Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1879

Woensdag 6 Augustus 1879 N 2331 20 WO AlflkeleB H lHflfyflf5 i 20 000 Artikelen Stamlplaftt WESTHAVEN laatete Kraam I O C3 I JB RT 10 VAN DEN HAAG GOUDA en WOERDEN naar ARNHEM en terug op Dinsdag H Augustus 1879 Toeganggbewyzen Tentoonstelling i Arnhem verkrggbaar Zie aanplak en strooibilletten Tot BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN MAYJU AnTa S wereWberoemde VMWAffff tl I MWVtfMff niet 0 prjj n bekroond in atle landen van Europa wordt U Rü jH M n jHI NES k dgebrnik voor 1 9 3 oté treit iarden PVÉIMIIÉÉ IIÉlÉWiÉÉÉl ilWf met benoodigdfaedeu fratico aan elk spoorwegstation met waarborg en proettgd Trtet$r machine om onkruid te plukken SakselmacMnes Grutmolena tot de billijkste prjjien Catalogus franco en gratis Agenten gezochfi J Jft MAYg iiknn f Co Machine Fabriek te FrankfoH a d Main GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad loor üdoda en Omstreken De unending van adTartentifa kan geschieden tat Jl ar des najniddags van den dag der uttgava 60VDA Circus O CARRÉ ZONDAG 3 AUGUSTUS 1879 s vonds $ en 8 Ure mm nm mmmm met bgzonder gekozen programma onder me kwerkmg van alle eerste Artisten in hunne grootst uitstekendste productiëu m TrakheneK Hengaten gezamenlgk in vrgheid voorg nM4 Nog nooit in een ander eireas TOorgesteid Tot dot Air Voorstelling laatst maal ns BP MAANDAG 4 AUGUSTUS en volgende Agen v ten 8 ure Groote ÉXtra fWrslcWligen met Tarieeiead Progritmma Tot Sjot SSHNMTlCALOUTTA ter eere van Z He Koninklijke Bboffftefci de JVIfM om Wal Groote Oal Paotominw in drie aideelingen met Feestop tochten Bvolutien te paard dansen groepeerin 5en em Owps de Ballet ran 20 dames Ifise en Soène van dea directeor O CARRÈ Mv Uk van den Kapelmeester G RBICH t tableau GRflfOTE TRIOWFTOCnT van den Ptins van W ales WOSNBDAG 6 ADOUeXUB na Bwlddags ten 2 Vm LAATSTB TOORSTELLING v r Kinderen ea bonne Begeleiders tegen VEEL rermindeide Ptyai PRINS V WALES IN INDIK Gooda Druk van A Brinkman BIESEOTTELARU van iOtjngaarden Kort nendeweg D 03 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van H0LL4KDSGDË M ËKGELSGUG BIEREN op VATEN px in FLESSCHEN mBSE JAAË De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelök aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIXRTE in alle Woningen en aapkamers zonder bet Befcang Houtof Vefw te beschadigen Van de stiptste geheimhondiug kan men verzekeiti zgn terwgl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inaige vooihanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is tetvji garantie van 3 jaren wordt verzek Adres J de JONG Az Mr TioaHrman Kur er8teeg K 207 te Gouda In bif HIre gevallen kan uien zicb abonneeren Er bifidt zidi t üi 1 Novnober aan als TWEEDE 9 DM UIB een Fatsoenlijk BÜRGEBMBISJB P G Brieven onder letter B aan den Boekhandelaar J W KNIPSOHEER Ju Westhaven alhier liepol van THEE Ü T H T HaSAZUIT VA V M Bavenswaay Zonen OOIUNCHEBI Deze THEEËN worden a eléveid in wiMgeWe pakje van vijj twe en ufi half n e n Tfrf on met teniiddin ran Neminer en I t voorzien Tan nevenstaana Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de lütvoering van geëerde orders aanbevej d BAGEBAART LZ Botermarkt te Gouda im iï iS GM iGEI ZONDAG ten IVi ure UATIlTEfi lIUSICALE van het geaelichap onder dueaUe van dw heer MEILHAN en bg gnnit weder in den Tuin MtrZIEEÏÏITVOEBmQ onder leiding van den heer G EEICQ Kapelmeester van het Oircng