Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1879

w y3 1879 ZoDffag 3 ADgnstiis lA r 4 i r N 2330 I m GO nPSCHE COURANT Nieuws eD Adverleittiebiad voor Gouda en Oinstrekeo Bttiteitlandseli Overzicht De seuaattcainniiMie roor het ontwerp Fen is riudclyk tol een beslait gekomeo Met les legea twee ttenimca rerwierp t het ontirerp nadat art 7 met vijf tegen vier lemuwn wn Teroorderld Jyles Simon liet lioh ia bet mor der iKruadslugiiigeii ue iiildrukking hont ux ontiralleo overjle l ide wetsontwerpen an Ferry toen hiertegen doorjie ier voorstuuders krachtig erd gcpratrstcerd trok Jyles Simon het rhonteux io en verving hel dojr douloureux WÊÊ K atenmeu werd nu aan 3ulei Simd S taak opgedragen om een rapport OD te maken In de Kamer leeJ de Begeeriiig een Ueiiie nederlaag door het verwi rpen van een ameo Mit van dcB l tiuial de TreaMU ttrakkeixln om deu po t voor de bezuldlging der bisschoppen lie de commiuie met eenige luizende francs had verminderd toe te slaan loonis hj door de Regeering was aangevraagd Daar de Kamer eergisteren niet voltallig was kon loeu geen besluit worden gi nomen de minister Lepere verdedigde cy 1 t klem maar M ifu weliprekeadlteid bleek vrnohteloos te ijju geweeal Dr Belgische Kamer heeft met 59 tegen 7 stemmen bet ontwerp betrefl de de openbare werken atugeiiorarn men repte kh wat om te spoediger naar liuis te kannen gma Ook het ontwerp om een reiliet van fi 847 O0O frt voor de feesten ran 1880 toe te staan werd na eeu kurie discussie met 64 sieiiimcii tegen 1 in de litting van eergisteren aaazenomeu De kamer gi g daarop voor oubepnaldrn lijd uitMHi en de Senaat tal el spoedig volgen Behalve de wet op de militaire peusioenrn aal ook de perswet in de v dgeud litling aan de orde worden gesteld De £ ngrlsche Brgeerii vntngt 3 millioen pd st roor deu oorlog in Zuid Afrika hierdoor verandert hrt saldo d r ligrooliiig iu eeu deficit j de Begeering suil de Zuid Arrikaansehe knlunion een deel der kotten laten belalen hetgeen niet meer dan billük is Door le uitgifte van schatkislbous hoopt tg in dien toestand te voonicu Aan de PM Corretp wordt uit Be rs lo getclegrapboerd dat de niinistcrraa l het ontwerp betnlTende de Oostenrijksoh Servisehe spoorwc couventie met kleine wijsigingen heeft goedgekeard De liusaiscbe regceriug heeft officieel bekendgemaakt dat alle Bussisohe trocpcu Oost Rumelie hebbeu verlaten GOUDA i Aagustus 1879 Donderdag middag i aan oaae gtnoeiite en kort bezoek gebracht duur Z D H Wins Albert van Pruisen Nadat hij eerst de gesehildcnle glaien in de groote kerk bad beziohligd is h b den heer C J van d Paveordt afgestapt heeft dient antiquiteiten in oogensohouw genomen terwijl hij tevens een en ander koobt en is daarop weder mot den treil van 4 uur i min naar e Hage Vertrokken Naar wq uit goede bron vernemen heeft de heer P M Montijn alhier concessionaris van de tpoor U i J 5 1 mu êi J £lJ f iiitf 3iA ï iü IC ja ia nfftir f i IA 4 Jlf III ï lt1 il i llO l IM AO Q êmmkQ n 11 ADVEBTENTIËN worden gefitaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GEOOTE LETTBH8 worden berekend naar plantsmimte i Afzonderlflke Nommen VUF CENTEN De tütgaive rfezerCounmt g chiédt ZOMDA WOENSDAG n VfiüDAG In de Stad gCMqMedt de nifagp e in den srond ran DBïBDAG DOl EDAG en ZATBEDAG De prgn p r drie maandea is 1 75 mnco per post 2 Oe imMidiiig van adT rtentifto kaa geachieden tot óte nvt des namiddags van den dag der nttgave F 13E Jié weglijn Winterswijk Hengel aan de benoemde ooraraissiën der daarin bttrokken gemeenten gemeld dat indien ly de voorloopig getaxeerde gronden welke taxatie reedt voor Z j jaar heeft plaats gehad konden leveren met 10 pCt verhooging voor orerwegen enz hy dan in staat i met een Engelsche maatschappy de Ign toto stand te brengen 6i8lereè liHi een vergadering van de commiasiën plaats h ebtw Van de 47 candidatea dia in deze proj het eindexamen van middelbaar onder deelgenomen tijn 37 geslaagd ND zetencn stelden de onderwijzers in staat den kiadëlM fcn genoegelijkeu dag te verschaffen Door het bedanken van den heer S Lagerweg voor het vernieuwd maLdaal alt lid van deu Gemeenteraad te Woerden is eeue nieuwe keuze noodzakelijk geworden aan hebben Naar men aan het Dagllad verzekert zou de hee mr C Th baron Van Lguden van Saudenbnrg de opdracht tot samenstelling van een nieuw Kabiniit slechts aanvaard hebbeu niet het voornemen om evcn tueel niet zelf eeu purtcfeuilbi in dat Kabiuet aa nemen Naar aanleiding van het besluit der algemeene vergadering van het bond der rustende sehuttenj in ZnidHulland te s Gmvenbage gehouden in 1878 beeft het tiestuur besloten in de duinen behoorende aan h t domein gelegen aan den w g aar lae onder Loosduinen een