Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1879

grcRiwl en fi JAgerv tU kapt P V L Wiildeckte ItMiiNbeO Door het departement Leeuwarden der Maalsohappg tot Nut nu t Algtacaa ia op voordracht van het Bestuur btsloten aas de algemetn vrrgaderiii roor Ie stellen te bcsloilen lu dat de Mnatseliappij liet initiatief m emen tot een volkspeiiouDCirieiii aan de Twegde Kw r d r ateu Q ueiaal ton liode te Tcrkrijften dut au overheidswege inaatregrlen worden genomen om bet misbruik vnii slerkeu drauk tegen Ie gaan 2a kan het IIüofdbeitHur op te dragen alle deparlemeutsbestaren dringend aan t ipoien zich tul ottjauiseeriug au dit peütiouiieinaiit ia verbinding Ie stellen met personen van allerlei richting op sla ilkuudig en kerkelijk gebiej tm einde het petiliounement zoo volkomen mogelijk het karakter verkriji van eene daad van het geheele volk ia igne verschillende schakeeringen 3o het Hoofdlwiluur uit Ie noodigeu te ontwerpen en oau alle departemcnls beslaren te zenden een adres aan de ÏKeade Kamer der SlaIcB Oencraid als sub lo bedoeld van zoodauigen inhoud dat personen van alle riehling op staatkundig ei kcrkelgk gebied het kunnen onderteekenen 4o liet Hoordbestuur op te dragen namens de Mantachappy in de dagbladen een beroep te doen op de ingezetenen vnn ilie gemeenten waar geen departement der Maalschappij geireaiigd is om cich bij het volkspetionnement aan Ie sluiten Naar wij vernemen meldt het D f 0r zou de inrichting voor hooger onderwijs op gereformeerde grondslag niet te Amsterdam maar te Ixidou esiicht worden De verpachting der tienden van het Kroondomein onder Leükcrkerk en Ouderkerk bracht ditinaal op ƒ 8M B0 die ouder Berg Ambaoht ƒ 19Ï B0 In nel vorige jaar werd respeclievelgk ƒ 606 en 131 opgebiachl De a nbtiehteheerlijke tienden on lcr Berc Ambaclit werden ditmaal verpacht tegen 816 legen ƒ 333 in 1878 De rietverpachting leverde ƒ Ï76 tegen ƒ as in het vorige jaar Aan een brief van den beer Grant den photograaf aan booni van de Willem Barend ontleent het HoMÜdMad hel volgende Ik stel mg voor dat gq heerlgk weder in Holland moet hebben want bier in het hooge noorden is bet reeds sinds oo lang gOed we ler Met uitzondering n twee of drie stormen eu voordurrudeu tegenwind beiiben we tol den 28 tcn Juni goed weder en zelft eenige zeer fraaie dagen gehad en van 22 Juni tot o den loden Juli kebben wq voordurend goed weder gehad ofsohoon bewolkt en koud ïot nn toe hadileu we nog in het geheel geen regen hetgeen een waar voorreeht i lu de Barendszee hadden wij natuiirl die envermgdelijke mist welke die zee arik een ongelukkig water maakt om in te kruisen De Bareiulu heeft een voorspoedige reis gehad de offieieren en bemanning hebben weder druk werk gehad met bet doen van diepzee loodingen co neteorologiaóke waarnemingen en sinds d a laten Jali arcn ze dagelgks bezig met da dreggen in de diq leo der zee met welken arbeid ie zes weken zouden iinig JB De Ban itz had tegen noordoostelijke winden op Ie werken totdat hg op de breedte van de Noordkaap Kwam van daai stuurden ze Noord totdat ie det Sden Jnli te middernaoht op 300 Engelsche mglen van de uoordkust van Noorwegen het qs oumoette Langs en getleellelijk door het gs werd toen gestevend naar Vardb om water in te nemen en brieven te ontvangen en Ie rerteiiden en van Vardö liep de Bartnia de Barendsze weer in om daarin te kruisen ea waarnemingen te doen