Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1879

1879 Winiig 8 Augustus N 2333 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Aèerlentieblad voor Gooda en Omstrekei De iniending van advertentlön lean geschieden tot Óéa nnr des namiddags van den dag der uitgave wiens oornspondent een Mspartydig opmerker is raadplegen dan begint en nieuwe akte van het Oosteraohe dnuna Vol S alle waanch alijkbfid tal deze aicawe akte eca gnota vsranderiBg brengen in de wederzydaehe verboadiag der groote l ogeodheden meent hg De bewegiogea der Fransoke en Engelaebe eskaders zijn van veel gewioht Ken beweert dat bet doel er van is te ioonea dot de ttiatelijke mogendheden desnoods gewdd zullen gefatalken om den Sultan te dwingen aan hou eiaoben 4e voldoen Van eeo andere zijde wordt verzekerd dat de opwinding in Koustatiuopel zoo groot ia worden zelfs onder de soldaten dat de troepen dia ta Tehataldja in kwartier waren weg xija gezoo en de Sultan ia voortdurende vrees is te zullen worden afgezet wat ver van mogclyk ii Oamaa padia Itotg Sf zoo populair bü bet leger ia thans zeer inpopulair eiad t het garuiioea geen p g jj v OestS Sh regeerinj aWa den n andere reraehgaaeleo naakt mea op dat de OoatenrijkaahHoapuracbe troepen weUa Jiaar Noviliazar zullen oprukken Om tydelgken ti l voorkomen zullen de troepen niet dea weg nemen over Sieuitza ea de stad Novi 9azar m ar onmiddelgk door bet Limdal naar UltMwitsa DtK ploata is bet peutraatatatiaa voor de apoonregca in deze strduu De spoorweg welke de OMtenrijksobe binden met SaloniU zid verbinden zal niet gelegd worden over Sieuitza en Novibasar en verder door de Bogoena planina naar Mitrowitza maar loatatgeooemde plaats bereiken van Serajewo uit door de Miljaeaka Fraaea en Limdalen over Preboj Frfepolie Beraue Bozaiy Beide tracés zyn opgeaomen maar bet laatstb doelde is ofschoon bioger goedkooper eu zal beter aan het doel beantwoorden dan een weg lange de vroegere heerbaau over Novi Bazar Zelfs deze weg zal toob nog SO milliueu kosten maar mea oordeelt bezetting der Limliuie van grooter belang voor de beveatiglug van Ooateorgk s invloed en bijgevolg voor de uitbreiding vau houdel eu verkeer VEE9IIST of VERLOREN 2 a 2500 1 Z Binnenlandsch Spanje N 91718 92456 7 a fl 100 5 o Oostenrgk Zilver Januari Juli N 252916 271599 322788 346603 420710 590122 688128 Diegene die bovengenoemde Stukken waarvan de COUPONS op den 8 October 1478 nog ten Kftptoreevan den eerst ondergeteekende zgn ingewisseld in zgn bezit mocht hebben wordt beleefd v zocht den oorsprong te melden aan de firma M J OGIER te Gouda ot aan B J H van BLARIGÜM Advocaat te Utredii BINNENLAND GOUDA Augustus 1879 Men meldt uit a Grsvenhoge aan de Jtut Ct dat de iolgeude ministers eerstdaags zullen optreden van Lyudeu justitie Heemskerk biuueulaudsohe sukeu eu watersiaat Taalmaa JCip marine vau der Does de Willebois baiteuUndaobe taken Brijen oorlog en Watteudorf oud algemeen secretaris ea resident iu ludie koloniën Uit Waddiuxveen mebtt men ons dat Vrijdag e k iu de Socisteit Oiis Genoegen alhier het jaarlijksoh Schoolfeest ui plaats hebben waaraan 160 der getrouwste aobootbezoeketa van Waddiuxveen znlleu deeluemeu De rekening der gemeente Moordrecht over 1878 aan den Gemeenteraad aangeboden bedraagt in ontvang ƒ 16468 99 ff