Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1879

Zoftda £ 10 AuÉüstus N 2333 1879 TWEEDE OPENBARE BURGERSCHOOL voor JOI GENS De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE brengt ter kennisae dat na den afloop der nomwvacantie MAANDAG 18 AUGUSTUS 1879 gelegenheid zal bestaan tot PLAATSING van LEERLINGEN op de Openbare Tweede Bnrgenichool voor Jongen Hoofdonderwgzer R Leopold Het schoolgeld bedraagt 12 50 per drie maanden twee of meer uit een gezin miti Broeders 10 per kind Voor den tgd van af 15 Augu8ht8 1 October 187 zal de helft versehnldigd zgn Belanghebbenden worden verzocht zich aan te melden vóór 17 AUGUSTUS 1879 hg den genoemden Hoofdonderwgzer of bg den Secretaris der Commissie De Plaatselghe Schoolcommissie Namens haar NOOTHOVEN van GOOR Lid en Seeretarü GOUDSCHE COURANT leuws en Adverleoüeblad mt Gonda m OmstreJ eD NED IIM SFOOIIWEO VAN DEN HAAG ZOETERMEER ZEG en GOUDA naar ARNHEM en terug op Dinsdag 1 Augustus 1879 Toegangsbewgzen Tentoonstelling Arnhem verkrggbaar Zie aanplak en strooibilletten Burgerlijke Stand ran ondcntminiié geraceuien van 1 lot 7 Augiutns 1879 Moordreoht fiSbORLN JohanDu JacobMt oodvri A C Snel en M ta Aicnagra Teuult uudcra W Tuiu eo A Tiwi L B oudirs A Prouk cu A TulL ler OMBLEUEN C rncUiolf 9 m wonende te Rotterdam Gouderak Gecne aaagiflin hebben i aa a gcbml Stolwijk GEBORKN Cumelu en Klaua uuderi J Auker unilcdeil en G HuofiiBdoora 0 ERLEDK V t A J Unnerak 11 m L v d Vliet 7 w Haastreobt r EBORE V Aotliouiua ui drra L Ooracliot en F Snoek Arie oudira i raa Schatk en A Eijbergeo Reeuwljk GEBOKKNi Anije uudera C aan Vliet en J Verkleij Willeoi oadura C tilunk en N Peten Owuella ouden C Streng en M G Stulvyk OtERLEDEN D B an Krraen 4 m Waddinxveen GEBOREN Rgk ouders J C an Oord en W F Kvakeraaat Cormlia ouden J OVËRLBI E I W van V ichrn 16 n ONUkiKI llOlWU A an der Haren en U Veeriaao P A Ai ikenaar en G de Jong ADVERTENTIËN ♦ Voorspoedig bevallen van eene Dochter J ZIMMERMANN VAK SONSBEBK Leeuwarden 5 Aug 1879 Voorspoedig bevallen van een Zoon J a BÜSSEMAKER VAN OEB Maas Kampen 6 Ang 1879 Tot onze droefheid overleed heden te Rotterdam na een langdurig Igden onze geliefde Dochter MARIA eoh noot van den Heer D A van Ebk W VOORBÜRGH J VOORBÜRGH Spbuht Gouda 5 Aug 1879 Dankbetuiging aan den WelËd Heer van SANTEN Koffie hnis tDE ÜABiioNiii te Gouda voor de milde wgie waarop hg de Schoolkinderen dezer ge tineeote heeft onthaald bg gelegenheid van han uitstapje naar de Gondsche Kermis op Woensdaa 11 A BERMAN Hoofdonderw Gouderak 7 Aug 1879 Mevrouw IJssel de Scheppeh Gouwe VRAAGT tegen 1 NOVEMBER eetie beicwaine REUKENMEID en mt flinke WERKMEID Voor een Heer VERLANGT men EEN GEMBDBELEERDE met SLAAPVERTREK ea BEDIENING Adres onder No 312 aan den Uitgever dezer Coorant Puike onvervalschte ARROWROOT DIRECTE AANVOpl VAN INDIE te bekomen it 70 cent per Kilo bij J H KROM Waaistraat A 161 te Gouda Gouda Druk van A Brinkman Zondag 10 Aug Laatste VoorstelUng 6L MARKT 4ftjfc 60UDA KonlnkL Nederi donder aG 7 s avoqda ten 8 lultcnitcwoiie V Circus Q CARRÉ 7 Augustus 8 nre Bultcni cwole Voürsteliing met