Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1879

Zondag 17 Augustus N 2336 1879 GOTIPSCHE COURAWT i Nieuws en AdverteDtieblad voor Goada en Omstreken Attentie v pL Iemand vraagt tegen SEPTEMBER een VJRIJE SAMUIf met kost en intoo ning Bediening op de kamer Brieven onder Letter F aan he jAdvertentie burean vanA KOE OoMP Ba k en Eantoorhan4el e Qpuda lEOpPEmiK BPGERSCHOOL brengt ibr kenniSse dat na den afloop der 79 gelegenheid zal bestaan tot voor lOI beJ jPLAÏATsilLIJKE SCUOOjWOM ISSIj acnntle J AANliAGilS AV Or PL AIflNG van SoMdoHderWji r R Hei schooigéld Broéderl lO zal de h versehnldtj Belanghebbenden IJ irorden verzocht zich lig den genoemden H fdonderwgzer of bg den ERLINGEN op iKOF LD Iraagt f 12 50 p idri kind t oor den tgd DAIPX N en Mn p or kiiiJe OORKNOPJES metbloe jkoraal en een puarsch katoen SJEK MARKTBERICHTEN QOUda 14 Augustus 1870 Tot ongener f brige prijzen was de omzet klein Polderturwe pUike ƒ li 29 4 12 76 Mindem ƒ 11 12 teogge puike 7 il 7 60 Mindere 6 6 75 Voer B 26 i 6 60 Gerst puike ƒ 7 1 ƒ 7 0 Mindere ƒ 6 6 75 Haycr iwte 4 25 k f 5 2 IJgte ƒ S 75 è ƒ Kooliaad ƒ 10 ƒ 11 De Teemarkt mUt gewonen aanroer m handel iets lugger vette aolaDea vlug lammerefj iets trager magere varkens ejl biggen vlug verkoeiil Aangevoerd lllffparlyen kaas eerste kwaliteit van tweede kwaliteit van 20 a 26 it ƒ 32 2B ƒ i èi ƒ 1 8 Ooeboter ƒ 1 W eiboter ƒ I 9 u r g tfir 1 ij k is Stand A IIJ Ooiuaa 1 Sara Elif ouden J N Farr i GEOOBENiIll t Agan Maria ouden F Sigmani m 1 f 11 Leeo oodira C Loed rsloot 8 Vr no der Hi o hl van Waol D H U VBD Mallen j OVBBLBÜÏN UilAiff C BorfserdiBg $ 11 j Kool 2 m r P Smaliug wed A Nftlemao US j 12 M H dn derJliWell 3 j H t W Nobel 6 J 10 Di 4 M A II f 4 w M A C MO Deutekoio 17 j nOfUWDi 18 Aug C Oord èi J S ïan U u enlcn K UTofak ek B A Saildin t C lan Leeiwea ea M J i w Gaalel S Juiige eel a jT Ouwehaad Burf rlyke Stand viln önderstiwiinde genieeuteji van 7 tot 1 $ Augustito 187 1 Moordireobt bvMtLBnSKi 8 Tom 3ia J B de Wit ed U I C rlinr 88J 1 Stolvijk 1 H P Coi OBBOSHiV Jacotu AbralMn bndera H StopiMlenkarg Coraeliite Jan ouders Ui Vrisdrlkie ea A Kramer Haastrecht 0EBOR£N Qerrit ooders A Steehoower en T Itaikul GBHUWU A van Dnnreu en K Uooy Vlist QlWmaSi aa oadtri W de Pater en Rietveld BeeuwUk GEBOREK Geertrai ouden K Joogeneel en I Dorlland Sara oirden B Pudyk ra C Ultbol Calharin ondrn G de Jongen A Sehontca GEHUWD L Blok en T Benkera Waddinxveen GEBOREK Geertray ondira J an Tol m A van Oosterom Maria Margaret ha ondcrs J Benacbop en C de Bruin Anna Pieternells naders J J Heijker en A Zweer IMo Hendrik ooders J V van der Zwalin n S Spee Willem im vaders i Ilugerdyk en B Droog Jan oadera W Koatar en K Abenes OVERLEDEN M i Joiigrnbnrger 1 n ONDERTROUWD I Vis en i I Blok L Bras en A den Oaden GRHUWDi F A Alphenaar en O de Jong ADVERTENTIÊN Op 16 Angnstas a s Iiopen onze geliefde Ouders D KUIJTEB EN C J WALLÏE haane 25 Jarioe ËcHTrEKEKNiGiiio ie vieren Ook namens zgne beide Zosters D J RÜUTBE Q mda 14 Aug 1879 j Getrouwd O VAH LEEUWEN M J VAN GASTEL die ievena haonen hartelgken dank betuigenvoor de vele bewgzen van belangstelling doorhen ondervonden Gouda 13 Augustas 1879 Heden overleed tot onze innige droefheid onze geliefde eenige Dochter MARIA AMTONETTA CAROLINA in den ooderdom van ruim 17 jaren B G J VAK DEÜTBKOM M A W VAN DEüTEKOM MlNOESAA Gouia 13 Aug 1879 ♦ Bevallen van eene dochter M JACOBS Laïeber Ben Haag 13 Augs 1879 Aan allen die