Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1879

liegen door nieli au n laten beheerachen dan door eeB Ttrwrongfu b gri f Vn goldsdieutt tij moei niet langer liefdadig Boe uen ncra die geld geeft en toch oudauka zuue giften met liefdadig 19 Waaru Toor i riunz f doet Nog onlangs kwam MinchieiT iH oni4 P l chiip gctftTraii S ge olgci eeue gVeda bduthiig was fi het iutussohen vu l il oiiigddeu oiM een geval ter ooreu waaruit blijl t hoe groot de behoefte u 8au i p £e ettP jg d eorgauueirü armeuiorg é im tafit ïc sa oifeigke terwa riugstèAclUlKilfcl ke en atoffelffke balp Eene we we die lich teer slecht had gedragen tn voor de opvoeding harer kinderen geheel ongeschikt bleek Ie lijn wilde iemand van de ii rg voor de kinderen OttUufftii teu einde hun b tfjdi eeue goede opleiding oor hun later leve te bejorgen Iutussohen waren tr door een kerkgeuootaehap pogUgen aangewend em de vrouw tot een ander geloof Ie bekeeren Baluarlük door toediening aan de patiënte van haar geliefkoosd middel geld Nauwelyka had kerkgeuootaehap B wawtoe de vrouw behoorde de vriendelijke handelwijze van kcrkgenootwbap A rernon of bet liet hanr a ifPfMiueD niet voor de vcrzoekiJig te bezwijken ten einde haar in den strijd Ie steunen wtrd eene wekelyksche toelage haar deel Kichling C had tegelijk van het denkbeeld gehoord om de kinderen van de moeder te sobaideu en uit te bcateden een denkbeeld waarmede j xieh niet kon vereenigen De moeder kon ook van deie lieuswqie party trekken daar C haar niet under ateun uu laten voor de malerieele aohade die IV door het behoud barer kinderen in baia lou lijden Ziedaar een sprekend voorbeeld van de gevaren waaraan atelsellooie armenaorg blootstaat i Afgexien na het verwerpelyke van de poging om inlk een mouw voor dit dat geloof te winnen verdient 4e vorm waarin pogingen in dien in worden aangewend in allen dcele strenge afkeuring Daarop kan dunkt ons niet genoeg gewezen worden Men nceme dat niet liefde uiet godsdienst maar onverataudige onverdraagzaamheid die alle partijen demoraliaeert Met Denison orde het geiegd tBq armeoaarg oowel ala Iq onderwas slicht godsdienst het neeate kwaad uiet d ware ga lsdiensl niet de liefde die de vervaffing is van de wet maar de valaehe munt waarop de duivel lijn stempel heeft gednikt die door de zoogenaamd godsdienstige wereld Toor eeht ia verklaard en uJa wettig betaalmiddel in pkwta van het echte metad wordt aangenomen AT R a iiW Diiiadfg namiddag omatrerks vijf ure eene diemtmcid ran ilcu directeur van het poetkauloor te Kotterdam zich om de dtur Ie openen iin ir henedan begaf alortle rensUapa met donderend geraak hal grheele plafond van het voorhuis naar beneden Ata door eeu MViDder bleef de diiuatmeid eogadaenL Teugerolgc van de lu ite loash id iu handel en nijleriliad ia d njjverheidsteittaansaelling die in het volgende jaar Ie Mossou nu gnhoudea worua tot fcet jaai 1861 uitgesteld e kantrarechler ia Den Haag heeft gisteren 160 dronkaards 6 vrouwel ke veroordeeld 30 van hen waren Zoadag vierder iS Maandag houders Qwlar d ae peraonen behoorde een vroaw een hondcosabearatei van beroep die voor de 3Ssle maaleen vomii wegfSi openbare dronkenschap kreeg een stukadoor die voor den 39n keer teieohtstoiid terwijl vyf anderen reeds 7 10 11 12 en 18 von iaaen voor delelMe overtreding ten hoanen laste hadden