Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1879

en de werkzaamheid van den Leer Krombaut op ditgebied fi Naar aaul i4ing van ie treurige berichten omtrent de iekte onder de aardappelen en de daardoor te verwaobten duurte vraagt de erlmmibodt Waar moet ket van den wintw heen Sa atbcidef T rJient dieen lonier wi ig de boer lM f weinig hoop op eeuep ruinMii oogst 4 Mlbnclitinan dientcugerolge nibidrr rk Het moge waar i n klagers geen nood er is reilen tot bezorgdheid tOok te Arosterdsm is de slecht stand van het aardappclen waa rvinseloots makbaar Utkndag hebben we 31 aardappelen gezien niet v u htt grootste soort de kleinste waren in groöte ongeveer gelijk met poolers waarvoor by de maat 23 cents was betaalt Het soort was niet van het beste en de winkel waar de aardappelen waren gekocht grenst onmiddellijk aan d dagel ksohe aardappelmarkt in een serr volkrijke bnurt waar het aan concurrentie niet ontbreekt De heer Victor Driesseus is namens den heer Zola den heer Buanech en de erven van den heer Gaslineau welke laatste evenals de heer Busnach aau de omwerking van l Juommoir tot tooueelstnk had medegewerkt wef eM ougeoorloofde opvoering van dit drama voor de Handeia rechtbauk te Antwerpen gedagvaard Pe eischer vragen 10 pCt van de bruto ontvugat van elke opvoering van l AmmiKoir en 2000 frs voor schaden en iwtereseen In de buüengewoBe vergadering van aandeelhouders der RjUeniamaobe bandelsvereeniging ia het voorstel om de directie te machtigen tot uitgifte van obligatien tot een nominaal bedrag van 9 millioen tegen rente van é jpCt aflosbaar in 53Jaar aau fe rangen met 1881 en daartoe te virfeenen eerste hjrpothüek het erfpachtsreofat op het handelsterr i t Fejenoord met overgroote meerderheid van stomine aangenoman Levendig soms onituimige diacussiün ign geroerd by de behandeling van het rapport over het verschil in zieosw ze in zake het goedereiv oonsortium tusachcu de directie en de coBunissie vag af ar ek Dairby werd geoonstn teenl dat de diflotie en de commissie tegenover elkander als op voet van oorlog staan In weerwil j daarvan zal beider streven zyn het belang der vereeniging te behartigen De voorstellen der commissie betreffende bezuiniging het ontslag van den directeur en het toestaan van ƒ 1000 voor gemaakte koslcB werden bj oelamatie aangenomen Men meldt uit BegerLind In geen jaren misschien niet sinds het bekende jaar 1S46 heeft de ziekte onder ile aardappelen zich hier in zoo erustigen graad vertoont als thans het geval is Uelukkig bigven de late soorten tot beden er van verschoond maar onder de vroege die anders nog deze en de volgende jnaand aan de m rkt gebracht werden is de ziekte $ oo hevig dat onderscheidene landerijen omgeplocg moeten worden Hier en daar zgn gansohe lu i u en akkers waar geen enkele knol wordt aangetroffen die geschikt is om gegeten te worden f II Terwijl men elders de aardappelen zeer duur moet betalen zoo het heet wegens de ckle in dut prodnot zgn te Deventer om déielfdt nVa dt prgzen der frdappelen bnftcflgewoon laag ƒ 1 50 è 3 per hectoliter naar gelang van de ualiteit Vele landbonwen in die sirekeiv namelijk haasten ii li hunne aardappelen uil den gioud te halen en oail deit au te brengen uil vrees dat het bederf in da knollen zal toaemen Men leest in de Pr Nooribr Ct Onze lezers zullen zich nog herinneren dal Igdens de voorstellingen van t Circus jCorr alhier gegeven in de maaqdwi Aprilien Mei dezes jaara de direc teurzelf slechts den rsten