Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1879

j I IJ4 ï U lie Cuiumiiiiu van oppcrtoezicht ea beheer der kiveiksühool vuur wevaarl te Leiden zal op Maandag 26 dtzcr ccue keuring plaats hebbeu van jougeu die eeue verbintenis in s r ka zeedienst weusoheu aan te guan Het zevende jaarlyksohe huishoudelgk pryssohieten Ier Soherpsohutters verccnigiug van onderuAioiereu en korporaals van het regiment Scbuttery te Kotterdam nam Zondag een aanvang op de schietbaan onder Crooswyk Velo fraaie pryzeu waren voor dezen wedstrijd geschonken o a door den burgiuocejler van Rotterdam den kulonel konimandant J E Jtuight den Inil koloiitl U ï Wilkens alsuok door officieren der schutterg door den len iMit adjudaut U Ceel en door vele leden der tereeuigiug cu andere belangstelleudeu De wedsirgd op 100 passen is slechts gedeeltelgk afgeloopen en wordt Zondag 17 dezer voortgezet Voor die op 300 en 200 passen waren ongeveer 100 deelnemers waaronder als genoodigden 6 leden van de schuttergeu uit Gonda Schiedam en Vlaardingcn alsook 6 leden van de scherpschutters vcreeuigingen uit die steden Oniler hen die prgzeu beha ilden kwamen voor Ie volgende sladgcnooleii op 30 passen L P Welter 8e prgs met 41 pnnten op 200 possen 5e prijs P Engelbregt met 4 p 6e prgs J Swilser Az niet 43 punten Do wedstrijd was eerst te rnim 4 nur in den namiddag afgeloopen waarna de president der vereeuiging de uitgenoudigde sohntters voor hunne deelneming bedankte en aan den eerc voorzitter der Vereeniging den leu lult adjudaut H Ceelen de door ècm behaalde eerste prgien onder daverende torjuiohiugen uitreikte hem tevens uitnoodigende de prgzeu aan de verdere overwinnaars te willen overhandigen Met de noodige toespraken werd hieraan door den heer Cerleu voldaan terwgl bij de door hem behaalde prgzen wederom beschikbaar stelde voor den wedstrijd der leden onderling die a s Zondag met Beaumont geweer op 300 en 200 panen wordt gehouden Heden middag is op de Jerazalemstraat alhier ccne kor van den slager Huurman geschrikt en is uit diens handen losgerukt heeft daarna op zijn weg Torsoheidcne personen die hem wilde grijpen min of meer verwond en is daarna in woesteu vaart den Moordrecbtschea dijk opgegaan Halverwege Moordrecht is zg geschrikt vau een hooiwagen en daarna teruggekeerd waarna zg op het land van de Hoog is terecht gekomen eu nu stil bg de andeie koeien graast Het beest was nog nooit aan de markt geweest Men sohrljft uit Ouderkerk a d IJselvan 11 Aug Bg genoegzaam onbewolkte lucht werden heden naoht met het bloute oog waargenomen Van 1 l t tot 12 uur 1 schietende ster 2de grootte rood 12 schietende slcrrt n inferieure grootte wit 1 schietende ster 2de grootte groen Lanisigenoenido vertoonde ti h eenige weinige seconden aan den hemel eu verdween daarna weer plotseling zander van plaats te zgu veranderd Van 12 tot li i nnr 1 schietende ster Iste grootte geel met eeu staart die ongeveer 20 sec na het verdwijuen der ster nog zichtbaar was 1 schietende ster 2de grootte rood 5 sterren inferieure grootte wit Van 12Vi tot I2V3 uur 6 schietende sterren van inferieure grootte wit Van l totl anr 1 schietende ster 2e grootte geel 8 schietende sterreu inferieure grootte wit Alhoewel de zoogenaamde St Laurentiusrcgeu dit jaar dus niet bgzonder groot is ta noemen is hg toch veel duidelijker waarneembaar geweest dan verleden jaar Vermoedelijk zal hij het volgende jaar weder toenemen om in 1881 weder een glauspuut te bereiken Men deeft df Himerkiug mede dat als van de koperen pasmunt het 2Vj cenlstnk in de schaal wordt gelegd tegenover 2 nieuwe centen de balans nog iets overslaat in u t voordeel der laalsten wanneer bg het 2i g ceiitstuk eeu nieuwe halve cent gevoegd wordt Hieruit zou volgen dat 2 centen xooveel wegen als 3 centen maar onder eene andere grootte Missohieu is het brons der 2 s oeut8tukkeu ran beter