Hen ui zich herioiieren dat ongeveer 3 maanden geleden in de dagbladen het onmenaohelyk feit medegedeeld werd dat een reizend koopman te Melslawier prov Frieslaud zyn kostwinner een trekhond uit louter wr edliiid een gedeelte der tong had uitgestreden Hoewd de man om de justitie te misleiden zelf uls kl iger over het feit was opgetreden gelakte het den gemeenteveldiiuiohlcr J T Slot hein tot bekentenis zgner wandaad te brengen helgeea zqu veroordeeling tot 6 dagen gevanganisstraf ZO boete en de kosten der vervolging ten gevolge gehad heeft Htt Bestuur der Nederlandsdhe Vereeuiging tot bescherming van dieren te s Hage gevestigd heeft genoemden veldwachter de bronzen mfiiuille de Vcreenigiug benevens een gratificatie vau tf doen uitreiken Ia den KtmlMe wordt verslag gegeven van de ontdekkingen welke tot heden zjjn geihaakt in de Grewe of St Lanrenskerk te Rotterdam bg het wegnemen van de dikke kalklagen welke de wande loih en gewdren ran dit gebouw badektea He blijkt uu dat al de lutleo tie pitatleil de bogen en de ribben Vih fraaien znndsleen jn oj trokken en dat dit ook hel gerat is met htt tlikke muurwerk van het tritoriuni aUhaiis toj op de bougtc tot welke o piankdgk de eene borAneri rellrte De kiiptet van de zuilen vaf hel middenaahip en vnB het koor u de kjaagsMikeiv ign versierd mA zaer fm li bladwerk De lapiukrlen van de jrilaren welke zoowel de gewelven van de z bepen als die der aangrenzende kapellen dragen virtoonen voorstellingen met figuren In het uoordersoliip zgA deze VooMtUing n op éif na oatleeud a ui h O T atam 4 Aw de laidzgde betiadet lioh de kapeBeh welke oorlproiikelijk aan de Rotterdamache gilden behoorden Al de kapiteclen van het zttiderschip uu prijken mat ai rieke voorstellingen Op onderscheidt ptaatsen zijn overblijfselen van schilderwerk gevonden £ r is reden om la vermoeden dat de pilaren vau het middenaouip voorzien waren van kraagstceaeu waarop beelden waren galaatst en dat dawachter evenals in de Groote Kerk te Haarlem ea vroegtr ook in den I om en iu de St Mari dcerk te Utreeht tapeten ware gesghilderd die aan de heetden tot achlergroud Uendea Ben zeer omvaugr ke aohildeniig ia tegen d n ooatelykeu muur der vierde zuidelijke kapel vau het westeu afgerek aog ojiiler de kidk verborgen Zij is voorzien van een in de Hollandache taal gesteld opschrift hetwelk than nog niet ontcgferd kan wordaa Zondag werd Ie Dordrcoht de joarlgksche algemeene vergadering van de Maatschappij tot Nut der laraëiieten iu Mederiand gehouden £ uim dertig afgevaardigden van verschillende afdesliiigeu woonden de vergadering bg Nadat door den voorzitter mr A Wm Jaoobaofl van a Graven hage de vergadering was geopend werd door den M L V Amcringen algemeen secretaris namens het hoofdbestuur verslag uitgebracht van de lolgevalleu der Maatsohapp gedurende fa afgeloopen jaar waaruit bleek dat de staat der Snabciën gunstig kan genoemd worden en de bemoeiingen der verschillende afdeelingeo zoo op atotfelqk als zedelgk gebied vruohtbanr zyn geweest Hierna werd by monde van den heer M Suijdera door de commissie ter beoordeeliug van de rekening en veiantwoordiug omtreut het geldelijk beheer van de MaatBoh ippg en van het algemeen schoolfonds verslag uitgebracht en den poiiningmeester mr J L de Lead Laguna djnk gcbraohl voor bet goed beheer der Snauoieu