uiiguaf 1SS27 31 cii nlzoo met een batig saldo vau ƒ 2141 67 De uitgaven voor het oudirwijs bedragen 47 ii2 95 J groAt gewieU d t ieder regent een ambteaoar onSenidi heeft die feitelgk de beatuarszsken afdoet es ercD ala de Suretariasea Generaal by de witaelende Miuiatert de Doodige Taaiheid Tau bestanr extegeuwoordigt co tot Traagbaak dieneu koii De d ieteu dei Beaideuttn over dit denkbeeld moeten dau ook teer ouguiiatig uju Aan het borran ran Politie ia als geronden gedepo Bcerd Een Kiiider Portemonnnie tonder geld een Portemonnnie roet eenig geld een Handen Hing met Steen een WoUe Pamea Doek een Schoot Tan een grqw Japon Ook knnnen inliehtiogen worden Teratrekt omtrent een Wilje Kardoeshond Laatste Berichten Londen 4 Aug in het Lagerhuis antwoordde Bourke op ecne vraag Tan Dilke dat de Purte nog niet formeel de nota Tan den 22sleu Juni belrelFeude de herToriningen beanuoord bad doch ly had ver ekerd dat ag uict Iricbteu lou de baar dnor het Berlgnaohe tractaat opgelegde TeraiUwoordelgkhetd tioh vau de schoudera Ie Mshuivru De herTorniiogeu waren slechts Tertraagd cu Bourke hoopte dat binnen eenige dagen de z iitk geregeld zou worden Nonhoule deelde iue ie dat liet juist ia dat bg de aüettiiig ran den Khedive de priTilegien ouTcranderd uju gebleTcu dooh dat de firmnu niet s kondigd is IfOnden 4 Aug In het Usogerhuis atelde Cranbrook een motie Toor om dunk te betuigen aan Lord Lylton de oRiciert n en het legi r in Afghaniitau Zonder stcniining nangouomên In het Lagerhuis stelde Norihoote gelgke motie Toor waarop Ogurinan voorstelde den naam Tan Lord Ljrstou uit de motie weg te laten Dit werd met 146 tegen S3 stemmen afgestemd en daarna Northoole s Toorstel eenparig aangenomen Burgerlijke Stand GSBORENt 1 Atf JohMai Etgeliiu Cornelia oaJirs A A C an Ateh ea E Sparnaag JohanDet oude W C VerKhtit ea S VlaDderhgo i Jjbantie Tlieo oru midvrt H I iikerveld en i M Varmeg Jacoboa oadera J i J Nuordemaa rn M U Wagcoaiir 3 Maria MargaKtlia oadrrs 1 A n Berden en M C H Xluflaire Jacomioa Cornelia oudere J T Iralioll en £ Slrater Juhaanis Petrafl oudere P A Jaapera in C C Dutctaan 4 l ina on ra P kop i udr Mier en A IJaaclatgn Jobaaaea oadera J Schooodtmuerd en K Iieettang Ijaura Nieoline Cornelia oudere Mr L N BrouMcr ea Ij W f an Otdeoborgh OVEUI KUiS V 1 Aug N van Vegten I 8 ni S A H Dole 23 j C de triea 64 j 10 o B Ameai li m t A Tuareaa 10 j J A de Gruil 1 j S m ADVERTENTIÊN Beden werd ons eene Dochter geboren Mr D N BROÜWEB L W M BROUWERVAN Oldknboegh Gouda 4 Aagnstos l 79 Tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen overleed heden mgn geliefde Echtgenoot KA REL DE VRIES in den ouderdom i an bona 65 jaren M E SMITS Wed K DK Vkieb Gouda 2 Ang 1879 Heden overleed ten hnize van den Heer GabbY na eene korte ongesteldheid de oudste mijner lievelingen ANI A in den ouderdom van bgna elf jaren O J VüURENS AmêUrdam 3 Aug 1879 Volitrett eêniffe keunügeving Heden overleed onze jongste lieveling in den jengdigen leeftgd van mim 5 maanden W BEGEER G BEGEERVwrao Beden overleed onze jongste lieveling OEERTRUIDA MECHTILDA iu den jengdigen leeftgd van slechts 3 maanden H 1 WAARD A M WAABD DB Beoin Qottda 5 Aog 1879 De ondergeteekenden betuigen hnnnen hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid hunner 25 JARIGE