avond kon optreden en verder aan t ziekhcd gekluisterd was De heer Carrë rifep de hulp in van den heer Andcregg geneesheer te Rosmalen die hem weldra zoover genas dat hjj j t vertrek van zgn gezelschap mede de reis kon nMvaarden en spoedig na t gebruik van nog eenige hem uit Rosmalen toegezonden geneesmiddelen geheel hersteld was Bij zijn vertrek alhier ontving dr Anderegg een mild honorarium Bleek den geneesheer uit de nog gevoerde briefwisseliuif dat zgn patient ten eeneinule hersteld was ni t wpiaig verwonderde het hem kortvling geleden per telegraaf ontboden te worden naar Leiden waar de beer Carré toen voorslellingen gaf Na een tweede en derde telegram begaf zioh dr Anderegg die toch in Holland moest wezen naar Leiden en werd oan t station iloor den heer Carré en zijn echlgeuoote afgehaald an alles werd gesproken behalve ov zijn ziekte zoodat de geneesheer eigenlijk weinig er raeê ingenomen was dat men hem een gebcelen dag uit zijn zaken had gehaald Na een hetrlgk diner mogst de doctor met zgn gastheer en gastvrouw een rgtber maken Een landauer met een stel prachtige paarden werd voorgebracht Natuurlijk viel onder weg het gesprek op de schoone dieren die het rglaig trokken en gaf de doctor op do hpm gedane vraag ten antwoord dat bij het prachtige paarden rond Thuis gekomen verzocht de heer Carré hem als blijk van erkentelijkheid voor de uitstekende behondeling uit de beide paarden eeu keus te willen doen Hoezeer ook onwillens werd hij als t ware gedwongen te verklaren welk paard hg t schoonste vond Enkele dagen later te Rosmalen teruggekeerd werd dr Anderegg het paard een buiteugdwoon fraage moor ehimmel geheel kosteloos thuis bezorgd door een der lakegen des beeren Carré die rnu eeu professor te Leiden vernomen bad hoe uitstekend hem dr Anderegg bad behandeld Uil alle badplaatsen schreef een zwartgalligjournalist voor veertien dagen aan de Pather Llogd j klinkt een koor van klachten en dat dpet iemand goed die in andermans leed behagen schept Overal klaagliederen gehuil en tandengeklapper Den vorigen zomer beerschte er znlk eene droogte dat een goedhartig man van mgne kennis zijue paraplnie in eentobbe water doopte om baar eens eene kleine op frissching te jrerschaffen thans kan de oudste parapluie zich niet meer herinneren ooit een foudrani om gdud te hebben tn plaats van vlinders lladderen sneemv vlokken m de struiken en roos en kapel vindeneen te vroegen dood Herinnert g j d eeBioedig vertelsel niet De Over een korten tijd zal in den Hortus Botanicus t Amsterdam eene afove Amerkana of zoogenaamde honderdjarige aloè haar prachtige bloemen opejlfen Zeer merkwaardig is het dat deze plant enmeer ajidere die tat dezelfde orde n 1 diedcrlelie ohtigf behooren uiterst langzaam groeien en zeerneinig niefiwe bladeren in een jaar voortbrengen terwijl daarentegen de bloemstengcl allyd een buileogewoon sterken groei vertoont In den kortentöd van ongeveer 6 weken toch heeft zich de bloemstengcl ontwikkeld die nu reeds meer dan S eterboog i Te Posen wordt thans een drama gespeeld tlilcM De KeUerlyt friiu Het Ie tafereel speelt te Chialehurst de prins denkt aan wraak een de putatie van Bonaparlisten komt uit Frankrijk om hem Ie vragen een landing te beproeven maar de prins weigert om geen burgeroorlog te veraekken 2e tafereel De prins bemint een arai joug meisje zg moeder betrapt hem op een reudez vous op haar smeekbeden verbiedt het meisje den prins terug te keeren De prins zweert in wanhoop dat