Alsnu werden de beeren mr J II de Ijca4 Laguna rar H J van Lier en mr A Win Jaeobsoii letlen van t boofdbestaur die aan de beurt van aftreding waren ala zoodanig herkozen De vraag zullen de middelen van het schoolfonds ook worden aangewend tot steun vac t goilsdienstaiiderwijs aan jongelieden die tot godsdienstouder gzcrs worden opgeleid werd na langdurige discussicu en na het daa aan verbinden van versohilleude voorwaarden in bereatigeuden zin beantwoord Het voorstel der afdeeling Amersfoort om bet aanleereii vau ambachten te bevorderen door het toeji ennen van preniieu na volbrachten leertyd werd ala minder doellreffaud verworpen en het daarop voorgestelde praeodviea van bet hoofdbestuor aangenomen inhoifdeade om de opleiding vaa jongelieden op ambachtscholen en waar die niet zyn bij flinke werklieden te steuneu Aan dit preadvies werd het amendement van dr L Posthumus gesteund door de Dordtsohe afgevaardigden verbonden hetwelk dien jonge lieden het bezoeken dn burgeravondaeholen waar zq machten b staau vrrpliehlend atalt Nailat bepaa aa W rol nd tdmmeeae vergadering Ie Amersfooit te houden werd de vergaderingdoor den voorzitter geslote u Dordr CL Het Geiioolschap van geneeskundigen te Londen houdt fioh sedert eeuigen tyd gverig beiig met het onderzoek van da vergiftigingen die zouder dat men ei gewooi yk erg in heeft het gevolg è van iirseuikgebrmk iu behangela kleederen vérschilleude gereedschappen enz Tairyke gevallen hebben o a te Londen reeds doen zien dat zulke vergiftigingen volsjrekt niet zeldzaam zijn en dat in geeneh deele alleen of vooral groene behangsels aa dergelijke het gevaar teweegbrengen Roede violette bruiae zelfs witte siolfon zijn soms met arsrnik bedeeld Vroeger of later zal beter toezicht da irop wel in hét leven geroepen moeten worden De Gloie betreurt bet dat er Ie Londen oo weinig overdekte passages en wandelpliiatsen z fn Terwijl Parya er driehonderd telt Zyn er te Londen C n aar de weersgesteldheid ze nog teel gewensohter doet zijn niet alleen veel minder dan in veel kleinere steden zooals b v Milaan Dat ook in de Nederlandiohe lede tulke ovardekte galar en en pmtages door haar afwezigheid schitteren en dat men ia onze gruoiero steden zelfs in Amsterdaio als mea by legentichiig weder iu de open lucht wandeUa lil toch droog blijven wil op eeu perron vau eeu póerwof littn 11 wa r moet gaan waudiprien wordt gewis jBo msMgeeu teu Duzeat batreart Een dar oude aardighe tn die tfgen poiig Amerika weê aan da rfde van den dag is ai ten ouzeut wel nimmer het burgerrecht verkrijgen het züu 4 mrpruutf farlie of bge ukaaaaten door overrcxnpeÜng Dan aantal per80 ea die dieet jne M en dezelfde famHie bekend of bevriend z ii besluiten om gezegde familie eens te verrassen zij komen op eea bepaalde pkk en voorzien van de fijnste wyneu ei benoodighedeu vQor een heerlyk maallje byeea De familie die men verrassen gaat is juist in bed geslapt uls eeu lid van h t clubje oaiuehtJt en ouder eeu of auder voorwendsel verzoekt binnen gebitt i te woid nauwlijks ia de deur geopend of Ie gebeele troep stormt naar binnen en legt beslïg op het geheele buis lerwyl toramigeo het maal gereed zetten maken anderen alle loebereidselen voor een bal of eenige andere verinokelykhcid waarby zy de buisgenooten zeer pleebtig uituoodigeo tegcuwa rdi te zijn Even