ECHTVEREENIGINQ op 3 Augnstos U ondervonden G BODE P BODEOskam Bergambacht 5 Ang 1879 Er wordt GEVRAAGD een fatsoenlijke LOOPJOXGEN niet beneden 12 jaren oud AUesn zg die goed kunnen LXSZENea SMKENMN komen in aanmerking Adres Bnrean dezer Conrant onder n 311 Jufvrouw BREEBAART vraagt pen WERKSTER D B ± 3 ji £irnjjsrc3r Gtouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaillés Prof Pergprer d Aliion HAAR EXTRACT Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zgne zuinenstelling geheel afwgkeud van alle andere tot nog toe nitgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigt alle voortreffelgke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelgke haren weder gezond zet den wortel vast zóó zelfs dat de reeds verouderde en verfiensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De nietgejringe eigenschap van dit Baar Extract bniten alle andere Haarolien of Pomaden welke altgd met vet of olie verbonden zgn is dat allevetmengselen hierin zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het oogenbhk eenigen glans aanbrengen doch spoedig de baren weder dof doen worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vnil en het dus dubbel waardig is daarvan de proef te nemen Het is met eene volledige gebmiksaanwgzing it 40 cents per flaCon verkrggbaar bg M de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH Dagelgks VERSCHE ZOUTEBOLLEN bö W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Oosthaven Gouda Druk van A Brinkman Voor de eerste maal op de KERMIS TE GOUDA I STANDPLAATS over de NOODOODSTEMG bg het POSTKANTOOR ummii VOOR dünes Door den langdnrigen winter snstil l nd der Fabrieken in Dnitachland heeft 1 leen der grootste Fabrikanten in Dnitsch f land voor zulk een nietigen prgs 700 i Imenschen laten werken dat hg nu ge noodzaakt is Holland te laten bereizen I en voor zulke spotprgzen laat verkoopen dat men verbaasd moet staan vankwaj liteit der Goederen en het fabrikaat Deze artikelen bestaan in eene Partgl Dameskragen van sf 16 ets Kinderkrag n van af 10 ets I DameBrokken van af 2 tot ƒ 4 Kinderschortjeg van af 60 ctg jGebord Festons van af 10 ets jen nog vele andere govdkoope artikelen te veel om alles te noeHen STANDPLAATS over de NO ODOOD8TEEG bg het POSTKANTOOR Gelieve dit even te lezen M Ongeveer een half jaar geleden heb Ui op aanraden van mijn baHner den inhoud txm eenige Jtaeotj van uw gunstig bekend haargroeimiddel aangewend met dutdanig verraêeend gevolg dat mijne kale plekken op mijn hoofd geheel begroeid zijn met hoofdliaar Deze getuigenis door beider namen bekraddigd kunt K publiek maken Almelo Get A J STEFFEN8 27 Maart 1879 U J SMITS Barbier Uitval van Haar Boos af Scbilfers dun Haar Kale Plekken F n in de Schedelliald Haar of Baardworm Vroegtijdig OriJB worden ais deze onaaiigcnaainhrdi u wonlen verbannen door müo H LAB mITWIK KELINOS BALSEM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde hnid haar vonge groeikracht weder 2 de flacon EAUCBRÖMATIQDE kleurt het witte Baar in blond bruin of zwart ROOD Biwr wordt bruin of zwari naar gelang men verkiest Franco aanvraag a 2 oe flacon tesen postwissel postzegels als ook tegen reinboun bg THEOPUILË Haarknndige R edérikaplein No 32 Amilerdam Doö dën Boëkhandelaar A BRINEMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mim