CARRE Hm B ÜUR Voor de eerste naai op de KERMIS TE GOUDA STANDPLAATS over de irOODOODSTBEG by het P08TKANT00E mmmi voor umi Door den langdurigen wiitter en stilstand der Fabrieken in Dnitschland hevft een der grootste Fabrikanten in Duitsch land voor zulk een nietigen rgs 700 menschen laten werken dat hg nu genoodzaakt ia Holland te laten bereizen en voor zulke spotprgzen laat vcrkoopen dat men verbaasd moet staan van kwaliteit der Goederen en het fabrikaat Deze artikelen bestaan in oeue Partg Dameskri en van af ló ets Kinderkragen van af 10 ets Damesrokken van af ƒ 2 tot f 4 Kinderschortjes van af 60 cta Oebord FestMtB van af 10 ots en nog vele andere goedj oope artikelen te veel om alles te noemen STANDPLAATS over de NOOliQODS T M EG het POSTKANTOvOR Openbare Verkoopin DINSDAG 5 AUGUSTUS 1879 s voorm 9 ure in het Verkoc locaal in de Nieuwstee te Gouda van een IlfBOHDEL waaronder Kleeren Gouden ZUver $ vooHa üatne boed n GatnUiiren benev na eene paitü doerat WiJüMK AFBRAAK mz TkagB te voren te zien Inlichtingen geven de Notarisaen MONTIJN en KIST te Gouda 7Ö7 Nummers van KOKSMA S Goedkoope MuEÏékmtgave alsiaeja S VAN MlLLIGEIV vier y dfr von Em GEIMIL voM honden by den Boekhandelaar A Brixikman Lange Tiendeweg Puike onvervalsctite ARROWROOT DIRECTE AANVOER VAN INDIE te bekomen h 70 cent per Vj Kilo bij J H KROM Waaistraat A 164 te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geeohiedt de nitgaive in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgt per drie maanden ia 1 75 franco per poet 2 BUITENLAND BMtMliiidscli Overaicbt Pe Franiobe KiimerE tqn aiteeDgej n om den taatoten October weder bqeen te kamen ten einde de andiTirijswet en eeuige andere irettea verder te behandelen In den Senaat heeft eerat nog een oneenigheid plaat t sd Be rechlereijde verzette lieh tegen het plan tegeering om opleidiDgagtatichlen voor schoolmeeatereasen te veatigcn in de proTincie I e mioister Ferry verbeet der monarch partg datty nit punybedoelingen zich tegen dezen maatregel rcraettr en het rilde does voorkomen of de tegeering iiati godadienatig waa Dsdi goed schoolonderirys eiaehte geëxamineerde ooderwgeert de regeering wilde geen geeatelijke cutters laten onderwijlen teqxij se een examen hadden afgelegd m het was noodig dat de knnst j B m ier i9t tittm i immmSf güÊmU a wd even als elke andere Ininat De ontdekking dnt de rechterzyde andere bedoelin geo had b haar veizet werd ah een beleedigiag opgenomAi en j manheerde de Kaaer nit De miniater ging onveratoord verder en toen een senator den intsideot Mtrtcl beleedigde hem partijdigheid verwijtende bracht de meerderheid eea votom van vertrouwen op den preaident nit Het standbeeld van Thiers weid in tegenwoordigheid vaa rnim 20 000 personen onthald Hevronw ïhien en mej Dosne waren eer aangedaan De voortitter vaa het comité bood het beeld aan de stad aan waarop de maire met een dankbetuiging antwoordde daarna nam de roonitter van dea Mnaat het woord en verrolgen Lepere De Minister verklaarde dat de Begeering hulde was komen brengen aan den hevrüder van het grondgebied Hg hield een lofspraak op Thierf en verklaarde dat de Itegeering besloten is trouw t blyren eau de edele denkbeelden van Thiers In de wnaenralieve Bepnbliek tiet tg roet hen de bewaanter van de nationale traditién en van den rechtvaardigen invloed van Frankryk in Kuropa n in de wereld Ten slotte nam Jules Simon in kaam van mevr Thiers het woord om de