onverwacht als de troep verschenen is verdwynt die na eeuigen tyd ook weder eensklaps en het blyft d uit den eersten slaap gewekte hnisgenooten overgelaten om alles in huis weder in orde te brengen want hel behoort tot het programma der turpritinj pm ty om alles in hotl op stelten te zetten en het onderst boven te keereo Aan de greozelooze verwarring bemerken de overrompelden den volgenden morf n dan ook dat zij riet gedroomd hebbeu Heeft eeu familie veel vrienden uu bekenden dan is zn er volstrekt uiet zeker vau dat zij uiet twee of meermalen op een en den lfdeu avond een huis Tol volk ui krygen Door den bfcr H 8 3 Scholle commissionair te s Hage werd deur dagen een request ingediend aan den minister van Fiuaiyeieu waarin hy opkomt tegen het feit dat de verkoop bij iuschryviug vau oude onbruikbare schrifturen en andere papieren afkomstig van het departemeut van finanoiéu welke vroeger voor itder wus opengesteld thans heeft plaats gehad ouder geheel nieuwe bepalingen dut alleen papierfubrikanlen die een eigen fabriek hier Ie lande hebben als inschrijven of koopert zullca worden toegelaten dat het papier zoouls bet d i licht dat is i bedrukt beschreven grauw bord ea perkament ongesorteerd moet worden ingepakt vervoerd en in de kuip gestort met aanwijzing van het getal dagan waarin de vernietiging of onkesboarmaking moet geschiedea Requestraut wijst er op boe door deu nieuwe bepalingen slechts eeu paar fabrikanten bier te luude die daarvoor de noodige werkkrachten bezitten kunnen inschrijven uodat is gehandeld alMu ten voordccle dier fabiikanten en ten uadeelei I van sRyks fiuanoiêu II vau handel en III van de papierfabrikanten in het lgemeen Adreasaat doet o a oog uitkomea dat door bet teragkeeran tot de rroagere usance de onkostenvoor het Bijk van verzegeling van de pakken enbalen het twee en driemalen reiun naar ver afgelegen fabrieken en bet 6 dagen daar verbigieuvan den ambtenaar met bet toezicht op de vernietiging belut uitgaven door de nieuwe wi ze vanvan verkoop noodig gaworden Muden komen tevervallen In de 7 da a everiag van da Uaniie txrn Boteeienu ia omm dajm Haarlem bij Tjeeufc Willink vindt men geen levensschets van maar een belangwekkende studie over lord Beaoonsdeld van de bekwame hand van D C Nyhoff In een vorig nnmmer van deze uitgave iM u de biographisohe l yioi derheden omtrent den Kngelsohen premier uitvoeriger opgenomep De heer Nyhoff bespreekt meer in het bijzonder de laatste regeeringsdaden van lord Beaoonafiield die hij voornamelyk toesohryft aan een onverzadelijke eerzuolll zoowel ten aanzien van zyn persoon als van zijn land DisraeU zegt de schrijver heeft ook zonder menSchenbloed te doen vergieten de gewetens via Engeland s bewoners verkracht en zijn volk in de overtuiging gestijfd alsof in uitbreiding van heerschappij het volksgelnk waren heiegen Per advertentie l de Augsbnrger AUgememe Zeilung heeft Een aanki luinattnaars van Munchen verzf nangeteekeud legeiyi wijze waarop het comité voor de tentoonstelling Wthans Ie Munchen wordt gehouden voor de hem toevertrouwd belangen meent te moeten waken Op de willekeurigste wijze wirden sommige kunstwerken van waarde afgewezen anderen tod hoogepUatste dilettanten afkomstig daarentegeu weder toegelaten De plastische kunst werd zooveel mogelijk verwijderd geji gdeu Ten gunste van