Goudsche Courant, vrijdag 15 augustus 1879

1 Aan het bureau van Politie is als gevondrn i edcpo neerd Een gouilui heerin UING met STEEN irtt Rufkiid voert oulznglgke massa s graan uit het karlonuen DOOSJE ivaariu een klein gouden ilji Antwerpen door deu fakriUnt Grü oii te Maagdtuburg geleverd oen oogeuschouw te n men eu TcrTolgens met dien faknkant en de firma Fried Krupp in onderbaudcliug te treden omtrent de levering Au it gepansert materiaal voor ome kuatfortfu Aai den geurruul komroandnnt der genie in de strllini van Antwerpen ia door het fielgiKhe guttveruenieut opgedragen de commissie in de b liohtiging der eiken belinipznnm te zijn Ëen verzoek aan de Uuiische Kegeering om ook de gepantserde forten daar te lunde te mogen bezichtigen is door het Uuitsobe krygibestuur niet voor inwilliging vatbaar verklaard De lijn Leiden Woerden raag waarlijk niet bi gen op voorspoed Dinsdag werd het het reizend publiek ontsteld door het bericht dat de brug over de Gouwe onklaar was en er vrees bestond voor verzakking van ileu pyler waarop de brug draait Aanvankelijk is het gebrek rerliolpeu en hoopt men dat de treinen weder geregeld kunnen doorloopen Bij al bet pessimisme over den aardappeloogst dat dezer dagen de i onde heeft gedaan is het verblijilend ran Beusicheni een btlaugrijke aarilappilstrcck te kunnen melden dut totnogtoe de late aardappelen maar wciuig door de ziekle zijn aangetast en het beschot over het algemeen uitmuntend belooft te zijn Er zijn daar stukken lanils wanrui per H A 25 H L worden gerooid tertf ijl men tot heden niet meer dan 1 s H L kwaden er in vindt De ffAssociatiou de Droit Internatioiiul zal dit jaar te Brussel bijeenkomen en welden In S pteiuber De boogleeraar Asser van Amsterdam is eerste viceToartiller voorzitter is de senator en oud Ministcr Parieu Tot de verschillende te behandelen quaesties liehooren ook de internationale bischermiiig tan het Suezkanaaal ♦ waarovi r Travers Twiss en die van de onderzeesche telegraaf kabels waarover Léou Kciiault rapport zul uitbrengen Uit Overijssel schrijft men dat de vetweiderij dit jaar zeer slechte zaken zal maken en er in den herfst weinig vet vee aan de markt zal komen Te Berlyu zal binnenkort eeiie tentoonstelling van tischteelt worden geopend Het gonvernemenc heeft medewerking toegezegd en reeds ee i geschikt gebouw afgestaan De tentoonstelling belooft veel afwisseling te Z illen bieden waut uit alle oorden der wereld uit Engeland uit Rusland uit Amerika uit Japan tot zelfs uit China alroomen de inzcndingeu toe Men verwacht dat de rxpoaitien een aanschouwelgke vooralelling zullen opleve en van de vorderingen op het gebied van de viscbteelt gedurende de laatste jaren vooral op het gebied van de zalmteelt gemaakt Een verslag aangaande de regeling en beschrijving van gemeente en walerschapsarchievenin Zuid Holland gedurende 1878 door den heer J H Hiiigman conmiescharterneester bij het Bijksarcliief is in de SUuUt CoMrant van bedeu opgenomen De ientoonstelliDg te Arnhem blijft in toenemende mate reizigers naar die stad lokken Niettegenstaande de Rijnspoorweg geregeld driemaal per week van verschillende plaatsen goedkoope extratreinennaar Arnhem laat loepen wordt het aantal personen dat daarvan gebruik m kt steeds grooter Eergisteren werden met twte extra treinen één uit Leiden Alphen en Bodegraven en de tweede uit Den Haag Soeterraeer en Gouda weder 2227 reizigers vervoerd Het beleid van den stationchef te Arnhem die by deze buitengewone drukli de orde steeds uitstekend weet te haudbsven wordt algemeen geprezen De XöUacie Zeitung geeft eene uitvoerige beschrijving va 1 een zeer groot vaat circus hetwelk Oscar Carré te Keulen doet bouwen Onlangs zijn de acht kolossale Ijzeren dakbinten geplaatst De Russische hofscbilder Bredow die zich reeds naam gemfiakt beeft door zyn