hy den dood zal zoeken e tafereel In het Zuln land I f rins vraagt nan den generaal een verkenning te mogen doen alvorens Ie p iard te siggeu schrijft hq een brief aan zgn moeder en ann zigu geliefde t4e tafereel De verkenning de rniiers rusten uit nder Jiet zingen van liederen Eensklaps naderen de Zulu s JOt Ëngelsohen gaan op de lucht en warden eiken avond door het publiek uitgejouwd de prins weert zich moedig en sterft ann igii moeder en geliefde denkende 5e tafereel In ËngeLiud De Keizerin Au rouwgewaad bidt geknield voor het potrct van Jfapoleon III Wanhoop der moeder Het arme meisje Ireêdt eensklaps binnen Ik beloofde Uwe Mnj den prins Dooit weer terug Ie zien zegt ze ik heb mijd woord gehouden Zal Uwe Maj mij nn nog verbieden Louis eeu laatst vaarwel te egeu Ëu Dugóais trekt bet meisje naar zioh toe en antwoordt Thani zilten et twee zgn om voor hem te bidden Beiden knielen een tweede gordgu wo rdt opgehaald en mcu ziet het Igk van den prins bp de baar liggende In de nabgheid van Cronnesae woont een dierenvntod die een aantal oude dieren verpleegt U zgne kostgangers gaarne aiiu belangstellenden laat zien Een der redacteurs van Figaro deelt mede dot hg aldaar eene koe van 86 een varken va i 25 een geit van 18 en een muijizel van 7 jaar heeft aangetroffen Ook bg ile vogils waren exemplaren vau merkwaardigen oudenloni een putter van 28 nee niusoh van 31 jaar De juistheid der opgaven rail den dierenvriend bleek ui zeer nauwkeurige aaiaeekeningeji Het hoofdbestnur van de Vereeniging voor Chris telgknationaal sohoolonderwgs is voornemens het fonJs tot ft t vei leeuen van voorschotten ten behoeve ran Chrislelgke scholen met ƒ 100 000 te vergrooten door het plaalses van 200 aandeden ieder ƒ 600 sla reutcloos voorschot Aanvankelgk wordt de helft Taa ditbedrag opengesteld De verkregen gelden tnlltil geven worden als eerste hypotheek op locilen Tan Christelgke scholen voor geen hooger bedrag dan hoogstens de helft der effective w iarde en tegen eene anuuileit van 6 pCt sjaai waarvan 3 pCt voor rente en i pCt voor aflossing 1 roos keek ijverzuchtig naar den vlinder hoe die zoo vrg en fruuk raudfludderde Hoe gelukkig is hg zuchtte zg ik ben hier vastgegroeid en zie slechts dit armzalig plekje van de gansche groote wareU en hg vli t rr door velden en bosschen Aph was ik maar een vliuderl Ook de vlinder klaagde Wat een hard leven vnn struik op struik fladderen en met moeite zijn dagelijksch beetje voedsel samenzoekeDl Hoe gelukkig is de rops Zg zit gemakkelgk op haren stengel wordt gewiegd en heeft altijd gezelschap moet niet ronddwalen en zioh vermoeien Was ik maar eene roos I ëu toen kwam de ruwe tfinter de roos viel uit en hare bladerea verstoven in den wind eu de vlinder lag verstqfd op den grond Nn hadden ze beiden wat ze begeerden de roos was aan t zwerven en de vlinder had rust Ëcn lecrrgk verhaal looals men ze zoo gaarne des winters hoort bij de warme kashel Toch gaal meu op reis al vluchten de zwaluweu onder de dakgoot en al zoekt zelfs de kikker een droog plaatsje Ën lokter Ëmpedocles rgdt Of de badplaats rond van den eenen gezonden zieke naar den anderen sterken paliciit zoo snel zijne paarden hem voeren willen Inderdaad houdt zich nog diigelgks zekere lertakkiug van de geneeskundige llwakzalverg als we die beide woorden iu éeu adem mogen gebruiken bezig met het roeren van de groote trom voor nieuw ontdekte geneesbronneu en hare wonderbaarlijke werking De balneologie of badenkennis is eene