Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1879

1879 VVoeiisdag 13 Augustus N g384 GOUDSCHE COU Nieuws CD AdvertcnlieWad voor Gouda en ömsirelien NEB fiSIJN SFOOBWEI De ondergeteekende beveeld zich aan voor het maken van BOCWKIDKE TEEKePil Ceill en BESTEKKEN het Buien van KostMi voor BOUWWERKEN of VERNIEUWINGEN benevens het geven van ONDERWIJS in het BOUWKUNDIG TEEKBNEN D VAN DEB LINDEN BOUWKUNDIG KATTENSINOEL 116 Sociëteit Ons Genoegen te GOUDA TE GEVJ5N DOOa i DB AP£L van het ReoiueW OmABIESS e JAOEHS onder Directie van den Heer J H VöLLM A R op Zondag 10 Augustus 1879 üea avonds te 7 uur HH LEDEN hebben Vrijeti Toegang Introductie Toor Dames en Kinderen SO cents per persoon Vreemdelingen 99 cents per persoon Het Bestuu Verlotios Kindorkermis De GROOTÉ KOEK is gevallen op Nr 65 een kleinere dito op Nr 39 die afgehaald kunnen worden bij L van WANKOM Tiendeweg LAATSTE VÖ0BSTIUI1EN W GOUDA Neilerl ÈR MARKT Koninkl Circus O CARRE ZATERDAG Ö Augustus s avonds ten 8 ure Extra komieke Voorstelling ter Benefice voor den geliefden cloum AUGUST DE DO n lï W Nieuw programma TOT SLOT Wil immm Beu der iuteressanste Jacht TafereeFen gereden èoM Dames en 10 CnonHers met expresael k gedresseerde Hen en Sprini paarden De jacht gaat over belangrijke hinderaissen o Le saut Hongrois 12 voet br Ballet des Moissonneuses door 16 Dames ZONDAG 10 AUGUSTUS ten 8 ui GROOTE AtelDS G4LA V00UÜTELLING Debuut van alle de eerste Artisten Dames en Heeren TOT SLOT Groote llongaarscbe Hof jacht 9tr Afseheidsffroet Voor mijn vertrek uit Gouda gevoel ik mij verplicht voor de vele bewijzen van welwillendheid alhier van alle zjjden ondervonden mjjne eachte begunstigers en liunstvrieiiden mjjuen lartelijken donk te betuigen ii bet bijüonder moet ik tevens mijne grootste erkentelijkheid aan de Edel Achtbare uverbeden dezer Stad uitspreken voor de mi in ieder opzicht bewezene tegemoetkoming alsmede aan de geëerde redactie welke de werkzaamheden van het gezelschap zoo uitnemend beoordeelde Deze gunstige opname zal b j mjj in eene dankbare herinnering blijven en ik hoop dat men mjj tot mflue terugkomst alhier een gunstig aandenken zal bewaren 08CAR ÜARRÉ Directeur van het Koniukljik Nederl Circug Tevens uit ttaamvntt het GexelsehMp Gouda Di uk van A Brinkman J VAN DANTZIG AzooN Groote Markt A 66 Heeft de eer te berichten dat hg zijne zaak in MANUFACTUREN en MODE ARTIKELEN zal openen op a s DONDERDAG 14 AUGUSTUS e k zich vleiende door een prompte en lide behandeling met een druk bezoek vereerd te worden Gouda 10 Augustus 79 mm mmi en mm wijnen Alle soorteu van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bisonder wofdt aanbevolen de gereputeerde ORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschan kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en anko versonden Alles wordt fi anko tTiuis geleverd VAN ZOETERMEER ZEGW DEN HAAG ZOETERMEER ZEGW en GOUD4 naar ARNHEM en terug op Dinsdag 12 Augustus 1879 Toegangsbewijzen Tentoonstelling Arnhem verkrggbaar Zie aanplak en strooibilletten Attentie s v pL Bij genoegzame d loeming heeft de ondergeteekende het voornemen aan zgne Geachte Begunstigers TKR LEZING aan te bieden De STANDAARD ÜILESSPIEGEL CLADERADATSCÜ m POLITIEBLAD luclineerende gelieve vóór 15 AUG a B aa hem op te geven welk Blad men begeecti A BOUT COURANTIER Gouwe O 79 Tot BUITENGEWOON LAGE PEUZEN M YlfARTH S wereldberoemde DOIISCI UAGSINES met 50 prijzen bekroond in alle landen van Europa wordt geleverd voor bandgebruik yoorl lif3of4 trekpuarden met benoodigdheden franco aan elk