sohietwelstnjd te hoodtn op Dinsdag en Woensdag en 10 Sepl e k waarvan het programma is verschenen Op DintJ ig i Sept daarvan uitgezonderd de vrge banen kan uitsluiteni deelgenomen warden dooi de gewade en buitengewone leden van het bond Dien dag zal geschoten worden naar korptprijaea alsmede naar persoiicile prijzen terwijl op Woaudag 10 Sept een wedsirgd naar korpaprijte en pertoneele prijzen zal worden gehouden waaraan kunnen deelnemen 3 afgevaardigden van ieder bataljon dd schutterij Zuid Holland 3 afgevaardigden van hel Bond der schutterij Noord Brabant 3 afgevaardigden van ieder regiment of op lieh zelf staand korps miader dan een regiment sterk sijndr van het leger of van de seemaolit en 3 afgevaardigden van iedere Vereenigiug tot oefening in den wapenhandel gevestigd in Zuid Holland en lid zijnde van de Nederlandsche weerbaarheidtbond terwijl voor den pertoiieelen weflstrijd ook de mededinging wordt opengesteld voor de gewone en buitengewone ledeu van het Bond Voor 11 Aug e k moet aan d a tecretarit nu het Bond majoor van Noorden t Papendreeht bericht worden of men aan de nitnoo ging zal gevolg geven Het bestuur zal zorg dragen dal in den nacht van 9 op 10 Sept sal kunnen werden gebruik gwsaaakt van veldtenten mitt het aantal leden dat lUarvan wenschl gebruik te maken door de bataljont oottmandanteu der rustende echntterij wonle opgegeven Volgens art 81 der siataten kan iwkreen donateur van het Bond wordt n door het betalen van een jaarlijkscbe gift van minstens 2 50 waardoor het rtcht op een toegangskaart tol den wedstrgd waidt verkregen Het Bestuur zal trachten vaa de Ned Rgii en Holi Speorweg maatsoliappij n reductie op de gewone vrachtprijzen te bekomen terwijl op de dagen van den Scbielwedtlrijd zooveel mogelgk gclrnchi zal worden om den deelnemers het kome van s Graveuhage n iar Loosduinen te vcrgemnkkelijten Behalve die welke door het Bond zulten worden uitgeloofd lijn reeds onderschiideii prgzen voor den wedsirgd beschikbaar gesteld De voor den wedsirgd benoemde Commissie bestaat uit de heeren majoor de Coiistmt Reb Ci ue te Loosduinen innjoor van deu Berg te Hillrgefsberg jhr j D Si oud olficier van de jcnie te sH r W S Trouilluri Hiiissui Ic luit vau bel rfgintent De tooieteit Oiu Gmefot ei bet circus Cairé hebbtn blijkbaar en nitt tonder reden de grootste aantrekkingskracht voor de ICermisgangert Beiden mogen zich verheag n in een ilrnk bezoek De malinéit $ toowel aia A poirér io genoemde bo eieteit trekken een talrijk pAliek tof rioh en telkens levert een luid applaus het bewgs van ingenomenheid met de wijze waarop hel programma wordt uitgevoerd Bg Carré wat giatereuavoiid geen plaatsje meer te bekomen het was ttftmpvol op alle rangen en de werkzaamheden werdM op uitnemende wijze met animo uitgevoerd De programma s kondigen aan dat lederen avond voorstellingen wonlen gegeven met varuertni programma het publiek door treurige ondervinding bg andere gezilsdiappen geleerd denkt daar het ag ne van en twijfelt aan die variatie Wg kunnen verklaren dat de voortleilingen lot heden gegeven bewezen dat die variatie bg Carré in werkelijkheid bestaat Was er iets te wenschen dan ion het alleen dit zijn dat het tlotnr liet Cafna vl op het ijl boe aardig en onderhoudend op richzelf ook eens met iets anders afgewitseld werd Dit toa voorzeker vele trouwe bezoekert niet dan aangenaam zijn De nieuwe brug op het eiudjder Haven tegenover de Miuderbroedersleeg nadert roet rassche tobreden hare voltooiing nog slechts eeu laalsle hand moet daaraan worden gelegd en de poudsche bnrgerij aal zich weder in hel bezit zien gesteld van eeu weg die velen slechts noode zoo lang injaleo Naar wg veruemcn zullen eenige ingezetenen diebijr nder ingenomen zgn met delta nieuwe brug pogingen in het Werk stUlen omi haar feestelijk in te wgilen Donderdag ia door de beide ktnrmeesters afgekeurd en ouder toezicht der politie begraven een Vtvken BINNENLAND Als ccn voorbeeld van goede verstandhouding lusachcn patroon en ondergeschikten deelt men Ons mede dat op de drnkkerg der heeren O B van Goor Zonen waar verscheidene gezellen reedt een groot aantal jaren werkzaam waren de optiebier ter drukkerij C Verlooy dezer dagen 12 Augostns reeds gedurende 40 jaren aldaar werkzaam zal zijn De leerlingen der hoogste klasse van de openbare lagere tebolen te Nieuwerkerk aan den IJtel Sehravenweg en hel dorp maakte Vrijdag 11 onder geleide van hunne onderwijzer een uitstapje naar Solterdam waar de voornaamste merkwaardigheden verden bezichtigd en in een der volksgaarkeukeds het middagmaal werd gebruikt Buime bedragen van de inge Even v ir kei iHriiltken verittnen ij dat taa iii verlaugea Mstadag ui wordeo tcgenioet gekonira