QLM of de bescbrgving der beroemde Beschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cutonteekeningen eni waarbg is to voegd een a onderlük levensbericht der beroemde Glasschilders de Qiebroedei Dirh en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten inz Kunstschilder Architect en Directeur dw Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen De uigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den srond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco p r post 2 BUITENLAND BilteDludscli Overzlclit In Fnuikryk heeft de miniater Fen een redevoering f ehoaden by de prytaitdeelinj in de Sorbonne welke onder de tegenwoordige otriaiandi heden dubbele aandacht verdient Hij heeft krachtig op den voonroiid gesteld dat de Staat genooduakt waa de Jecuieteu Ie weren en er voor te zorgen dat men het jonge Frankrijk niet aan de ho eseholea oiitneemt om haar te sleepen in bet versdirikkelyk rerttandelyk M jwce ran een renaaohtige Jéanitière Svne toeepeling mide nde op de woorden van den heer üheeneloiig die verklaard had MtPkaml er ihaua op aan te weten aan wie de ziel vai Fiankryk behoore ui leide de mriuiater de ziel van nakiiik laMil fw e lÜt i Wl gl ii WW i Ma a m not niet in geslaagd om baar die te ouUrekken £ r ia een juk waaronder het oude Katholieke Frankrijk luh noeit he ft willen kromiaen er zyn afgoden voor weike het oude Frankrijk zelA nooil heeft willen knielen En na zou rasn toeh eiaebeo dat het demooraliMèe Frankrijk omer dogen zich demoedig en beroawhebbend aan de voeten dier a jodaa werpen on De lUjmUifue fnnfmte bet blad van dea beer Oambetta juicht den woorden van den miniater kraehtig toe en irgt dat nog meer dan het monarchale Frankrijk van vódr 1789 dat ii h staedi opnieuw verzette tegen het elerienliame het npubUkeiiiaolie Frimkrijk weigeren soa om geweten en tentand op te otferen aan de doetoren van den nieuwen Katholieken godadienat die de wonderen van Bernadette Soubirou en gebooizaaraheid aan den Syllabui prediken Se andere republikeinaehe bladen spreken eveneens van de noodzaak om het kroost van Loyola te verhinderen zich meeater te maken van de ziel van het land en alles voorapeil dat terw l de kaïner uilaen is overal in het land met felheid de atrijd al voortgezet worden over de onderwijswetten De haat weiken de Jezuïeten en nltraftiontanen in Frankrijk bij burgera en boeren gewikt hebben is ontzettend en ia ona kalme land kunnen wij er ona geen denkbeeld van vormen Het orediet van 36 00U 0U0 gulden voor den Zuluaorlog is door het Engelaohe Parlement souder V el moeite toegestaan Alle middelen achqnea aan de Ëngelaohe rrgeering goed en geoorloofd om iian den oorlog met Cetehwnya een einde te maken Behalve het verdeelen heeraoh wat men in het Kafferland reé t lang toepaste is nu zelfs een prijs van 9000 tuka vee op bet hoofd van den verslagen vorst gesteld Hoe zou bet Engelaohe ptiUiek en de bladen hebben aangegaan indivn het Kederlnndaohe Gouvernement eena prijzen gezet had op de hooftlen der Atjeneesohe vorsten die hun grondgebied vrrdedigeu I Ondertussohen is men al bczii om het Zululand te verdeelen in drie onafhankelijke rijken waarvan de hoofden niettegenstaande hun onafhankelijkheid toch aan Euj laud verantwoording schuldig znlten zgn De Ëngelscbe en