gehalte Hel examen tot toelating tot den hoofdcursus afgenomen bg het 4e reg infanterie is met gunstig gevolg afgelegd geworden door de onderofficieren Blanken van der Drift de Graaff Kimegzer en Smits Men tohrqft aan óe leidêcie Cl Van alle veldgewas is de bloemkool dit jaar het best en daarbij overvloedig Zeer schaarsch is daarentegen het gewin van sngboonen en erwten mislukt de teelt der augurken Meloenen uit de bakken kwamen weinig aan van den rollen grond in het geheel niet De meeste vrachten van de moerbizién boom zijn zoo groot als eene erwt gcword en evi n groen gebleven Nog maar weinige dagen gi leden werden de half rgpe morellen geplukt Geen wgnstok langs de muren die tot dusver rijpe trossep belooft De aardbezién verloren haar geur eu de frambozen smaken watcraohlig Onder al het oHverkwikkelgke van dezen zomer eu het weinig genot dat het gebloemte aanbood behield de roos haren luister De hooibouw volt zeer wisselvallig uit maar nergens in het voordeel van den landman Het graskopit niet aan De ziekte heerschte in de lale aardjpiielen doch niet zoo onrustbarend als voorgegeven wordt Het winatbfjag stelt vaak den toestand erger voor inzonderheid nu het bederf den vroegen aardoppel onbruikbaar maakt V I 4 De eerste trein van Utrecht naar Leiaen ondervond gisteren achtend te Harmeien een vr $ langdqrig oponthoud door het breken van len ketfing ifi armede de wagen aan de locomotief ware bevdÉigd PersoonIgke Dngelukken hadden niet pWats J wg l ook dank zij oldoettde maatre deq de van ÏH len komende trein de aansluiting 1 110 den sneltr inniaarV Amsterdam te Harmeleu niet tiiste f i 1 I l Het voornemen vah BHrger khl te Amstlffiam tot het houden eener meetinffjiati r aanleidinjp van 1 de ministerieele crissis en hetV gemis aan samenwerking van de verschillende eleineutén der liberale parlij in de Vertegcuwqö digiug is opgegeven omdat door eenige invlocdrike piannen in deil lande maatregelen voorbereid v rücn om naar aanleHiing dezer quacstie de mccuihj van alle liberalen in Nederland uit té lokken al Professor Opz raer f b aangezocht wi door het Bestuur van Buróerplicht m dit punt op ide meeting in te leiden wèelj het verAek vande hano opgrond dat eene motie v tn Burgerplicht slechts een locaa gevoelen uitdrukken zou en z i in deze de meening van geheel Ne4irland moet vernomen worden I rf D Thans is vers i cnen de Oidt voor de deelnemers aan den algomi ncn scliictwedstrijd die te s Hage van 25 tot 28 Aug aanst door het Oliicicren sohietgezelschap der dd schutterij ter inwijding vaq de nieuwe sohijfinrichting zal worden gehouden Behalve t programma bevat deze 6 irf alle aanwijzingen die den deelnemers en bezoekers van den wedstrgd van nut kunnen zijn Tegen toezending van 25 cents in postzegels aan het Bestuur Noordeinde 14S wordt fraueg een exemplaar toegezonden In de Locomotief vai 26 Juni komt een belangrijke mededeeliitg voor over houtdiifstid uit de Gouvernementsbosschen Het kappen blijft meestal onbekend omdat de inspectie doende ambtenaren zich den weg laten wgzen door de iulandsohe boscbbeambten die aan de diefstallen medeplichtig zgn en dus de wegen wgzen waar alles in orde is De inspecties geschieden daarenboven lukel te paard en niet met schuiten langs de tall uze watertjes en kreeken en daar juist wordt het hout door de dieven gekapt De schr deelt mede welke middelen worden toegepast om het nieuwe hout een ouil en zwart voorkomen te geïni en welke insnijdingen in de balken gemankt worden om er het voorkomen aan te geven alsof zij van afgtbroken huizen afkomstig zgn daar voor afbraak van huizen wel passen gegeven worden Hij haalt voorbetldcn aan van Chineezen die tal van nieuwe huizen bunwen en nooit hout kochten noch bij de coiilraclanten noch op vendutie Volgens hem zou de bosohpolitie echter het nieuw gekapte hout hoe ook met roet en aarde gekleurd