bizouder j ozen programma o a op vereerend verzoek de Koningen der Hippolegie de beroemde 1 2 Trakhenerllen rsten i Tot slot der Voorstelling TOOVKKFKËST der KONINGIN VMABYSSmE Pantomime a grand Spectacle in 8 Tafereelen van den Directeur OSCAU CARRE Solo en Ënsembledanzen door 20 Dameê Muziek van den Kapelmeester G REICH 1ste Taf De Afrikaanache Jacht waarin Kabylen te paard Olifunten Zetnia Zebra s Antilopen Lama s Kangoeroes Kanieelen enz vervolgen Slot Tableau Groote FeestoptoeM der Koningin van Ahyssiniè TRIJDAG 8 Augustus GROOTE PARADE GAbA VOORSTËLLlM ter benefice der Directrice Mevr Atnalia Carré Nieuw programma o a Hetapportenr paard Castor in vrgheid voorgesteld door de beneficiante 10 Trakhener JUengsten gezamenlgk in vrgheid voorgesteld door de beneficiante Fantaisie équestre Kapagnole Spaansch Nationaal Costuum exécuteerd met 2 scboolpaarden door de Directrice en Directeur O Carré De groote viervoudige rijschool door 48talmeesters met 8 expresselgk gedresseerde sclioolItaarden enz Tot slot 1 a a t s te maal De Koningin van Abyssinië Zaterdag 9 en Zondag 10 Aug Groote EXTRA VOORSTELLINGEN en tot slot Groote Hongaarsche Mof Jacht door 8 Dames en 12 Cavaliers met Ren eu Springpaarden Openbare Verkooptngf TE GOUDA op MAANDAG 18 AUGUSTUS lb7fl des voormiddags ten Elf nre in het Koffijhnis b Hasmonijs aan de Markt aldaar van TWEE HUIZEN en ERVEN wgk R I 347 en 348 aan den Flnweelen Singel te Gouda en een HUIS ERF TUIN en perceel WEILAND daarachter groot ruim 33 Aren En ACHT kuiZEN en ERVEN in de Boelekade te 6o da wgk R Nrs 76 tot 80 ia 41 42 en 43 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantoren van de Notarissen PORTÜIJN DROOGLEEVER en MONTUN te Gouda Vit de hand te koof witiijiff 11 met SCHUURTJE ERF en TUIN en een perceel BOÜWGEOKD kadastraal groot ongeveer lO aren thans ingerigt tot SC EEPMAKERU staande ea liggende aan d n IJsseLtqssehea GOV DA en HAASTRECHT te aanvaarden 1 Mei 1880 Informatiën te bekomen met franco brieven bg den Notaris H J F HELIMAN te Haastrecht 767 Nummers van KOKSMA S Ooedkoope Mazieknitgsve alsmede S VAIX MlLLIGElV vier Lieder von Em GËIBEL voorbanden bg den Boekhandelaar A Brinkman Lange Tiendeweg BUITENLAND Builonlaniiscli Overzicht In afuraoluiiij vau lieu grooteu ttry l iu de Fri Bsclie kamer zal KedureuUe du maanil Auguslui de veliltoclit tegeu de ouderwijswetteu iu cle algemniue radeu voortgezet wordeu 316 Vau de 5i 5 afgeraanligden zga ledeu dier departementale vergaderiugoD 214 rau hen behooreu tot de republlketueu eu 102 tot de verbondeu jart jeu Uit deu senaat hebbeu er 9 1 republikeinen en 64 reactiouaireu zittiug De legenatauders der wet begrgpeu te goed welk een ateua zy verkr u gen iodien de meerderheid der algemeeufi radeu zich tegen het wettoutwerp verklaart ea de vrieodeu vap Jule Simou doea dan ook alle mooeluke moeite om zulk eeu ougunatig votum te verkrygeu Simou wil zich wrekeu over de wyze waolop hv te Nancy behandeld ia Iu de vooijaarazittiag verklaardeu zich reeds 16 algemeeue radeu tegeu en 31 voor de wet Perry Zeven warro tot de orde van diu dag overgegaan ea ii baddeu