soamilgan erd de inzeiidiB termijn verlengd uiuler dut bnhaorlgk iu het opeaboar werd kennis gegeven kortom hel zondcurcgister is groot Als al die grieven gegrond zjjm dan k tf nog één grief ook tegen de kunstenaars zelven in Ie brengen Waaroifl hebben n bnsaenamen Verzwegen Da heer Elont van Soetenroade beeft de benoeming tot lid der Tweede Kamer aangenomen De heer Elout veiklaart echter reeds uu in de Sttmiaard dat mandaat slechts tydelijk op zich te nemen Niemand duide het den grijsaard envel zegt hij wanneer hü straks gedwongen mocht worden na korte wcrzaatnheden zijn mandaat neder Ie leggen en u aldas eooden moeten mpen bij nieuwe keuze zijn plaats naast die vau uw anderen hooggeachteu tirtegrnwoardigef te doeu inueraea door een afgevaardigde uiens kunde onderviugiug en krachten heter dan de zyne berekend zijn voor de degelyke o atud£ riug eu behandeling vau die vele broodtude quacsliuii aartoe ük departement van algemeen bestuur alleugs zija aandeel levert Op de vraag f de beer vai l iiadau het volksaeliliouiiemaiit hteft MedeCetVekandf auhvoordt de mar ardi dol vaa liijndaa aiet alleen zalf niet geteekend hu ft iiifur lifch boTeadien ifia ear gestreng afki urenden zin over het volkspetilionnement heeft uitgelaten Voor dit fait staat bat blad U Dinsdag is Hen Polak Keidüjk door de Bcigisohe gendarmerie vaaBniaaal Baar BooaaadMl gebraoht eivd iac dear d Nederlsndsche justitie overgcnamen T i i r ktraqi hij ra Il ttMdli o dpt galeide Van een brigadier der rijksveldwocht aiér aati eu werd hij per vigilÈinte naar het faair vau verzekering overgebracht Op bekomen vergunning is bij daar opgenomen in de pistols Uit Roosendaal meldt men De aardappeleuziekte neemt in deze atreek zeer toe Oebeele velden die voor eenige dagen nog groen Blonden zyn thans geheel en al verdord en verspreidrn een zeer onaangcnoinen reuk Niet alleen is bet loof geheel verdord maar ook de kuol ia erg aaugetast I r ziekte is algemeen Meermalen vestigde wy de anadaoht onzer leurs op de verbazende kosten welke d uitgave van het Eiigelsohe blad de Time vordert op technisch gebied doch er zyn ook zijne redactie betrefifeudegroole sommen te noameu welke jaariijks wardenbesteed om aan dit dagbbid die beteekenis te geven welke het zoowel in Engeland als in het averigeEuropa basit M u watt dat de Timet in alle boofdstedcu van Eurww zyne currespoudenten beeft alsmede overal elders waar buitengewone Omstandigheden de algemeens aandacltt treklö n dat velen dier correspondenten een salaris oAlrangen dat aan datder ministers van de raan MIe bmden aab kon t en dat de binnen Londen verblijf houdende redacteurs zeer talrijk z a en niet minder goed lien digd worden Boveodien worden alle artilods die a i de redacteurs worden ingezonden hun niat in manuscript overhaudigd maar deze zijn behoorlijk vooraf gezet en worden in drukproef ter huaner beoonleeling gesteld Voeren al deu kasten de waarde van eeuenkel nummer reeds tot een fabelacfatiga boagte op deze worden ia dea laalalen tijd og aannenlijk vermeerderd door de groole somman voor telegraphische berichten benoodigd Byv het huwelijk vanden koning nin Spanje in 1878 heeft aan de Timeif 4OOO aan telegrammen gekast ea bet oongres teBerliiiw bijkans 10000 Qe krooii in dit opzichtspant het nummer fan 30 Jdui witarin men deberichten uit de Kaap kon