hunne deelneming toonIden bü t overlgdea van mgn geliefden Ëcht teenoot betuig ik ook namens mijne Kinderen tniju hartelgkei dank 1 Wed K DE VRIES Smits I Gouda 14 Aug 1879 Dagelgks VERSCHE ZOÜTEBOLLEN I bfl w N rIaijmaakers 4 laaketbAker Oosthaven LATUHSCHE SCHOOL Op den 18 AUGUSTUS des middags ten twaalf ure zal in het Lokaal der Bgks Hoogere Burgerschool de gewone Jaarlifkgehe PrijsuitdeeUng gehouden worden en bg die gelegenheid zullen drie Leerlingen L J MEIJER C P TAN DILLEN en G BAOGËRMAN door hen in de Latgnsche taal vervaardigde redevoepngen uitspreken Allen die de beoefening der fraoge letteren op prgs stellen worden beleefdcigk uitgenoodigd dit feest met hunne tegenwoordigheid te vereeren Namens Curatoren Du D TERPSTRA Gouda Augustus 1879 Aangezien de WEKELUKSCHE DIENST tusschen SOÜSAen SSMENBAQE visa versa van den schipper M VERZIJL is gestaakt hebben de ondetgeteekenden de eer zich bg de ingezetenen van Gouda en Omstreken aan te bevelen tot het VERVOER van ALLE GOEDEREN Vertrek van 6 OU DA MAANDAG s morgens vroeg Ligplaats GOUWE over het Aaltje Baksteegje Vertret van sHAGJE DINSDAG namiddags Ligplaats SPUL VAN DEX El A VM DER WMT GOEDEREN worden aangetiotnen bg P J van der WANT Keizerstraat K N 133 Iemand die na Augustus buiten betrekking zal zgn en de beste getuigenissen kan overleggen biedt zich aan om bg een familie van goeden huize speciaal als J3 ra lESk JbLi lE dienst ie doen Adres bij den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alèier LEERBOEKEN USTUSj inbare T voor de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL zijn voorbanden b j den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg ede Borgergchool voor Jongens maagden twee i f meer uit gezin mits tn af 15 A tt n €S l Ocftiber 1879 in te melden jtóór 17 AUG USTU8 1879 Secretaris der Ccmimissie De Plaatselijke SchoolcoOnnisne Namens haar NOOTHOVEN tan GOOR Lid en Secretarie No 8 van de NicDwe Cioudsclie Courant die Zaterdag verscbgut bevat e n artikel over de Nieuwe R K Kerk op den Biteiweg met een Teekening daarvan SlUui en Naagpitlen Deze PILLEN die ainda vele jaren met het beats gevolg tegen de slijm en sla masgversterkend gebruikt wordeu door hare verding de spUaverteting zeer bevorderen bgionder goed tegso de gal en leer sactit laxerend zgii s n tegen 3ii out het dao je met lierigi vau bet gebruik veikrygbnar b de navolgend Heeren te Antterdam M Clébau k C Droog Heilige weg D 331 Bleiawgk S v d Kraatt Bommel Zalt i v d Vegte Delft E Wilsohut Delfahaven A T Schilperoort Deventer Gebroed Timnn Dordrecht H J Giltay Oouda L Schenk op de Hoogstraat s O ravenhnge J Viseer Zoon in de Spuistrait Gorinohem B J B Boscb flrmn I P Laaouder Haastrecht K Oosterling li ijden J T Terborgh Haarlemmeratr l Lekkerkerk A den Oudsten L nschoten fi Kruithof Kotterdam v Santen Kollf korte Hobrjaleeg Stolwijk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Romboats TH A J Faasseo V reehl Altena Kroon Steenwes over de Don keiatr 372 Zevenhuizen A Prin i Da SLUM en MAAOFILLEK bereid volgens het eobte recept zijn door Dij te Gouda allee en uittlmtettd verLrügboar gesteld by den beer L SCHENK op de Hoogstraat LET W£LI On elk doosje der ecite en sinto onheugelüle jaren gebrnikte SLIJM en MAAGPILLEiV iaern biljet voorzien met de handteekening v n J J SCHBEUDËR apotheker welke handleekeniog tich ook bevindt op het gellak iraarsede bet doosje verzegeld ia Men gelieve daar re attent op te zgn en lich te wachten