eer de steven gewend werd naar de Matotsokin Scharr de straat welke Novar Zembla in tweeen deelt Den I6den Juni werd de poolcirkel gepasseerd hetgeen aan boord met een groot diner gevierd werd bestaande ait erwtensoep groenten uit een blikje een omelet van de laatste eieren en Bordeauxwgu Des 9dcn Juni was een der postduiven opgelaten die eeaigen tijd aarzelde eer hg het schip verliet waarom m bet te beiwgfeleu vond of hg wel naar Holland den weg zuu viuden Iedereen was gezond en wel en kommandant De Brnjrn toonde liok weder in alles de kalne voortrettü ke leeman eu de aangeuame welwilleode kommandant Aaa een particulieren brief uit O Indii is hel vcdgeude ontleend Hier op Atjrh is en blgft het een wanhopige boel Het verdere Atjeh inmkken is krauksinnigenwei k en gaat zeer leker onze krachten ver te boven De troep ia nitgepnt terwgl de geest veel te weuscfaeta overlaat omdat het meeryndeel het onzinnige van dat vöor nkken begrgpt Eo of de tageoaland vermindert P Onlangs rakten c in 1 kolonnea uit om eren zoo heette het den reohteroerer van de Atjeh rtTicr lassohen Indtapocrie en Anagolong schoD U f weji f wee dsg $i zy we bezig geweest én hebben ein verlies ad nnu officieren 2 gesneuveld 12 officieren gewand en 23U gesneuvelde en gewande minderen koelies enz BKt sttookje was toen vaa v aaideu geeahrerd en eea paar kumpongs verbrand uu t zuircr te houden moesten we benliiigs aanleggen ea bezeilen waarvoor wi echter de i oudtee troepen mfeteo Den zenlen di rukte e te ok weetia èailaa atMw lg zot de vijand ous weer evenals vroeger van dien rechteroever te bestaken £ en andere koloniie ontving oidet tot oprpkkeatol Olieag eu was etldijke dagea aan lyecnt afmattende marsaken t eds beftoakt door Al fr die zich ferm verdekt opstellen verscheidene kaïnpangs verbrami heel veel zieken weinig gewonden de troep nog verder uitgepai ca ecu resultaat gekregen van mü en nog een nnl M i knnneu we Atjeh behoudea all we elke plek gronds van een half nar ia omtrek tt eene bezitting versieren en er bezetting ia leggen t verzuimen w dit dan is de bevolking vijaadig en overvalt t nze konvooien of wfi moeten alles Ie vuur en Ie zwoartf verwoesten en fle bevollffilg uitroeien ilueli Atji h is zoo beel groot eu 0119 maaht zoo klciu t Wordt Meer dan tijd dat onee mwAthebbenden eindelijk aan de eerzoeht fajt eakeléil éiil term stellen t eciivau li kle eu verstandigste zou zgn alle voorwaarsehe bewegingen te ataken ea te bemtfgen hetgeen wij reeds in bezit hebben Java is toch ook niet in één ochteieenvolgenden oorlog onderworpen P Hoeveel fgd is daarmede niet beeugeguen Het idee van generaal vitn Swieten was uitmuntend jammer dat het zoo sleojtt ia nitgevoerd Van het oagenblik af van het optreden van den tcgenwoordigeu miiiieter van oonog zag nien bgnadagelijks melding gemoak ran ma femen in t belang van den soldaat ontworpen en hn ten begin vuu uitvoering gebrasht Niet zonder waardceriug weusahea tij hierop de aandoohb te vestigen Het is zeer gemakkelgk zulke maatregelen die dikwgli schijnb iar van weinig beteekenis zgu in een belachelijk licht te stellen eu dit wordt dan ook niet nagelaten vooral door velen die als f niets gebeurt den mond vol hebben over hetgeen 0t zou kunnen gebenivH doch zoodra er iet geiliian wordt hnu best doen om dat ouder kunne crittek te smoren Wg hopen dat de minister zieh daaidoat niet zal laten ontmoedigen en dat