spoorwegstation met waarborg en proettgd Trietira machine om onkruid te plukken Haksel mnchlnes Grutmolens tot de billijkste prijzen Catalogus Jraneo en gratU Agenten gezocht JPh MAYFARTM Co Machine Fabriek te Frankfort a d Main DE ORIGINEELE Naaimachines ziJn onovertroffen in Soliditeit Deugdelijkheid en Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld ZiJ worden zonder prijsverhooging tegen wekelijksche afbetalingen van afgeleverd om zoodoende ook den meest on bemiddelden in staat te stellen zich een der beste voor zijn onderhoud dienstige Machines aan te schaffen Te BOTTBRDAM zrjn deze Machines Uitsluitend verkrijgbaar in het Hoofd Dépót voor Rotterdam en Omttreken 346 HOOGSTRAAT 346 HET EIESSECHT Op de 9e jaarsvergadering van den Rotterdamschen bestnurdersbond der werkliedenver eenigingen is ter sprake gekomen de uitbreiding v het stemrecht naar aanleiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van den minister Kappeijne j De verjjaderiug was doordrongen van de noodzakelijkheid van grondwetsherziening vooral irat de bepalingen omtrent het kiesrecht betreft het algemeen gevoelen was dat de tijd gekoiren is om krachtig aan te dringen op algemeen stemrecht dat als hoofdmiddel werd bMchouwd tot verbetering van den toestand der handwerkslieden en tot haar verheffing Met algemeeue stemmen werd dan ook als conclusie aangenomen De vergadering spreekt als haar vaate overtuiging uit dat alleen door grondwetsherziening waurbg het algemeen stemrecht wordt geschonken redding is te wachten vojr land en volk Is dnt het oordeel der meest ontwikkelde werklieden uit de tweede stad des ryks dan knu dit niet met stilzwijgen voorbjjgeguan worden vooral nu waarschijnlijk een minister vau binnenlandscbe zakeu zitl optreden van wien men de meest onverwachte voorstellen op dat gebied kan tegemoet zien Algemeen stemrecht Hoe dikwijs is het reeds verde tigd boe dikwijli is het met eVen krachtige motieven bestreden De hervormde kerk heeft het algemeen stemrecht ingevoerd oa wat zgn de resultaten geweekt vnigea ds beströd I pl te der vroegere or dfi £ rust en der eensgezindheid zijn verdeeldheid twist tweedracht in de plaats getreden een kleine minderheid heeft zich van de heerschappij meester gemaakt en heerscht oppermachtig gesteund door de stemmen der onontwikkelde menigte Moet de toestand der kerk niet afschrikken om met den staat dezelfde gewaagde proef te nemen Hoe kunne i zij die onvoldoend onderwijs genoten hebben atgevaartligden Kiezen die het waarachtig belang der laud lollen beoogen lebben de werklieden dan geen belang bg het wel of wee des lands vragen de voorstanim van het algaincen stemrecht Hoe is de vertegenwoordiging samengesteld nu het bezit alleen b ilist over de kenze der vertegenwoordigers Zon ie nand durven staande houden dat de vertegenwoordiging goed is en dat aan het tegenwoordige kiezerscorps gerust het belang des lands kan worden toevertrouwd Vanwaar het verschijnsel dat zoovelen verzuimen van het recht hnn door de wet gegeven gebruik te maken van waar die laakbare overschil igheid Moeten ook nn niet door allerlei middelen vele kiezers opgezweept worden ora hnn burgerplicht te vervullen Wordt het niet als iets buitengewoons vermeld als doe bijzondere omstandiglieden een gioot aantal kiezers van hnn r cht gebruik heeft gemaakt £ n hoe dikwijls staat daai tegenover de alom gehoorde klacht dat slachte de helft en dikwijls aog minder kiezers ter stembus z jn gegaan Om aan hnn verplichting te voldoen En is au jui t hetgeen in de kerk plaats heeft geen gevolg van die