voor het gebruik van een oamankael dat men tracht in omloop t brengen Gouda DauK van A Ueikkman £ KEX IVIISGEVING INBICHTINGEN WELKB GEVAAR SCHAII NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN JRGEMEESTBR en WETHOUDERS der ge Goadn fj t op artt 6 en 7 der wet vaa den ia Juni 1876 StaaMlad a 95 Brengen ter al meeue kennis dat op de Sectetarte ter visie ia gelegd een verzoek met bglagen van W van ETTINGER om vergunning tot het OPBipHTEN eenerLOODGIETERS WERKPLAATS ii hdT perceel gelegen aan de Kamemelkaloot wgk R u l 159 kadaster sectie A n 2156 Duf op Woensdag den 27 Augustus 1879 dea DauiioUags t n 1 ure op het Raadhuis gelegenheid il oia bezwaren tegen de GEVRAA iDË VERGUNNING in te brengen en dat gedurende drie dage föör dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis gauomen Oouda den 13n Aug 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd HEMIJ 1 B l e Secretaris BHOüWEfi Herplaatsing regens miaateiling BUITENLAND Ituitenlandsch Overziclit De Fransche Ministerraad vergaderde Donderdag om eenige loopeode kleii aken af t do tl o de bekende veranderingen van de namen van eealge straten te Parijs de besluiten van den Gemeentüraad zijn allen goedgekeurd op drie na de namen boulevard Hansemano Cn rue Bonaparte en me Cambaoérès zullen blijven Ook is er geaproken over bet vaatstellen van een dag voor een nationaal republikeinscb feest het staat tusschen 14 Juli en 21 September De Doitsche bladen vcrkeeren in een groole moeilijkheid i de nieuwe Pruisische minister van eeredienat Piittkaramer heeft hef gymnasium geopend Ie Coslin eu bij die gclegenbeid een toespraak gehouden waarvan twee lezingen beitaan die veel zouden verschillen volgens de eene beeft hg gezegd dat hg in politiek en kerkelijk opzicht een bepaalde tegenhanger is van zgn voorganger Falk volgens de andere lezing heeft hg alteen gezcifd Int hg op een ander standpunt stond dan Fuik de Keizer en Bismarck iristto dit en hg zou zoo lang minister blijven als hg met deze twee overeenstemde Toch is dit verschil zoo uroot nift er bigkt in elk geval uit lo dat men in Pruisen zoowel in kerk als in school een nieuwe of eigenlijk weer de oude methode invoert 2o dat Pallknmmer een tegenhanger is van wat men noemt ra constitutioneel man Verschillende liberale leden van den Pruiaiachen Unddag weigeren opnieuw een mandaat aan te nemen waardoor de moeiiykhedcn van de linkerzijde niet weinig vergroot worden Den iOslcn dezer maand komen de keizer van Oostenrijk en graaf Andrassy te Wtenen terug en vódr ditn tgd zal men waiirsohgnlgk geen zekere gftig verkrijgen omtrent het al of niet aftreden vau Andrassy De Weener bladen verzekeren echter dat zijn ontslag is aangenomen De NorddeKtsrAe meldt dat graaf Andrassy nog M volle vertrouwen van den Keizer bezit doch de loom der Hong iren tegen hun vorigen minister wien zij de bezetting van Bosnië niet vergeven is óó groot dat ig de gevaren wilkc het dualitae bedreigen gering achten in hun pogingen om den gehalen minister te doen vallen De pnrig vaa Deak en die van Kossuth wedgveren in hun vgnndige vcriooning Een rainisterieelo crisis die lang duurt en ontstaat men weet niet hoe is steeds moeielgk Ie bpgrgpen voor hen die niet achter de schermen van het slnutatooneel een blik k juden werpen En I de geheime roerselen de redenen van vgandsoliiip en wrok welke dan ontdekt worden en die eenige personen onpopulair maken z n das in menig val niet vo jr publiciteit gestiiikt De ware eden