hg zui voortgaat t zyne vérbeteriugeo in t kleine die in afwaohttag dat er iet groot tot stand gebracht moge Worden althans reed zoovele aanwinsten ziju 1 Thans is door het departement van oorlog andermaal aangedrongen op het verminderen van militaire waohten in de versol ll nde gariiizoenspluatsen Zoo zgn o n ingetrokken d i posten voor kbmmaodeerende officieren bg de korpen de ordounancen bg provinadjudanten en verder al zulke posten en wachten die niet geooht kunnen worden te dienen tot bewaking en beveiliging van r goederen Uidi Cl Uit Zalt Boramel ichrgft men aan de iV S Ct i Bij de herstemmiug voor een lid van den gemeenteraad hield Woensdag een raadslid zich onledig met het nazien van de stembrieQea Op de markt voor het stadhuis en de aanbieding van eea nieuw brieQe als het niet naar behooren was ingevuld De commissaris van politie de heer Cremer heeft terstond maatregelen genomen om een onderzoek in te stellen naar de herkonut van de geetempelde stembriefje die in het bezit Tan dat raadslid soheniJn te zgn Heeds bg de eerste verkiezing had de burgemeester de heer A M 0 vaa Bommel den gemeeutebode Oroothof die een ingevnid stembrieQe aanbood aan een kiezer Welke het tgne vergeten had tot de orde geroepen Hel is een zeer verbiedend verschijnsel dat zoowel door den burgemeester al door den oommissori van politie de rryheid bg de verkiezingen met alle knobt wordt gelUMulhoafd Dinadagavond i op het gewone concert van Zomertorf te Leiden een milder aangenaam incident voorgevallen dal gelukkig gedurende hel 4l jarig bestaan dier concerten zoo al niet zonder voorbeeld is althaas tot de ougemeene zeldzaamhedcn behoort Onder de uitvoering van no 8 van het programma la Pendule Int et caprice van Dnnckler en Arditl hield de muziek plotseling op en ontving de ondernemer eeae nilnoodiging van den directeur der kapel d n heer Völlmar evea bg hem te komen ï eze gtt daarop niet aieer of minder te kennen dan dat dit de laatate maal ion zga lat de kapel zich op Zomtriorf liet boonn Beden hiervan was dat onder de nitvoering vaa genoemd oommer door een bg de t nt zitlend gezelachap niet alleen stoornis wa gegeven maar zelfs op eene daartoe gedane uitBcodiging nn aaa der eieeatanten lot stilte eene beleedigendr nitdru kin was gedaan De heer Völlmar vond bierin genoegzame reden om zgn contract mei den heer Oouvée te verbreken bewerende dat wanneer de muziek der kapel van de grenadier en jager op zoodanige manier werd geapprecieerd hij beterdeed met naar een mderen troep op die puuten miatchien minder gevoelig m te cieib Vfj behoeven hier nauwelijks bij Ie voegen dat zoodanig besluit voM de gewone bezoekers der comeraonoerten inderdalÜ r te betteur zijn Aar f ook weder uit de opkomst van gisteren bleek de uitvoeringen der kapel door hen op hoogen prgs worden gesteld Naar w vernemen is de delinuent die tol dit hoogst tttaMgenaiiin Ulotdent doo zgn luidrueUic gVlfag mleiding f j ngfie isch dat niet tot de abonnés behoorende zich tegen de gewonen entréeprgs toegang bod versohaft en wg kunnen met zekerheid mededeelen dat zoo hem voor bet vtrvolg do toegaag ai niet geamgód zal worden deze alleen verleend zal worden op zoodanige voorwaarden dut een rustig eu Mil g rag onder de uitvoering daartoe in de eerst plaa behooren moet Wij hopen zooWel in hel MÉII vaii deA ondniNwr ql in dal van het pBiWl wanne ri r KerVóllmar deze regelen