jonge meisjes die haar een fraaien krans hadden gebraeht het comiliS van het Vtandbeeld en de stad Nanoy donk e leggen Hjj bracht holde aan Thiers alt historieschrijver en MaaUraan Z jn rede eindigde aldus Ja Fnink rijk is bevrijd gered geoonstitneord Zij heeft voor ftkgd het algemeen stemrecht en een republikeinsohe legeering vrijheid van gedachte van onderwijs en van de pen De Repnbïiek is uit de periode vau strijd te voorschijn getreden om te komen tot de periMe van macht waarin haar vg tnden moeten worden gerastgcsteld De revolutie van 78ï heett haar defiuitieven vorm gekregen die vorm is de conaerTatief liberale Republiek tooals hij het wilde en lot stand braebt wiens beeld we hier aanschouwen De plechtigheid werd besloten met het voorieten van een gedieht door Legonvé ter herinnering aan Thiers gemaakt Heeft Frankrijk deze week de feesten te Nanoy ter eere van Thiers Dnitschland heeft lijn feesten bij Kmpp den kanonnenkoning Te Meppen tullen voor Mn IBO artillerie specialiteiten uit allelanden Frankrgk nitgetonderd proeven genomen worden met de oitgezocblste moord en vernielw rktuigen Een ituk eerst beproefd wor r Armstrong steeds Inw het Gonvernement X van Krapp meer en Engtlscbe artille Jen Gelnkkig tUMohea kanon n iven Verschillende tan de lensocbtige in de pbuts De proefnemoeten uitmaken en een afdoende is Zaken van Bade groote Mogendjodenvraagslnk te livn tal de kandidaat r de plaats van den isohen Senaat De poh onthouden geschut van 7S ton zal vóór den Vooral in Engeland de IpvMancier en de Vra wat gaat men in Bteled meer belang stellen l risten zijd dan ook onder de is het echter dat men den pantser sohyat te wiltea Staten ziea VOB het aam en leelgke panlserschepenvde kleine en snelle oorilg miugféu te Esaen en UeppMH of de nederlaag vau de pai De Duister van Bnitei mdie dr heer Boeresaei heden roudgaan om re onderhandelen en de beer ï der liberale te AA tijn Prins De Ligne ia den clericalen tnllen waartch BINNENliMJ GOUDA i Aagoitas 1819 In het cirens Coiré hebben aTond aan avond geregeld voorstellingen plaats gewoontijk door een tatrjjk publiek bggewooad Bgna lederen moigen wordt het bureas reeds bestormd door een groot aantal personen die lioh vooraf van een vaste plaats willen vertekeren en des avoodt levert het oircus dan ook een geielligen aanblik op gevuld als het is van de hoogste tot de laagste bank met too vele belangstellende toesoboawers Hel doet ons genoegen dat de heer Carré met zijn getelschap ook hier de sympathie ondervindt die hg in too mimen mate verdient Coder de programma nrs ign verscheidene prachtstukken die aller bewondering afdwingen o a de mppologiuke taileaux met 7v in vrjjiieid gedresseerde tohoolpaarden de 12 TraHentr Hau tU ent ent Eén deel der voorstelling volgent sonmigen een U groot deel wordt steeds ingenomen door de werkzaamheden vaa de clowns die vele bewijien gevtn van vingheid en spierkracht Oisterenavond werd voor het eerst tot slot der voorstelling gegeven ÜSm tueU m CalaiUa ter eere van Z K H den Prins van Wales De feestelijfae optocht de dansen groepeeringen ent die daarin voorkomen werden met genoegen aanschouwd eu luide toejuichingen vielen ook dit nr iet voorstelling ted deel Morgenmiddag Kindervoontelling tegen verminderde prijien De Botententoonslelling te honden door de Afdeelingen Leiden en Omstreken en Boskoop der Nederlandsohe Maatsohappg voor Tuinbouw en Plantkunde zat plaats hebben op 12 en 13 