van de Oostanrg ksche crisis ia nog niet openbaar gemaakt en do kansen blijven dat Andrasay s opvolger vooreerst Bog niet benoemd zal worden De dericale partij in Belf èAwfl een barer talentvolate verdigers in de Kamer verloren door den dood van den heer SohoUaert die X euven vertegenwoordigde Als redenaar had hij onmiskenbare talenten maar daar hij zich in zgn jeuad door de liberalen had laten vervoeren en ook U W nu en dan enkele liberale allurea vertoonde wei hg steeda door de volbloedolericalen met eenig i trouweu aangezien In het Engelsche lagerhnia vestigde Grant Duff de opmerkzaamheid op de E igelsche politiek in Afghanistan Namens de Regeeiring verdedigde Stanhope het graloten verdrag waardoor het doel van den oorlog werd bereikt een kiaehtig onafhankelijk vriendschappelijk gezind Afghanistan aan de giens en dat de verhoogde militaite kracht van Indie waarborgde Wat den marach Ier Rnasen naar Merv aangaat Engeland kon die ni met het oog op do nieuwe grenzen met meer oaftraehilligkeid zien geschieden bovendien had het ran Rusland de metat gewenaofate vereekeringen dat iet niet van plan was naar Merr op te rakken Uit de Kaapstad wordt vao den 29n Juli bericht dat de uienwe voorwaartaohe beweging der Engelsche troepen ia twee kolonnes den 8n Aug z il beginnen De een onder generaal Clark tad van Duri fbrd vertrekken de ander onder Bnsaell van Borke s Drift De twee kolonnes zullen ziek den 6n Ang bg Magnibonium vereenigen Cetehwajo liet Tragen of zgn leven gespaard zou blgvelwiDdieu hg zich onder wierp b t ntwQwd iÊ Êée BINNENLAND GOUDA 16 Augustus 1879 Gisterenavond werd de nieuwe brug op de Haven alhier feestelijk ingewg l Voor ieder die bekend is met de geschiedenis der zaak waa deze feeatviering begrgpelgk Men herinnert zich toch dat de inwoners dezer gemeente zich jaren lang moesten behelpen met een smalle houten noodbrug daar ter plaatse men herinnert zich dat de gemeenteraad meer dan eene een voorstel om ecu nieuwe gzeren brug t zij dan rgof loopbrug te maken verwierp totdat in de vergadering van 2B October jl bg gelegenheid der behnndeliog der begrooting wederom daartoe een voorstel werd gedaan Ook ditmaal zou het verworpen zijn zoo niet de wethouder G Priuce de verklaring had afgelegd een gedeelte der kosten eener nieuwe brug voor zgne rekening te uilen nemen Naar aanleiding toch van het feit dat n der raadsleden zeide alleen Inu voor het voorstel tot het maken der brug te zullen stemmen als de kosten met meer dan ƒ 10 000 zouden bedragen beloofde de heer Priuce persoonlgk voor zjjne rekening te zullen nemen wat de brug meer dan genoemde som zou niocteii kosten Na die verklaring werd het voorstel tot het maken der brug met ile meerderheid van ééa stem aangenomen en waa alzoo hare totstandkoming beslist Zonder die verklaring zoude de brifg waarschgulgk nog limg op zich hebben laten wachten d iar de kosten de som van ƒ 10 000 iuderdaod verre te boven zijn gfgnan Het was dus te biegrgpen dat die inwoners welke op hel totsiandkoineo der brug prijs stelden die ook naa den raad het maken dier brug hadden verzocht de gelegenheid niet wilden laten voorbijgaan om opeulgk hunne blgdschap te toonen Daartoe was de brug gisterenavond schitterend verlicht welke verlichting aan beide gden van de Haven een prachligen aanblik opleverde Dank zg het stille ic6r bleven alle lichten goed nan en van het b gin tot het einde mag do keurige illuminatie uintikend geflnngd hceten Ongoccr half negen