onverschilligheid der tegenwoordige kiezers die ook nan kerkelgke verkiezingen niet of weinig deel iemen en daardoor aan eenigen vrg spel laten Vreest men misschien oit zijn rustige rast wakker geschud te worden door het voorbeeld dat de nieuwe kiezers aan onverschilligen en tragen geven zullen Mwr genoeg Kuotten w niet outkeunen dttt ona tegenwoordig kiesstelsel niet te verdedigen is en dringend herziening noodig heeft wg zouden toch ook huiverig zgn om de proef met het algemeen Jtemrecht te wagen Was het gehe volk zoo ontwikkeld als zoovele bestuurdeqg vakvei nigingen van handwerkslieden zeker scbaBwlen wg ons aan de ziJde van de voorstanders van het algemeen stemrecht iiaar die mannen zullen zelven met smart moeten erkennen dat nog velen alle kennis missen om hun de keuze van vertegenwoordigers toe te vertrouwen terwijl wij nnn gaarne willen toegeven dat ook oiider de tegenwoordige kiezers velen zlgn die niet in staat zijn om Van hun recht gebruik te maken Herziening der grondslagen waarop het kiesrecht rust is dringend noodig hierover zullen het allen el eens ziJn op het ministerie dat zal optreden rust de plicht zoo spoedig mogelijk aun dien eisch te voldoen Het bezit idleen kan niet langer de grondslag zijn waarop ons kieastelsel rust hoe dan ook moet aan het meer Ontwikkelde deel des volks gelegenheid gegeven worden om zijn stem te doen hooren onafhankelgk van de som die het jaarlgks bijdraagt om in de behoeften der schatkist te helpen vooraen Een goed ontwikkeld werkman die door lezen zich op de hoogte der gebeurtenissen tracht te houden is oneindig beter geschikt oti zjjn stem nittebrengen dan zoovele landbonvfers die zelden of nooit een nieuwsblad in de haiM nemen en i strekt niet bekend zjjn met hét drgven © ntVoelen der partijen en met de Jpiacten dijB lïiA aan em volksvertegmwoordiglr moft 8t De viaag blyft slechts Wanneer men rael het oog op den trap van ontwikkeling waarop het volk over het geheel nog staat huiverig is voor het algemeen stemrecht we e eischen moeten dan gesteld worden aan ben die met het kiesrecht begiftigd worden met korte woorden wie zullen kiezers zijn Zon de tegenwoordige minister bij r ijii ontwerp tot grondwetsherziening een afdoend antwoord gegeven hebben Dan is de aftreding waarlijk dubbel te betreuren omdat van een pas opgetreden ministerie niet kau verwacht worden dat het zich teratend met de herziening der kieswet zal bezig honden vooral als grondwetsherziening daarmede moet gepaard gaan Wordt evenwel de heer Heemskerk weder minister dan zon het zeer goed mogelijk zjjn dat alle stakken voor een hervorming van ons kiesstelsel reeds gereed waren die staatsman toch heeft ons meermalen verrassingen bereid Verhooging van den census maar uitbreiding van do kiesbevoegdheid van allen die daarop wegens hun ontwikkeling aanspraak kunnen maken zouden wy de meest wenscheiyke hervorming achtón Werd bovendien het kiezen in districten afgeschaft maar het getel stemmen in het geheele land bijeen gevoegd dan zonden vele plaatselijke grootheden uit de vertegenwoordiging verdwgnon en deze in waarheid een vertegenwoordiging van het geheele volk worden Uilenspiegel mocht dan minder stof hebbenom ten koste van eenige vertegenwoordigerszgn lezers te vermaken het Nederlandsche volkzou daarbij zeker weivoren omdat dan zekerdo bekwaamste personen van alle richtingen eenplaats in de vertegenwoordiging zouden verkrijgen Men zou misschien minder spreken omeen hoopje kiezers te believen raaafmeer zaken afdoen LI Nog bestaat altijd de crisis rtWBen worden genoemd en