schilderwerk in het keizerIgk circus te Petersbnrg en in Cirré s circus in het Weener Prater zal met den dicreu en costuumteekenaar Fritzmau uit Leipzig het inwendige met groote zoldering eu muurschilderingen versiereu Uit de brieven van Nordenskjölk van Februari jl blgkt bq veel ander belangrijks hoe hg eu zijn expeditie bevestigd hebben bevonden het hoogst merkwaardig feit van de voor ons scU r onbegrypelijke fanna der voorwereld in Siberië en zijne eilanden Immers ook Nordenskjöld vond dat vooral op de eilanden geheele heuvels bestonden uit de beenderen en tanden van mammouthf en van urnshoorns paarden oerossen bisons schapen enz Ook op de zandbanken komen die voorwereldlijke overUgfselen veel talrijker voor dun aan de kust zelf Bekend is sinds lang dat de ivoorhandelaars onder de iuboortingeu s winters als de zee bevroren is hunnen voorraad op de eilanden verzamelen en op hunne met houden kespauuen sleden huiswaarts op het vasteluud brengen Te Amsterdam is Dinsdag in het locaal van het Park de jaarlijksche algeiueene vergadering geopend van afgevaardigden uit 275 departementen der Maatschappg tot Nut van t Algemeen door den heer C ten Bruinmeler voorzitter van het hoofdbestuur der moaticbappij wien als zoodanig ook de leiding dezer vergadering opgedragen was Hij riep den aanwezigen een hartelgk welkom toe en vond vervolgeus in de geschiedenis eener reeds bij herhaling doch telkens zouder het geuensobt succes nitgesohreven prijsvraag Over de beste wgze van nrmverzorging aanleiding om eeuige vluchtige beschouwingen aan dat onderwerp te wgden Daarna werd het verslag omtreikt den staat der inaatachappg eu hare departomenteii y gedureudc het afgeloopeu jaar uitgebracht De kring van belangstellenden zg het ook niet in eene in het oogloopende wgze bleef toch grstadig zich uitbreiden Blijkens de door de departementen verstrekte opgaven telde de maatschappg gedurende het thans afgesloten bockj u r 17469 honoraire eu contribueerende leden zoodat het ledental weder reu kleine vermeerdering had ondergaan De fiuancieele gesteldheid der maatschappij mag over het geheel als redelijk worden beschouwd Uit de veruutwoord rekeuing die door de hiertoe geroepen commissie behoorlijk onderzocht eu accoord bevonden werd bleek dat het kapiuuil der maatschappij weder eeuige vermindering heeft ondergaan hetgeen echter geheel in Overeenstemming is met de bepalingen der algemeene wet Die vermindering zou aanzienlijker zijn geweest bad niet een onbekende door tussobenkomst van de bh van Leuvenigb Willink Co eeue gift vau f 4000 geschonken die diüukbaar werd aanvaard Van de uitvoering der lastgevingen van de vorige yergadeiiiig heeft het hoofdbestuur getracht zich naar vermogon te kwgten Tot ziju leedwezen was het niet in staat gew est de ten vorige jare ten behoeven dir prijsvraag Arineuvdrzorging uitgeloofde som van ƒ 1090 weder ter beschikking te stellen van den onbekenden gever Men heeft zijn naam niet kunnen ontdekken Het bestuur hoopt dat hij zelf zich zal bekend maken w int mocht het zijne bedoeling niet zijn geweest die som in lié algeuieeue kas te doeu vloeien dan zuu de gift voor het hoofdbestuur allicht eenige inoeiulijkhcid kunnen opleveren Volgens kwHmeB uuten van betchrgving aan de orde Verworpen werd met 470 tegen 320 stemmen efn ijoorslel van het hoafdbeatuur om 1000 be chikb uirte stellen voor eene Noordpoolexpeditie Aangenomen wurd een voorstel van bet hoofdbestuur om 500 in eens en voor eens te geven als subsidie aan de maatschappij tot opvoeding van weezen in bet huisgezin In de i ting van gisteren was aan de orde het volgende voorstel vau het hoofdbestuur De overweging dut het aankweekeu van bloemen en planten ook in de woningen van het volk onmiskenbaar een veredelenden invloed moet oeLnen op het gevoel voor bet schoone en in niet geringe mate kan