aan de neiging om te zinken gemakkelijk van oud hout en wezenlijke afbraak van huizcu kunnen onderkennen Het inislnkken derelcctrische verlichting bg het zangersfeest te Deventer wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven De heer P U Ter Meulen directeur der Zwolache fabriek van stoom en andere werktuigen die met de electrische vprlichling belast was looft in de Detenkr Ct vau Zaterdag een som van ƒ 100 uit aan hem die aanwgzing kan doen van den persoon die op Vrgdagavond 1 Aug jl gedurende de repetitie een of meer geleiddradcn opzettelgk heeft losgemaakt en in elkander gedraaid waardoor de cleclrische stroom werd afgebroken en de repetitie niet kon doorgaan Ojk de commissie voor de verlichting zegt in een ingezonden stuk in dezelfde courant dat zg de overtuiging heeft dat die mislukking aan kwaadwilligheid moet worden geweten Als er weder eens een prijsvraag mocht warden uitgeschreven voor de beste verhandeling over yArmenverzorging moet t armbestuur van een der dorpen in de gemeente Heunnarderadeel bepaald naar de bekroning meedingen Het volgende feit toch door de A Roit Ct meegedeeld bewijst voldoende dat men daar do ware opvatting beift van zijn laak Ben behoeftige vrouw wegens raukeinnigheid in het gesticht te Franeker opgeAhen keerde ua eenige maanden hersteld terug bijjUlar man en kind zoools ze ten minste hoopte maar Hrstgenoemde was inmiddels overleden Die slag WÉa echter niet de eenige die haar bg haar thuiskonMl trof want armvoogden hadden tevens geheel cm eigen gezag haar kleinen inboedel laten verkoopea n uit de opbrengst niet alleen zichzelven terugbniald voor de verplegingskosten van het kind maal ok voldaau jhulp enz I van den jloos nieu laar gelaten gen krank teld Zg Ie geplaatst langen aanfleukiechte meer dan ƒ 100 wegens geneeskundiMeu dq kosten gevallen op de begrafnman De arme weduwe was da i hi van het ontvangen geld was vooif 1 Gelukkig had het patronaat vooi oim zinnigen 60 voor haar beschikbaar 1 is sedert in een apder dorp als dienstjbt maar eenige vrienden hebben zich haam getrokken ejn de iaak ter kenuisse vu gebracht ijll J Als een taaltje Van Duitsch ÜolldyMihe brief Im e dd n terdan J ontv stgl deelt men dnderstaande cironlaiHainbjirg Jkli 187 letterlgk aldua i ontvallen J f I V buit niipwoi yetwifli in t dijsclij 1 geVon i hteitj di l ook M HoUandl iijtl Ik rzo k hftrnéj van nïiincn Wgn l j heid t bieden zich overtuigen U Onder alle hpedai omtrent dit voortbr keurig datttlVe oirdee ren gedaaij I genegenheid 4ili 1 als een uitgetyi I zwakke jen n c i ihiij ter vermoede F t 1 Jonv oerlof VUi L flrmilldeleif lom M f 4t We ve otf irsel Van Jftnguri lvestigfi als iiébben en mag analyse een bewijs afleggen voor de jjorde quiiliteitvan mgnen wiju Indien UEd naar ondertoekiuj vanden wijn 1 zouden genegen zijn denzi lve schutbarlgkst aantebovelen zoo believe UEd op te merken dat mgu wgn is te verkrij jeo bg de heeren dnz Gelieve Ciüd ten slotte aantenemen de verzekering van mijne uitgezochte Hoogachting waarmede ik mg noem euz Naar het HaadeliAlai verneemt heeft de Minister van oorlog bg het samenstellen van de bi grooiiug voor zijn departement voor het volgend dienstjaar tot grondslag voor de berekening van de traktementen der officieren een nieuwe regeling aangenomen Volgens dat ontwerp zou de bnoldiging na zekere diciisttgd voor de kapiteins en luitenants periodiek worden verhoogd en zou dus voortaan het beginsel worden gehuldigd om het bedrag van de traklemenien niet uitsluitend te doen afhangen van dikwijls toevallige kansen op bevordering maar evenzeer van het aantal volbrachte dienstjaren De bezoldiging van de luitenants der infanterie zou b v van 1000 tot ƒ 1400 opklimmen het laatstgenoemd bedrag zou na 16 dienstjaren worden veikregen Voor de kapiteins van dat wapen zouden de traktementen van minstens 1600 achtereenvolgens