onder db oogen kr hij daarin aanleiding lal liaCMhmf gu besluit terig te komen leiilKÜe Ëergisterennnehl is in den winkel van den gouden zilverkaaboader aan de Gedempte Botersloot hoek KipMroat te ÜOtlerdam een belangrgke diefstal gefhefjd van de aavuWeudc MSÊÊ els Diamanten oorbeluajJ uog Baulen knopjes diaMInlrn b brinaid l9o6tlMMHnnleii médaillon mafgbodea tnédaflloMP met dnaihnt zwarte onyx medailloM met diamant diamanten en brillantea ringen brilhuten ringen laet andel edelgtattenten als sapfayr robgu en andere inatgonden parures gouden pamre met camee gouden fantaisie ringen matgouden medaillons waaronder met amothiM caniéei etc een partg ggffilen heeren niédnIUons gondrn Eugeuiea Ier wa de Vnaf ciroe ƒ 100 000 Men heeft zich 4Mr bet luik in het trottoir toegang to dm kelder rersobafl In den kelder zgnde heeft iaini een zoldering moeten doorzagen en vel volgens twee plinten van de wiukelkast moeten verbreken om in den wiukel te komen alwaar de gestolen voorwerpen in kasten waaropflBrutels staken geborgen waren De ledige etuis iBn men in den winkel achter gelaten alsmede de gereeilsehappen waaronder twee nieuwe Engeische zagen van vreemd model centerboren enz die men bg de braak fmft gebezigd De politie doet al het mogcigke om de daders op te sparen en noodigt iedereen uit tot het geven van inlichtingen die lot ontdekking van de daders looden kunnen lohlen zijnde voor de temgbreiiging der gestoten voorwerpen eene aanzicnigke premie nftgeloofd Daar de diefstal is gepleegd In de onmiddellgke nabijheid van het hoafdbnrean van politie in hel hartje van de stad en van het verkeer draagt hy een teer ernétig karakter Eene onriense bijdrage tot de dezer dagen vnn alle zgdnu stroOmende weerberichten is dal vdor ren dng of wat in de nabijheid van Würzbui de veldarbeidcts met mantel om de tarwe sneden Onlangs verdronk te Fe tb een jonge man Het gereokteiyk onderzolek van bet l k Werd aan drie doctoren opgedragen die rapporteerden dat aan het lijk eene maagcatarrh in hoogen graad en tent acute darmoatarrh gi conitaleerd wn en dat de hersenen geen bloed bevatten Conclusie de overledene leed nan hevige maag en darmoatarrh en het i waarschgulijk dat de dood veroorzaakt i door bloe larmoede in de hersenen De rechter stelde toen aan de doctoren de bescheiden vraag of t wellicht een verkeerd Igk hadden onderzuobt want dat tille omstandigheden en getnigeniesen er op wezen dal de man verdronken was Een der doctoren gaf daarop eobriftelgk ten antwoord De dood door verdrinking laat geen b zotidere kenteekenen na en het vlstim repertum bevat dan ook niet wat tegenspreekt dat de man verdronken is Het zou echter voor het vervolg te wenschen zgn dat de politie aan de doctoren mededeeling deed van de omstandigheden waarooder ds man wlaoa Igk ter oiidensoeking iroklt gigaven ii omgekomea want indien men in het onderhavige geval geweten had dat de man uil hel water wa gehaald bad iMen met groole waafiobljnlpheid daarait kunnen nfleidea AiA hij verdronken waa Aan eene correspondentie in de Bdarkmnelit Cl over het IJlde congres van onderwater aan blindeninstituten te Berlijn oullecneu wg het volgende Aan het ongres is eene tentoonsielliug verbonden van geheel nienwe of minder bekende laken welke bg hel onderwgs aan blinden van nut kunnen zijn De afgevawdigde uit Nederland da heer M ger uit Anute dam verrgkle haar met een zeer doelmaligen