bijdragen tot bevordering van huiselijkheid en gezelligheid deed gedurende de laatste jaren in onderscheidene groote gemeenten vereenigiugen ontstaan met het doel om aan minvermogenden gelegenheid te verschaffen tot het bukom cu van jonge plantjes enz en belooningcu uit te loven voor hen die ze het best verzorgden en opkweekten In kleinere gemeeuten ware het wellicht evenzeer gewensobt dien lust aan te wakkeren en bet is daarom dat bet hoofdbestuur voorstelt den jaarlij kscheu post op de begrootiug uitgetrokken voor volksvermaken enz bij wijze van proefneming voor den tgd van vijf jaren te Whoogeu met eene joarigkscbe som vau 500 en eiude aan de tien departementen die zich bet cerati onder de noodige waarborgen voor eene goede uitvoering aanmelden uit de algemeene kas ia eens en voor eens toe te kennen eene subsidie van ƒ 50 mits zg later een beknopt verslag omtrent bet te dezer Zdke verrichtte inzenden Het voorstel wordt in beginsel goedgekeurd Aan de orde komt nn een voorstel van het hoofdbestuur Het bezoek van wereldtentoonstellingen door Nederlandscbe werklieden waartoe ten vorigen jarc 1878 zoo door de regeering als door de maatschappij Tot Nut van t Algeracen gelegenheid werd verschaft i hoe nuttig ook echter onvoldoende daar deze tentoonstellingen slechts zelden gehouden worden en zulke bezoeken te kort van duur zijn om er goed partg van te kunucn trekken Alleen een langdurig vcibigf bnitenslauds kan den werkman grondig bekend maken met alle bgzonderbeden van zijn vak Wanneer bij wijze van proefneming gedurende drie jaar een vijftal onbemiddelde Ntderlandsehit jongelingen van 19 a 23 jaren voor een termgn van drie jaren in de gelegenheid worden gcstela hun vakkennis buileii lands te voltuuien dan zon daarmede gemoeid zij i een totaal bcdrjg van ƒ 13 500 Na vijf jaren zijn alsdan in verschillende vakken 15 kundige en degelijke werklieden iingekwcekt waarvau voor de verheffing der Nederlandscbe industrie met reden veel mag verwacht worden eu die op hunne beurt weer leermeesters van andere werklieden zullen zijn Het hoofdbestuur vim meening zgnde dat de behartiging dezer aangelegenheid geheel op den weg ligt der maatschappg heeft derhalve de eer haar voor te stellen lo op den aangegeven voet in t algemeen tot de uitvoering te bSuiten 2o op de begrooting gedurende vgf jaren de beuoodigde gelden toe te staan 3o aan bet hoofdbestuur de verdere regeling en uitvoering oji te dragen Dit voorstel wordt na discussie ingetrokken Aan de orde is een voorstel van bet departement Dordrecht Wui kan door de maatschappg Tot Nut van t Algemeen gedaan worden voor de oprichting van soboolspaarbanken in Nederknd Het departement stelt voor dat eene commissie worde benoemd die overtuigd van de wensohelijkheid dier oprichting de middelen onderzoekt waardoor het gewenschte doel zou kunnen bereikt worden Na eenige discussie Wordt een voorstel om de zaak aan de prudentie van het hoofdbestuur over te luten bij acclamatie aangenomen Aan de orde is een voorstel van het deputement Rotterdam De maatschappij Tot Nut van t Algemeen doordrongen van de ellende door het misbruik van sterken drank over het volk gebracht wende zich tot de hooge regeering met het verzoek dat het patent tot verkoop van sterken drank onverrenigbaar zij met eenig ander patent Nadat dit voorstel door den afgevaardigde vnn Rotterdam was toegelielit nrrd namriis het hoofdbestuur veiklanrd dat hoe vwl ymp ithie men ook voor de zaak zelve had het voorsiel onnooilig werd geacht na het adres reeds in Januari 1879 door bet hoofdbestuur aan de regecring gezonden Door do afgevaardigd n van Leeuwarden wordt hierop in een zeer uitvoerige rede torgelioht het voorstel van dat drprtoinent in hoofdzaak strkkcude dat door het hoofdbestnur van de maatschappij het initiatief worde genomen tot het uitlokken van een