opklimmen tot 1800 ƒ 2100 ƒ 2400 en ƒ 2600 respectievelijk na 15 20 25 en 30 dienstjaren als officier De voordeelen der nieuwe regeling zonden aizos voornamelijk aan de oudere officienu in beide rangen ten goede komen van de tegenwoordig kapiteins zouden velen een vermeerdering van ƒ 400 en ƒ 500 verkrggen Het totaal bedrag van de meerdere nilgaven die van deze regeling het gevolg zouden zijn wordt geraamd op V ton die uitgaaf lou inlusschen door wijzigingen en bezuinigingen op ander gebied worden mogelijk gemaakt Het eindcgfer van de oorlogsbegrooting voor 1880 welke begroeting bgnn geheel is afgewerkt zou vermoedelijk zelfa niet onbelangrgk beneden dat van vorige jaren bigven Tevens moet een nieuwe regeling voor de toekenning van toelagen en bureaukosten op de begrootiiig zgn ingevoerd terwgl voor sommige gevallen op schadevergoeding van s Rijkswege voor verhuizingen moet zgn gerekend Door het Collego voor de zecviasehergen s onder dagteekening van 19 Juli 11 eene circulaire verzonden waarin tot algemeene deelneming wordt opgewekt aan de internationale vissoherij tcntoonstelling welke in de maand April 1880 te Berlgn zal worden geopend De heer Parser te Soheveningen is daartegen in eene circulaire aan de reeden van visscherijen gericht opgekomen Hij meent dat het College zgn taak veel Deter begrepen zou hebbeu wanneer bet in plaats daarvan eene krachtige circulaire hadde uitgevaardigd om de belanghebbenden te waarschuwen voor het groote gevaar dat er voor hen in gelegen is om aan de roepstem van Duitachlaad gehoor te geven Wat toch vraagt hg s moet het doel z u van elke tentoonstelling Geen inder dan dit ten eerste dat ieder in de gelegen beid wordt gesteld de beste voortbrengselen zgner nijverheid voor hét algemeen ten toon te stellen om Jiardoor te tracttten aan zjjne industrie een ruimer Jébouché te veréshaffen en teu tweede voor ieder de gelegenheid open te stellen zgn voordeel te doen met al hetgeen als nieuw of als verbetering in de nrsohillende takken van industrie wordt ntoongeiteld Maar is dit nu zoo dan ligt het toch voor de hand dat het land hetwelk eeu expositie uitschrijft dü bg in de eerste plaats denkt aan het belang i aer eigen ingezetenen die partg kunnen trekken van hitgeen uit den vreemde wordt ingezonden Suitsdhland nu wenscht geheel en al op de hoogte te worden gesteld van de viss herij iiidustrie in haar geheelen omgang Van het I uitsche standpunt gelien laat oh dit uitmuntend verdedigen Maar uagezien Duitschland het eerste en grootste débouché ia voor de ineeste produc n onzer vissoherg had t de heer Tarser het College moaten bedat het geheel en al tegen het belang derirlandsche visseherij indrnisoht de Duitschers ireer op de hoogte te stellen van allei wat met isecherijbedrgf in virbind staal J et iMlb toch zegt hij et College niet onbekend düti verre het grootsts gedeelte yao de tietterjche pekelharing voor een waarde vam verscheideue oeue l jaarlijks wordt uitiefcvuerd naiA Du tjeo i heli enige land waar men voor die iaring een uchéfivindi Evenmin kan t het College oublkfci d ijii dal puitschiftiid sedert de laatste tien jarel al jiel ifnogf jke heeft gedaan ojk door aauzienijke nbfdiqriQrnn Bgksntege oi vojr zichzi lf d haraigrlsraerUMt exploitèered ï cht het daarin slagen P ii js fajn zeer natn rlgk dat onze vischhaudel d arODiw if do vttoniaamste plaats geducht zal Igden Nui zeker ntjtmand het Dwischlond euvel duiden ditihet ich otlk een industrie tracht te scheppen Maar het zou tolil inderdai al te naief zijn wanneer wg Nederlanders door het t ntoonsttllen von het beste dat wg hebben onsen naburen zonden gaan leeren op welke wgze zg het best de markt voor ous kunnen sluiten Duitschland met zgu eukele visschcrsschepen kan oas niets aanbieden waaruit wg leering kunnen trekken Oaze deelneming aan die tentoonstelling kan dan ook