leun over den dood vatiden keiurlyken prins De telegrammen die dit nommut bevatten bejoegen meer dan 6 kolommen uitmakende 9000 woorden welke meer dan 26000 aan overseinen hebben gekost Al deu koaten liJn zeker ook wel een bUd waardig dat zijne ontvangsten op 9 millioeB en lifae uUgatren of S milUoen guldens kan stellen NU t d Bh In Savoye was door een verukking van den grond een spoorwegbrug geheel verwoest De sneltrein va juist iu aantocht en snelde het gevaar te gemoet an in de diepte neer te storten Slechts één penoon e ndgiaiwr bepseiite w t r gebeurd waa Er was gaan tijd mear uiti hol bericlit naar het naaste slatioii te bren u hij plaatste zich daaroin op den spoordijk vanwaar hg deu trein als een zwart stip die al gran r en greater werd kon zien D werkmau zoght door allerlei leekenen en geluiden ds aandacht van den conducteur te trekked dcch daar hy uiet de uniform droeg der poorwegbeditndeu lette men niet op zijne leekenen Hij wierp zieh daarom opHa lijn n bief zijne handen in de hoogte waarmede hij allerlei waarschuwende gebaren inaalte Men dacht echter dat men met eeu krankautiige Ie doen had en de machinist liet slechts even het alarmfluitje hooren zander dcb snelleu loop van den trein te vertragen Vreezende dat men hem uiet sou verstoiin zeide b lot zich zelveu Ik wil mijn leven geven ik wil mgn laten verbrijzelen voor die reizigers Hij wierp zich dwars oier de rsih De raaebinist liet den stoom ontsnappen remde den trein en heeft hel geluk dien staande te kunnen honden tot op twee pas abtaiids van den man dien naar hy dacht eeu einde aan zgn leven wilde maken door den trein over zieh been te laten ryden De held stond uu echter op en met eeu bewogen slem verklaarde hK zyne handelwijze en verhaalde welk een gevaar deh trein dreigde Het RoUerd NieuirtU ijdt onder den titel Be nalionadt belauff een artikel aan den ongeregelden en oiiregelmatigen toestand onur waterschappen en polders uit het oogpluit van het algemeen belang waaraas wij hel volgende sutleenen In bet hartje ran den Zomer te lltiddcn van den oogstlyd zijn doiunden b $ duiundeu hectaren land ouder water gezet en zjjn aagzienlyke veriiezen geleden niet alleen maar veleu ook lot armoede en gebrek gedoemd die alleen bestaan van de vrachten vau hunarbeid op het land Telken jaren staan wij bloot aan betulfde gevaar dreigt ons deulfde vyand en toch rordeo gean afdoende maall gelen ganonta ter afwering van de rampen die thans een gedeelte onzer nyrere bevolking weder zeo zwaar hebben getroffen Afwending toch van dat gevaar is alleen te verkrijgendeor aan algemeen beteren afvoer van het water zoowel dat wat va da tivieren afkomt als vaa hel rerlollige regenwater In den tyd toen er nog geen eenheid bestond in het bestuur en de maatschappij zieh nog niet tot eeU goed geheel had ontwikkeld de Staat niet behoorlijk was georganiseerd ontstonden er polderbesluren met ullstaudige reglementen finanoiea enz en iedere palder urgde slechts voor zijn eigen belangen Vandaar dat tegenwoordig oiu Und een staalkaart oplevert ran allerlei tegeasirijdiga belangen Door aUerlei omstandigheden is de esne polder boog de andere laag deze heeft veel geld geene is arm een derde berft veel Ueigrond een vierde meest zand ana enz Dit alles maakt dat lamenwerking in de meeste gevallen niet alleen of moeielf of