het vriMgBtuk uict behandeld Op de laalstcu is alle houp vau bet cicricale Frankrijk gevestigd De uiiusters zgu vol zorg over hetgeen in de vergaderüueu geschieden kau en de ministerraad heeft ceed onder Grévy beraaduldagd over de termru yau ds ciroulaire die voor de openiug der algemeeue radeu auu tde preficteu z il verzonden wordeu Het sciiljut dat daar de puUtiek aan de algemeene raden verboden is de prefecten de laat zullen krygen Om elk Totnm voor of tegen de onderivgaivetteu tegen te gaan De minister van binnenlaudache zakeu heeft de nieuwe verkiezing te Bordeaux uitgetchreveo opdea Slaie Aogaalar Br li geen iw ttl aan of de radicaleu zullen doai o l uieuw Blauqai ctudidsat stellen nau de kam r atoat het dau weer zyne verkieziug nietig te verklaren l it de bewoordingen vsa den toaat van lord Beaooaafield aan het diner van den lord Mayor van Londen zou men opmaken dat Turkije het gevaar boven het hoofd huugt van lord Beaooaafield saa het hoofd vau het Bugelsche ministerie te verliezen Hy beeft numelyk gezegd Ik bad myn excuus behooren te maken voor de lange verhandeling welke ik voor u gchoudeu heb doch bet zal waarschijnlijk zeer lung dareu eer ik weder gelegenheid heb tot wiju laudgenooten te spreken Uit deze nwdaelaehtij e woorden kan men opmaken dat lurd Beacouafield zioh uit het ministens temg zal trekken Iu Konstantiuopel ie de toestand zeer onrustbarend erkent thans de hmit zelf De ontevredenheid der troepen die sinds gwuimen tijd geeu geld en nu ainds eenige weken zelfs geen leeftocht meer outvaugen ia zeer toegenomen eu in vele garnizoenaplaatsen tot iu Griekenland toe toonen de aoldaten zioh muittiek en toornig Vele regimenten zijn overeengekomen om een deputatie to zenden naar den president van den ministerraad om te vragen waunecr zij bun achterstallige aoldy tullen ontvangen £ r is in Koustautinopel een nieuwe serail kuiperij nau den gang nu gericht tegen deu Sheik ul Islam Ahined Mukhta Biy dien uien beschuldigt Moerad H eer op den troon te willen plaatsen De val van dm Sheikul Islam is zeer waarschyulgk BINNENLAND GOUDA 9 Augustus 1879 liet heeft HH MM den Koning en de Koningin behaaj d aau het tienoottchap vaa Moederlijke Liefdadighiid alhier eene gratificatie te verlcencu van ƒ 100 In de plaats vau den heer F M Gr van Walsem is albiir in garnizoen gekomen de apotheker 3e kl 3e luit K Verlaaii eplaatst by de Garnizoeoa uifirmerie Gisteren avond had iu het Cirouê Carré eene voorstelling plaats ter bcuelice van mevr Carré waarvoor het programma op keurige wijze was sameng efeld en V op niet minder nilateken te wij t werd Migevoerd By deze gelegeuheid werd mevr Xi rré als eea bewqs vau huld eeu prachtige bonquiA aangeboden door den heer C C H Prince Op di a voorstelling werden tevens door het zoontje van 3 h heer Carré proeven afgelegd vau bekwaamheid in et knustrijden welke zeer goed slaagden na welke p leven dezen jeugdigen rijder die inderdaad veel vooi de toekomst belooft eveneens een bewys vau aanrol diging werd gegeven ia den vorm van een keurige lart r brachten toch iu de gelegenprachtigste paarden de wyze gedresseerd