volkspctilionneinent aan de Tweede Kamer waarbg wordt aangedrongen op bet nemen van maatregelen door deu staat tot het tegeiigaaa van het misbruik van sterken drank Dit voorstel werd nimeiis het boofDbestuur bestreden niet om de zaak zelve maar omdat het niet op deu weg van de maatschappg lag zich aan het hoofd te stellen van een vulkspetitioiinement Dit is een nieuwe weg terwyi de maatschappg zich steeds goed heeft iKVOuden bg den ouden weg van kalm overleg Na een zeer levendig debat werd tra slotte het voorstil van Leeuwarden aangenomen met 50S tegen 282 stemmen waardoor het voorstel van Rotterdam is vervallen In de Pargsche diergaarde zgn wederom lerende orangoutangs angekoinen De beide dieren vader eu zoon werden duor iuboorliugrn van Borneo die dagelijks door hen in bun leven warden bedreigd gevangen en kwamen vervolgens in handeu van Europeanen De zoon is nog slechts weinige weken oud eu wordt met de zuigflesch groot gebraoht daar de moeder tengevolge der bevalling overleed De kh iuo neemt merkbaar in krachten toe eu de oude heer die dit met welgevallen gadeslaat ia blgkbaar met de nieu e methode van kinderverzorgiug ingenomen cu toont zich tegenover de weldoeners van zgn jeugdigen spruit zeer dankbaar Intussohen moet deze nog heel wat groeien alvorens hg de lengte van zgn vader heeft die met zgne baud kan reiken tot eene hoogte van twee eu een halven meter In Engeland waar gedwongen leerplicht heerscht hebben de onderwgs inspecteurs een nieuw en cigei aardig middel in toepassing gebracht om nittschoolgaande kinderen op te sporen Een viertal apen alsmede eenige muzikanten worden gehuurd die vervolgens in feestelgken optocht duur een of ander stadje trekken Geen grooije bigft aan het spinnewiel iedereen loopt uit om de kluchtige bewegingen der potsierlgke dieren waar te nemen en telkens in luid gelach uit te barsten Het spreekt van zelf dat de jeugd in de eerste plaats toestroomt en eenige vriendelgke heeren die behugrii in hm scheppen en overvloed van bonbons hebben medegebracht noodigen vervolgens de kleinen uit om mede te gaan naar een nabijgelegen tuin 0 k de aprn worden medegenomen de muziek weeiklinkt oorverdovend is bet gejuich Onderwijl veran lefo i de vriendelijke heeren eciiigszins vn i houding zij ondervragen de kinderen voorzicttig doeu oiiderjook f Baar de ou lers en blijkt het dat deze hmwe kinderen niet naar school hebbeu gezonden dan vervallen ze oumiddellijk in eene boete van 10 shillings In het klooster Tegernsee werd de glasschildcrkansthet eerst beoefend Dat is weldra negenhonderd jaar geleden en dit feit zal niet onopgemerkt blijven Van dA stichter van het klooster graaf Arnold en van den abt Gozbert ouder wiens leiding door kloosterscholieren voor teerst deze ki nst werd uitgeoefend A 999 zullen de beeltenissen op jtas geashilderd in de kerk worden geplaatst Tof nderschrift zullen dienen de woorden der oorkonde waarin de ontdekking werd opgeteekend Wat betreft de neiging tot verhuizing schgnen de inwoners van Stockholm de evenknieën der Berlijaers te sgu Althans van de 161 586 persoi en die bigkens de jongste volkstelling binnen Stockholm hut verblgf bielden zgn er in het afgeloopeu jaar niet minder dan 124 428 verhi isd Aan een artikeltje in de Fall MM Gaiette over bet verzamelen vau postzegels ontleent men de volgende bgzonderheden Wie t eerst op het denkbeeld kwam om gebruikte postzegels te guon verzamelen ia onbekend doch zooveel weet men dat de liefhebberij in 1861 ontstond u dat zg zich zeer snel verbreidde In 1861 bedrorg het aantal verschillende postzegels aleehts 500 Turkge Egypte China Japan Ftrzië Griekenland Rumeuië Scrviè en verscheidene andere landen en koloniën waren toen nog postzegellooa hoewel aan den auderen kant een paar dozgn kleine Staten Hannover Lubcck Hamburg Bremen Hessen de Pauaelgke Staten