sckrijflocslel door den heer Alkaner Ie Amsterdam uitgedacht voor persenen die vroeger gewoon konden sclrgren iaét e k e allerkeurij ste handw kin door de kweekeKhg van een bliudèn insthunt vervaardigd en over welker ierlpkheid en doelmatigheid alleJi l rbaA d n beoer is éet eene kaart van yTeslfalen n de Kminrqrincie door den heer Mulder eéu Ie bekwa jfnliirman t Ütraeht b d ni Ai vaa eoie legkMi r kei Instituut vervaardild p veel grooter schaal den eene dergelijke van Belglr welke hij oalaaga aan de jariohting ten gesehcnke ga De beef tt jjer d e bet dezer 4 gen ivcrschenea hoogst beUngrgke tappo t schreef over de lentoonstellingen der blinden uit de verschillende landen o bw CiMMp dMAinL toegevoegd aan het 00 bM dei dlklCK bffekdeeTovet hel Parijsche C gres werd roet eeuige andere heertii uitgeuoodigd ook over ch ze kleine mbar zeer merkwaardige verzameling éen rapport b hel Cengie in te dienen terwgl hMn met derea werd opgedragen een voorstel Ie doen over de plaaU waa het IV de Cungres in 1882 het Burirerlijke Stand GKIlORKNs 30 Juli CorDclii inidcrs C van der ViUea ra M t veRgB AKda endrri L Ttljpifni n O F ttokiirliiiiiill SI HiAliett CuriK la lirobs i drrs f C Sirre € 1 J P Scheer iU HffmaaiH Jscobot oudsl J MD tier IV KRLhDËKi 1 Asniias C W Verbrak k iKi au J r ielwCWl 5 P Snel 49 1 Wff = VM I II III pia jg H en overleed zacht en kalm in n Mderdom van 71 jaren na t cjig voorziente pi geweeit vsu de H H Sacgramenten 4er rvenden mjjne geliefde EchtgenooteCATHARINA WILHELMINA VKBBRAAK met rie ik bun 40 jaren in een gelukkigen echt ftr inigd wsa J VRANCKEN Oouda 1 Adgastna 1879 De ondergeteekende betaigt harenMyken dank ook namen bare Kindere nBehuwdkiodeiien voor de bl ijken van belng telliug ouderrondeit bghetoveriydenvaii buin eehtgeneot den Heer ANTONIE ds VLET FKt Wed G Dg VLETMBGouda 1 Ang 1870 va Vub Voor de vele blgken vaa belangstelling bij de gebonrie yaa onzen Zoon öntraBgen betuigen wg nxen welmeenenden dank J W KIPP A J KIPP VA DHV K Gouda 2 Angostni 1870 STEDELUZ MtJSEïïM van Ouilheden M Op aONDAO 27 JULI en 3 AUGUSTUSzal bet 8TED MUSEUM des nam van 4 6 nar weder voor den vertnind rden entréeprlj van ih Centê de fénooa toegankelgkign l Pk eOMMISöIB OPltBCHTJE QBONINaER SuccadC Kruid € an4ij en TAFJEif KOEK K L SE$ K$BS ij a Star hoek Turfmarkt en Gouwe te OOÜDA De ondei gèteekende door aankoop i het bezit zignde Van het middel tot VERDELGING m WAlGEDIËKm zonder fceiahadigingwM rf bchaa 4el of meubelen beveelt zich als zoodanig beleetjlelnk in de gSini zgset itadgenootett aan Hf bflpoft niet dleeior eene stipte geheimhouding ntftar ook eene prompte en niterat civiele bediening Betaling na overt igjng J E VAir DOKGEN BOLDING flouda Qroeneweg L 22 Timmermfin mindfiimt QBOQTE MABKT iegenftvW d IVAAQ H LEES BIT IH AANGEKOMEN EN LEVEND TE jy N DEKLEINE mMSL PAïïLmi lu te enwoordl ld vmi V der en Moeder Oud 17 maanden GebOGMl 2G feS rdari ISÜ te Osaeidreeht Prov N Braband Deze KLEINE JONGEJüFKBOÜW heeft den ouderdom bereikt van 17 maanden beeft de zwaarte van uim twee kilogram en do lengte van 35 centimeters en is naar evenredigheid gevormd en voI r Mi fiflf is bet getiijgein van onderscheidene geneesheeren i GO 0R XHreotmir PRUXE DEtt l AATSEÉ Eerste Rang 25 cents Tweede Rangii cei Kinderen beneden 10 jaar betalen op denlen Rang htii geld ONTVANIr ER BETAiLKANTOOR L Droog leever Forluijii Rotterdam