niet anilers dan Op ons eigeu nadeel aitloopen Het is daarom dat de heer Parser zgnen medereeders en handelaren ten dringendste aanraadt aan de roepstem van het Cjlhge voor de leeviseohcrgen geen gevolg te geven De Synode heeft in de afgeloopen week in de eerste plaats in behandeling genomen het reeds vermelde rapport der Commissie voor de belangen van het godsdienstonderwgs Uit de mededeeliugcn van den Quaestorgeneraal was haar gebleken dat de ten vurigen jare uitgeschreven oolleete met de aangetoraen giften een som van p m ƒ 8ü0 had opgebraoht De Commissie stelde voor om een nieuw beroep te doen op de gemeenten die aan de uitnoodiging geen gehoor hadden gegeven en van de iugekoinen lalden een groot gedeelte te besteden voor den lankoop van leermid lelen ten behoeve van hulpbehoevende gemeenten een ander gedeelte aan eeu dergdgke gemeente all gift e schenken tot onderstenning in den aanbouw vaU een catechisatielocaal De Vergadering vereeiiigde lieh met het eerste gedeelte van het voorstel en besloot lot het uitvaardigen eener circulaire te dier sake aan de gemeenten Wat echter Ie ontvangen gddef betreft was zg van oordeel dat daarover niet noeit worden beschikt dan nadat in een volgend jaar de uitslag der ververnieuwde collecte bekend u zgn Voorts had de Commissie in overeenstemming aet een in hare handen gesteld voorstel van den heer Koodhugzen geadviseerd tot de benoeming eener fermaneule Committie voor de belangen van het godsdienstonderwge De verklaring dier Commissie was omschreven in e n in het rapport opgenomen Beglenient zg zou zich op de hoogte stellen der behoeften aan looaleu en leermiddelen zorg dragen dat de meest gebruikte leerboeken kaarten en platen tegen verminderden prgt verkrggbaar waren de oprichting van bibliotheken zondagscholen en cattohetenschclen bevorderen in ééa woord zg i ou in zake godsdienstonderwgs een hulp en vraagbaak zgn voor allen die behoeften hadden aan licht en oudcrsteBDiug De vergadering bracht alle hulde aan de gedachte in het voorstel nedergelegd zoowel als aan de zorg SU de uitwerking dier gedachte besteed men was het met de Commissie eena dat ecu zoodanige per maoenten commissie een uitgebreid arbeidsveld zou I vinden sn ten rgken zegen lou kunnen zgn maar neu betwgfelde het evenzeer of in de gegeven tgds Mnstanligheden nu de Kerk zoo fel is beroerd een dergelgke Commissie wel dien steun eu dat vertrouwen in de gemeenten zou genieten die noodig tÜ ud lij met vrucht en opgewektheid werkiaaat wezen Tucli kon de Vergadering niel besluiten tot een verweipiug van het haar gedane voorstel maar besloot zij de beslissing tot een volgend jaar aan te houden Eindelgk had de Commissie nog geadviseerd ten opzichte van een voorstel van den heer dr M van Staveren c s ten vorigen jare bg de Synode ingezonden en door haar in handen der Commissie gesteld In dit voorstel werd er op aangedrongen om bij de invoering der wet op het lager onderwgs Koodanige maatregelen te nemen als waardoor de aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen een dergelgke gpdsdienstige vorming ontvangen De Commissie verklaarde zich eveneens te vertcnigen met de gedachte in dit voorstel nedergelegd Zij gaf der Synode in overweging of zelve of door de permanente Commissie een onderzoek in te stellen naar de plaatsen waar kweek en Dorraaalscholen worden opgericht ten einde die Kerkeraden dier plaatsen op het belang der zaak te kunnen wijzen Daar echter de invoering der wet op het lager onderwijs zich nog altijd laat wachten was de Vergadering van oordeel dat oa c f dit puut tof eun volgend jaar moest wo den adngehouden Werd besloten geen gevolg te geven aan de voorstellen der Chissicile vergaderingen van Haarlein Wg k en Goes om de Woalsche Coininissie gelijk te stellen met een clissicaal bestuur met exceptionele bevoegdhi den Met de nipporterende commissie