enz poatzegcls uitgaven welke thans tot de geschiedenis behooren Op het oogenblik moet een album om compleet te mogen beeteu omstreeks 3200 stuks bevatten De rgkste oogst voor de verzamelaars leveren landen die onderhevig zijn aan veelvuldige verauderingen van regeeringrorm Spanje bij voorbeeld bracht gedureud de jongste twaalf jaren eene sobDone verscheidenheid van postzegels ter wereld die van Isabella van de Republiek twee modellen van de Commune te Cortbagau van Amadeo van Don Carlos en van Alphouso Sommige Engelsohe koloniën hebben kortelings postzegels uitgegeven met ecu photographisohe beelleni van kouiogiu Victoria Engeland aelf hiild zich aan bet bekende profiel uit Hnrrr Majrsteita jonge dagen De keiler van Brazilië liet vóór twee jaren de postzegels van zgn Kijk veranderen omdat zg hem nog altoos voorstelden als een jong mai met een zwarten baard Op de nieuwe postzegels draagt Zgne Majesteit een witten baard Men verzekert dat tgdens Uao Mahon s seplenuoat de hertogin van Magenta zeer verlangend was om haar ecbtge uoüts kontcrfeitsel op de Frauaohc postzegels te zien prijken en dat er werkelgk een luiulal postzegel met des maarschalks betlteiiis werden gi drukt Zeer kort daarop werd echter door ile posicommisaie bef tegenwoordige model ingevwrd voorstellende de fiïurrn vnn Handel en Overvloeil Zijn die macmahouneljcs niet alle vernietigd dan moet een exemplaar door den verzamelaar een even groote sobat rdm geacht nis een van de twee Victoria en Albertlegels van welke de overlevering weet te verhalen De zeldzaamste £ iigelscb postzegels zgn brt zwarte tuiversche met rood postmerk het bruine achthoekige stuiversche en post enveloppeu met gekleurde nnden zwaii van 2 en blauw van 2 stuiver Toor echte ixemplareu van die soorten worden door liefhebbers iKrscheidene ponden sterling betaald De echte zgn echter niet gemakkelgk van de nagemaakte te onderscheiden Dat er namaalc van zulke kostbare papiertjes gepleegd wordt is te begrgpen Wat er in den postzegel handel omgaat kan bigken uit het feit dat er te Pargs buiten het t irqoe der Champs Elysées indertgd dagelgks eeue formcele beurs van postzegel makelaars gehouden weid Hier lieten de schooljongens zich door slimrtie kooplui kun geld uit den zal kloppen Hier werd k een H ttHtad va den Pmtsejelkmiel verkocht bevattende nieuwtjes prijscoDranlen en advertenties uilsluilend op postzegels betrekking hebbende De politie heeft aan die inrichting een einde gemaakt Eene verzamding van 3000 postzegels is heden ten ilage ruim ƒ 1200 waard doch voor eene werkelijk vollnllige collectie zou men een phantasiepnjs kunnen bedingen Zulke voliallirC collecties moeten er slechts diie of vier in de ereld bestaan eene er irgn is in het bezit van deu prins van Turn en Tiixis Voor ƒ 60Ö tol ƒ 1200 kan men zich eeue zeer Roede colleclie nausclialfeu De echte liefhcbbi rij beslaat eohicr gelgk wij allen weten niet iii hel knopen maar in het persoonlijke bgc en verzamelen door ilgi list en maar al te viiak ook door liw lJ In hare zitting van 9 Augnsius 11 heeft de synode der Ned herv Kerk het reglement op het exomen tot toelating tot de evangeliebediening vastgesteld zoools het te vorigen jare was aangenomen en daarin de bepaling behouden dat wie tot het proponentsexamen wenscfat te worden toegelaten niet aUeen een bewijs moet overleggen van met vrucht atgelegd candidaatsexamen maar ook van een voorbereidend kerkelijk examen door de kerkelijke hoogleernren af Ie nemen met bepaling echter dat voor afwijzing éénstemmigheid bg de beide examinatoren noodig is Hiermede is de vraag om vrije studie die van orthodoxe en vooral vau gereformeerde zijje telkens gedaan werd afgewezen Ook de leerlingen der aanslaande gereformeerde universiteit zullen zich aan de twee examens bg de professoren van den Staat en vuu de Kerk