Bente van Deposito s Opvraagbaar na drie dagen la f a één maand 3 fl h Iwee 3 ♦ i dr S tVo zes twaalf 4 Van deposito s voor één maand en langer wordt de rente roomitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door taisdienkomat van den heer Ma J FOKTUUN DBOOGLEEVEB Advocaat te Gouda J H UEBERT HARKT GOUDA maakt bekend dat zgn Jttelier VAN AF BEDEN DAGELIJKÜ geopend is van 9 4 uur tot het VEBVAARDIüEN van Sralon Kabinet Albumen EMAILLB POETKBTTEN Zeer fijne VEBGBOOTINGEN naar de laatste vinding Er wordt GEVRAAGD een fatsoenlUkc LQOPJONGEX niet beneden 12 jaren oud Alleen zg die goed kunnen IjEZEN ea B ff KENEN komen in aanmerking Adre Ureau dezer Courant onder n 311 j De van onds ge i pM nm eerde ïlilfi THEEËN uit den Koninklüken Nederlandsohoi Wtu tom beigssheu TBEM ANDEL tatf P W TRöUSSELOT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederlanden Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar t Qouéti bg L J V P SANDBN Botermarkt BIEEBOTmAEU jk yjkTsr mEiijie S OOstharen B 72 betreelt zioh beleefd aan tot het leveren van OUD of WIJNBIEU PBINSESBBN Smk DÜBB GKR8TE BIER uit de Oranjeboom ie DordreclUi oi E OS ï en FLESSCHEN alsook van BOSCH B R op FUST en FLESSCHEN GEZICHTIiJlJIfjpiG BOTTËilDliM ea ALKNA4R Bericht zgu ge rfj eerde Begunstigers dat hg hier Ju jBj Bn weder earriveeid is mét eepe fraaie l n collectie Optische U fROMENjagBJa TEN BAROMET£ES TERMO Tp3P TS9j ETCT8 ett tevens WILlJiN dp hg lelf rwvaardigt nit de fijante kwal it Qlos vestigt bgzonder de aandacht up een geheel nieuw soort AVONDBRILLEN welke heelzacbt en gemakWijk zgn b gazlicht Deze avondbrillen munten boven aUe ahdere cit en zgif gfndipkenrd door HH Doktoren Hg l elooft ook zoodra hg de oogen aanschouwd heeft ee dor maN pètchiktit lillen te kimnen aanbieden en belooft een propte en civiele bediening Standplaats Westhaven over den heer van Stbaten Gelieve wel op naam en standplaats te letten PS üeha fltgvn l ml f l WRMtMblO tot 12 nur gratis geholpen wordrai Goudsche Keniiig Standplaats Groote Markt flrr VMW DC EEIKT £ M tAL M m Uciafloui c s Circus bestapnde ait 8j ervoetiKe Kunstenaars lao U gedreeseeid PAARiM APSN HOSMN en GEITEN De bjizondere opntetkzaWnheid drdt j vestigd op da Equestriecke kanstverrichtingen van Fraalein DKLAFIOURE tot heden de een e in dat gentè Gymnastische uitvoeringen van de GEBROEDERS OELAFIOURE alsook het optreden van verschillende beroemde CLOWNS TOM POÜCE PEPINO eüi enz Gedurende de Kermis daetlgks 2 groote Voorstellingen ten 6 en ten 8 ure Prflzen tier plaatsen 1ste Rang 0 99 2de Rang 0 76 Iteig t 50 en 4de Rang 0 26 MAANDAG FINALE SLUITING op MAANDAG 4 AUGUSTUS 1879 des voormiddags ten U ui in liet S tél txm PlAtArc a dnMarkt j vaa X 0 MtfmEN en ERVEN aan de KarnehielkslAot tè Gouda Wgk B nos 20C tot 217 allen bg de week verhuurd Eea peroM BOUW ROND liffieq aU voren oJ J H pen el l3 p et mim inral Een perceel TEELLAND ook zeer geschikt voor bouwterrein u etSC J7JZ aVjB aan de Boggnenkade te Gouda groot met de kade ongeveer 22 ares Drie HUIZEN en ERVEN aan de Bag nenkade te Gouda Wgk R nos 227 228 en 220 Twee HUIZEN en ERVEN i ide V k U U HO eh h rVf HUIZBNi ikéHiei iitek i f ii in ée Ktkite GtuiMi lüa Ul tatAa De laatste tien péi eèelén ailéu b § d MMek yerhnBrd Jm Breeder bg billetten naders inlicbtiDge tebekomen ten kantoren van de Notarissen MONTIJN ea FOBTUIJX BO0GLEEVER te Gouda Bk