was de Vergadering van oordeel dat dit voorstel geen rekening hield met het schoon verleden en het uut ook thiuis oog door de Waalsche kcrkeu uitgeocfeud dat het daarenboven ingreep in de rechten die dize kerken als vroeger Synodaal ressort bezitten en in strgd is mbt het in onze kerkelgke wetgeving vigerend federatief beginsel icrwgl het eindelijk ook ngeraden is in den tegeuwoordigen stand van zaken n eawe redenen Van onteVredeuheid in het leven te roepen Terwijl de Vergadering met goedkeuring kennis nam van de handelingen der Synodale Commissie in verschillende aangelegenheden waaronder in zonderheid h iar adres aau Z M om behoud van wettelijke bepalingen voor den wekelgkscheu rustdag groote sympathie ondervond meende zg daarom voor het oogenblik althans geeu gevolg te laoeten geven noch aan het verzoek der CUssicale Vergadering vafti Arnhem om bij de Hooge Regeering aan te driigen op een betere handhaving der Z iiidagswct uoeh aan de verlangen van den Kerkeraad te Knadgk dat de Syuoile zelve thans hetzg alleen hetzij in verband met al de Kerkeraden zioh ter £ ike het misbruik van sterken drank tot de Begering wende Beide belangen werden zooveel noodig aan de aandacht der Synodale Coaimisaie aanbevolen De voorloopig aungeuoinen verandering van art 12 van het Kegleiueut op de kerkvisiiatie ia door de Vergadering niet vastgesteld Men achtte den voorgestelden maatregel een betwaar vojr de predikinten dat door geen werkilijk uut wordt opgewogen en men zag niet in welke voordeelen deze bepalingen voor het godsdientsouderwtjs konden opleveren Kerk Cl Een uittreksel uit twee brieven vau de Zweedsche Noordpoolexpeditie is gepubliceerd in de Poil och l rUceaIui igar van Stockholm De brieven zgn gtdateerd 25 November eu 6 Januari en 7 Januari naar Anadyrsk gebracht vanwaar zij verder naar Zweden zgu bizorgd De rtga lag toen sedert 28 September vastgevroren op een kleiuen afstand vac het smalste gedeelte der Behringstraat een Eugelaohe mgl van de kust verwijderd Het ga dat het schip omgaf van twee voet dik en naar Nordenskjolk meende zou hg niet voor het einde van Juli los kunnen raken De thermometer wees 25 Nov 28 C en daalde kter tot 34 en 35 Tusschen het schip eu de kust lagen twee zandbanken De communicatie met de kust was gemakkelgk te onderhouden Er was een huis van ijs gebauwd dat dienst deed als magnetisch observatorium Sedert het schip den mond der Lena verlaten had stevende het voorldurend dicht langs de kust Steeds had het met drglïjs te worstelen terwijl de dichte nevel en de onbekendheid met den werkelijken vorm der kust de vaart zeer bezwaarlijk maakten De Fega heeft echter volstrekt niet geleden De kust was vrij eht met dorpen bezet Die bewoond worden door Tsohutsohen een volksstam die verwantschap toonde met de Groenlanders zwart haar zwarte oogen een bruingele huidskleur eu klein van gestalte is Zij toonden zich zeer dieustvaardig eu behulpzaam vooral als men spgs gaf Voor een snaps doen ig alles Zij leven van de visohvaugat en kleeden zich met rendiervellen Hun vervoermiddel is de hondenslede waarmee zg s winters als de vischvangst onmogelgk is langs de kusten reizen om ruilhondel te drjj ren met andere inb oorlingen In het weekblad Het Nteum wordt de vraag behandeld wat oni te loen slaat wanneer looals gevreesd wordt de aardappeloogst dit jaar inialnU De schr zou dat nii t zuo u groote ramp achten want men bedriegt zich schroinclgk wanneer meu van de voedzaaiuhsid van aardappelen spreekt Het is al ineor gezegd en aangetoond zou schrijft hij dat bijv erwten en boonen tarwe en zells roggebrood veel voedzamer zgn dan aardappelen maar wellicht dat thans uu de ituurte van aardappelen voor de deur staat de herineriiig aan die bekende zaken eeuig nut doet en verstandige huismoeders er toe brengt om te trachten inan en kinderen te genezen van hun ongegronden