Aug e k op Zomertorg bij Leiden De aanmeldingen moeten getohieden bij den heer C Q Ove Trnder te Boskoop niteriqk op 8 Aug e k de inzendingen op Dinsdag 12 Aug ió6t 9 uren s morgens a n Zomertorg De beoordeeling gesohtedt dien morgen te 10 aren De tentoonstelling tal op dcntelfden dag geopend tijn van 1 7 uren op den daaraanvolgenden dag van t morgens 10 tot s namiddags 6 uren Op Dinsdag 12 Augustus a namiddags te 6 uren wordt aan de lülen ADVERTENTIËN worden geplaMat van 1 5 regels h 50 Centen iedare regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plastanmnte Afisonderlöke Nommers VUF CENTEN der Maatschappij gelegenheid geboden voor een gemeensehappelg k maal in het Hotel Lmdaf i t iO per couvert Aanmeldingen hiertoe worden ingewacht b j den heer H Witte te Leidm uiterlijk tot 10 Angustu Heden wordt Henri Polak Kerdi Pc door de Belgitche gendarmerie van Brussel naar Boozendaal gebracht en daar door de Nederlandsche justitieovergenomen Kerdijkt uitleveripg is niet onvoorwaardelijk toegestaan Hg kan in Nederland niet anders vervolgd worden daa lo wegens feiten die overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet bedriegelijk vta aard tqu ea toodanig dat eea hof van cassatie een crimineele rechtbank kenniser van moet nemen 2o wegens feiten voor welkede beschuldigde niet kan inroepen de verjaring krachtens de Belgische wetten alle in overeenstemming met de Belgische wet op de uitleveringen Dit punt is naar de Juut Ct nit goede bron mededeelt het onderwerp eeaer Uagdniw corresjfeMidntS fittsclen Kedeiland ie en deBeHriseheKegeering geweest H De heer Bernhardt kapelmeester van het reg hntaren in gornitoea te s Gravenhage tal dat korps waanchgnlijk verlaten daar bg vermoedelijk tot ka pelmeester van het atafmntiekkorps te Nienwediep zal worden benoemd Met tekerheid kunnen wij omtrent het einde der MinistoriieU crisis nog nieU mededeelen dan dat de heer Van Lijnden nog niet is geiloagd met h vormen van een nieuw Kabinet Opmerkelijk is het gemebt dat den heer Heemskerk voor de portefeiille van Justitie bestemt ten einde het wetboek van strafrecht onderhanden te nemen en niet minder opmerkeiyk is bet dat volgena de Jwuterdtmiclu CiMmut U Zaterdag de heer Van Lgnden do opdrosht tot kabinetsformatie nog niot heeft aanvaard rurf De beer Elout van Soeterwonde heeft de benoeming tot lid der Tweede Kamer aangenomen Den Isten November a s inllen 17 Spillen op de pnpillenschool te Nienweialuis worden geplaatst Van dit getal plaatsen tullen er hoogsteni 5 kannen worden vervuld door tonen van met militairen en wel tegen betaling eener jaarlgksche bgdrage van 50 De vereisohteu tot toelating tijn lo een leeftgd tnssohen 12 en 14 jaren 2o een getond liohoamsgestel tonder IKebreken toodat bet te voonien i dat de knaap later oor den militairen dienst fgt schikt tal tyn Volgens de Nei Iiêduttriael tallen ds bekioaiagen van intenders op de Nationale en Kolonide Kijverbeidstentoonstelhng te Arnhem nitoiutend bestaan in diploma s die in drie graden tullen worden aitgtreikt Het plan tot stichting van een groot badhnia te IJmuiden stuit voorloopig op betwaren De grond die daarvoor nöodig tou zijn is het onderwerp van een rechtsgeding Zoolang dat niet beslist i kan er van een badhuis van eenigszins voldoende afmeting geen sprake tijn Gisteren ochtend nam te Rotterdam de cnrsas in den zoogentamden kinderhandenarbeid of hmtt l ke indastrie door ftUttemkrwy georganiseerd tlD