i van Carré Avond reeks kunstatnkkeui l dan van bevalligheid wilakraoht Met Eu uu de voorstellingen ld pen ten einde Nog een tweetal heeft plaats eu fu vertrekken de artisteu naar Rotterdam waar 1 ndag de kermis aanvangt Wy willen hen nieti len heengaan Ander hen een laatate woord van buldctC ebbeu toegebracht voor hetgeen zy hier ten uit Avond aan avond waren beid iu dit circus tal vao te zieu en dlA wel op uiui door een mÉlwrband ala aan avond zagen wg daar nu eens ggluigende van ki nu eena van vlugheid dan deu heer eu mevr Carré aa aiet hoofd traden daar allen bewomlsriug iedere voorstelling tu uitstekende voor rré met z ge alierwege eb door bp de meest vleiende ona eene behoefte voortdurend artiaten op die Uwongen voor bun kaost zonder ouderaeheM getaig s bereiding Wy weten het wel de zelaehap behoeft omen M de mecat bevoegden wordt wijze verkondigd maar het onzen dank te uiten voor zyuffilcomst hier ter stede waaibü wy tevens de hoop wan dat hj ook in hst vervolg JSfMida i t lalijw Jmnliüniwi maar biuueu eeu niet al te bing tijdalelloop onze gemeente weder met eeu bezoek vereerc De feeatelijke inwijding der iridnwe bmg op de Haven tegenover de Minderbfoed teeg waarover wij in een vorig nr aprakeu zal rioar wQ vernemen op den avond van Vrijdag den Isn Augoatna e k plaata hebben Giateren had iu de Sociëteit Qua Genoegen alhier het in ons vorig nummer vermelde Sehoolfeeat plaats van wege de PlaatacliJke Soboolcommisaie en de afdeeling van Folku nder ciji te Waddinxveeu Ongeveer 160 der gelroiwste schoolbezoekera namen aan dat feeat deel Voor voldoende afwisseliug van vermakelijkheden was gezorgd als daar waren mallemolen poffertjrskraara schieltent koekkramen enz enz benevens eene voorstelling van deu hofmecbanions Bamberg Dankbaar werd ook gebruik gemaakt van de aanbiedingen der heeren Jonker eu P J van der Waut om hunne aardewerk en pypenfabriek kosteloos te beziohtigen terwyl voorts op de been en terugreis en iu de pauze de leerlingen op broodjes melk en bier werden onthaald Het geheels feest slaagde uitstekend dat voor eeu deel het gevolg was vau de elwillende medewerking van heeren commiasarisseu van yOiia Genoegen en vau die van llen kastelein dier Sociëteit den heer Dam Zg die san het feeat deelnamen zullen voorzeker nog lang een aangename herinnering daaraan behouden Door den gemeenteraad van Zevenhuizen is bealoten tot het houden vnu eene tentoonstelling van jouge paarden ter gelegeuheid van de a s paardemarkt Ofschoon de zomer zich tot heden gekenmerkt heeft door aanboudenden regen en koude is de toestand der te veld staande gewaaaen niet zoo ongunatig als men voorspeld had Over t algemeen genomen zal de opbrengst van het koren middelmatig zijn De tarwe een der hoofdproducten in deze streek staal goed Deze week is men tiegonnen roet het maaien van de wintergerst Het verroer langs den Nederlundschen Bhijn spoorweg heeft gedurende de maand juli 1879 opgebrachtaan reizigers ƒ C0 693 aan goedereu 91 29 aan direct verkeer van reizigers eu goedereu 211 930 te zomen ƒ 563 052 Sedert 1 Mei 1879 was de opbrengst van reizigers en