moeten ondcrtverpen Het Nederlaudscb Gymnastiek Verbond vierde Zo dag te Haastricht zgn 10e uitvoering waaraan een 50 tol vereenigiugen deelnamen daaronder waren er uit Frankrijk Duitsohland en Belgij Hel fceat werd begunstigd door heerlijk weder en bgi i i door duizende belangstellenden voor een doelmatigeo n geregelden gang van zaken was uitstekend gezorgd Opnieuw klagen onze visschers over de roof eu veruielzucht van hun Engelscbr concurrenten Schipper Kastelein van de sloep jlot f bericht dat den 28n der vorige maand vijftien van die Engelsche visscherlieden langs de uitgeschoten béng zeilden de boeien weghaalden eu de beug gedeeltelijk vernielden Als naar gewoonte waren de nunimei der Engelsche vaartuigen niet te onderscheiden Kapitein Kastelein vreest dat hun baldadigheid te eeniger tüd aanleiding tot wraakneming zal geven Indien hg daarmede meent dat de HoUandsche visschers hun eigendommen desnoods gewapend zullen gaan verdedigen don ware daarmede al veel gewonnen De Fransche frisenr Filiatre te Oldenburg kwam door zijn beroep dagelijks met Pruissische officiereu in aanraking Ook de rol van geldschieter werd dikwgis door hem tegenover dezen gespeeld en een zgner bexoekera de eerste luitenant von Manttuffel een zoon van deu bekenden generaal veld maarschalk stond zelfs voor een bedrag vun vijftienduizend mark waarvoor hem indertgd een wissel was gegeven bij den frisenr in het kigt Op den vervaldag volgde echter na herhaalden eisob geen betaling en de oude heer von jkiMiteuSel verzekerde dat zgn reeds 27 jarige zoon wettelijk nog onder zijne hoede stond en de door dien zoon aangegane verbiudteuissen derhalve nog niet van kracht waren Op een goeden dag ontving de jonge von Manteuffcl van den zaakwaarnemer van den heer Filiatreeen brief waarin hg met openbaarmaking der feiten werd bedreigd en nogmaals op betaling werd aangedrongen Dit schrgveu nu werd door den zoonbg de rechterlgke macht ingezonden eu eene vervolging wegens Erpressung knevelnrg ingediend De heer Filiatre verkocht thans in allergl zjjiiebezittingen in Duitachland en vluchtte naar Groningen waar hg zich op nieuw als frisenr vestigde Eeuigen tgd later werd hg evenwel aldaar op verzoek van het Duitscbe gezantschap in hechtenis genomen Ook werd zgne uitlevering aan Pruissee aangevraagd hetgeen echter door het Groninger gerechtshof niet kon warden toegestaan op grond datde vergrgpeu waarover hg intusscbeu in Pruitaenbij verstek was veroordeeld kier Ie lande nietstrafbaar waren Volgens de jongste berichten over den oogst in verschillende lauden hebbeu de laatste 14 dagen bgna wouderen uitgewerkt In Zuid Duitschlaud rekende meu tot voor korten tgd den oogst als bijna verloren en no blgkl dot althans de roggi een goed middengewas zal oplevrren terwgl het uitzicht op andere graansoorten dngrigks beter wordt Ook in NoordDuitsch laud ia men thans zeer tevreden Wat Frankrijk betreft ook van daar komen gunstiger berichten Vooral in de nyordelijke departementen waar het koren zich reeds in zeer bedenkelgken toestand bevond hebbeu de krachtige zonnestralen nog ter elfder ure veel schade weder goedgemaakt Voor vele streken echter kwam de warmte te laat zoodat over t geheel de oogst beneden een middelmatige zal bigven Zelfs vnn Engeland Ierland Zweden en Noorwegen waar men eene algemeene mislukking van den oogst vreesde komen tijdingan die in de pessimistische berichten van voor een paar weken een merkelgke fvgziging brengen Ofschoon men met de Amerikoonsohe oogstberichten vooral in den aanvang zeer voorzichtig moet zgn en er niet te veel aan moet hechten kan men toch nu reeds met genoogzame zekerheid naunemen dal ten meer dan middelmatige oogst te wao uen is binnenland onar Pele rsburg Odessa eu Nikolnjeff Alleen Hongarge klijft in ecu zeer ougunstigeu toestand Meil kin lu waarheid zeggen