naar alle zijden ontwikkelde gewichtige leer geworden doch wordt verre overtroffen door de balneotechniek of de knnat om geneesbronnen te ontdekken en te cxploiteeren Dit is een welig bloeiende lak van het OrUadcr ireien die zich beter in stand Rondt dan heel wat asdire ondernemingen Er is dan ook niets oenvoudiger dan de stichting van eene badplsals Ziehier het recept Men neemt een of andore schoone streek is die toevallig bergachtig dan prgst men hare gezonde berglucht is zij boschrgk dan geeft men boog op van de versterkende boscfalnohl waarbg men zjoveel mogelyk preekt van ozon zutirstof en andere levenwekkeade fiustoren der genezing Sene bron of eene pomp vindt men overal eu de buitengewoon ontwikkelde iihemie van onzen tijd kan allicht in ieder glos water een of ander bestanddeel aanwijzen af fa het ook iu homoeopatisch kleine boeveelheid d genezend kan werken op een of andere oiigesteldbeidr De uitkouiit van het chemisch onderzoek wordt gedrukt men geeft er eene grondige verhandeling over de Igdende organen bg en het wonderbad is klaar Laat zieh iii het water volstrekt geen factor alsstaal soda zwavel of glauberzout vinden dan roemt men eenvoudig de zeldzame reinheid der bron en maakt er eene koudwater inrichtiiig van die tegenwoordig overal aanhangers vindt Eeu dozijn melkkoeien eene eleotryeermaohine eenige dikbuikige flosschen met kniidensappen en extract van denuennanld i I maken dnn bet therapeutische arsenaal uit De dokter en de geldschieter steken den loftrompeten zenden de programma s ije wereld in In do dagbladen leest men de volgende advertentie BAD ZWENDELHEIM i Kliniatisoh genèesoord in eene heeriyke streek iu bet lohooue Zwendelheimer dal 60U voet boven de oppervlakte der zee Berg of wel bMch lucht Denuenbaden stortbaden baden in stroomend water Extract van denneunaaldeu melk en weikuur electrisoUe geneesmethode met constante en induoiiestroomen Lees en oonversatiezaal speelkamer dagelijks driemalen Kur muziek Voor behoefiigen matige prgzen of gratis Nadere inlichtingen by de baddireotie Dr EMPEDOpLES OTHMAR DOEGOED gew bjddokter baddireotenr Zoo ongeveer luiden de aanbevelingen Eu nis dozomer in het land komt pakt het publiek zijnekaffers ea neemt het den polgrimsslaf op naar hetlieloofde land der baduymphen waar het zyue offersbreugt aa de Nnjndenf En zie de lucht is inderdaad goed het is in geen geval sladslucht en wijil de raenschen een week of vier flinke beweging nemen dikwgls baden matig eten welk laatste uietmoeilgk is want bet eten is dnnr en slecht enleveo zonder zorgen gaan zg weer heen vol dankbaarheid en lof over de hcerl ke baden van Zwendelheim over d wonderdadige melk de beerlgkewei den geleerden en hoogst beschaafden dr Em pedocles en den beminnelgken en gezelligen OihmarDoegoed die yoor het bad zoovele offars over heeft het dagelgks verbetert en verfraait en nu pas weerrgf nieuwe boomen op het plein gezet heeft diemet een feestelyken maaltijd zgn ingewgd die denouden stal groen liet vqgiven zoodat men onder eendak van loof meent te zitten eo die als het nietregelt tweemalen in de week bet plein laat besproeien oor de stof De badgast is tevreden en de ondernemers maken fortuin Verspreidt zich alom de zoo gevreesde ziekte onder de aardajuelen aok in oize omgeving meldt men uit heti Ovwmaassohe ai t bet er Hmirig mede uh Van de vroege zoorten waar men sinds de voorgaande week een begiu heeft gsBiaakt met uitddving z jn sommige akkers geheel oangetast zoodot