goederen 1 184 064 Tusschen de Nederlandscbe en Belgische l r wegbesluren en de stoomvaartmaatschappij Nederland worden met alle kans op goeden uitslag onderfaaudeliugen gevoerd over het rechtatreekach vervoer van kleine pakjea van Belgiache atatioua naar OoatIndié De kiearerreuigiug Xederhad en Oraiye te Dokknra hleeft tot caudidaat voor de Tweede Kamer gekozen den heer dr A Kuyper Naar het Vod van goederhand verneemt ordt er bij het korpa nutriuiers een reorganisatie verwacht Zouder de sterkte vtfta het korpa uit te breiden zal bet aantal compagnieën grooter eu daardoor eeu einde gemaakt worden aan de omaUohtige adrainiatratie welke het gevolg ia van te groote compagnieën Het B eekblad can iet Be t verneemt dat H Kerdijk tot zgu verdediger heeft gekozen mr J van Gigch advocaat te a Graveuhage Donderdag heeft door het Beatnnr van het wateraohap Weailund en Siut Oincommerspolder de aanbeatediim plaats gehad van het maken vau de gebouwen en de pichine vuor een stoomgemaal tot ontlasting van iKt oveMollige water dier poMere binga deu Boacndaalaoben eu Stteuyeqcachen vliet door bet benedenaas iu de rijrierde Ktawmer Voor de gebou wen was de laagste inaebrqver JanFlooreu te Steenbergen voor ƒ 14 620 ea voor delevering van de atsommachiue Coaiju en C te Gouda m voor 14 JI Het Dagblad zeg dat er tot hiertoe nog nieta met eeuige zekerheid omtrent de vorming van het kabinetvan Lijnden te melden valt Jir hebben ja besprekingen plaata er worden onderhandelingen ge o rd maar iela bepaald is tt nog niet £ r zijn zelfs vuor sommige portefeuilles namen genoemd van personen met wie wellicht over deu toratand ia gecouferecrd maar vau wier optreding als Ministers geeu Je minste quaestie was geweest Van anderen wier optredinghier en daar gezegd werd vast te staan kan dut ooknog volstrekt niet verzekerd worden Kortom het eene bericht draagt meer het andere minder de keuteekenen van op gissingen en vermoedens te zijn op gebouwd en van all u kan minstens gezegd worden f dat zij nog voorb arig zjjn i In de unitaire Spectator van de vorige maand wordt Kromhouts ziekenkar thans te Arnhem tentoon gesteld door dr J A van der Stok vergeleken met die van de Amerikanen Finlay en Coolidge De heer Vtttt der Stok meent hier een oude bekende terug te viudeu Volgens de koperen plaat aangebraeht op de plank oarop de kar rust zoo schrijft ttü is bet geheel uitgevonden door deu luitenaut kolouel du genie Kromhout Duch volgens mededeeliug eu teekeuing van deu kouiuklyk pruissisobem chirurgiju ma joor en dirigeereud geneesheervan de Cbarité te Berlijn met name dr Fischer komt de eer der inrentie toe oau de heeren Fiuuly en Coolidge die een dergelijket kar reeda voorstelden iu deu uoord amerikaauschea oorlog De keer Kromhout komt in de Militaire Specialer van deze maand tegeu deze bewering op eu zegt ua kennisnemiug vau de kar vali Fiulay en Coolidge zich het recht van uitvinding toe te eigenen Het is zeer moeielgk zegt de JrnH Ct hieromtrent met nauwkeurigheid te amschrijven wat ouder nilviiiden moet worden verstaan en in hoeverre dize uitdrukking nog van torpassing kan zyn op de