Frailsche vloot kruist op het oogeqblik langs de kust van Turkije rn het is ♦ raoeielijk zekerheid te krijgen omtrent het doel hiervan Indien wg echter den ponaervalieftn Slmdari ADVERTENTIÊN wonkn gaphukUt TUI 1 5 mg Aa li 50 Centen iedere regd lueer 10 Centen GROOT E LETT EK 8 worden berekesd naar plaatsminnte A Hmderlgke Nommen VUF CENTEN of ruim 85 pCt van bet totaal bedrag der rekeaiM en met bijrckeuing van ioi voor rente eusCloosiag ter zake de laatate vergrootiag van het aoboolgebou 6426 95 of 40 pCt vao bet g aameni bedrag der uitgaven Uit Gondersk aekrijft bms ona van 8 Aug Door milde bgdrogen van ingeseteaen dMtr gemeente daartoe iu ttaat geateld saskle bedeu s n honderdtal leerliugea der Openba School onder geleide der ooderwijzera eeo altatapja naar ds óoudscbe Kermia Daar werd MM een bcaaek gabracbt aau het paantenapel van 0Bfré die vau t 4 uur eene vooratéUiag voor kiadena gaf Wat te daar aaascbouwdm biaoht dien ia verrukking m opgetogeD trokken te van daal Mar bet kotklMis ird Hümouie op de aiarkt OMT arerdea at op oabekrompen wijze oUen of Hninwde oatkaaU daar den eigenaar den bser van Baoten wien daa oM een woord vau lof tockaaat V sdaaz tzridHO Maaat een poKwtjeskraam waar ze ziek reebt te goei Ml Na uog eeua de kennis te zijn rondgqtooa giif nu de tocht weer op huis aan De regen die tuBschenbeide by stroomen neerviel waa oorzaak dat de meisjes ea kleiaeie kinderen per i N huiswaarts keerdea Uit Oadewater aebr ft bk ons vau heden Gisteren hadden wij hier twee barddravcrüeu Aoa de eerste die s morgens ora 9 uar aanving namen deel 13 paarden De prys ros S gnbtsa werd behaald door bet paard van den beer Blonk te Zaetermeer terwijl door bet paard van dea heer Niekerket te Utreeht de premie van t5 gaSdon gewonnen werd Aan de tweede harddraverij die s namiddag OM 3 uur begon werd deelgenomen door 10 paarden Ds pr a van 300 gulden werd behaald door het paard van ifen heer J Smita te Dabbeldaai terwj de premie van 100 galden door el paanl van den heer W Dooa te s Hage gewonnea weié Een menigte menacheu woonde dit volkffceat ll dat door flink hoornmuziek uit Amersfoort aiet weinig opgeluiaterd werd De miniater van ooriog beeft bepaald dal de militie hetzij geheel heitij ten deele mat speed onder de wapeuen moet komen en de mili iana rechtstreeka op hun korps worden gedirigeerd op den dag der opkomat in iedere gariiitaensplaals aau alle stations wachten gepkatst moeien onder bevel vau een officier Deze wachten zulirn niet aQcett soo noodig tot bet haudhuveu der orde optreden maar tevena moeten dienen om aaukomeude miliciens voor zooveel noodig uaar hunaè kasemes ts doen geleiden Het is teer te betreuren dal eeue verstandige uitoefening van armenzorg nog steeds wordt tenwgehouden door godsdienstige bezwaren van allerM sard En die bezwaren sprliilen uiet allijd voort uit waarachtige liefde vour godsdienst of zedelijkheid want dan zou gemoedelijke overtuiging zeer spoedig tot gewensohte overeenstemming leiden maar meestal ontstaan ze of door onderliiigen kleingeeatigen naijver of i r ouweteiidheid die ui verder zorkt dau ze gaan wil Zulke tegenwerking is het spreekt v a zelf uiet dadeljjk te overwiiiueii laugiaiurhaud echteer wel De openbare meeuing moet zich keeivu tegen allen die ks buuo Vimtaotg bauw btwks r