de aardappelen binnen een paar dagen als onbruikbaar kunnen worden geacht Het is door de onmiddelIgke plaatsing aan opkeopers tie Rotterdam die door de schrale aanvoeren van xelderland en elders zonder zgn dat men deze in zwakken staat van gezondheid verkeerende anrdappt len zelfs tot booge prijzen kan afleveren ofschoon de partijtjes klein zijn te noemen doordien de meeste als geheel onbruikbaar worden geaoht Wat de latere soort betreft de zoogenaamde Jammen deze zgn in groeicaambeid eer ten achter geweest en alhoewel het voornitzicht daarvan uiet gunstig is te noemen is bet eeu verblijdend tcefccn dat z in do laatste dagen in groeikraohl sterk zijn toegenomen Het stedelijk brttnur van Londen heeft eeu prijsvraag uitgeschreven voor de goedkoopste wijze om de sneeuw te verwijdereu Na acht jaren zgn zeventien antwoorden ingekomen één daarvan is in beproeving genomen en wordt nu jaarlijks met goed gevolg in pmctijk gebracht Voor zoo ver wij de besolirgving konden begrijpen segt het TiJdKkrI l der M tan iTyetrh bestaat het middel in ecu bellende yzem plaat waarboven eeu trechter is aangebracht waarin de saecuw oidt opgesebept De plaat wordt door aan de oodenyde geplaatste gtortamaen verwarmd caodat de danrap nit den ticchler vallende sneeuw aaielt en ia kaualeo goten en riolen wegloopt Rei g w ve rb i u flc wordt zeer gering oemd en de kosten moeten minder bedrogen dan bij alle andere iorichtingea waarbg de sneeuw waggevserd wordt Burgerlijke Stand GEBORbN 7 Asg Anilionli ouder A BeaDJi ca C de Hoog Arie oude A den Hollander cd C Schold Hearieot Leoiwrdui oodcfs R Veneer m A H Oyialao OVÏRtEUEN 7 Aug W StSonten HJ O va der Uir 80 j 8 W Scbriek 7 in 9 A E 1 Kebstté 1 j 2 01 QNDKBTRODWO 8 Aug F X Grim U j eo A C vu der Vilk S4j A de Bel lo Ouderkerk s d IJiel 2 j en 8 so Ham 28 J R H vu Deth S3i eo y a Gidtt 24 j 2 6 JARIOE VA J KRIJGSMAN BN j i S M E MEIJBB p Gouda 9 AugfNtns 1879 Hunne danlebare Kinderen AÜVERTENTIÊlN BeMlen van eene Dochter H 0 BOER SCHIPPBEHMM Gouda 8 Augustus 1879 Bevallen van een Zoon D A OVEREIJNDER AïLBWM Gouda 9 lAngustus 1879 ♦ P Beralleji van een Zoon C M VA REEDT DORTLAND vak Vbek Gouda 9 Aug 1879 Eenige kenniegecvig Heden overlee4 in den onderdom vanruim 80 jaren mgn gelietde Echtgenoot Vaderen Behnwdvader de Heer GERARDÜS van BER LAAR Se Uit aller naam G VAN DEB LAAR 1 Gouda 7 Augustus 1879 Dank aan allen die vóór eu bij onshuwelijk blaken vbn belangstelling sc onken H W KRAMERS M P KÏIAMERS Gouda 9 Ang 79 Vbrslvis I De ondergetcekeuden gevoelig voor de men vuhiigs blglten van deelneming in hun VIJFTIG JARIG HUWELIJK op den 29 Jal § 11 itóVMgen betuigen hiermede aan hunne geachte Stadgenooten hunnen hartelgkenKiank M A G VORSTMAN J C VORSTMAN geb Pemee LATUITSCHE SCHOOL Op den 18 ALKÏUSTOS des m ags ten twaalf ure zal in het Lokaal der Bjks Hoogeie Borgersehool de gewone Jaarmitsche PrifsuUdeeling gehouden worden en bjj die gelegenheid zullen drie Leerlingen L J MEIJER C P VAN DILLEN en G BAGGERMAN door hen in de Latynsche taal vervaardigde redevoeringen uitspreken Allen die de beoefening der fraage letteren op prjjs stellen worden beleefdelgk uitgenoodigd dit feest met hunne tegenwoordigheid te vereeren Namens Guntoren Dr D T RPStEA Gouda Augustas 1879 J E lEffiURT HARKT GOUDA maakt bekend dat igu Atelier VAN AF HEDEN DAOÜLIJ KS geopend is van 9 4 nnr tot het VERVAAHOIQEN van Salon Kabinet Albumen E MAILLE POETRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste