES als HEEBEN Eerste AfdeeHng Optreden van den Heer VIGARBO Professor in de Physiek zonder apparaten Tweede Aideeiing L HOMIE SfiRFENT OF Dfi SLANG DER WGESTUll door den Heer STEPHANO die door zyne buitengewone kunstverrichtingea het publiek ten hoogste zal verbazen Derde AfdeeUng OPTREDEN v d WERELDBEROBMDEN BENJAMIN die voorstelt De zwevende Somnambule Vierde AfdeeUng j E ICARIAANSCHE SPELEN uitgevoerd door de beroemde Familie ALFRED LANGBIBN van Por die op de voornaamste Tbéatros zoowel te Londen Parij Brunei en Amerika met het grootste succes bekroond is geworden Vgfde Afdeeling S 33ia4Mf2 T3 ii 3f93 a LEVENDE BEELDEN op eeu beweegbaren Piëdestal van 14 voet Diameter Deze Beelden worden voorgesteld in GfilEKSCHE en ROMEINSCHE COSTUMES waarbjj de zedelijkheid ten itreiigste wordt in acht geaomen Zesde Afdeeling Optreden van de jonge juffrouw CELESTINA hare buitengewone kaustvernchtingen met de Vliegende TRAPEZE waarmede zg het pubb ak In de grootste vermlmng zal brengen Zevende Afdeeling DE DISSÖLVWG VIEWS OF VERDWiJNEXDE L4SD E ZEEGEZICHTË l Deze AfJeeling zal besloten worden door beweegbare Sterren waai in zullen voorkomen Z M WILLEil III Koning dei Nederlanden en wijlen H M SOPHIA Koningin der Nederlanden 0 MINVTEN PAUZE Tot slot der Voorstelling GROOT BALLET PANTOMIME ultt eroerd door al de Leden van liet TheAtre i r AANVANG DÊR VOORSTELLING ten fto neflrert uwr MUZIEK om Mwr lederen avond verandering van Werkzaamheden ea I antomimes Vtr Dagelijks TWEE VOORSTELLINGEN de eerste KINDERVQORSTfiLLLVG ten ö ure de trfeede Groote AVOND VOORSTELLING ten half 9 ure Utr De Directeur P MULLENS beriüht het geachte Goudsche publiek dat tg dezelfde is die de eer had 29 achtereenvolgende Winters zgne werkzaamheden te verrichten bij de notabelste familie van Rolterda i Hy bezoekt dit jaar voor het eerst de Goudsche Kermis met eeu geheel nieuw Pargzer Theater en heeft kosten noch moeiten gespaard om de vou uuamste Artisteu te engagecren waarmede hiJ zelfs bet meest gedistingeerd publiek kan ontvangen ca waarom hg zich ook vleit mst een talrjjk bezoek vereerd te zullen worden lederen avond te ZES uren voorstelling voor famiHea en kinderen EERSTE RANG 0 75 TWEEDE RANG f 0 50 DERDE RANG 0 25 KINDEREN beneden 10 jaar betalen opdeuEerstenRang 0 50 UW Gelieve wel te letten op het THEATRE b LA RAFJPO UEd Dw Dienaar 1 4 MULLENS Directetti Bet Bureau w geopend van 12 tot 3 uur tot het bespreken der plaateen