afkeer van wat men met zekere minachting lepelkost noemt Maar als nu de erwten en boou i ook eens mislukkenP Ook dat is mogelijk maar dan is de kans altijd veel gruoter dat door aanvoer von builen af een te grojte stijging van prijzen daarvan voorkomen wjrde voor koren en rgst is het nitzioht daarop nog grooler Uit Odessa meldt men bgv dat er meer graan in voorraad is dan ooit te voren de graanoogst in Amerika slaagde uilmuntend evenals die in Oostcnrijk Hongarijr en dus wie nu met een bedenkelijk gizicht naar den treurigen staat der aardappelvelden ziet moge medelijden hebben met den landman die zijn hoop op een goeden oogst voor bittere teleurstelling ziet plaats maken maar hieft nog geen reden met het oog op de volksvocding daarover te treuren ant die zou er inderdaad niet slechter op worden als de grutter wat meer en de aardappelboer wat minder clandisia had Het bestuur van hel werkliedenverbond Patrimonium te Amsterdam heeft eene uimoodiging tot deelneming aan eeu werkliedencougfes gericht tot alle chriatilijk gezinde werklieden voorts o a tot allen die daar woord of geschrift blijk gaven dat zij geene oplossing vau de sociale qnatntie denkbaar achteu dan aan de hand eu in de kracht Desgenen die op aarde is gekointn om de werken des duivels te verbreken en in het algemeen tot alle die geloovende dat de godzaligheid tol alle dingen nut is en de beloften heeft des legenwoordigen zoowel als des toekomenden levens in practisch christelgken zin ten goede van den werkman weuschen mede te werken Het plan is dit congres te houden op Vrijdag 22 Augustus 1879 in het Odouto mor kumt enWeltHtchappen Muriaplaats te Utrecht en het onder aanroeping van s Heeren naam geheel tewijden aan eeue ernstige behandeling vau onderwerpen die inzonderheid den werkman hooge belaugstelliiig iuboecemen van vragen dia hem rusteloos bezig houden vau uooden dringend voorziening eischen Bshandeld zullen worden de volgende pnnten l Oprichting van een Pensioenfonds voor oud of tot den arbeid on esehikt geworden werklieden Oprichting van een üitkeeringsfouds bü over Igden van werklieden Oprichting van Christelijke Vereenigiugen van werklieden Aansluiting der reels bestaande a eene Bond Oprichting van Volkskoffiehuiien in alle gemeenten des lands gelijk er een het eerste vaudieu aard in ons land door PatrimoHium te Ant sterdam geopend is Lectbibliolhel 6 Bestrijding van volkszoudan oudagsontiieli liging sterke drankgebruik prostitutie zoogenaamd neutraal staatsonderwijs 6 Uitbreiding der kieabevoegdheid Er bestaat gelegenheid tot deelneming aan een gemeenschappelgkcn maaltijd tegen ƒ 1 56 per hoofd De Bruss Ische Gazette behandelt in een nadere beschouwing der Belgische onnfhankelgkhcidsfeesteu van 1880 de wenschelijkheid eener innige aaneeusluiting der beide in 1830 vaneengesoheurde landen Nederland en België Een van de béide landen zegt zij moet openhartig bet andere de hand toesteken eu BelgiS heeft in de viering van zgn jubelfeest eeue gelegenheid 100 als zich niet meer zal voordoen om officieel eu plechtig den wensoh te doen blijken tot eene verzoening en eene volkomen en innige vereeniging Zoo de gebeurtenissen van 1880 ons land de overwinning geschonken hebben door het de onafhankelijkheid te laten het heeft aan Holland militaire zegepralen doen verwerven maar die bg het volkomen vergeten van den gevoerden oorlog geen aanleiding kunnen geven tot wrok of gevoeiigheid dit zou de vetroeniug niet wezen welke de overwinnaar aan den overwonnene bood maar de verzoening van twee oude vrienden die na een langen twist elkander plotseling weder de hand drukken O wat waren wij domi Wat konden wij goed te zamen leven Men moet niet gelooven noch in Holland noeh elders dat wg ons gereed maken om het jubelfeest te vieren van een veldslag die onze vaderen aau de Hollanders hebbeu geleverd Wjj willen den