tind g HOUTVEILING ROTTEROAM op WOENSDAG den 13 AUGUSTUS 1879 des middags ten twaalf Ibre in het Verkooplokaal aan den Oostsingei te RoUerdam van circa 80 000 staks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadsche Zweedscbe Memelsche en Wybnrger DELEN en PLATEN Coperw Turen Delen B èben Sehrooten Coulant zal geveild worden nieuwe aanvoer Eene lading van circa 25 000 stuks Wyburger Vuren en Grenen Delen en Platen Eiken Ribben Amerikaansche Grenen Delen EUen en Kolders Narva Sparren Riga Grenen Masthouten Arnwikaahsche Pitch Pine BMken Nieuwe Vuren Sjpieren eni Alles versch uit zee aangebracht liggende volgens notitiën te bekomen bg J C LACH Deurwaarder hoek Wgnhaven en Geldersche kade N 1 te RoUerdam HAven B 17 Har n B 17 W N RMIJMAAKERS Banketbakker en Kok Beveelt zich bg voortduring aan zoowel voor buiten als binnen deze stad tot het leveren van DINERS en SOUPERScvoorTrouwpartgenof andere feesiel ke gelegenheden met bgievering van tafelgoed service bediening enz enz Tevens v rkrggbaar diverse SCHOTELS VLEBSCH VISCH en GEVOGELTE Pastegen TAABTBN NOÜGAS IJZEN GELEIJEN VLAA S CRÈMES enz OTéj Ö ou y KABEL Oosthaven VHAAÜT EENE DIEBISTBOIW OF NOODHULP Opeifbare Verkoopingf DXNGSDAG 19 AUG 1879 vöornv 9 nre in de Crabethstraai Q 193 te Qouda ddör Notaris Mr KIST te oadi van en netten Jnboedet waaronder Goud Zilver en Juweel Daags te voren van 2 tot 5 ure te zien In de Pgpenfabriek van P GOEDEWAAGEN kunnen DRIE MEISJES geplaatst worden niet beneden 16 jaren hennis van het vak onnoodig Adres Kantoor RAAM J BreebaartL Icuwe Vniclitensappeii cftii Kj teken hoeveelheid wordt rabat gegeven Bestellingen worden ingewacht en flesschen tervulling in de stad wotden van huis haalden franco tón huis bezorgd OPENBARE VERKOQFING te GOUDA Op MAANDAG 11 Angustna 1879 iae voormi ags ten elf ure in t KoSSjhais de Habmon ie laan de iÖrkt aldaar van Een HUIS en EBP in den Langen Groenendaal Wjjk L nr 62 zynde bet logement de drie Kroonenc een I ÜTS en ERF in de Vlamingstraat en twee UÜIZEN en ERVEN in een gang daarachter O nrs 343 en 344 een PAKHUIS aan t Verloren Kost O nr 501 een HUIS en ERF in den Zak L nr 234 een HUIS en ERF in de Vogelenzang M nr 158 een HUIS en ERF in de Lemdnlsteeg M nr 155 zijnde een Kof huis vier HUIZEN een PAKHUIS en ERVEN in een poort aan de Wachterstraat P nrs 151 tot 155 twee in 1878 nieuw gebouwde HUIZEN met BOVENHUIZEN en een stak BOUW GROND aan het water der Peperstraat Wgk K nrs 244 a b e en d zeven enkele jaren jfeieden nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN in een gong aan den Raam Wgk O nrs 304a tot g een HUIS en ERF in de Hoefsteeg Wgk F nr 102 een HUIS en ERF in een gang aan den Raam O nr 275 en een HUIS en ËRF in de Lange Dwarsstraat H nr 145 allen te Gouda en een HUIS en ERF aan de Qoudkad p Waddifucceen nr 170 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen tenkantore van den notaris W J FORTUIJN DROOGLEEYER te Gouda VÏEEDE JAAR De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk ann tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIERIE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hont of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd ijn terwijl voor belangd hebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zg nl Geene betaliag behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing ovettuigd is terwijl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda In bgzondere gevallen kan men zich abouueeren ¥