naderde het muziekcorps der dd schutterij en werd den wethouder G Prince die door zijn bovengenoemde roiale verklaring den doorslag had gegeven aan de stemming over de brug eene serenade aangeboden Na afloop stelde het muziekcorps iich in de onmiddellgke nabijheid der geillumineerde brug ea voerde den gnnschen avond muziekstukken uit Natuurlijk was voortdurend een talrijke menigte op de been om van de verlichting en de muziek ta genieten Naar Het Vaderland verneemt is de begroeting arbeid van verschillende departementen bgna afgeloopen Op de begroeting van biunealandsobe zaken is een post van ƒ 3 800 000 uitgetrokken voor uitvoering der wet op het lager onder ga Of deze begrootiugen in September aan de Kamera zullen worden aangeboden is natuurlijk nog geheel onzeker zoolang de crisis niet tot een einde ia gekomen VERGADERING tan drn GEMEENTERAAD Dinadag den 19 Augustus 1879 des namiddag ten 1 ore ten eiude te behandelen De Sekening der dd Scbutterg over den dienst 1878 Het adres van de Heeren de Vries Robbé ea Kaptijn houdende verzoek tot garantie der rente vaa een kapitaal groot ƒ 122000 voor eene waterleiding binnen deze Geineeqte De missive vau de Commissie van toezicht op het Stedelijk Museum van Oudheden daorbg de beachikking verzoekende over een locaal in het gebouw Arti Legi Het adres der Commissie voor den Zandweg vaa Gouda naar Goejanverwelleu daaibjj verzoekende om te worden afgevoerd van den legger der Wegen en Voe ladeu deser Gemeente als onderhoudsplichtige Tw den vreg geraamd de Kamemelkaloot Eene instructie voor de Stads Vroedvn j fO Te benoemen j fi Ëenen Archivaris der Gemeente Uit Alfen waar hut pas opgericht atation van deIjju Leiden Woerden door een nieuw wordt vervangen maakt men in verband daarmede in de Sl Md met veel ophef gewag van het onklaar zjju van de brug over de Gouwe Die zaak issc njmelg k overdreven en komt hierop neder dat ecilL paar klinknagels wat los waren geraakt en de brugwaohter voorzichtigheidshalve den trein deed stoppen Het was niet noodig geweest Voorzichtigheid iaechter altijd te prgzen De zaak is niet zooals meu in de Stand schrgft voorloopig verholpen mow geheel in orde ü J In eene bgeeukomst van iuzeuders op de Amhemsohe tentoonstelling is thans besloten een feest aan de tentoonalellingscummissie aan te bieden Een bestuur is benoemd om deze zaak te regelen Ju beginsel is besloten daarvan een avondfeest te inakeii met muziek en vuurwerk Aau de commissie voor de tentoonstelling ia dour inzenders het verzoek gericht om in plaats vun diploma s medailles iiun de bekroonden te geven Blijkens de eerste aflevering van de Berichten e Mededeelingen der Vereeniging voor Lgkverbrauding telt de Vereeniging thans 954 leden Van de krachtdadige maatregelen door het stedelijk bestuur te Amsterdam genomen betreffende de keuring van levensbehoeften bleek Donderdag ochtend toen een melkboer met kar en melkvaten aau een der politiebureaus werd aangehouden tot keuring der melk die door den keurmeester werd afgekeurd en in beslag genomen Als een bewgs van het gebrek aan geneesheeren ten plattenlaude kan dienen dat thans tusschen Tiel en Gorinohem een afstand van 8 uren voor 13 dicht bevolkte gemeenten slecht 3 geueesheeren zjjn waarvan nog Sén de heer J A van Ileoiuskerk te Waardenburg op het punt stoat te vertrekken Ecu nieuwe verschguing op muzikaal gebied ia een Indiaohe opera gecomponeerd en gedicht door don malioradja Dfaulep Siujh De tekst wordt door den