de oogst iser mi ukt Men is nooit te cid om te leeren Deze spreuk wordt ten volle bevistigd als men het jongste jasrlijksohe verslag van het TkIkkum hoogere vakschpol voor werkluigkunde te Midweida Saksen naleest en onder de leerlingen personen van 30 en 4U jaar aantreft Klaatblijkelgk zgn dit mannen die in bet praktische leven reeds in betrekking geweest ign maar eindelijk de overtuiging verkregeu hebben dat om vooruit te komen in de wereld thans niet alleen praktische ontwikkeling voldoende is maar ook theoretisch neten behoort dut alleen deu gverigeu technicus in staat stelt den vooruitgang in z n vak te volgen eu zich eene lietere plaats iu het leven te verschaffen Nevens vele belangrgï e statistieke opgaven vinden wg in het bedoelde jaarlijkscbe verslag ook nog vermeld dat de ouders vnn de ongeveer 400 leerlingen meest fabriekanten ingenieurs iuduslriéelen enz zgn een bewgs dat de inrichting juist in technische kringen voorilurrnd vertrouwen geniet Voorla is bg bet progrnmraa eene opgave gevoegd van de voormalige leerlingen der Iori6bting die tegenwoordig aanzienlijke betrekkingen in Let practiscbe leveu bekleedcn Programma s zijn kosteloos te bekomen bij deu directeur der Inriolitiug deu heer Weitzcl In het Haaffsc u JJagblad leest men Een nieuw model sneeuw opruimer Men liet ons dezer dagen de teekening zien van een naar het ons voorkomt zeer practisch ingerichteu toestel om de straten van sneeuw te zuiveren De inrichting bestaat eenvoudig nit een op wielen geplaatste bak of reservoir ter vergaêring van de sneeu die van de straat wordt geschept door een aan de voorzgde van den bak bevestigde en daarvan onder een hoek van 45 op de straat afhangende gieren plaat sneeuwsehepprr die in t midden van deu scherpenStbver de straat strgkende kant een baak draagt waar ian het trekraiddel paard wordt vastgemaakt Om een spil boven dezen Mieenw sebepper kan een scheprad in beweging worden gebragt door de wenteling van twee raderen waarop de beweging door middel van een riem zonder elno van de wentelende wielen van het voertuig werdt overgebradit Naar mate de sneeuw schrpper de sneeuw vau de straat opneemt werpt het scheprad de materie in deu bak waarvan de bodem bestaat uit een gebogen sneeuw smeltplaat aldus genaamd omdat aij een vuurtiaard dekt aau weerszijden voorzien van afvoerbuizen waardoor de gesmolten sneeuw wordt afgevoerd Heeft men alleen sneeuw opruiining op het oog zonder gelijktgilige smelting dan vervalt het fornuis en wordt de iurichtiag van den tontel daardoor Bog eenvoudiger Dit uoor de teekening te oordeelen even ingenieus als practisch werktuig werd oatworpea door den heer H C F Conweuberg te s Huge van wiens straat stoomwagen wg meermalen met ingenomenheid melding maakten De Gemeentcbestuten die naar een doeltreffend middel uitzien om bij sneeuwophopingen de straten rein te houden zullen zeker met veel belangstelling van deze vinding van den heer Cauwcubvrg kennis nemen Heeft zijn straat stoom wngen reeds de aandacht van verscheiden geachte deskundigen getrokken wij houden ons overtuigd diifkLt sueucs vnn deze oieawe vinding die vau nog veel meer uut voor de mensolibeid kan worden zoo zg practisch mocht bigkeii in verhouding zal 8ln iu tot de dringende bekoefte die in de groote steden aan een snelle en doelmatige sneeuwreiuiging bestaat ï OSTasi itjEiasr STAAT VAN BRIEVE NT geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Juli 1879 uit Gouda verzonden en door tussaheukomst van het Postkantoor akloar terug te bekomen L H Spiianenburg Overtoom B van Elzen BergAmbacht Gek HiooUii Bmlegraven Metirseu 3 Mevr Hagedoorn s Gravenhage K Vergeer Haastrecht Vollrnboven Leiden Mevr Celle Schoiie Lent Wed van Beuzrkom Raar van Lei uwen Valkenburg Gouda den 12 Aug 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRÜIJXE F aXSLTTEl