onmogelijk IS maar bet gebeurt utfs dal eeu maatregel in het belang van dan eeuen polder voor een andere nadeelig is Waauear b v ven twee polders die op een ulfden boezem uitwalereu de eeu een krachtige stoommachine aaiiuhaft terwijl de ander zich mei zijn moleas molens moet behelpen dad zal zal laatstbedoelde daar den maatregel van den eersten polder worden aobteraitgeaet amdat dese het water hooger zal kunnen opvoeren en hooger boeumstand veroorzaken waar de tnolens van den tweeden polder uiet bij fconnea Is deze de laagst geltgaae dan wordt hel nog erger Veisóliillende tegenstrijdigbeden maken dat er in uke vaa polder adminisltatle en beheer geen sprake ia van het algemeen belang Ieder waterschap elke polder zorgt dat bij uo goed mogelijk verdedigd is en dat hü op de spoedigste rainat kostbare en gemakkelijkste wiju van zijn overtollige water verlost wordt al moest dan ook de rest vau het land er door onder toopen De grootste en rijkste waterschappen en foMat verkeCren daardoor ook in de gunstigste positie en zy zijn de meest welsprekende getuigen voor de voortreffelijke resuluteu van zamenwerking tamensmelting eenheid getuige Bifulaud Amstelland Sohieland enz Een uiet gering te achten voorre h ok van die eenheid is de finanoteéle qnaestie wadt hoeveel geld al die waterschapa en polderbestarén verslinden 48 ODgcloofelijk In de eerste plaats mo n die ybesiuren zelven worden jjelaald maar oa aboven graaft men zijn eigen uitwateringen en onderhoudt die voorziet iu eigen waterkeeringen heeft zijn eigen molens of machines met het noodige personeel enz Ongetwijfeld zouden op dst aUes tonnen goads kunnen worden bespaard ten b hoeve van de grondeigenaren indien 1 die kleine corporaties met haar tegenstrijdige belangen konden trordeu opgeheven en geheel het laud op zoodanige ttyze werd ingedeeld als voor het algemeen belang hit meest wenschelyk was Om op het gebied van waterkeering en waterafvoer te komen tot een beteren toestand oreMnkomslig de nlgemeene landsbelangen is volgens et Rvtt Nieumlil écne zaak noodzakclyk ophefüng van olie bijzondere waterscboppen en polderbesluren en instelling van een algemeen Bijka waterelaala beheer W die afrouderiijke zelfstandig cOrpoWties met haar eigeu organisaties haar regleqentao keuren verordeniiigeu en belastingen belemmercs een goede regeling der algemeefie waterbelangen en wat men nu aak moge praten van historigobe ontwikkeling verkregen rechten enz zij moeten albn zniclileii en zwijgen waar bet algemeen belang spreikt cu andere eisoheu stelt De Staal mag uiet dulden dut de een gevaar loopt te verdrinken omdat een ander beter in staat is in zijn aterwerken te voorzien Irrigatie waterafvoer waterkeering enz zijn meer dan uders in ons land algemeeue Staatsbelangen die slechts door een rijkswetgeiiiig behoorlijk kunnen worden geregeld en door rijksambieiiareu ovcreei komsitg het algemeen belang kunnen warden behartigd Grondwetsherziening meent het blad zou in dit opzicht ook uer weusoliclijk zijn als het eenige middel om voor goed eeu tuade te maken aan het nog altijd zeer betwistbare si aatsrecliterlyk bestaan van polders en waterschappen en om in de pUats daarvan een geheel nieuwe organisatie voor de waterBchapsbeUngen iu Ie voeren Het Berliner TageblaU bevat de volgende advertentie Een jonge dame van ce vooruame