de loopende geruchten worden weersproken Wat zal het einde zjjn Eén zaak js zekor wie ook gei fpwB ïolten worden om als ministers het roer van staat in handen te nemen zg zuilen zich met de hervorming van ons kiesstelsel moeten bezig houden het is thans een der meest dringende vraagpunten geworden die moeten opgelost worden Moge het zijn zonder eenige partgbedoeling in het waarachtig belang van het geheele land BUITENLAND Bulteillaiidscli Overzicht Oostenrijk bevindt zich rfp het ooj enblilc in een raoeielijkeii loesliiiKl Hel kan niet lang meer uitstellen ids in de Xovi Bossr uaestie te doen dooh liet heeft reden te onderstellen dst de It iU nen bet i verzet tegen de Oostenrijksche troepen lullen onderstennen en het is bekend dat de heer Depretis gedurende zijn kort ministerschap openlijk uitkwam voor ziju syinp ithie voor de Albauilrab Oe heer Cairoli heeft alle verantwoordelijkheid voor de agitatie iu Italic van zich afgeschoven en verklaart dat h $ deze tegeiiirerkte maar het sohijut dat vele Ilaliaoeu de Albauicrs helpen en aaakitsen De toesttiud wn Ooslenryk en zijn nieuwe pro tincicn ia verre van sangtnaan üet panslnvi ian vraagt dn gelieele hand nu het den eriien vingel heeft en wat de Timti in een opgewonden artikel verleden Z ilerdag de mai tige aegepraal van Oaateurijk op Rusland noemde is juiat het gevaar Terwijl de Rusaea xioh hebbea monea tenjg i trekken aohtcr de Pruth mogen de Oostenrijkscbar troepen lijsnic en de Herzegowina blijven liefc tten z gt de Timet Het rijk kan elke bcwegifg van Boaland naar Kooatantinopel das verlammen en be aobikt lelft over deo weg naar Salanina mtika tnxK of laat voor Oostenrijk geopend moet worden I oor een handige schikking met de Porie son Qost nrijk deze gemeenschap met de Acgtische zee kannen ver i krijgen en langzamerhand zal het meer en meer lilijken dnt dit de nntuorlgke uitbreidia v a 4 ct rijk naar het Zuiden js Oostenrijk heeft thans de kostbaarste kans welke hel rijk sinds geslachten gehad heeft Het is zeer in het belang van Duitsehland dnt zich een krachtig Oostenrijk vorme in zuidoostcmk Kuropa doch dit is daarentegen niet in het belang van andere rijken Het Eugelsche Parlement zal waarschijnlijk Donder dag of Vrijdag worden verdaagd l begint lijd te worden Gisteren werd de indieaing verwacht van een interpellatie van Gbldschraid over de bemoeiing van Engeland met de inwendige aangelegenheden v Egypte De Engelsche troepen zijn bezig Afghanistan te verlaten 1 Sept zollen zg het land gthcel on ruimd heblicM i De rtêtier llofd deelt uil naar het Wad zegt zeer betrouwbare bron mede dat het itstapje vao Andrassy naar Terebes niet als een nis me verlof maar als de voorlooper van zijn definitief afirfdeo moet worden beschouwd Andrassy s paleta te Ofeo zal voor zijn winterverblijf worde ii rieht Niettegenstaande de bron betrouwbaar is hoopt de Potter Llogi met het oog op het vage om zoo te zeggen onheilspellende vooruitzicht dat het bericht niet zal worden bevestigd Uit Konsinntinopel meldt men dat weder eeniffe belangrijke veranderingen verwacht worden in Sutttn zou het initiatief daartoe nemen in liberalen zin Als antwoord op den nota van Serviè vrajywide schadevergoeding voor de invallen der Albauoezcn beweert de Porte dat de geheele zaak overdreven I voorgesteld dat over en weer invallen plaats hebben als gevolg van de grensverauderingen en dat e daarvoor niet nanspraktlyk kan gesteld worden NNE NL ANPT GOUDA n Augustus 1S79 Gisteren is door de beide keurmeesters cenr koe afgekeurd en onder opzioht der Politie b graven f