en geachte familie schoon als Helena natuurlijk de jonge d ime eeu huisvrouw als Peiitloiie zuinig als de keurvorstm Mariane van Bniudenbutg giealig als madame de Steel cbanteuse als Jenny Liiid de Zweedsche nachtegaal pianiste als Bozu Kaatiier viooUpeelster als Teresite Milanotto harpspeelster als inad Bertrand beeldhouwster als princes Maria van Orleans gestreng in de deugd als Lttcrelia weldadig als Elizabeth van Hongarije opoff ringsgezind als Miss Nïghtingale bes ikkende over een groot virinogeu totkt langs dezen meer en meef gtbrnikelijkeii Wig 6g gemis aan mannelijke kuiuissen een echtgeuoot Brieven franco aan de redac ie van dit blad De Gaeetkundige Cl deelt het volgende gevoelen mede van een Duitsch gileerde prof Th Huscmanu over deu kii a aanplant iu ludie Het is alleen een quacslie van lijd maar lang dut eu zal het iiatuuHijk niet meer of de basten der in Nederlandschen Brifsoh Iudie gekweekte einchouaeën zullen in de Kurupcesche apothekeu als verplichtend voorkomen Immers de aauplantingeu van kinabooraen zgu ondernamen in het belang der menaehheid daar zij ren geneesmiddel leveren dat onmisbaar is en wij uit Auieriki niet nlleen basten verkrijgen die jaariijk in waarde sterk verminderen maar w ook teu slotte gevaar loopen eindelijk van daar geen kina basten te zulleu kunnen betrekken Het is derhalve de plicht vali elke staat of hij er al direct geldelijk belang bij heeft of uiet de aauf plantingen ran kinaboomeu zoovel mogelyk té ondersteunen en te bevorderen Beeds thans hebben die kisten hun weg naar de Europeesche chiniue fahriiken gevonden temeer daar de meeste wal het ohiniue gekalte betreft de beste Amerikaausche basten overtreflén Vreemd daarom sebijnt het zeker dat men tot nog toe op pharmacenlisch gebied uiet meer p trlij er van getrokken beeft Het is dan ook teu uersle te hopen dat in de 3de uitgave der Duilsche Pharmaeopee dq Indische basten zullen worden opgenomen Dit ii Duitscbland s plicbt MARKTBJBRICHTEN Gouda 7 Augustus 1879 Bij kleinen omzet was de stemming Tast Ftsldertarwe puike ƒ 11 50 a 12 2S Mindere ƒ 10 50 ill Kogge puike ƒ 7 25 è ƒ 7 60 Mindere 6 26 a ƒ 7 Voer ƒ fi i ƒ B 4 Gerst puike ƒ 7 i ƒ 7 60 Mindere 6 a ƒ 6 75 Haver zware 4 Ï5 i ƒ 5 Ugte Se veenaikt met weinig aaqiaoer d handel fl g vette schapen vlug magere scflapen en lammeren iete trager magere varken en biggaa flt v4rkoehl Aangevoerd 117 partijen kaas eerste kwaliteit vau ƒ 26 a ƒ 30 tweede kwaliteit vnn 18 n ƒ 25 zware tot ƒ 32 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 W Weiboter fl iSi f UO 1 I i h i Bargerlijke Stand Ooada GEBOREN 3 Aug Tnoinii uderr T Verliöef en IJ Loawener 6 Pietcr ouders ï Lafeber Sn A Biiri rer Johanacs osden Bv ca A MatM Oillutiia JiihaDua ouders J I J iepers eii M DniJinAo 6 Betje onder E M Call CD A Kldlks MaaJuleiu ouders J ü iillitiiili ei P M Frw TtKuilora flilltgonda unden 1 vau der Heiden en W C a Vtillineii 3ara oudtra tpietlijg hiek en P Bur dioorn 7 l iiUr ouders C üraetiftuti en D v n Muiren OVERLEDEN 1 Aug F J Kruisheer 4G j t J iu leeuwen 6 m C m ijeer 5 m 6 fl Waird il m 1 K Road 11 w 6 i lau bgk e j 7 m 7 A A Verhoef 4 m GEHUWD 6 Aug N f Zuid ld n K M Trijakurii T N M Kramer eu A M van deu üirg 4 lau Breukvlen cu C Komijn J Hocbctk eu A S Verschot J Klnpker en B na Galen H W Kramera eu M F Versluis